งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550* การใช้ 1,346 1,469 1,520 1,547 1,605 การผลิต 666 676 743 765 794 การนำเข้า (สุทธิ) 868 988 980 978 1,004 การนำเข้า / การใช้ (%) 65 67 64 63  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.0 9.1 3.5 1.8 3.8 5.5 1.5 9.9 3.0 8.9 13.8 -0.9 -0.2 2.7 GDP (%) 7.1 6.3 4.5 4.5** * เบื้องต้น **ม.ค.-ก.ย.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550* การใช้ 1,346 1,469 1,520 1,547 1,605 น้ำมัน 624 705 689 673 662 ก๊าซธรรมชาติ 496 518 566 579 617 ถ่านหิน 89 94 107 143 184 ลิกไนต์ 101 119 125 108 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36 32 33 44 41 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.0 9.1 3.5 1.8 3.8 5.9 13.1 -2.3 -2.4 -1.6 6.1 4.4 9.2 2.3 6.6 27.0 13.8 33.6 28.2 -14.4 18.4 4.6 -13.7 -6.6 -3.4 -12.1 2.4 35.2 -6.2 * เบื้องต้น

4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550* การผลิต 666 676 743 765 794 น้ำมันดิบ 96 86 114 129 134 คอนเดนเสท 57 62 63 68 71 ก๊าซธรรมชาติ 373 388 412 423 453 ลิกไนต์ 108 115 110 102 ไฟฟ้าพลังน้ำ 32 26 25 35 34 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.5 1.5 9.9 3.0 3.8 27.5 -11.2 33.2 13.2 4.3 16.6 8.8 1.9 8.3 4.2 4.6 3.9 6.2 2.7 7.1 -8.2 6.5 12.2 -14.8 -7.1 -2.2 -18.4 -3.6 40.2 -3.9 * เบื้องต้น

5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550* การใช้ 931 1,040 1,046 1,049 1,091 น้ำมันสำเร็จรูป 612 680 654 637 647 ก๊าซธรรมชาติ 46 54 55 59 73 ถ่านหินนำเข้า 61 67 81 100 114 ลิกไนต์ 24 37 42 30 23 ไฟฟ้า 187 202 214 223 234 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.8 11.8 0.6 0.2 4.1 5.7 11.2 -3.9 -2.6 1.7 7.9 17.5 2.2 7.1 22.7 52.8 9.3 21.6 22.9 13.8 -43.6 13.5 -31.3 -21.3 6.9 7.7 5.9 4.5 4.9 * เบื้องต้น

6 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550* น้ำมันสำเร็จรูป 515,319 605,372 783,671 838,512 936,398 ก๊าซธรรมชาติ 13,793 16,539 20,260 27,551 36,997 ลิกไนต์/ถ่านหิน 9,223 13,413 18,058 17,342 23,830 ไฟฟ้า 265,771 300,393 327,642 354,070 393,375 พลังงานทดแทน** 75,122 86,235 95,541 92,561 96,529 รวม 879,229 1,021,953 1,245,171 1,330,036 1,487,130 * เบื้องต้น **มูลค่าประมาณ

7 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550* % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ 346,057 486,627 644,933 753,783 702,637 -6.8 น้ำมันสำเร็จรูป 30,735 41,533 55,680 60, 253 50,146 -16.8 ก๊าซธรรมชาติ 42,635 46,053 62,827 77,843 79,761 2.5 ถ่านหิน 9,370 12,275 15,422 18,896 29,407 55.6 ไฟฟ้า 4,159 5,659 7,114 8,294 7,087 -14.6 รวม 432,956 592,148 785,976 919,068 869,038 -5.4 *เบื้องต้น

8 มูลค่าการส่งออกพลังงาน
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550* % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ 29,356 33,883 52,858 56,835 44,038 -22.5 น้ำมันสำเร็จรูป 50,774 86,458 111,534 160,926 158,714 -1.4 ไฟฟ้า 499 646 1,325 1,692 2,146 24.0 รวม 80,629 120,989 165,718 219,491 204,898 -6.6 หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

9 มูลค่านำเข้าพลังงานสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550* Δ(%) น้ำมันดิบ 316,701 452,744 592,075 696,948 658,599 -5.5 น้ำมันสำเร็จรูป -20,039 -44,925 -55,854 -100,673 -108,568 7.8 ก๊าซธรรมชาติ 42,635 46,053 62,827 77,843 79,761 2.5 ถ่านหิน 9,370 12,275 15,422 18,896 29,407 55.6 ไฟฟ้า 3,660 5,013 5,789 6,564 4,941 -24.7 รวม 352,327 471,160 620,259 699,578 664,140 -5.1 * เบื้องต้น

10 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การนำเข้าน้ำมันดิบ 2546 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2550 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 776 870 828 829 808 -4.9 0.2 -2.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 346 487 645 754 703 32.5 16.9 -6.8 * เบื้องต้น

11 การส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: พันบาร์เรล/วัน ชนิดน้ำมัน 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 57 66 65 51 0.2 -21.8 น้ำมันสำเร็จรูป 120 122 145 137 18.4 -5.4 เบนซิน 23 35 33 -4.9 -29.9 ดีเซล 41 31 62.5 30.8 เตา 19 16 24 32 57.0 30.3 LPG 28 30 18 8 -39.1 -55.6 ก๊าด+เครื่องบิน 7 10 80.0 -11.1 รวม 177 188 210 11.7 -10.5 มูลค่า (ล้านบาท) 120,342 164,392 217,761 202,752 32.5 -6.9 * เบื้องต้น

12 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน
ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 67 57 66 65 51 -21.5 น้ำมันสำเร็จรูป 106 120 122 145 137 -5.4 รวม 173 177 188 210 -10.5 * เบื้องต้น

13 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน
มูลค่า : ล้านบาท 2547 2548 2549 2550 * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 33,883 52,858 56,835 44,038 -22.5 น้ำมันสำเร็จรูป 86,459 111,534 160,926 158,714 -1.4 รวม 120,342 164,392 217,761 202,752 -6.9 * เบื้องต้น

14 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 132 125 124 126 -5.3 -0.4 1.1 ดีเซล 302 356 338 317 322 -5.4 -6.2 1.6 ก๊าด 0.62 0.40 0.37 0.34 0.32 -8.6 -7.4 -5.9 เครื่องบิน 65 73 74 78 85 5.2 8.9 น้ำมันเตา 86 104 107 101 71 2.3 -5.6 -29.1 LPG** 69 75 97 8.1 14.1 12.9 รวม 654 735 719 706 701 -2.3 -1.8 -0.6 * เบื้องต้น **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

15 จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 52,967 คัน - รถเบนซิน 44,778 - รถดีเซล
ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2550 จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 52,967 คัน              - รถเบนซิน 44,778              - รถดีเซล 6,009              - OEM 2,180    ปริมาณ NGV ที่ใช้ 28 MMSCFD    จำนวนสถานีสะสม 165 สถานี              - กรุงเทพฯ และปริมณฑล 97              - ต่างจังหวัด 68

16 ประมาณการใช้ NGV ประมาณการ

17 ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2546 21.1 20.7 21.3 20.6 20.9 20.2 20.5 20.3 21.9 22.3 2547 21.7 21.0 22.0 22.8 19.0 19.5 20.4 2548 19.7 21.2 19.3 21.4 18.6 18.3 19.8 2549 20.1 19.6 19.2 19.1 19.4 2550 19.9 19.6* 20.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.5 5.1 1.7 0.8 -0.5 4.5 3.6 7.7 1.8 0.6 -7.2 -4.2 1.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.6 3.5 0.0 -4.6 5.6 -3.3 3.3 -3.9 -0.4 -2.7 2.4 *เบื้องต้น

18 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2546 0.02 0.06 0.04 2547 0.1 0.2 2548 0.3 0.4 0.8 1.0 1.1 1.5 1.7 2.5 3.0 3.3 3.5 1.8 2549 3.4 3.6 3.7 2550 4.0 4.1 4.6 5.1 5.3 5.6 6.0 6.1* ∆ (%) จากปีก่อน 0.7 6.6 2.3 8.5 19.9 31.9 32.8 48.9 55.0 58.4 66.4 67.9 31.5 ∆(%) จากเดือนก่อน -7.0 7.3 -0.7 9.0 5.0 10.2 9.7 5.7 4.8 8.0 *เบื้องต้น

19 การใช้น้ำมันเบนซิน 0.05% 1% 9% 23% 18% 40% 39% 16% 31% 20% 60% 62% 61%

20 ประมาณการใช้เอทานอล ประมาณการ

21 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.- 2546 47.8 47.0 48.6 47.9 48.5 48.2 46.4 45.4 45.3 49.9 53.4 2547 50.4 54.8 54.2 52.5 52.6 50.5 50.1 90.6 57.9 58.8 53.3 2548 55.6 60.8 59.0 57.0 56.6 47.1 50.3 46.6 53.1 53.5 2549 52.0 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6 46.1 51.0 51.2 50.2 2550 52.9 55.3 48.3 47.7 53.0* ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.7 -1.9 -0.7 0.6 -4.0 6.7 4.2 8.4 4.7 3.4 -1.7 1.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.3 1.1 -5.4 -3.8 -8.0 3.8 -4.6 -0.2 5.3 5.6 *เบื้องต้น

22 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2547 0.001 2548 0.003 0.002 0.004 0.005 0.017 0.036 0.034 0.041 0.015 2549 0.048 0.054 0.055 0.090 0.135 0.115 0.103 0.092 0.095 0.110 0.190 0.326 0.118 2550 0.469 0.670 0.889 1.072 1.285 1.505 1.667 1.793 1.934 2.103 3.110 3.553* 1.579 ∆ (%) จาก ปีก่อน 885.3 1,148.1 1,503.3 1,094.1 849.3 1,211.4 1,520.8 1,848.9 1,937.2 1,803.8 1,534.1 990.1 1,235.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน 44.0 42.6 32.7 20.7 19.8 17.2 10.8 7.5 7.9 8.7 47.9 14.2 *เบื้องต้น

23 ประมาณการใช้ไบโอดีเซล (บี 100)

24 การจัดหาและความต้องการ LPG
หน่วย : พันตัน 2546 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) การจัดหา 3,337 3,568 3,884 3,904  4,186 8.9 0.5  7.2 100  100 - การผลิต 3,565 4,186  9.0 7.2  100  โรงแยกก๊าซ 1,648 1,707 2,104 2,101 2,384  23.3 -0.1 13.4  54.2 53.8 56.9  โรงกลั่น 1,478 1,650 1,581 1,585 1,567  -4.2 0.2 -1.2  40.7 40.6 37.4  อื่นๆ 211 208 199 218 236  -4.3 9.7 8.3  5.1 5.6 5.6  - การนำเข้า 3  - -100 ความต้องการ 3,321 3,494 3,871 3,788 3,910  10.8 -2.1 3.2  - การใช้ 2,551 2,604 2,923 3,212 3,654  12.3 9.9 13.8  ครัวเรือน 1,502 1,513 1,604 1,721 1,868  6.0 7.3 8.5  54.9 53.6 51.1  อุตสาหกรรม 435 441 450 511 601  2.1 13.6 17.7  15.4 15.9 16.5  รถยนต์ 210 225 303 459 570  34.5 51.6 24.2  10.4 14.3 15.6  feedstock 405 425 567 521  616 33.4 -8.0 18.2  19.4 16.2 16.8  - การส่งออก 770 890 948 576  256 6.5 -39.2  -55.7 * เบื้องต้น

25 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG
ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2550 ครัวเรือน 51.1 % อุตสาหกรรม 16.5 % รถยนต์ 15.6 % ปิโตรเคมี 16.8 % ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2546 ครัวเรือน 58.9 % อุตสาหกรรม 17.0 % รถยนต์ 8.2 % ปิโตรเคมี 15.9 %

26 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 2546 2547 2548 2549 2550* 2550สัดส่วน(%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ผลิตไฟฟ้า 2,054 2,134 2,242 2,251 2,286 70 0.4 1.5 โรงแยกก๊าซ 385 389 491 527 574 18 7.3 8.9 อุตสาหกรรม 217 248 258 291 353 11 12.6 21.4 NGV 0.3 3 6 23 1 67.8 110.3 รวม 2,657 2,774 2,997 3,080 3,236 100 2.7 5.1 *เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

27 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: ล้านตัน 2546 2547 2548 2549 2550* 2550สัดส่วน(%) อัตราการเปลี่ยนแปลง **(%) การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 25 28 30 33 100 8.2 13.3 ผลิตกระแสไฟฟ้า 18 19 21 64 12.6 21.2 อุตสาหกรรม 7 9 11 12 36 4.3 5.8 * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

28 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน อัตราการ**เปลี่ยนแปลง (%)
หน่วย: ล้านตัน 2546 2547 2548 2549 2550* 2550สัดส่วน(%) อัตราการ**เปลี่ยนแปลง (%) การใช้ลิกไนต์ 18 21 19 55 -13.7 -6.6 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 15 17 16 48 -4.6 -1.2 อุตสาหกรรม 3 4 2 7 -31.3 -21.3 การใช้ถ่านหิน 9 11 45 33.6 28.2 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 6 67.0 61.6 5 8 28 22.9 13.8 รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน 25 30 33 100 8.2 13.3 * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

29 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า
ปี 2550 IPP 10,026 MW (36%) กฟผ. 15,794 MW (56%) SPP 2,070 MW (7%) นำเข้า 340 MW (1%) รวม 28,230 MW

30 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ.
(Peak Demand of EGAT) 24 เมษายน (22,586 MW)

31 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ
ปี 2550 นำเข้าและอื่น ๆ พลังน้ำ น้ำมัน ลิกไนต์/ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

32 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2546 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) นครหลวง 37,226 39,120 40,111 41,482 42,393 5.1 2.5 3.4 2.2 ภูมิภาค 67,033 73,078 78,118 83,268 88,020 9.0 6.9 6.6 5.7 ลูกค้าตรง EGAT 1,949 2,128 2,409 2,487 2,690 9.2 13.2 3.2 8.1 รวม 106,208 114,326 120,637 127,237 133,102 7.6 5.5 4.6 * เบื้องต้น

33 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
2550 2549 2548 2547 2546

34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง สาขา 2546 2547 2548 2549 2550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) บ้านและที่อยู่อาศัย 23,330 24,538 25,514 26,915 28,255 5.5 5.0 ธุรกิจ 25,337 28,687 30,164 31,702 32,962 5.1 4.0 อุตสาหกรรม 48,294 50,811 53,894 56,995 59,622 5.8 4.6 เกษตรกรรมและอื่นๆ 7,298 10,290 11,065 11,625 12,263 รวม 106,208 114,326 120,637 127,237 133,102 * เบื้องต้น

35 สถานภาพของ SPP ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (ณ เดือนตุลาคม 2550)
ประเภทเชื้อเพลิง จำนวน (โครงการ) กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย (MW) พลังงานหมุนเวียน กากอ้อย แกลบ น้ำมันยางดำ ขยะ Waste Gas เศษไม้ยางพารา ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาการผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงผสม (แกลบ, ชานอ้อย, ไม้ยูคาลิปตัส, เปลือกไม้) รวม 30 6 1 12 53 615.40 63.30 32.90 2.50 19.00 23.00 1.95 332.60 1,090.65 182.80 49.80 25.00 1.00 6.00 20.20 1.72 215.10 501.62 เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา ถ่านหิน 21 4 26 2,277.61 10.40 392.20 2,680.21 1,465.20 9.00 196.00 1,670.20 พลังงานผสม ก๊าซที่เหลือจากกระบวนการผลิต/ถ่านหิน น้ำมันยางดำ/ถ่านหิน เปลือกไม้ยูคาลิปตัส/ถ่านหิน 2 108.00 40.00 328.00 476.00 45.00 8.00 180.00 233.00 รวมทั้งสิ้น 83 4,246.86 2,404.82 2007 © Ministry of Energy

36 ผลการคัดเลือก SPP ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการประมูลแข่งขัน
12 ต.ค. 50: กบง. เห็นชอบผลการประเมินคัดเลือก โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 7 ปีสำหรับ 7 โครงการ และปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้ารวม 335 MW ชื่อโครงการ จังหวัดที่ตั้งโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย (MW) กำหนด COD 1 บ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก. ชัยภูมิ กากอ้อย 10 ม.ค. 52 2 บ. ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก. สุพรรณบุรี กากอ้อย/แกลบ 3 บ. ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จก. ฉะเชิงเทรา เศษไม้/เปลือกไม้ 65 ม.ค. 54 4 บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จก. ปราจีนบุรี เศษไม้ยูคาลิปตัส/เปลือกไม้ ม.ค. 53 5 บ. ไฟฟ้าชีวมวล จก. เศษไม้ยูคาลิปตัส/เปลือกไม้/แกลบ 90 เม.ย. 53 6 บ. ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง 1 จก. น้ำมันยางดำ 70 ก.ค. 53 7 บ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก. (มหาชน) 25 รวม 335 2007 © Ministry of Energy

37 VSPP < 10 MW ที่ยื่นข้อเสนอขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (ก.ย. 2550)
ประเภทเชื้อเพลิง กฟภ. กฟน. จำนวน กำลังการผลิต ปริมาณพลังไฟฟ้า (ราย) (MW) เสนอขาย (MW) 1. เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ก๊าซธรรมชาติ 2 21.20 6.00 1 9.60 6.40 ถ่านหิน 29.50 8.00 -    รวม 4 50.70 14.00 2. เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล 66 741.67 403.64 ขยะ 10 62.76 52.30 ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย 13 17.51 17.17 แสงอาทิตย์ 15 61.82 61.59 0.126 พลังลม 0.08 พลังน้ำ 3 0.12 0.09 ไบโอดีเซล 1.00 109 884.96 535.86 รวมทั้งหมด 113 549.86 5 9.726 6.526 2007 © Ministry of Energy

38 ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่จะจ่ายเข้าระบบ (MW)
VSPP < 10 MW ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ เดือนกันยายน 2550 ตามระเบียบ VSPP ใหม่ : พลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW เชื้อเพลิง กฟน. กฟภ. รวม จำนวน (ราย) ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่จะจ่ายเข้าระบบ (MW) 1. ก๊าซธรรมชาติ - 1 3.00 2. ถ่านหิน 3. เศษไม้/วัสดุ/ฟาง 10 58.05 4. แกลบ 11 79.50 5. กากอ้อย 9 47.00 6. ขยะ 3 17.50 7. ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย 4 5.42 8. แสงอาทิตย์ 2 0.057 13.15 6 13.21 9.ทะลายปาล์ม 5.00 10. พลังน้ำ 0.030 0.03 45 231.65 47 231.71 2007 © Ministry of Energy รายใหม่ 34 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW รายเดิม 13 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW

39 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2546 2547 2548 2549 2550p 2551f การใช้ 1,346 1,469 1,520 1,547 1,605 1,673 น้ำมัน 624 705 689 673 662 659 ก๊าซธรรมชาติ 496 518 566 579 617 693 ลิกไนต์/ถ่านหิน 89 213 232 252 284 288 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 101 32 33 44 41 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.0 9.1 3.5 1.8 3.8 4.2 5.9 13.1 -2.3 -1.6 -0.5 6.1 4.4 9.3 2.3 6.6 12.4 27.0 12.7 8.9 8.6 -14.4 -12.1 3.1 33.3 -6.2 -19.5

40 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2546 2547 2548 2549 2550p 2551f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 7,635 7,661 7,248 7,215 7,297 7,274 -0.4 1.1 -0.3 ดีเซล 17,550 20,718 19,594 18,371 18,676 18,741 -6.2 1.6 0.4 ก๊าด+เครื่องบิน 3,797 4,265 4,314 4,538 4,941 5,245 4.7 8.9 6.2 น้ำมันเตา 4,991 6,064 6,205 5,851 4,146 3,473 -5.6 -29.1 -16.2 LPG* 3,975 4,035 4,364 4,983 5,628 5,999 14.1 12.9 6.6 รวม 37,948 42,743 41,725 40,959 40,687 40,232 -1.8 -0.6 0.1 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google