งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้1,3461,4691,5201,5471,605 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) ,004 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) GDP (%) ** หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น **ม.ค.-ก.ย.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้ 1,346 1,469 1,520 1,5471,605 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย * การใช้9311,0401,0461,0491,091 น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

6 ชนิด * น้ำมันสำเร็จรูป 515,319605,372783,671838, ,398 ก๊าซธรรมชาติ 13,79316,53920,26027,551 36,997 ลิกไนต์/ถ่านหิน 9,22313,41318,05817,342 23,830 ไฟฟ้า 265,771300,393327,642354, ,375 พลังงานทดแทน** 75,12286,23595,54192,561 96,529 รวม 879,2291,021,9531,245,1711,330,036 1,487,130 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น **มูลค่าประมาณ

7 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด * % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ346,057486,627644,933753, , น้ำมันสำเร็จรูป30,73541,53355,68060, , ก๊าซธรรมชาติ42,63546,05362,82777,84379, ถ่านหิน9,37012,27515,42218,89629, ไฟฟ้า4,1595,6597,1148,2947, รวม432,956592,148785,976919, , *เบื้องต้น

8 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด * % การเปลี่ยนแปลง น้ำมันดิบ29,35633,88352,85856,83544, น้ำมันสำเร็จรูป50,77486,458111,534160,926158, ไฟฟ้า ,3251,6922, รวม80,629120,989165,718219,491204, * เบื้องต้น หน่วย: ล้านบาท

9 มูลค่านำเข้าพลังงานสุทธิ หน่วย: ล้านบาท ชนิด *Δ(%) น้ำมันดิบ316,701452,744592,075696, , น้ำมันสำเร็จรูป-20,039-44,925-55, , , ก๊าซธรรมชาติ42,63546,05362,82777,843 79, ถ่านหิน9,37012,27515,42218,896 29, ไฟฟ้า3,6605,0135,7896,564 4, รวม352,327471,160620,259699, , * เบื้องต้น

10 การนำเข้าน้ำมันดิบ * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) * เบื้องต้น

11 การส่งออกน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป เบนซิน ดีเซล เตา LPG ก๊าด + เครื่องบิน รวม มูลค่า ( ล้านบาท ) 120,342164,392217,761202, หน่วย: พันบาร์เรล/วัน * เบื้องต้น

12 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน * อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รวม ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน * เบื้องต้น

13 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน * อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ 33,88352,85856,83544, น้ำมันสำเร็จรูป 86,459111,534160,926158, รวม 120,342164,392217,761202, มูลค่า : ล้านบาท * เบื้องต้น

14 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ดีเซล ก๊าด เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม * เบื้องต้น

15 สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2550 จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 52,96 7 คัน - รถเบนซิน 44,77 8 คัน - รถดีเซล 6,009 คัน - OEM2,180 คัน ปริมาณ NGV ที่ใช้ 28MMSCFD จำนวนสถานีสะสม 165 สถานี - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 97 สถานี - ต่างจังหวัด 68 สถานี

16 ประมาณการใช้ NGV ประมาณการ

17 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *20.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน *เบื้องต้น

18 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค *4.6 ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน *เบื้องต้น

19 การใช้น้ำมันเบนซิน 61% 60% 62% 39% 31% 20% 16% 1% 9% 18% 23% 60% 40% 0.05%

20 ประมาณการใช้เอทานอล ประมาณการ

21 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *51.0 ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน *เบื้องต้น

22 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค *1.579 ∆ (%) จาก ปีก่อน ,148.11,503.31, ,211.41,520.81,848.91,937.21, , ,235.6 ∆(%) จาก เดือน ก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

23 ประมาณการใช้ไบโอดีเซล (บี 100) ประมาณการ

24 การจัดหาและความต้องการ LPG หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * * การจัดหา 3,337 3,5683,8843,904 4, การผลิต 3,337 3,5653,8843,9044, โรงแยกก๊าซ 1,648 1,7072,1042,1012, โรงกลั่น 1,478 1,6501,5811,5851, อื่นๆ การนำเข้า ความต้องการ 3,321 3,4943,8713,7883, การใช้ 2,551 2,6042,9233,2123, ครัวเรือน 1,502 1,5131,6041,7211, อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock การส่งออก

25 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG ครัวเรือน51.1 % อุตสาหกรรม16.5 % รถยนต์15.6 % ปิโตรเคมี16.8 % ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2550 ภายในประเทศ ส่งออก ครัวเรือน 58.9 % อุตสาหกรรม 17.0 % รถยนต์ 8.2 % ปิโตรเคมี 15.9 % ปี 2546

26 * 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * ผลิตไฟฟ้า2,0542,1342,2422,2512, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม2,6572,7742,9973,0803, การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

27 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน * 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง **(%) * การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรม หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

28 * 2550 สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) อุตสาหกรรม การใช้ถ่านหิน ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) อุตสาหกรรม รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน * เบื้องต้น **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

29 กฟผ. 15,794 MW (56%) IPP 10,026 MW (36%) นำเข้า 340 MW (1%) SPP 2,070 MW (7%) รวม 28,230 MW กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2550

30 24 เมษายน 2550 (22,586 MW) ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT)

31 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2550

32 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * นครหลวง37,22639,12040,11141,48242, ภูมิภาค67,03373,07878,11883,26888, ลูกค้าตรง EGAT1,9492,1282,4092,4872, รวม106,208114,326120,637127,237133, หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

33 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา สาขา * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * บ้านและที่อยู่อาศัย23,33024,53825,51426,91528, ธุรกิจ25,33728,68730,16431,70232, อุตสาหกรรม48,29450,81153,89456,99559, เกษตรกรรมและอื่นๆ7,29810,29011,06511,62512, รวม106,208114,326120,637127,237133, หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * เบื้องต้น

35 สถานภาพของ SPP ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (ณ เดือนตุลาคม 2550) 2007 © Ministry of Energy ประเภทเชื้อเพลิงจำนวน (โครงการ) กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย (MW) พลังงานหมุนเวียน กากอ้อย แกลบ น้ำมันยางดำ ขยะ Waste Gas เศษไม้ยางพารา ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาการผลิตน้ำมัน เชื้อเพลิงผสม (แกลบ, ชานอ้อย, ไม้ยูคาลิปตัส, เปลือกไม้) รวม , เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ - ก๊าซธรรมชาติ - น้ำมันเตา - ถ่านหิน รวม , , , , พลังงานผสม - ก๊าซที่เหลือจากกระบวนการผลิต/ถ่านหิน - น้ำมันยางดำ/ถ่านหิน - เปลือกไม้ยูคาลิปตัส/ถ่านหิน รวม รวมทั้งสิ้น834, ,404.82

36 2007 © Ministry of Energy ผลการคัดเลือก SPP ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการประมูลแข่งขัน ชื่อโครงการจังหวัดที่ตั้ง โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิงปริมาณพลัง ไฟฟ้าเสนอขาย (MW) กำหนด COD 1บ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.ชัยภูมิกากอ้อย10ม.ค. 52 2บ. ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จก.สุพรรณบุรีกากอ้อย/แกลบ10ม.ค. 52 3บ. ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จก.ฉะเชิงเทราเศษไม้/เปลือกไม้65ม.ค. 54 4บ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จก.ปราจีนบุรีเศษไม้ยูคา ลิปตัส/เปลือกไม้ 65ม.ค. 53 5บ. ไฟฟ้าชีวมวล จก.ปราจีนบุรีเศษไม้ยูคา ลิปตัส/เปลือก ไม้/แกลบ 90เม.ย. 53 6บ. ไทยเพาเวอร์เจนเนอเรติ้ง 1 จก.ปราจีนบุรีน้ำมันยางดำ70ก.ค. 53 7บ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก. (มหาชน)ปราจีนบุรีน้ำมันยางดำ25ม.ค. 54 รวม ต.ค. 50: กบง. เห็นชอบผลการประเมินคัดเลือก โดยมีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 7 ปีสำหรับ 7 โครงการ และปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้ารวม 335 MW

37 VSPP < 10 MW ที่ยื่นข้อเสนอขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (ก.ย. 2550) 2007 © Ministry of Energy ประเภทเชื้อเพลิง กฟภ. กฟน. จำนวนกำลังการผลิตปริมาณพลังไฟฟ้าจำนวนกำลังการผลิตปริมาณพลังไฟฟ้า (ราย)(MW)เสนอขาย (MW) (ราย) (MW)เสนอขาย (MW) 1.เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวม เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ ไบโอดีเซล รวม รวมทั้งหมด

38 VSPP < 10 MW ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ เดือนกันยายน © Ministry of Energy เชื้อเพลิง กฟน.กฟภ.รวม จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่ จะจ่ายเข้า ระบบ (MW) จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่จะ จ่ายเข้าระบบ (MW) จำนวน (ราย) ปริมาณพลัง ไฟฟ้าสูงสุดที่ จะจ่ายเข้า ระบบ (MW) 1. ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เศษไม้/วัสดุ/ฟาง แกลบ กากอ้อย ขยะ ก๊าซชีวภาพ/น้ำเสีย แสงอาทิตย์ ทะลายปาล์ม พลังน้ำ รวม ตามระเบียบ VSPP ใหม่ : พลังไฟฟ้าเสนอขาย < 10 MW รายใหม่34 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย151.71MW รายเดิม13 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย MW

39 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p 2551f การใช้ 1,3461,4691,5201,5471,6051,673 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

40 ชนิด p2551f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2551f เบนซิน 7,6357,6617,248 7,215 7,2977, ดีเซล 17,55020,71819,594 18,37118,67618, ก๊าด+เครื่องบิน 3,7974,2654,314 4,538 4,9415, น้ำมันเตา 4,9916,0646,205 5,851 4,1463, LPG* 3,9754,0354,364 4,983 5,6285, รวม 37,94842,74341,725 40,95940,68740, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2546 2547 254825492550* การใช้1,3461,4691,5201,5471,605.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google