งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 7/2553 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 7/2553 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 7/2553 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธาน

3 http://www.energy.go.th - 3 -  ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ 19 กรกฎาคม 2553 เฉลี่ย 87%  IT5(11) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน พลังงานทดแทน เพิ่มข้อมูล NGV ในระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้มีข้อมูล ด้านพลังงานทดแทนครบถ้วน

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 6/2553

5 http://www.energy.go.th - 5 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) ตัวชี้วัดของหมวด 4 1. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) --> เชื่อมโยงกับ IT1 (คัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT1 – IT3 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT4 4. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) --> เชื่อมโยงกับ IT7

6 http://www.energy.go.th - 6 - ผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล หน่วยงาน แบบสอบถาม ระบบฐานข้อมูล ตอบตัวชี้วัดที่ 2 (บุคคลภายในองค์กร) เว็บไซต์ ตอบตัวชี้วัดที่ 3 (บุคคลภายนอกองค์กร) สป.พน. อยู่ระหว่างสรุปผลจากแบบสอบถามนำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะเริ่มสรุปผลต้นเดือน ก.ย. 53) ชธ. อยู่ระหว่างสรุปผลจากแบบสอบถามนำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะเริ่มสรุปผลต้นเดือน ก.ย. 53) ธพ. อยู่ระหว่างสรุปผลจากแบบสอบถามสรุปผลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ** (คัดเลือกข้อมูลและงานบริการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์แล้ว) พพ. อยู่ระหว่างเผยแพร่แบบสอบถาม (คาดว่าจะเริ่มสรุปผลต้นเดือน ส.ค. 53) นำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะเริ่มสรุปผลต้นเดือน ส.ค. 53) สนพ. สรุปผลจากแบบสอบถาม เรียบร้อยแล้ว ** นำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว (คาดว่าจะเริ่มสรุปผลต้นเดือน ก.ย. 53)

7 http://www.energy.go.th - 7 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม / กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ พลังงานของไทย สนพ. (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC สนพ. IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนพ.

8 http://www.energy.go.th - 8 - รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT4 ธพ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม (9) IT4แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและ สืบค้นได้ ทุกกรม IT5 สป.พน. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทนสป.พน. IT6 สป.พน./ สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7 สนพ. แผนการจัดการความรู้ (13) IT7KM1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์สนพ. (14) IT7KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวลสป.พน. (15) IT7KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลธพ. (16) IT7KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงพพ. (17) IT7KM5 : Global Warmingสป.พน. (18) IT7KM6 : รายได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเบียมชธ. แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

9 http://www.energy.go.th - 9 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตาม แนวทางที่กำหนด xxxxx - สนพ. / สป. พน. - (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา ความก้าวหน้า : สนพ. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงพลังงาน โดยได้พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ตามที่ได้คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการต่อไปเป็นการ ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย

10 http://www.energy.go.th - 10 - ฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็น ธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครอง ความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย (เชื่อมโยงกับ IT2) PMQA หมวด 4

11 http://www.energy.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549-2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ กรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549- 2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและ ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxxx - ทุกกรม - (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ความก้าวหน้า : ปัจจุบันฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและค่าคะแนนของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553 แล้ว โดยจะปรับปรุงค่าคะแนนปี 2553 รอบสุดท้ายอีกครั้งก่อนการตรวจประเมิน PMQA หมวด 4

12 http://www.energy.go.th - 12 - IT2 กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ใน ปี 2551-2552 xxxxxx (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า ความก้าวหน้า : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลที่จะจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า เรียบร้อยแล้ว

13 http://www.energy.go.th - 13 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ฯ x 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการ ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข xxx 3. ทดสอบการรายงานผล x - สนพ. - (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย ) ฐานข้อมูล Emissionข้อมูลรายงาน Emission ความก้าวหน้า : พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบการรายงานผลข้อมูล

14 http://www.energy.go.th - 14 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบฯ (กลุ่มบริหารจัดการธรณี ฟิสิกส์) xxx 2. สรุปปัญหาที่พบเห็นและแนวทางใน การปรับปรุงแก้ไข xx 3. จัดทำแผนปรับปรุงระบบฯ xxxx - ชธ. - (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์) ความก้าวหน้า : จัดทำแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

15 http://www.energy.go.th - 15 - - ธพ. - (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สคกยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่าย ระบบฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ xx 2. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลฯ xx 3. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและ เอกสารสำรวจความต้องการของ ระบบงาน xx 4. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน xx 5. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้ง โปรแกรมระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่าย ของ ธพ. xxx 6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่ง คู่มือการใช้งานระบบ xx ความก้าวหน้า : ติดตั้งระบบลงใน Server แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบ

16 http://www.energy.go.th - 16 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการ ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) xx 2. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า xx 3. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. xxxxxx 4. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรม การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ xx - สนพ. - (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC) เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ ฐานข้อมูลไฟฟ้าราย TSIC ความก้าวหน้า : ปัจจุบันจัดทำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

17 http://www.energy.go.th - 17 - IT3 กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2551-2552 xxxxxx (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อ สนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูลที่จะจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน

18 http://www.energy.go.th - 18 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ x 2. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ x 3. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง xxx 4. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ xxx - ธพ. - (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์) เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันจัดทำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

19 http://www.energy.go.th - 19 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และ ติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ xx 2. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสาร แนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบ ใหม่ xxxx 3. ทดสอบการใช้งานระบบ และ ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ xxxx - สนพ. - (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้ว เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

20 http://www.energy.go.th - 20 - - ธพ. - (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจ พลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) xx 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น xx 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xxx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ xx 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ ต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง xxxx แบบสอบถาม ธพ.แบบสอบถาม สนพ.แบบสอบถาม พพ.แบบสอบถาม ชธ. แบบสอบถาม สป.พน

21 http://www.energy.go.th - 21 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไข ในระบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียด ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบฯ xx 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ x 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx - ธพ. - (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ความก้าวหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

22 http://www.energy.go.th - 22 - - สป.พน. - (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมย พคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ รองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS xxx 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลแล้วเสร็จ xxxx 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง xxx 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ x เอกสาร/หลักฐาน : ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet แล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะผู้บริหาร

23 http://www.energy.go.th - 23 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงใน ระบบสารสนเทศ x 4. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ x 5. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบาย ความมั่นคง xx 6. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxxx 7. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x - ทุกกรม - (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

24 http://www.energy.go.th - 24 - ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยงาน ประกาศใช้นโยบาย ความมั่นคงระดับกรม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.พน. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ชธ. อยู่ระหว่างการพิจารณาระเบียบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย IT อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ธพ. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ** ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Internal Audit พพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาระเบียบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย IT (คาดว่าจะเสนอ CEO ประกาศใช้นโยบาย ความมั่นคงฯได้ภายในเดือน ก.ค. 53) อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง

25 http://www.energy.go.th - 25 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 xx 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตาม ความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง xxx 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x - ทุกกรม - (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)

26 http://www.energy.go.th - 26 - กิจกรรม/กระบวนการ ปีงบประมาณ 2553 สถานะ มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงานXY 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก XXY 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผนX Y 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ 4.1 การบ่งชี้ความรู้ XY 4.2 การสร้างและ แสวงหาความรู้ XY 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ XY 4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ XY 4.5 การเข้าถึงความรู้ XYN 4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ XYN 4.7 การเรียนรู้ (Learning) XYN 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ XYN 6. ติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี XXXXXX XY แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553

27 http://www.energy.go.th - 27 - รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ (IT-7) เฉลี่ย 50 % (ครั้งที่ 2) ณ 27 พ.ค. 53 เฉลี่ย 44% (ครั้งที่ 1) ณ 27 เม.ย. 53 เฉลี่ย 69 % (ครั้งที่ 3) ณ 7 มิ.ย. 53 เฉลี่ย 82.5 % (ครั้งที่ 4) ณ 21 มิ.ย. 53 เฉลี่ย 87 % (ครั้งที่ 5) ณ 14 ก.ค. 53

28 http://www.energy.go.th - 28 - รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เฉลี่ย 87 % KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล (สป.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง (พพ.) KM5 : พลังงานผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก Global Warming (สป.พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเลียม (ชธ.)

29 http://www.energy.go.th - 29 - เดือนกรกฎาคม อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์ 123 45678910 11121314 1617 18192021 ชธ 222324 25262728 ธพ 2930 พพ. 31 เดือนสิงหาคม 123456 สป.พน. 7 8910 สนพ. 11 12 1314 กำหนดการสัมมนา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ( กระบวนการที่ 4.5-4.7)

30 http://www.energy.go.th - 30 - สรุปเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิน  เอกสารหลักฐานตรวจประเมินตาม ADLI  เอกสารสรุปความสำคัญของฐานข้อมูล

31 http://www.energy.go.th - 31 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT1(1)ปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา  แบบวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่นำมาจัดทำฐานข้อมูล ใหม่ (ฝ่ายเลขาฯ) IT1(2)ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ  ตัวชี้วัด และค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับกระทรวง-กรม ปี 2549-2553 (ฝ่ายเลขาฯ) IT2  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (ฝ่ายเลขาฯ) IT2(3)ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน ของไทย (สนพ.)  สรุปผลความต้องการปรับปรุงฐานข้อมูล  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(4)ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.)  สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ  แผนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

32 http://www.energy.go.th - 32 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT2(5)ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(6)ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (ฝ่ายเลขาฯ) IT3(7)ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3(8)ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.)  คู่มือการใช้งานระบบ

33 http://www.energy.go.th - 33 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT4(9) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย (ธพ.)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา Website  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อมูลและงานบริการในปีที่ผ่านมา  ผลการคัดเลือกข้อมูล และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่ พร้อม แนวทางการพัฒนาข้อมูลและงานบริการนั้น เอกสาร/หลักฐานที่ต้อง มีทุกกรม  ตัวอย่างแบบสอบถามที่นำขึ้นเว็บไซต์ (ฝ่ายเลขาฯ)  สรุปผลแบบสอบถาม และผลการคัดเลือกข้อมูลหรืองานบริการ ที่จะพัฒนาใหม่ พร้อมแนวทางการพัฒนาข้อมูลหรืองานบริการ (ถ้ามี) (ทุกกรม)  แสดงผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ฝ่ายเลขาฯ)

34 http://www.energy.go.th - 34 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้ว ยังไม่มี IT5(10) ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.)  แนวทางในการปรับปรุงระบบ  คู่มือ/แผนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวง  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน  หลักฐานแสดงการใช้งานระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร

35 http://www.energy.go.th - 35 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ. IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม)  เอกสารแสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรม (รายงานการประชุม)  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวงที่ CIO/CEO อนุมัติ  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรมที่ CIO/CEO อนุมัติ  เอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรใน การดำเนินการด้านความมั่นคงฯ อย่างชัดเจน  รายละเอียดระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร  IT Contingency Plan (อย่างน้อยต้องมีกรณี ไฟไหม้ และโดนเจาะระบบ)  ผลการซักซ้อมตาม IT Contingency Plan  ระบบที่คัดเลือกมาเพื่อแสดง Access Right ที่ถูกต้องทันสมัย อย่างน้อย 1 ระบบ คณะทำงานดำเนินการแล้ว

36 http://www.energy.go.th - 36 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ. IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) (ต่อ)  แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ back up - มีการ back up - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ recovery - มีการ recovery - มี anti virus - มี firewall - มีไฟฟ้าสำรอง - มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าห้อง server

37 http://www.energy.go.th - 37 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (สนพ. ฝ่ายเลขาฯ)  สรุปผลการทบทวนองค์ความรู้ (รายงานการประชุม)  รายงานองค์ความรู้ที่สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์  แนวทางการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน  เกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KPI) (วัดจากหมวด 7)  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย  การจำแนกองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO  หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมเป้าหมาย ≥90%  รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

38 http://www.energy.go.th - 38 - ITสรุปความสำคัญของฐานข้อมูล สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT2(3) ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(4)ฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ) IT2(5)ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(6)ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT3(7)ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(8)ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) IT5(10) ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) IT5(11) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)

39 http://www.energy.go.th - 39 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2553

40 http://www.energy.go.th - 40 -... จบการประชุม...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 7/2553 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google