งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2553
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 4/2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 4/2553

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) ตัวชี้วัดของหมวด 4 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> ความก้าวหน้าของแต่ละกรม 2. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) 3. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> ความก้าวหน้าของแต่ละกรม

5 ผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน แบบสอบถาม เว็บไซต์ ตอบตัวชี้วัดที่ 1 (บุคคลภายนอกองค์กร) ระบบฐานข้อมูล ตอบตัวชี้วัดที่ 4 (บุคคลภายในองค์กร) สป.พน. ยังไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์เนื่องจากระบบมีปัญหาเรื่องไวรัส อยู่ระหว่างการส่งแบบสอบถาม ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ชธ. อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีแบบสอบถามที่คล้ายกัน ในเว็บไซต์ ชธ. แล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถาม ธพ. นำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว พพ. อยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ สนพ. อยู่ระหว่างการสรุปผลจากแบบสอบถาม

6 (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา
- สนพ. / สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตามแนวทางที่กำหนด ความก้าวหน้า : สนพ. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานต่อไปเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ตามที่ได้คัดเลือกไว้ รวมทั้ง ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย

7 ฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็นธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย

8 (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) x 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด

9 ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 กระทรวง (6 เดือน) สป.พน. ชธ. ธพ. พพ. (Word) สนพ.

10 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
IT2 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ หมายเหตุ : ได้รับข้อมูลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (แบบฟอร์ม วท.1-1 วท และ วท.1-3) จากทุกกรมแล้ว

11 (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย ) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ x 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 3. ทดสอบการรายงานผล

12 (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์) - ชธ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ x 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุง 3. ทดสอบการใช้งาน หมายเหตุ : มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงาน

13 (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค 1. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่ายระบบฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ x 2. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 3. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและเอกสารสำรวจความต้องการของระบบงาน 4. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน 5. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่ายของ ธพ. 6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันปรับแก้ Prototype เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ (Coding)

14 (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) x 2. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า 3. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. 4. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ

15 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน
IT3 การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ หมายเหตุ : ได้รับข้อมูลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (แบบฟอร์ม วท.1-1 วท และ วท.1-3) จากทุกกรมแล้ว

16 (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ x 2. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ 3. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง 4. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันจัดทำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ

17 (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
- สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ x 2. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบใหม่ 3. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้ว เอกสาร/หลักฐาน : คู่มือการใช้งานระบบฯ

18 (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจพลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง

19 ประเด็นที่ขอให้คณะทำงานดำเนินการต่อไป
ตรวจสอบข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกรม เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ให้แต่ละกรมคัดเลือก งานบริการและข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้อย่างน้อย 1 งานบริการ และ 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ พัฒนาช่องทางการให้บริการประชาชนขึ้นมาใหม่เพิ่มเติม

20 (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขในระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

21 (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน
- สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จ 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้วบางส่วน (สามารถเผยแพร่ข้อมูลทาง Intranet ได้ ประมาณ 60%) เอกสาร/หลักฐาน : ตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน

22 (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 4. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 5. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 6. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 7. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)

23 นโยบายฯ ผ่านความเห็นชอบจาก CIO หรือ CEO ของกระทรวงฯ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นภาพรวมของกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะทำงาน ICT กระทรวงพลังงาน นโยบายฯ ผ่านความเห็นชอบจาก CIO หรือ CEO ของกระทรวงฯ แต่ละกรมจัดทำนโยบายฯ ในระดับกรม และประกาศใช้นโยบายฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

24 (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้

25 แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 (IT7)
กิจกรรม/กระบวนการ ปีงบประมาณ 2553 มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน X 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ 4.2 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 1. การบ่งชี้ความรู้ การเตรียมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ การสื่อสาร/กระบวนการ/เครื่องมือ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กระบวนการ / เครื่องมือ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การสื่อสาร 5. การเข้าถึงความรู้ การสื่อสาร/ การฝึกอบรมและเรียนรู้ 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การวัดผล/ การฝึกอบรมและเรียนรู้ 7. การเรียนรู้ (Learning) /8. การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ 6. ติดตามความก้าวหน้า

26 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
4.1 การบ่งชี้ความรู้ การจัดประชุมพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ เราจำเป็นต้องรู้อะไร เรามีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ การรวบรวมละเอียดเนื้อหาองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ให้ความรู้ 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดทำหมวดหมู่ ดัชนี เพื่อความสะดวกในการค้นหา 4.4 การประมวล/กลั่นกรองความรู้ จัดทำรูปเล่มขององค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ สนพ. KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล สป.พน. KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ธพ KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง พพ. KM5 : Global Warming สป.พน. KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม ชธ. เฉลี่ย 50 %

27 รายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
เฉลี่ย 44% (ครั้งที่ 1) เฉลี่ย 50 % (ครั้งที่ 2)

28 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา น.

29 . . . จบการประชุม . . .


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google