งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ความคืบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ความคืบหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ความคืบหน้า

2 2 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงานพลังงานทดแทน ปิดปั๊มน้ำมันหลัง ๒๔.๐๐ น. สถานีจำหน่ายน้ำมันทั้งประเทศ ๗,๐๑๕ แห่ง ร่วมมือ ๓,๘๑๓ สถานี เฉลี่ยเป็น ๕๔.๓๕% -เขต กทม. ๗๘๖ สถานีปิด ๑๖๒ สถานี -ต่างจังหวัด ๖,๒๒๙ สถานีปิด ๓,๖๕๑ สถานี ลดการใช้น้ำมันได้ลง ๕% ประหยัดได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทต่อวัน ๓,๘๑๓ ๓,๕๗๐ 6 ก.ค. 16 มิ.ย. ๗,๐๑๕ สถานี ๕๐% ๕๔% ๑ ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

3 3 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงานพลังงานทดแทน ๗๒๘ ๗๐๐ 6 ก.ค. 16 มิ.ย. ๑,๔๐๐ ป้าย ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น. ป้ายโฆษณาใน กทม. ๑,๔๐๐ ป้าย เป็นของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา ๑๒๕ ราย จำนวน ๑,๓๐๐ ป้าย ร่วมมือปิดไฟส่อง รวม ๗๒๘ ป้าย (๗๐%) บริษัท มาสด้า เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม ปิดไฟส่องสว่างบน Billboard Mazda ๖ แห่ง -ริมถนนรัชดา ทางด่วนบางนา-ตราด วิภาาวดีขาเข้า ทางด่วนพระราม ๙ ทางด่วนพระราม ๓ และเชียงราย -คาดว่าจะประหยัดพลังงาน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ๒ ที่มา: สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา

4 4 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงานพลังงานทดแทน ปิดไฟถนนบางสาย กรมทางหลวงได้มีคำสั่งไปยังแขวงการทาง และสำนักงาน บำรุงทาง เพื่อปิดไฟถนน ณ จุดต่างๆ ตามแนวทางที่กรม ทางหลวงกำหนด โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์ > ๒,๕๐๐ ซีซี รมว. อุตสาหกรรม ได้หารือกับ รมว.คลัง เอกชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ แบ่งกลุ่มตามขนาดเครื่องยนต์ เทคโนโลยี และเชื้อเพลิง จะส่งเสริมในส่วนของรถยนต์ประหยัดพลังงาน เช่น รถยนต์ที่ใช้ แก๊สโซฮอล์ รถที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า) ฯลฯ โดยแยกเป็น ประเภทพิเศษ กำหนดเก็บภาษีสรรพสามิตต่ำกว่ารถยนต์นั่ง บุคคลธรรมดาปกติที่เก็บอยู่ ๓๗.๕% จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่๑๕-๑๖ก.ค ๒๕๔๗นครศรีธรรมราช ๓ ๔

5 5 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ๕ หน่วยงานรัฐมีบทบาทเป็นผู้นำ จัดประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานทุกกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. ๑. มอบโล่ห์ ๖ หน่วยงานที่มีผลประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันดีเด่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๔๖ ๒.มอบโล่ห์ภาคเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน ปิดปั๊ม/ปิดไฟส่องป้าย/ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ๓. ชี้แจงการปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๔. แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน Poster คู่มือ กระเป๋า

6 6 ปิดปั๊มปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน ได้มากกว่า ๕% ใน ๓ อันดับแรก ๑.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ (๒๙.๕๑%) ๒.กรมควบคุมโรค(๒๑.๙๗%) ๓.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(๑๒.๔๙%) ๑.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(๒๙.๓๐%) ๒.กรมประมง(๑๙.๘๒%) ๓.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(๑๙.๓๔%) ไฟฟ้า น้ำมัน ต.ค ก.ย ๒๕๔๖ ๒๕๔๔ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ kWh สำนักงานนโยบายและแผนฯ ต.ค ก.ย ๒๕๔๖ ๒๕๔๔ ลิตร ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ผลต่างปริมาณการใช้รวมตลอดปี ๒๕๔๖-ปี ๒๕๔๗) / ปริมาณการใช้ปี ๒๕๔๔

7 7 มหาดไทย คมนาคม สาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุม กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การรับส่งสินค้าฯ การนิคมอุตสาหกรรมฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนฯ สวนยาง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง สำนักงานฯ ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กระประปานครหลวง องค์การสะพานปลา กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมไปรษณีย์โทรเลข บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด โรงงานไพ่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทัพบก หน่วยงานที่ประหยัดพลังงาน ในปี ๒๕๔๖ มากกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๔๔ (ปีฐาน) ไฟฟ้า น้ำมัน ก.เกษตร

8 8 ปิดปั๊มปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ปิดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันหลังเที่ยงคืน บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.พี.ปิโตรเลียม จำกัด ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น. สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา บริษัท มาสด้า เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ ประหยัดพลังงาน

9 9 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ๖ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสาธิตการผลิตและใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงใน รถรับจ้างสองแถว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๔๗ พพ. มีแผนจะขยายการสาธิตไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และรถประจำทางของ ขสมก. ๒๔ มิ.ย ๔๗ ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ นำเสนอแผน ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการใช้ ของกระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน ปี ๒๕๔๗-๒๕๗๒ ของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร /๑ ไบโอดีเซล

10 10 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๗ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก.เกษตรฯ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี ในปี ๒๕๕๒ จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็น ๓.๖ ล้านไร่ ใช้งบดำเนินการ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท –เงินหมุนเวียน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท แหล่งทุนอื่น ๒,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณการความต้องการน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ของ พน. ปิดปั๊มปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ อัตราการให้ผลผลิตปาล์มประมาณ ๒.๗ ตัน/ไร่ อัตราการให้น้ำมันปาล์ม ๑๘% การเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล ๐.๙

11 11 ปิดปั๊มปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ข้อเสนอในการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมัน ให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยด้านจัดการสวนปาล์ม -จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ๑% และต้นทุน การผลิตลดลง ๖% โดยเฉลี่ย มีแนวทางชัดเจนว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือ เปิดโอกาสให้เช่าที่ดำเนินการ หรือจะเพิ่มพื้นที่ปลูก ในประเทศเพื่อนบ้าน กรณีที่ราคาน้ำมันปาล์มสูง ราคาไบโอดีเซลใน ประเทศมีราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซล น่าจะเปิดโอกาส ให้ส่งออกน้ำมันปาล์มไปขายยังประเทศอื่นที่ต้องการ นำไปทำไบโอดีเซล มีองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐเข้ามารับผิดชอบ บริหารจัดการด้านปาล์มน้ำมัน

12 12 ปิดปั๊ม ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ๖ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ สรุปได้ดังนี้ /๒ ก๊าซธรรมชาติ ข้อเสนอเพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ NGV ลดอากรนำเข้าสำหรับอะไหล่สำรอง NGV ยกเว้นอากรนำเข้าและภาษีสรรพสามิตเครื่องยนต์ NGV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ราคารถ NGV ส่วนเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์ NGV นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ลดหย่อนภาษีรถยนต์ประจำปี โดย Dedicated NGV ชำระ ๒๕% ; NGV/Gasoline และ NGV & Diesdel ชำระ ๕๐% ของรถใช้น้ำมัน หารือกับกระทรวงการคลัง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา สรุป

13 13 กองทุนอนุรักษ์ฯ อนุมัติเงินช่วยค่าปรับพื้นที่ให้ ๑. รฟท. ๑๘ ล้านบาท ปรับพื้นที่บริเวณสถานีบาง ซื่อ ๑๐ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๑,๐๐๐ คัน ๒.กทม. ๒๕ ล้านบาท เพื่อปรับพื้นที่กรมธนารักษ์ บริเวณสถานีหมอชิต ๒๓ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๒,๐๐๐ คัน ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน ปิดปั๊มปิดไฟป้ายปิดไฟถนนเพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงานพลังงานทดแทน การจัดระบบขนส่งมวลชน ๗ ผู้ใช้บริการจะประหยัดค่าน้ำมันได้ ๒,๐๘๓ บาทต่อเดือน หรือ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อปี ประหยัดเวลาได้ ๑ ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นค่า เสียเวลา ๑๒๕ บาทต่อวัน หรือคิดเป็นเงิน ๔๕,๖๒๕ บาทต่อปี ประเทศยังประหยัดน้ำมันได้ ๗๕ ล้านบาท ต่อปีด้วย

14 14 Park & ride ปูนซีเมนต์ไทย รฟท. ถนนปูนซีเมนต์ ถนนเตชะวานิช ถนนเทอดดำริ ถนน กำแพงเพชร รฟม. สถานีบางซื่อ ๑๐ ไร่ ๑,๐๐๐ คัน

15 15 สถานีหมอชิต ๒๓ ไร่ ๒,๐๐๐ คัน

16 16 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 12 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 09:00-12:00 น. ขอเรียนเชิญ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรการ รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ความคืบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google