งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 2/2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 2/2553

4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ฐานข้อมูลที่เสนอขอความเห็นชอบจาก CEO

5 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553
รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา สนพ./ สป.พน. (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 (ฝ่ายเลขาฯ) (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ชธ. (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ธพ. (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC

6 แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ 2553 (ต่อ)
รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับ แผนพัฒนาองค์การ ผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล - พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ ธพ. (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ IT4 (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ IT5 สป.พน. (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน IT6 สป.พน./ (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ทุกกรม IT7 (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) - (14) IT7 (15) IT7

7 (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา
- สนพ. / สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตามแนวทางที่กำหนด

8 การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็นธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย

9 (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) x 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ ) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ความก้าวหน้า : กพร.สป.พน. ได้ส่งข้อมูลตัวชี้วัดปี ทั้งของกระทรวง และ ของ สป.พน. มาแล้ว

10 (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย ) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ 4. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 5. ทดสอบการรายงานผล

11 (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์) - ชธ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับสัมปทาน 4. ลงทะเบียนข้อมูล 5. นำเข้าข้อมูลจากเทปสู่ระบบฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์ 6. สำรองข้อมูล 7. บันทึกการจัดเก็บข้อมูล

12 (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่ายระบบฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ 4. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 5. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและเอกสารสำรวจความต้องการของระบบงาน 6. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน 7. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่ายของ ธพ. 8. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ

13 (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC) - สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) 4. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า 5. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. 6. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

14 (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์)
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ 4. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ 5. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง 6. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ หมายเหตุ : ธพ. ได้ส่งคู่มือการใช้งานระบบฯ มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

15 (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
- สนพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ในปี x 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 3. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 4. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบใหม่ 5. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

16 (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจพลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบสถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง

17 (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ธพ. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขในระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

18 (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน
- สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้วเสร็จ 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ หมายเหตุ : สป.พน. ได้ส่งตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

19 (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบสารสนเทศ x 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบสารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 4. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบายความมั่นคง 5. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 6. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)

20 องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
การนัดหมายประชุมเพื่อจัดทำนโยบายความมั่นคงของระบบสารสนเทศของกระทรวงพลังงาน Acceptable use Policy Wireless Policy Firewall Policy Policy Internet Security Policy Access control Policy IDS/IPS Policy องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

21 (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)
- ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความเห็นชอบ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้

22 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ พน. รายชื่อองค์ความรู้ ผู้รับ ผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย สนพ. 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่ เป็นธรรมส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค - 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ชธ.

23 (IT7) ความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดการความรู้ของกระทรวงพลังงาน ปี 2553
กิจกรรม/กระบวนการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลา สถานภาพ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน พน. คำสั่งกระทรวงพลังงาน เลขที่ 11 /2553 20 มค 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก - จำนวน 3 ครั้ง (18 มค, 15 กพ, 10 มีค) - 6 องค์ความที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน พน. มค-กพ 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน 6 แผนฯ/ 4 ยุทธศาสตร์ (3 KM/2 ยุทธศาสตร์) กพ-มีค 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ จำนวน 7 กระบวนงาน 4.1 การบ่งชี้ความรู้ - จัดตั้งคณะทำงานย่อยฯ เพื่อระดมความคิดเห็น จัดทำแผนฯ กำกับ ควบคุม ดูแล กิจกรรมฯ เพื่อกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เนื้อหา แหล่งข้อมูลจากบุคคลภายใน/นอกองค์กร, การติดตามความก้าวหน้าองค์ความรู้ย่อย มีค - เมย (1) คณะทำ งานย่อย 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการรวบรวม จัดหา สังเคราะห์ รายละเอียดเนื้อหาองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ให้ความรู้ A 5. จัดทำรายงานฯ/ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานองค์ความรู้ละ 1 ฉบับ กย X 6. ติดตามความก้าวหน้า ประชุมคณะทำงานฯ  4 ครั้ง (30 เมย / มิย / สค /กย.) H

24 (IT7) ความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดการความรู้ของกระทรวงพลังงาน ปี 2553
กิจกรรม/กระบวนการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลา สถานภาพ 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ กระบวนการที่ 4.3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดทำหมวดหมู่ ดัชนี เพื่อความสะดวกในการค้นหา พค-มิย (2) X คณะทำ งานย่อย 4.4 การประมวล/กลั่นกรองความรู้ จัดทำรูปเล่มขององค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ (จำนวน 1 เล่ม) 4.5 การเข้าถึงความรู้ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงความรู้ที่ง่ายและสะดวก (>1 ช่องทาง) กค-สค (3) 4.6 การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดอบรม/สัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการรณรงค์ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม (> 1 ครั้ง) 4.7 การเรียนรู้ (Learning) / ยกย่องชมเชย รวบรวม Best - Practice รวบรวมข้อเสนอแนะ และออกแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้อ 4.6 (> 1 ครั้ง) หมายเหตุ :  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว A อยู่ระหว่างดำเนินการ H มีการกำหนดระยะดำเนินการแล้ว X ยังไม่ได้ดำเนินการ

25 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2553

26 . . . จบการประชุม . . .


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 3/2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google