งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2548 2549 2550 2551 2552* 2552 Q1 Q2 การใช้ 1,520 1,545 1,603 1,618 1,640 1,601 1,679 การผลิต 743 765 794 850 895 890 899 การนำเข้า (สุทธิ) 980 978 998 942 916 886 944 การนำเข้า / การใช้ (%) 64 63 62 58 56 55  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  4.8 1.7 3.8 1.0 -2.2 -4.6 0.1 9.9 3.0 3.7 7.1 4.7 9.7 การนำเข้า(สุทธิ) -0.9 -0.2 2.0 -5.6 -12.5 -19.6 -4.5 GDP (%) 4.5 5.0 2.6 -6.0 -7.1 -4.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน ชนิด 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 124 126 122 132 -0.4 1.6 -2.9 8.0 ธรรมดา 91 79 81 74 75 4.5 3.3 -8.4 -1.5 พิเศษ 46 45 48 58 -7.9 -1.1 7.0 23.8 -แก๊สโซฮอล์ 20 26 42 54 83.4 28.1 62.5 41.9 -95 25 19 6 3 -34.3 -24.7 -69.1 -58.9 ก๊าด 0.3 -7.4 -7.5 -13.7 -9.6 ดีเซล 317 322 303 330 -6.2 1.8 -5.7 1.2 เครื่องบิน 78 85 80 76 5.2 9.1 -5.9 -13.2 น้ำมันเตา 101 73 56 44 -5.6 -27.8 -22.1 -32.5 LPG** 87 100 117 113 16.2 14.5 17.4 -0.2 รวม 707 679 696 -1.6 -0.1 -3.6 -2.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

4 การใช้น้ำมันเบนซิน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - ม.ค.- 2549 19.5 20.1 20.3 19.6 19.7 19.2 19.1 19.4 20.7 20.5 19.8 2550 20.6 19.9 20.0 20.2 2551 18.7 18.6 18.0 19.0 18.9 22.0 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.4 19.4* 20.8 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.4 5.3 9.7 5.2 12.7 8.9 12.9 2.2 8.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -2.5 -2.0 1.6 -1.0 -0.6 -3.6 0.3 -4.7 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

5 การใช้เบนซิน95 มีแนวโน้มคงที่
การใช้เบนซิน มีแนวโน้มคงที่ หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - ม.ค.- 2549 4.6 4.5 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 4.2 2550 3.4 3.1 2.9 3.0 2.8 2.7 2.3 2.1 3.3 2551 1.8 1.7 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5 1.1 2552 0.4* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -72.8 -72.0 -57.7 -55.6 -43.1 -16.4 -13.4 -21.5 -53.6 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -10.2 -6.7 -13.0 -14.0 -29.4 -27.5 -14.4 -4.8 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

6 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค. 2552
การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 สามารถขยายตัวได้อีก Gasohol 91 (E10) U 91 Regular U-91 Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 7.97 3.81

7 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ส.ค. - 2549 3.4 3.5 3.6 3.7 2550 4.0 4.1 4.6 5.1 5.3 5.8 6.3 7.0 4.8 2551 7.1 7.7 8.3 8.1 8.4 8.6 9.9 10.3 10.7 11.3 12.8 8.2 9.2 2552 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 11.5* 12.3 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 77.4 61.4 63.5 50.7 54.4 42.8 40.6 16.2 49.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -1.1 -1.7 1.1 -0.7 0.2 -3.7 0.3 -4.6 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

8 ยอดจำหน่ายเบนซินพิเศษและราคาGasohol 95 ปี 2550-2552 (ส.ค.)
ล้านลิตร บาท/ล้านลิตร ราคา Gasohol 95 U 95 2550 2551 2552

9 การใช้ NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - ม.ค.- 2549 8.7 8.3 8.8 8.2 9.7 9.8 9.6 12.5 14.0 14.1 13.4 9.5 10.8 2550 16.2 18.3 18.9 19.5 21.5 22.4 24.6 26.8 29.6 33.6 36.5 23.5 2551 41.1 46.6 51.6 56.8 62.8 71.9 83.1 91.6 97.9 106.6 108.1 108.2 63.3 77.3 2552 116.7 132.5 137.7 125.9 133.5 141.5 142.6 140.0* 133.8 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 183.9 184.3 166.9 121.7 112.6 96.8 71.6 52.8 111.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 7.9 13.5 3.9 -8.6 6.0 0.8 -1.8 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

10 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง หน่วย : พันตัน *เบื้องต้น วันที่ 1- 31 ส.ค. 2552
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. - 2549 32.3 30.1 34.2 33.7 35.8 36.0 40.5 40.9 42.0 44.0 43.3 46.1 283.4 458.7 2550 45.3 42.7 47.7 46.0 47.2 46.9 49.4 48.6 48.0 49.0 48.5 52.5 373.9 571.9 2551 52.3 50.5 56.7 55.4 59.9 66.4 80.6 78.6 73.3 74.9 67.2 500.3 775.6 2552 55.8 53.9 57.8 54.5 54.8 55.1 56.1 * 443.8 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.8 2.0 -1.6 -6.8 -17.5 -31.6 -28.6 -42.8 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -6.9 -3.3 7.2 -5.7 2.4 -1.9 0.7 1.8 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

11 การใช้น้ำมันดีเซล หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ธ.ค. 2548 55.6 60.8 59.0 57.0 58.8 56.6 47.1 50.3 47.0 46.6 50.1 53.1 53.5 2549 52.0 54.5 55.7 52.1 52.4 49.1 46.3 46.2 45.6 46.1 51.0 51.2 50.2 2550 52.9 55.3 48.3 47.8 48.2 50.8 51.9 51.1 2551 52.5 54.7 53.7 49.9 45.4 40.2 42.8 42.5 45.0 46.8 48.9 2552 55.4 51.4 53.6 48.6 47.5 46.8* - ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6 -1.9 -4.0 -1.5 7.3 7.2 18.1 9.2 4.5 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 -7.3 2.1 0.8 1.2 -9.2 -2.4 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

12 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ธ.ค. 2548 0.001 0.003 0.002 0.004 0.005 0.017 0.036 0.034 0.041 0.015 2549 0.048 0.054 0.055 0.090 0.135 0.115 0.103 0.092 0.095 0.110 0.190 0.326 0.087 0.118 2550 0.469 0.670 0.889 1.072 1.285 1.505 1.667 1.793 1.934 2.101 3.109 4.042 1.174 1.718 2551 4.916 5.330 7.512 8.455 9.666 10.650 9.709 10.782 11.824 13.183 14.440 17.270 8.393 10.327 2552 9.314 9.973 1.890 23.584 25.482 4.217 3.514 22.292* - 22.554 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 292.9 274.7 191.4 178.9 163.6 127.4 142.2 106.8 168.7 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 11.8 3.4 9.6 7.7 8.0 -5.0 -2.9 -5.2 *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

13 ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็วและราคาดีเซลหมุนเร็ว บี 2 ปี 2550-2552 (ส.ค.)
ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็วและราคาดีเซลหมุนเร็ว บี 2 ปี (ส.ค.) B5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล้านลิตร บาท/ล้านลิตร ราคา B 5 HSD-B2 2550 2551 2552

14 การใช้ LPG รายสาขา หน่วย : พันตัน 2549 2550 2551 (ม.ค. – มิ.ย.)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน 2552 อุปทาน 4,167 4,469 4,803 2,312 2413 7.5 4.4 100.0 - การผลิต 4,351 2,291 2245 -2.6 -2.0 93.0 - นำเข้า 452   168 681.9 7.0 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,094 4,393 4,810 2,341 2,414 9.5 3.1 - การใช้ 3,518 4,116 4,788 2,324 16.3 3.9 ครัวเรือน 1,721 1,884 2,124 1,019 1,061 12.7 4.1 44.0 อุตสาหกรรม 511 602 658 339 252 9.3 -25.5 10.5 รถยนต์ 459 572 776 341 333 35.6 -2.5 13.8 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 708 807 903 448 574 11.9 28.1 23.8 ใช้เอง 119 251 328 177 194 31.1 9.6 8.0 - ส่งออก 278 21 17 -92.3 -99.5 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) 73 76 -6 -29 -

15 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน
จำนวน รถ NGV รถบนน รถดีเซล รวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (mmscf) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) เบนซิน ดีเซล รวมต่อวัน (MMSCFD) 2548 9,479 806 10,285 1,649.7 701.3 2,351 6.4 51.3 19.1 70.4 2549 22,782 2,589 25,371 2,516.2 1,429.8 3,946. 10.8 78.3 38.9 117.2 2550 49,335 6,533 55,868 5,166.3 3,420.7 8,587 23.5 168.2 86.6 254.9 2551 104,553 23,182 127,735 13,415.9 14,873.1 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552* 121,925 24,716 146,641 11,799 11,960 23,759 131 364 328 693 ทดแทนได้ 9.6% ทดแทนได้ 3.5% * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

16 การใช้พลังงานในภาคขนส่ง
หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ชนิด 2549 2550 2551 2552 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 5,376 5,466 5,305 2,839 1.7 -2.9 8.1 ดีเซล 11,795 11,769 11,102 5,972 -0.2 -5.7 1.3 LPG 535 667 905 388 24.7 35.7 -2.5 NGV 97 212 684 574 118.6 222.7 136.8 รวม 17,803 18,114 17,996 9,774 -0.7 6.7 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

17 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: ล้านตัน 2548 2549 2550 2551 2552* 2552*สัดส่วน(%) อัตราการ**เปลี่ยนแปลง (%) การใช้ลิกไนต์ 21 19 18 9 51 3.8 -3.7 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 17 16 8 45 -9.3 อุตสาหกรรม 4 3 2 1 6 3.7 -2.8 การใช้ถ่านหิน 11 15 49 12.4 1.2 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 5 -7.1 -4.3 7 34 24.0 รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน 30 33 35 100 7.6 -1.4 * ม.ค.-มิ.ย. **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

18 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ.
24 เมษายน (22,596 MW) 21 เมษายน (22,568 MW)

19 การผลิตพลังไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและลิกไนต์ น้ำมัน พลังน้ำ
หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง 2550 2551 2552* สัดส่วน (%) อัตรา การเปลี่ยนแปลง(%) ก๊าซธรรมชาติ 98,148 104,386 50,403 70 6.4 -2.1 ถ่านหินและลิกไนต์ 30,881 30,838 15,421 21 -0.1 -3.4 น้ำมัน 2,995 1,013 74 0.1 -66.2 -92.6 พลังน้ำ 7,961 6,951 3,895 6 -12.7 -6.7 นำเข้าและอื่น ๆ 7,041 5,033 2,229 3 -28.5 -11.7 รวม 147,026 148,221 72,022 100 0.8 -4.1 * ม.ค.-มิ.ย.

20 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ มกราคม- มิถุนายน ปี 2552
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ มกราคม- มิถุนายน ปี 2552 นำเข้าและอื่นๆ พลังน้ำ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

21 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2549 2550 2551 2552* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 41,482 42,035 42,235 20,327 3.4 1.3 0.5 -5.2 PEA 83,268 87,755 89,303 43,414 6.6 5.4 1.8 -3.8 ลูกค้าตรง EGAT 2,487 2,702 2,873 1,455 3.2 8.6 6.3 -4.6 ทั้งประเทศ 127,237 132,492 134,412 65,195 5.5 4.1 1.5 -4.3 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

22 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สาขา 2549 2550 2551 2552* บ้านและที่อยู่อาศัย 26,915 27,960 28,692 15,020 2.6 4.1 ธุรกิจ 31,702 32,839 33,116 15,650 0.9 -6.7 อุตสาหกรรม 56,995 59,436 60,057 28,425 1.0 -6.6 เกษตรกรรม 240 268 288 202 7.4 11.0 อื่นๆ 11,385 11,989 12,259 5,898 13.0 -11.1 รวม 127,237 132,492 134,412 65,195 1.5 -4.3 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

23 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2548 2549 2550 2551 2552* 2552 H1 H2* การใช้ 1,520 1,545 1,603 1,618 1,610 1,640 1,585 น้ำมัน 689 674 667 634 637 649 624 ก๊าซธรรมชาติ 566 579 615 648 651 660 646 ลิกไนต์/ถ่านหิน 232 248 288 301 291 294 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 33 44 43 36 31 38 23  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  4.8 1.7 3.8 1.0 -0.5 -2.2 1.2 0.4 -2.3 -1.0 -5.0 0.5 -3.3 4.0 9.2 2.3 6.2 5.4 1.6 -0.7 8.4 6.9 16.1 4.5 -3.0 -7.0 2.4 35.2 -17.4 -14.1 -9.9 -20.4 * ประมาณการ

24 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2549 2550 2551 2552* 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1 H2* เบนซิน 7,215 7,337 7,121 7,514 3,811 3,703 -2.9 5.5 8.0 3.0 ดีเซล 18,371 18,710 17,643 18,419 9,491 8,928 -5.7 4.4 1.2 7.9 ก๊าด+เครื่องบิน 4,538 4,950 4,651 4,392 2,189 2,203 -5.9 -5.6 -13.3 3.5 น้ำมันเตา 5,851 4,222 3,287 2,439 1,280 1,159 -22.1 -25.5 -32.5 -16.6 LPG 5,074 5,812 6,828 7,033 3,257 3,776 17.4 -0.2 5.9 รวม 41,050 41,030 39,531 39,797 20,028 19,769 -3.6 0.7 -2.6 4.3 **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ

25 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2551 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 75,134 72,022 -4.14 ก.ค.-ธ.ค. 73,087 74,524 1.97 ม.ค.- ธ.ค. 148,221 146,546 -1.13


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google