งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการการจราจรและขนส่ง เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี โดยนางสาวฉันทนา สมยา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการการจราจรและขนส่ง เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี โดยนางสาวฉันทนา สมยา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการการจราจรและขนส่ง เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี โดยนางสาวฉันทนา สมยา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ์ทั่วไปและสภาพปัญหาของการจราจร และขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้พลังงานและมลพิษ ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อวิเคราะห์และประเมินการจัดการจราจรและขนส่งของ เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนและจัดการการจราจรและ ขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษสำหรับเทศบาล เมืองชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย การจัดการด้านการจราจรและ ขนส่งของเทศบาลเมืองชลบุรี แนวทางการจัดการจราจรและ ขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ ข้อมูลทั่วไปด้านการจราจรและ ขนส่งของเทศบาลเมืองชลบุรี ปัญหาการจราจรและขนส่ง กับผลกระทบด้านการ ใช้พลังงานและมลพิษ  การทบทวนเอกสาร  การสำรวจ / การสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์  การทบทวนเอกสาร  การสำรวจ / การสังเกตการณ์  ตัวชี้วัดการจราจรและขนส่งเพื่อ การประหยัดพลังงานและลด มลพิษ SWOT Analysis หลักการจัดการจราจรและขนส่ง เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4  สภาพการจราจรและขนส่งภายในเขตเทศบาล  ความต้องการใช้พลังงานในภาคการจราจรและขนส่ง  มลพิษที่เกิดจากการจราจรและขนส่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ตัวชี้วัดด้านการจราจรและ ขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ  การใช้พลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านมนุษย์และสังคม  การบริหารจัดการ การบริหารจัดการการจราจรและขนส่ง วิธีการดำเนินงานวิจัย

5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทบทวนเอกสาร  ข้อมูลทั่วไป  การจราจร/ขนส่ง  การใช้พลังงาน  เศรษฐกิจ/สังคม  ผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แผน/โครงการ  ตัวชี้วัดการจราจรและขนส่ง แบบยั่งยืน การสำรวจ/การสังเกตการณ์  โครงข่ายถนน  ทางเดินเท้า / ทางจักรยาน  ระบบการจัดการการจราจร  ระบบขนส่งสาธารณะ การสัมภาษณ์  ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการการจราจรและขนส่ง  ปัญหาและอุปสรรคในการ จัดการการจราจรและขนส่ง

6 เขตเทศบาลเมืองชลบุรี

7 โครงข่ายการจราจรและ ขนส่งจังหวัดชลบุรี

8 สภาพทั่วไปด้านการจราจรและขนส่ง  ยานพาหนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การนิยมเดินทางโดยพาหนะส่วน บุคคล  การใช้พลังงานในภาคคมนาคม  มลพิษทางจากการจราจรและขนส่ง ผลการศึกษาวิจัย ปัญหาจากการจราจรและขนส่ง  การสิ้นเปลืองพลังงาน  การจราจรติดขัด  ความปลอดภัยในการสัญจร  การขาดประสิทธิภาพของระบบขนส่ง สาธารณะ  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการจราจร และขนส่ง ตัวชี้วัดด้านการจราจรและขนส่งที่ ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ มนุษย์/สังคม การบริหารจัดการ การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 1. ปัจจัยภายใน 2. ปัจจัยภายนอก - บุคลากร - เศรษฐกิจและสังคม - งบประมาณ - สิ่งแวดล้อม - วัสดุอุปกรณ์ และ นิเวศวิทยา - โครงสร้างและการบริหาร - การเมือง / กฎหมาย / จัดการของหน่วยงาน นโยบาย - นโยบาย / แผนงาน / โครงการ - คู่คิด / คู่แข่ง - ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 1. ปัจจัยภายใน 2. ปัจจัยภายนอก - บุคลากร - เศรษฐกิจและสังคม - งบประมาณ - สิ่งแวดล้อม - วัสดุอุปกรณ์ และ นิเวศวิทยา - โครงสร้างและการบริหาร - การเมือง / กฎหมาย / จัดการของหน่วยงาน นโยบาย - นโยบาย / แผนงาน / โครงการ - คู่คิด / คู่แข่ง - ผลการดำเนินงาน SWOT ANALYSIS ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

9 คัน จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 กรมการขนส่งทางบก 2542 2543 2544 2545

10 ( คน - เที่ยวต่อวัน ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร วัตถุประสงค์การเดินทางโดยจำแนกตามประเภทของยานพาหนะ (คน-เที่ยวต่อวัน) พ.ศ. 2545

11 สภาพการจราจรในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาพการจราจร พ.ศ.2555 โดยรวมบนโครงข่ายถนนโดยพิจารณาดัชนี ทางด้านวิศวกรรมจราจร  อัตราส่วนระหว่างปริมาณจราจรต่อความจุ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27  เวลาที่ใช้ในการเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 43  ความเร็วในการเดินทาง ลดลงร้อยละ 11

12 ชนิดของยานพาหนะ จำนวน ยานพาหนะ จดทะเบียน พ.ศ.2545 ระยะทางใช้ งานเฉลี่ยต่อปี (กิโลเมตร/ปี) อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร / ลิตร) เบนซิน ซุปเปอร์ ไร้สาร เบนซิน ไร้สาร ดีเซล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล102,41719,838 11.9311.49- ค่าเฉลี่ย = 11.71 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล155,04162,067--12.74 รถจักรยานยนต์498,08010,339 22.9219.31- ค่าเฉลี่ย = 21.12 รถโดยสารประจำทาง1,92671,790--9.69 รถโดยสารไม่ประจำทาง38678,988--10.43 จำนวนยานพาหนะที่จดทะเบียน ปีพ.ศ.2545 ระยะทางที่ใช้งานเฉลี่ยต่อปี (กิโลเมตร/ปี) และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

13 ชนิดของยานพาหนะ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ (ลิตร/ปี) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (102,417 x 19,838) / 11.71 = 173,505,418 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (155,041 x 62,067) / 12.74 = 755,332,005 รถจักรยานยนต์ ( 498,080 x 10,339) / 21.12 = 243,828,083 รถโดยสารประจำทาง ( 1,926 x 71,790) / 9.69 = 14,269,096 รถโดยสารไม่ประจำทาง ( 386 x 78,988) / 10.43 = 2,923,238 รวม1,189,857,840 การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ (ลิตร/ปี)

14 ประเภทของ ยานพาหนะ จำนวน ยานพาหนะ ปริมาณ การปล่อย CO (กรัม / กม.) ปริมาณ การปล่อย HC (กรัม / กม.) ปริมาณ การปล่อย Nox (กรัม / กม.) รถยนต์ส่วนบุคคล257,458 257,458 x 18 = 4,634,244 257,458 x 2.5 = 643,645 257,458 x1.0 = 257,458 รถจักรยานยนต์498,080 498,080 x 15 = 7,471,200 498,080 x 3.4 = 1,693,472 498,080 x 0.4 = 199,232 รถโดยสาร2,312 2,312 x 7.5 = 17,340 2,312 x 1.6 = 3,699 2,312 x 11.4 = 26,357 ปริมาณมลพิษจากการจราจรและขนส่ง

15

16 แนวทางในการจัดการจราจรและขนส่งที่ประหยัด พลังงานและลดมลพิษสำหรับเทศบาลเมืองชลบุรี  ปรับปรุงทางเท้า  สร้างทางจักรยาน  ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้า  เพิ่มความปลอดภัย 1. ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์

17  ที่ตั้งสถานีขนส่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นศูนย์รวมของระบบการจราจร และขนส่ง  เพิ่มทางเลือกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ  การประสานระบบข้อมูลข่าวสาร 2. พัฒนาระบบการจราจรและขนส่งให้มีประสิทธิภาพโดยเน้น ที่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 3. จัดการความต้องการการใช้รถยนต์ส่วนตัว  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  จำกัดพื้นที่หรือเวลาในการเดินรถ

18 5. การผลักดันกฎหมาย/ระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ระบบจราจรและขนส่งที่ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ 4. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการการจราจรและขนส่ง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการจราจรและขนส่ง  ส่งเสริมนโยบายด้านการจราจรและขนส่งที่ประหยัดพลังงานและ ลดมลพิษ  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจราจรและขนส่ง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการการจราจรและขนส่ง เพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี โดยนางสาวฉันทนา สมยา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google