งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2552 Q1Q2 การใช้1,5201,5451,6031,6181,6401,6011,679 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

3 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

4 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค *20.8 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

5 การใช้เบนซิน95 มีแนวโน้มคงที่ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค * ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

6 Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 สามารถขยายตัวได้อีก

7 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค. - ธ.ค * ∆ (%) จาก ช่วงเดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี

8 ยอดจำหน่ายเบนซินพิเศษและราคาGasohol 95 ปี (ส.ค.) Gasohol 95 ราคา U 95 บาท / ล้านลิตร ล้านลิตร

9 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค *133.8 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

10 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ส.ค. ม.ค. - ธ.ค * ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : พันตัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค. 2552

11 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค.- ธ.ค * ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี

12 หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น วันที่ ส.ค ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ส.ค. ม.ค.- ธ.ค * ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกั นปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี

13 ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็วและราคาดีเซลหมุนเร็ว บี 2 ปี (ส.ค.) B 5 ราคา HSD-B2 บาท / ล้านลิตร ล้านลิตร B5 มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

14 หน่วย : พันตัน การใช้ LPG รายสาขา (ม.ค. – มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) อุปทาน4,1674,4694,8032, การผลิต4,1674,4694,3512, นำเข้า อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,0944,3934,8102,3412, การใช้3,5184,1164,7882,3242, ครัวเรือน1,7211,8842,1241,0191, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใช้เอง ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์)

15 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน จำนวน รถ NGV รถบนนรถดีเซลรวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (mmscf) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน ( MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม , ,2851, , ,782 2,58925,371 2,516.21, , ,335 6,53355,868 5,166.33, , ,553 23, ,735 13, , , * 121,925 24, ,641 11,799 11,960 23, * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 9.6% ทดแทนได้ 3.5%

16 การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ชนิด ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน5,3765,4665,3052, ดีเซล11,79511,76911,1025, LPG NGV รวม17,80318,11417,9969, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

17 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: ล้านตัน * 2552* สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) อุตสาหกรรม การใช้ถ่านหิน ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) อุตสาหกรรม รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน * ม.ค.-มิ.ย. **อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

18 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. 24 เมษายน 2552 (22,596 MW) 21 เมษายน 2551 (22,568 MW)

19 การผลิตพลังไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง * ม.ค.-มิ.ย. ชนิดเชื้อเพลิง * สัดส่วน (%) อัตรา การเปลี่ยนแปลง (%) * ก๊าซธรรมชาติ 98,148104,38650, ถ่านหินและลิกไนต์ 30,88130,83815, น้ำมัน 2,9951, พลังน้ำ 7,9616,9513, นำเข้าและอื่น ๆ 7,0415,0332, รวม 147,026148,22172,

20 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ มกราคม- มิถุนายน ปี 2552 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ ถ่านหิน นำเข้าและอื่นๆ

21 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * MEA41,48242,03542,23520, PEA83,26887,75589,30343, ลูกค้าตรง EGAT 2,4872,7022,8731, ทั้งประเทศ127,237132,492134,41265,

22 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สาขา * * บ้านและที่อยู่อาศัย26,91527,96028,69215, ธุรกิจ31,70232,83933,11615, อุตสาหกรรม56,99559,43660,05728, เกษตรกรรม อื่นๆ11,38511,98912,2595, รวม127,237132,492134,41265,

23 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2552 H1H2* การใช้ 1,5201,5451,6031,6181,6101,6401,585 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

24 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด * 2552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2* H1H2* เบนซิน 7,215 7,3377,1217,5143,811 3, ดีเซล 18,37118,71017,64318,4199,491 8, ก๊าด+เครื่องบิน 4,538 4,9504,6514,3922,189 2, น้ำมันเตา 5,851 4,2223,2872,4391,280 1, LPG 5,074 5,812 6,8287,0333,257 3, รวม41,05041,030 39,53139,79720,028 19,

25 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย.75,13472, ก.ค.-ธ.ค.73,08774, ม.ค.- ธ.ค.148,221146,


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google