งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605 การผลิต666676743765794 การนำเข้า (สุทธิ)8689889809781,004 การนำเข้า / การใช้ (%)65676463 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.09.13.51.83.8 การผลิต5.51.59.93.03.8 การนำเข้า (สุทธิ)8.913.8-0.9-0.22.7 GDP (%)7.16.34.55.04.5** หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น **ม.ค.-ก.ย.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้ 1,346 1,469 1,520 1,5471,605 น้ำมัน 624 705 689 673662 ก๊าซธรรมชาติ 496 518 566 579617 ถ่านหิน 89 94 107 143184 ลิกไนต์ 101 119 125 108101 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36 32 33 4441 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.09.13.51.83.8 น้ำมัน5.913.1-2.3-2.4-1.6 ก๊าซธรรมชาติ6.14.49.22.36.6 ถ่านหิน27.05.913.833.628.2 ลิกไนต์-14.418.44.6-13.7-6.6 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-3.4-12.12.435.2-6.2 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 25482549 2550* การผลิต 666 676 743 765794 น้ำมันดิบ 96 86 114 129134 คอนเดนเสท 57 62 63 6871 ก๊าซธรรมชาติ 373 388 412 423453 ลิกไนต์ 108 115 129 110102 ไฟฟ้าพลังน้ำ 32 26 25 3534 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต5.51.59.93.03.8 น้ำมันดิบ27.5-11.233.213.24.3 คอนเดนเสท16.68.81.98.34.2 ก๊าซธรรมชาติ4.63.96.22.77.1 ลิกไนต์-8.26.512.2-14.8-7.1 ไฟฟ้าพลังน้ำ-2.2-18.4-3.640.2-3.9 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 2546 2547 2548 25492550* การใช้9311,0401,0461,0491,091 น้ำมันสำเร็จรูป612680654637647 ก๊าซธรรมชาติ4654555973 ถ่านหินนำเข้า616781100114 ลิกไนต์2437423023 ไฟฟ้า187202214223234 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.811.80.60.24.1 น้ำมันสำเร็จรูป5.711.2-3.9-2.61.7 ก๊าซธรรมชาติ7.917.52.27.122.7 ถ่านหินนำเข้า52.89.321.622.913.8 ลิกไนต์-43.65413.5-31.3-21.3 ไฟฟ้า6.97.75.94.54.9 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

6 ชนิด 2546 2547 254825492550* น้ำมันสำเร็จรูป 515,319605,372783,671838,512 936,398 ก๊าซธรรมชาติ 13,79316,53920,26027,551 36,997 ลิกไนต์/ถ่านหิน 9,22313,41318,05817,342 23,830 ไฟฟ้า 265,771300,393327,642354,070 393,375 พลังงานทดแทน** 75,12286,23595,54192,561 96,529 รวม 879,2291,021,9531,245,1711,330,036 1,487,130 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น **มูลค่าประมาณ

7 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด25462547254825492550* % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ346,057486,627644,933753,783 702,637-6.8 น้ำมันสำเร็จรูป30,73541,53355,68060, 253 50,146-16.8 ก๊าซธรรมชาติ42,63546,05362,82777,84379,7612.5 ถ่านหิน9,37012,27515,42218,89629,40755.6 ไฟฟ้า4,1595,6597,1148,2947,087-14.6 รวม432,956592,148785,976919,068 869,038-5.4 *เบื้องต้น

8 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด25462547254825492550* % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ29,35633,88352,85856,83544,038 -22.5 น้ำมันสำเร็จรูป50,77486,458111,534160,926158,714 -1.4 ไฟฟ้า4996461,3251,6922,146 24.0 รวม80,629120,989165,718219,491204,898 -6.6 * เบื้องต้น หน่วย: ล้านบาท

9 มูลค่านำเข้าพลังงานสุทธิ หน่วย: ล้านบาท ชนิด25462547254825492550*Δ(%) น้ำมันดิบ316,701452,744592,075696,948 658,599-5.5 น้ำมันสำเร็จรูป-20,039-44,925-55,854-100,673 -108,5687.8 ก๊าซธรรมชาติ42,63546,05362,82777,843 79,7612.5 ถ่านหิน9,37012,27515,42218,896 29,40755.6 ไฟฟ้า3,6605,0135,7896,564 4,941-24.7 รวม352,327471,160620,259699,578 664,140-5.1 * เบื้องต้น

10 การนำเข้าน้ำมันดิบ 25462547254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254825492550 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 776870828829808-4.90.2-2.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 34648764575470332.516.9-6.8 * เบื้องต้น

11 การส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน 2547254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25492550* น้ำมันดิบ 576665510.2-21.8 น้ำมันสำเร็จรูป 12012214513718.4-5.4 เบนซิน 23353323-4.9-29.9 ดีเซล 4131516662.530.8 เตา 1916243257.030.3 LPG 2830188-39.1-55.6 ก๊าด + เครื่องบิน 710181680.0-11.1 รวม 17718821018811.7-10.5 มูลค่า ( ล้านบาท ) 120,342164,392217,761202,75232.5-6.9 หน่วย: พันบาร์เรล/วัน * เบื้องต้น

12 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 25462547254825492550 * อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ6757666551-21.5 น้ำมันสำเร็จรูป106120122145137-5.4 รวม173177188210188-10.5 ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน * เบื้องต้น

13 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2547254825492550 * อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 33,88352,85856,83544,038-22.5 น้ำมันสำเร็จรูป 86,459111,534160,926158,714-1.4 รวม 120,342164,392217,761202,752-6.9 มูลค่า : ล้านบาท * เบื้องต้น

14 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด 25462547 254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254825492550* เบนซิน132 125 124126-5.3-0.41.1 ดีเซล302356 338 317322-5.4-6.21.6 ก๊าด0.620.40 0.37 0.340.32-8.6-7.4-5.9 เครื่องบิน6573 74 78 78851.15.28.9 น้ำมันเตา86104 107 101712.3-5.6-29.1 LPG**69 75 86978.114.112.9 รวม654735 719 706701-2.3-1.8-0.6 * เบื้องต้น

15 สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2550 จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 52,96 7 คัน - รถเบนซิน 44,77 8 คัน - รถดีเซล 6,009 คัน - OEM2,180 คัน ปริมาณ NGV ที่ใช้ 28MMSCFD จำนวนสถานีสะสม 165 สถานี - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 97 สถานี - ต่างจังหวัด 68 สถานี

16 ประมาณการใช้ NGV ประมาณการ

17 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 2546 21.120.7 21.320.620.920.620.220.520.321.922.320.9 2547 21.721.022.022.821.921.321.020.519.019.520.220.420.9 2548 19.721.219.320.519.521.418.620.319.318.319.520.219.8 2549 19.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.8 2550 19.820.5 19.520.619.920.619.819.719.219.6*20.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.55.11.70.8-0.54.53.67.71.80.6-7.2-4.21.1 ∆(%) จาก เดือนก่อน -3.63.50.0 -4.65.6-3.33.3-3.9-0.4-2.72.4 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน *เบื้องต้น

18 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2546 ----------0.020.060.04 2547 0.1 0.2 0.1 0.2 2548 0.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.8 2549 3.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 2550 3.43.73.64.04.14.6 5.15.35.66.06.1*4.6 ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.76.62.38.519.931.932.848.955.058.466.467.931.5 ∆(%) จาก เดือนก่อน -7.07.3-0.79.05.010.20.89.75.74.88.01.5 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน *เบื้องต้น

19 การใช้น้ำมันเบนซิน 61% 60% 62% 39% 31% 20% 16% 1% 9% 18% 23% 60% 40% 0.05%

20 ประมาณการใช้เอทานอล ประมาณการ

21 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 2546 47.847.048.647.948.548.246.445.445.3 49.953.447.8 2547 50.454.854.252.552.650.450.550.152.590.657.958.853.3 2548 55.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.153.5 2549 52.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.250.2 2550 52.953.555.352.450.352.448.350.147.847.750.253.0*51.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน 1.7-1.9-0.70.6-4.06.74.28.44.73.4-1.73.41.6 ∆(%) จาก เดือนก่อน 3.31.13.4-5.4-3.84.2-8.03.8-4.6-0.25.35.6 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน *เบื้องต้น

22 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2547 -----0.001--- 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0170.0360.034 0.0410.015 2549 0.0480.0540.0550.0900.1350.1150.1030.0920.0950.1100.1900.3260.118 2550 0.4690.6700.8891.0721.2851.5051.6671.7931.9342.1033.1103.553*1.579 ∆ (%) จาก ปีก่อน 885.31,148.11,503.31,094.1849.31,211.41,520.81,848.91,937.21,803.8 1,534.1 990.1 1,235.6 ∆(%) จาก เดือน ก่อน 44.0 42.6 32.7 20.7 19.8 17.2 10.8 7.5 7.9 8.7 47.9 14.2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

23 ประมาณการใช้ไบโอดีเซล (บี 100) ประมาณการ

24 การจัดหาและความต้องการ LPG หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น 25462547254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 254825492550*254825492550* การจัดหา 3,337 3,5683,8843,904 4,1868.90.5 7.2100 - การผลิต 3,337 3,5653,8843,9044,186 9.00.57.2 100 โรงแยกก๊าซ 1,648 1,7072,1042,1012,384 23.3-0.113.4 54.253.856.9 โรงกลั่น 1,478 1,6501,5811,5851,567 -4.20.2-1.2 40.740.637.4 อื่นๆ 211 208199218236 -4.39.78.3 5.15.6 - การนำเข้า3 -- - -100 ความต้องการ 3,321 3,4943,8713,7883,910 10.8-2.13.2 - การใช้ 2,551 2,6042,9233,2123,654 12.39.913.8 100 ครัวเรือน 1,502 1,5131,6041,7211,868 6.07.38.5 54.953.651.1 อุตสาหกรรม 435 441450511601 2.113.617.7 15.415.916.5 รถยนต์ 210 225303459570 34.551.624.2 10.414.315.6 feedstock 405 425567521 61633.4-8.018.2 19.416.216.8 - การส่งออก 770 890948576 2566.5-39.2 -55.7

25 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG ครัวเรือน51.1 % อุตสาหกรรม16.5 % รถยนต์15.6 % ปิโตรเคมี16.8 % ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2550 ภายในประเทศ ส่งออก ครัวเรือน 58.9 % อุตสาหกรรม 17.0 % รถยนต์ 8.2 % ปิโตรเคมี 15.9 % ปี 2546

26 25462547254825492550* 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25492550 * ผลิตไฟฟ้า2,0542,1342,2422,2512,286700.41.5 โรงแยกก๊าซ385389491527574187.38.9 อุตสาหกรรม2172482582913531112.621.4 NGV0.3361123167.8110.3 รวม2,6572,7742,9973,0803,2361002.75.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

27 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 25462547254825492550* 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง **(%) 25492550* การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน252830 331008.213.3 ผลิตกระแสไฟฟ้า1819 216412.621.2 อุตสาหกรรม7911 12364.35.8 หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

28 25462547254825492550* 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) 25492550* การใช้ลิกไนต์1821 191855-13.7-6.6 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.)1517 16 48-4.6-1.2 อุตสาหกรรม344327-31.3-21.3 การใช้ถ่านหิน77911154533.628.2 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 2 22361767.061.6 อุตสาหกรรม557892822.913.8 รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน252830 331008.213.3 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

29 กฟผ. 15,794 MW (56%) IPP 10,026 MW (36%) นำเข้า 340 MW (1%) SPP 2,070 MW (7%) รวม 28,230 MW กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2550

30 24 เมษายน 2550 (22,586 MW) ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT)

31 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2550

32 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 25462547254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2547254825492550* นครหลวง37,22639,12040,11141,48242,3935.12.53.42.2 ภูมิภาค67,03373,07878,11883,26888,0209.06.96.65.7 ลูกค้าตรง EGAT1,9492,1282,4092,4872,6909.213.23.28.1 รวม106,208114,326120,637127,237133,1027.65.5 4.6 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

33 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2547 2548 2549 2550 2546

34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา สาขา25462547254825492550* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25492550* บ้านและที่อยู่อาศัย23,33024,53825,51426,91528,2555.55.0 ธุรกิจ25,33728,68730,16431,70232,9625.14.0 อุตสาหกรรม48,29450,81153,89456,99559,6225.84.6 เกษตรกรรมและอื่นๆ7,29810,29011,06511,62512,2635.5 รวม106,208114,326120,637127,237133,1025.54.6 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

35 สถานภาพของ SPP ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (ณ เดือนตุลาคม 2550) 2007 © Ministry of Energy ประเภทเชื้อเพลิงจำนวน (โครงการ) กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย (MW) พลังงานหมุนเวียน กากอ้อย แกลบ น้ำมันยางดำ ขยะ Waste Gas เศษไม้ยางพารา ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาการผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงผสม (แกลบ, ชานอ้อย, ไม้ยูคาลิปตัส, เปลือกไม้) รวม 30 6 1 12 53 615.40 63.30 32.90 2.50 19.00 23.00 1.95 332.60 1,090.65 182.80 49.80 25.00 1.00 6.00 20.20 1.72 215.10 501.62 เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ - ก๊าซธรรมชาติ - น้ำมันเตา - ถ่านหิน รวม 21 1 4 26 2,277.61 10.40 392.20 2,680.21 1,465.20 9.00 196.00 1,670.20 พลังงานผสม - ก๊าซที่เหลือจากกระบวนการผลิต/ถ่านหิน - น้ำมันยางดำ/ถ่านหิน - เปลือกไม้ยูคาลิปตัส/ถ่านหิน รวม 11241124 108.00 40.00 328.00 476.00 45.00 8.00 180.00 233.00 รวมทั้งสิ้น834,246.862,404.82

36 2007 © Ministry of Energy ผลการคัดเลือก SPP ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการประมูลแข่งขัน ชื่อโครงการจังหวัดที่ตั้ง โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงปริมาณพลัง ไฟฟ้าเสนอขาย (MW) กำหนด COD 1บ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.ชัยภูมิกากอ้อย10ม.ค. 52 2บ. ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.สุพรรณบุรีกากอ้อย/แกลบ10ม.ค. 52 3บ. ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จก.ฉะเชิงเทราเศษไม้/เปลือกไม้65ม.ค. 54 4บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จก.ปราจีนบุรีเศษไม้ยูคา ลิปตัส/เปลือกไม้ 65ม.ค. 53 5บ. ไฟฟ้าชีวมวล จก.ปราจีนบุรีเศษไม้ยูคา ลิปตัส/เปลือก ไม้/แกลบ 90เม.ย. 53 6บ. ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง 1 จก.ปราจีนบุรีน้ำมันยางดำ70ก.ค. 53 7บ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก. (มหาชน)ปราจีนบุรีน้ำมันยางดำ25ม.ค. 54 รวม335 12 ต.ค. 50: กบง. เห็นชอบผลการประเมินคัดเลือก โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 0.295- 0.30 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 7 ปีสำหรับ 7 โครงการ และปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้ารวม 335 MW

37 VSPP < 10 MW ที่ยื่นข้อเสนอขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (ก.ย. 2550) 2007 © Ministry of Energy ประเภทเชื้อเพลิง กฟภ. กฟน. จำนวนกำลังการผลิตปริมาณพลังไฟฟ้าจำนวนกำลังการผลิตปริมาณพลังไฟฟ้า (ราย)(MW)เสนอขาย (MW) (ราย) (MW)เสนอขาย (MW) 1.เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ก๊าซธรรมชาติ2 21.20 6.00 19.606.40 ถ่านหิน2 29.50 8.00 --- รวม 450.7014.0019.606.40 2.เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล66 741.67 403.64 --- ขยะ10 62.76 52.30 --- ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย13 17.51 17.17 --- แสงอาทิตย์15 61.82 61.59 40.126 พลังลม1 0.08 --- พลังน้ำ3 0.12 0.09 --- ไบโอดีเซล1 1.00 --- รวม 109884.96535.864 0.126 รวมทั้งหมด113935.656549.86 5 9.7266.526

38 VSPP < 10 MW ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ เดือนกันยายน 2550 2007 © Ministry of Energy เชื้อเพลิง กฟน.กฟภ.รวม จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่ จะจ่ายเข้า ระบบ (MW) จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่จะ จ่ายเข้าระบบ (MW) จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่ จะจ่ายเข้า ระบบ (MW) 1. ก๊าซธรรมชาติ--13.001 2. ถ่านหิน--13.001 3. เศษไม้/วัสดุ/ฟาง--1058.051058.05 4. แกลบ--1179.501179.50 5. กากอ้อย--947.009 6. ขยะ--317.503 7. ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย--45.424 8. แสงอาทิตย์20.057413.15613.21 9.ทะลายปาล์ม--15.001 10. พลังน้ำ--10.03010.03 รวม20.05745231.6547231.71 ตามระเบียบ VSPP ใหม่ : พลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW รายใหม่34 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย151.71MW รายเดิม13 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 80.00 MW

39 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 2548 25492550p 2551f การใช้ 1,3461,4691,5201,5471,6051,673 น้ำมัน 624705689673662659 ก๊าซธรรมชาติ 496518566579617693 ลิกไนต์/ถ่านหิน 89213232252284288 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 1013233444133 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.09.13.51.83.84.2 น้ำมัน5.913.1-2.3 -1.6-0.5 ก๊าซธรรมชาติ6.14.49.32.36.612.4 ลิกไนต์/ถ่านหิน27.012.78.98.612.71.8 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-14.4-12.13.133.3-6.2-19.5 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

40 ชนิด25462547254825492550p2551f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2549 2550p2551f เบนซิน 7,6357,6617,248 7,215 7,2977,274-0.41.1-0.3 ดีเซล 17,55020,71819,594 18,37118,67618,741-6.21.60.4 ก๊าด+เครื่องบิน 3,7974,2654,314 4,538 4,9415,2454.78.96.2 น้ำมันเตา 4,9916,0646,205 5,851 4,1463,473-5.6-29.1-16.2 LPG* 3,9754,0354,364 4,983 5,6285,99914.112.96.6 รวม 37,94842,74341,725 40,95940,68740,232-1.8-0.60.1 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google