งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามมาตรการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามมาตรการ
ความคืบหน้า การดำเนินงานตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

2 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ปิดปั๊มน้ำมันหลัง ๒๔.๐๐ น. ๗,๐๑๕ สถานี สถานีจำหน่ายน้ำมันทั้งประเทศ ๗,๐๑๕ แห่ง ร่วมมือ ๓,๘๑๓ สถานี เฉลี่ยเป็น ๕๔.๓๕% เขต กทม. ๗๘๖ สถานี ปิด ๑๖๒ สถานี ต่างจังหวัด ๖,๒๒๙ สถานี ปิด ๓,๖๕๑ สถานี ลดการใช้น้ำมันได้ลง ๕% ประหยัดได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทต่อวัน ๓,๘๑๓ ๓,๕๗๐ ๕๔% ๕๐% 16 มิ.ย. 6 ก.ค. ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

3 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น. ป้ายโฆษณาใน กทม. ๑,๔๐๐ ป้าย เป็นของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา ๑๒๕ ราย จำนวน ๑,๓๐๐ ป้าย ร่วมมือปิดไฟส่อง รวม ๗๒๘ ป้าย (๗๐%) บริษัท มาสด้า เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมปิดไฟส่องสว่างบน Billboard Mazda ๖ แห่ง ริมถนนรัชดา ทางด่วนบางนา-ตราด วิภาาวดีขาเข้า ทางด่วนพระราม ๙ ทางด่วนพระราม ๓ และเชียงราย คาดว่าจะประหยัดพลังงาน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ๑,๔๐๐ ป้าย ๗๒๘ ๗๐๐ 16 มิ.ย. 6 ก.ค. ที่มา: สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา

4 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ปิดไฟถนนบางสาย กรมทางหลวงได้มีคำสั่งไปยังแขวงการทาง และสำนักงานบำรุงทาง เพื่อปิดไฟถนน ณ จุดต่างๆ ตามแนวทางที่กรมทางหลวงกำหนด โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์ > ๒,๕๐๐ ซีซี รมว. อุตสาหกรรม ได้หารือกับ รมว.คลัง เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ แบ่งกลุ่มตามขนาดเครื่องยนต์ เทคโนโลยี และเชื้อเพลิง จะส่งเสริมในส่วนของรถยนต์ประหยัดพลังงาน เช่น รถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ รถที่ใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า) ฯลฯ โดยแยกเป็นประเภทพิเศษ กำหนดเก็บภาษีสรรพสามิตต่ำกว่ารถยนต์นั่งบุคคลธรรมดาปกติที่เก็บอยู่ ๓๗.๕% จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่ ๑๕-๑๖ ก.ค ๒๕๔๗ นครศรีธรรมราช

5 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน หน่วยงานรัฐมีบทบาทเป็นผู้นำ จัดประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงานทุกกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. ๑. มอบโล่ห์ ๖ หน่วยงานที่มีผลประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ๒. มอบโล่ห์ภาคเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน ปิดปั๊ม/ปิดไฟส่องป้าย/ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ๓. ชี้แจงการปรับลดงบประมาณ ๑๐% ๔. แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน Poster คู่มือ กระเป๋า

6 (ผลต่างปริมาณการใช้รวมตลอดปี ๒๕๔๖-ปี ๒๕๔๗) / ปริมาณการใช้ปี ๒๕๔๔
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ได้มากกว่า ๕% ใน ๓ อันดับแรก (ผลต่างปริมาณการใช้รวมตลอดปี ๒๕๔๖-ปี ๒๕๔๗) / ปริมาณการใช้ปี ๒๕๔๔ ๑. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ (๒๙.๕๑%) ๒. กรมควบคุมโรค (๒๑.๙๗%) ๓. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๑๒.๔๙%) ๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (๒๙.๓๐%) ๒. กรมประมง (๑๙.๘๒%) ๓. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๑๙.๓๔%) ไฟฟ้า น้ำมัน kWh ลิตร ๑๒๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๒๕๔๔ ๒๕๔๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๕๔๖ ๘,๐๐๐ ๒๕๔๖ สำนักงานนโยบายและแผนฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต.ค ก.ย ต.ค ก.ย

7 หน่วยงานที่ประหยัดพลังงาน
ในปี ๒๕๔๖ มากกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๔๔ (ปีฐาน) น้ำมัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง สำนักงานฯ ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กระประปานครหลวง องค์การสะพานปลา กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมไปรษณีย์โทรเลข บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด โรงงานไพ่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองทัพบก ไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุม กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การรับส่งสินค้าฯ การนิคมอุตสาหกรรมฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนฯ สวนยาง คมนาคม สาธารณสุข มหาดไทย ก.เกษตร

8 ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐประหยัดพลังงาน ปิดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันหลังเที่ยงคืน บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.พี.ปิโตรเลียม จำกัด ปิดไฟส่องป้ายโฆษณาหลัง ๒๒.๐๐ น. สมาคมผู้ผลิตป้ายโฆษณา บริษัท มาสด้า เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

9 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน /๑ ไบโอดีเซล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด โครงการสาธิตการผลิตและใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถรับจ้างสองแถว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๔๗ พพ. มีแผนจะขยายการสาธิตไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และรถประจำทางของ ขสมก. ๒๔ มิ.ย ๔๗ ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ นำเสนอแผนส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของกระทรวงพลังงาน ตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน ปี ๒๕๔๗-๒๕๗๒ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10 ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๗ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการความต้องการน้ำมันปาล์ม ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ของ พน. ก.เกษตรฯ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้สูงสุด ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี ในปี ๒๕๕๒ จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็น ๓.๖ ล้านไร่ ใช้งบดำเนินการ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เงินหมุนเวียน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท แหล่งทุนอื่น ๒,๐๐๐ ล้านบาท ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ อัตราการให้ผลผลิตปาล์มประมาณ ๒.๗ ตัน/ไร่ อัตราการให้น้ำมันปาล์ม ๑๘% การเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล ๐.๙

11 ข้อเสนอในการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมัน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน ข้อเสนอในการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมัน ให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อยด้านจัดการสวนปาล์ม จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ๑% และต้นทุนการผลิตลดลง ๖% โดยเฉลี่ย มีแนวทางชัดเจนว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย หรือเปิดโอกาสให้เช่าที่ดำเนินการ หรือจะเพิ่มพื้นที่ปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน กรณีที่ราคาน้ำมันปาล์มสูง ราคาไบโอดีเซลในประเทศมีราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซล น่าจะเปิดโอกาสให้ส่งออกน้ำมันปาล์มไปขายยังประเทศอื่นที่ต้องการนำไปทำไบโอดีเซล มีองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐเข้ามารับผิดชอบบริหารจัดการด้านปาล์มน้ำมัน

12 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน /๒ ก๊าซธรรมชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ สรุปได้ดังนี้ ข้อเสนอเพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ NGV ลดอากรนำเข้าสำหรับอะไหล่สำรอง NGV ยกเว้นอากรนำเข้าและภาษีสรรพสามิตเครื่องยนต์ NGV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ราคารถ NGV ส่วนเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์ NGV นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ลดหย่อนภาษีรถยนต์ประจำปี โดย Dedicated NGV ชำระ ๒๕% ; NGV/Gasoline และ NGV & Diesdel ชำระ ๕๐% ของรถใช้น้ำมัน สรุป หารือกับกระทรวงการคลัง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

13 ความก้าวหน้ามาตรการประหยัดพลังงาน
ปิดปั๊ม ปิดไฟป้าย ปิดไฟถนน เพิ่มภาษีรถยนต์ ภาครัฐประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน การจัดระบบขนส่งมวลชน กองทุนอนุรักษ์ฯ อนุมัติเงินช่วยค่าปรับพื้นที่ให้ ๑. รฟท. ๑๘ ล้านบาท ปรับพื้นที่บริเวณสถานีบางซื่อ ๑๐ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๑,๐๐๐ คัน ๒. กทม. ๒๕ ล้านบาท เพื่อปรับพื้นที่กรมธนารักษ์บริเวณสถานีหมอชิต ๒๓ ไร่ เป็นที่จอดรถ ๒,๐๐๐ คัน ผู้ใช้บริการจะประหยัดค่าน้ำมันได้ ๒,๐๘๓ บาทต่อเดือน หรือ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อปี ประหยัดเวลาได้ ๑ ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นค่าเสียเวลา ๑๒๕ บาทต่อวัน หรือคิดเป็นเงิน ๔๕,๖๒๕ บาทต่อปี ประเทศยังประหยัดน้ำมันได้ ๗๕ ล้านบาทต่อปีด้วย

14 ถนน กำแพงเพชร ถนนเทอดดำริ สถานีบางซื่อ Park & ride ปูนซีเมนต์ไทย รฟท.
ถนนปูนซีเมนต์ รฟม. ถนน กำแพงเพชร ๑,๐๐๐ คัน ถนนเตชะวานิช ๑๐ ไร่ ถนนเทอดดำริ สถานีบางซื่อ

15 ๒,๐๐๐ คัน ๒๓ ไร่ สถานีหมอชิต

16 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ขอเรียนเชิญ 12 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 09:00-12:00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามมาตรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google