งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 2/2553

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ฐานข้อมูลที่เสนอขอความเห็นชอบจาก CEO

5 http://www.energy.go.th - 5 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1สนพ.(1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย สนพ. (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC สนพ.

6 http://www.energy.go.th - 6 - รหัสเจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สนพ. IT4ธพ.(9) IT4แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงและสืบค้นได้ ธพ. IT5สป.พน.(10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทนสป.พน. IT6สป.พน./ สนพ. (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ.(13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (14) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (15) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)

7 http://www.energy.go.th - 7 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตาม แนวทางที่กำหนด xxxxx - สนพ. / สป. พน. - (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา

8 http://www.energy.go.th - 8 - การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็น ธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครอง ความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย

9 http://www.energy.go.th - 9 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549-2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ กรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549- 2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและ ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxxx - ทุกกรม - (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ความก้าวหน้า : กพร.สป.พน. ได้ส่งข้อมูลตัวชี้วัดปี 2549-2553 ทั้งของกระทรวง และ ของ สป.พน. มาแล้ว

10 http://www.energy.go.th - 10 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ฯ x 4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็น ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข xxx 5. ทดสอบการรายงานผล x - สนพ. - (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย )

11 http://www.energy.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและ ทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ จากผู้รับสัมปทาน xxxxxxxxxxxx 4. ลงทะเบียนข้อมูล xxxxxxxxxxxx 5. นำเข้าข้อมูลจากเทปสู่ระบบฐานข้อมูล ธรณีฟิสิกส์ xxxxxxxxxxxx 6. สำรองข้อมูล xxxxxxxxxxxx 7. บันทึกการจัดเก็บข้อมูล xxxxxxxxxxxx - ชธ. - (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์)

12 http://www.energy.go.th - 12 - - ธพ. - (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สคกยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวน ข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่ายระบบ ฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ xx 4. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ xx 5. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและเอกสาร สำรวจความต้องการของระบบงาน xx 6. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน xx 7. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้งโปรแกรม ระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่ายของ ธพ. xxx 8. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่งคู่มือ การใช้งานระบบ xx

13 http://www.energy.go.th - 13 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวน ข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) xx 4. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า xx 5. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการจำหน่าย ไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. xxxxxx 6. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ xx - สนพ. - (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC)

14 http://www.energy.go.th - 14 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ x 4. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ x 5. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง xxx 6. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ xxx - ธพ. - (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์) หมายเหตุ : ธพ. ได้ส่งคู่มือการใช้งานระบบฯ มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

15 http://www.energy.go.th - 15 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2551-2552 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุน กระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และ ติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ xx 4. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสาร แนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบใหม่ xxxx 5. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรม การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ xxxx - สนพ. - (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

16 http://www.energy.go.th - 16 - - ธพ. - (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจ พลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) xx 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น xx 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xxx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ xx 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ ต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง xxxx

17 http://www.energy.go.th - 17 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไข ในระบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียด ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบฯ xx 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ x 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx - ธพ. - (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

18 http://www.energy.go.th - 18 - - สป.พน. - (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมย พคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ รองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS xxx 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลแล้วเสร็จ xxxx 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง xxx 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ x หมายเหตุ : สป.พน. ได้ส่งตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

19 http://www.energy.go.th - 19 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ x 4. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบาย ความมั่นคง xx 5. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxxx 6. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x - ทุกกรม - (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

20 http://www.energy.go.th - 20 - การนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำนโยบายความมั่นคงของระบบ สารสนเทศของกระทรวงพลังงาน  Acceptable use Policy  Wireless Policy  Firewall Policy  E-mail Policy  Internet Security Policy  Access control Policy  IDS/IPS Policy องค์ประกอบของ นโยบายความมั่นคง ของระบบสารสนเทศ

21 http://www.energy.go.th - 21 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 xx 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง xxx 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x - ทุกกรม - (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)

22 22 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ประเด็นยุทธศาสตร์ พน.รายชื่อองค์ความรู้ ผู้รับ ผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย สนพ. 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่ เป็นธรรมส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค - 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา พลังงานทดแทน KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion)สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ โลก สป.พน. KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่า ด้วยปิโตรเลียม ชธ.

23 23 (IT7) ความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดการความรู้ของกระทรวงพลังงาน ปี 2553 กิจกรรม/กระบวนการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลาสถานภาพ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน พน.คำสั่งกระทรวงพลังงาน เลขที่ 11 /255320 มค 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การ ประเมิน /การคัดเลือก - จำนวน 3 ครั้ง (18 มค, 15 กพ, 10 มีค) - 6 องค์ความที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน พน. มค-กพ 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน 6 แผนฯ/ 4 ยุทธศาสตร์ (3 KM/2 ยุทธศาสตร์)กพ-มีค 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ จำนวน 7 กระบวนงาน 4.1 การบ่งชี้ความรู้ - จัดตั้งคณะทำงานย่อยฯ เพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำแผนฯ กำกับ ควบคุม ดูแล กิจกรรมฯ -เพื่อกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เนื้อหา แหล่งข้อมูลจากบุคคลภายใน/นอกองค์กร, -การติดตามความก้าวหน้าองค์ความรู้ย่อย มีค - เมย (1) คณะทำ งานย่อย 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการรวบรวม จัดหา สังเคราะห์ รายละเอียด เนื้อหาองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ให้ความรู้ A 5. จัดทำรายงานฯ/ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานองค์ความรู้ละ 1 ฉบับ กยX 6. ติดตามความก้าวหน้าประชุมคณะทำงานฯ  4 ครั้ง (30 เมย / มิย / สค /กย.) H

24 24 (IT7) ความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดการความรู้ของกระทรวงพลังงาน ปี 2553 กิจกรรม/กระบวนการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลาสถานภาพ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ กระบวนการที่ 4.3-4.7 4.3 การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ จัดทำหมวดหมู่ ดัชนี เพื่อความสะดวกในการค้นหา พค-มิย (2) X คณะทำ งานย่อย 4.4 การประมวล/ กลั่นกรองความรู้ จัดทำรูปเล่มขององค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาที่ ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ (จำนวน 1 เล่ม) 4.5 การเข้าถึงความรู้ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงความรู้ที่ง่ายและสะดวก (>1 ช่องทาง) กค-สค (3) X คณะทำ งานย่อย 4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดอบรม/สัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการ รณรงค์ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม (> 1 ครั้ง) 4.7 การเรียนรู้ (Learning) / ยกย่อง ชมเชย รวบรวม Best - Practice รวบรวมข้อเสนอแนะ และ ออกแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้อ 4.6 (> 1 ครั้ง) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว A อยู่ระหว่างดำเนินการ H มีการกำหนดระยะดำเนินการแล้ว X ยังไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ :

25 http://www.energy.go.th - 25 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2553

26 http://www.energy.go.th - 26 -... จบการประชุม...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google