งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงาน ปี 255 6. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553255425552556p การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,005 การผลิต 8959891,0181,082.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงาน ปี 255 6. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553255425552556p การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,005 การผลิต 8959891,0181,082."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงาน ปี 255 6

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,005 การผลิต ,0181,082 1,083 การนำเข้า (สุทธิ) 9221,0011,0181,079 1,127 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน P ข้อมูลเบื้องต้น การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นน้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า รวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2556p รวม 2.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์พลังงานทดแทน มูลค่าการใช้ (ล้านบาท) 1,323,673541,398121,09325,315118,529 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

3 มูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้า มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 1,076,329134,306146,94439,73319,114 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2556p รวม 1.42 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 ปี 2556 น้ำมันดิบ 76% น้ำมันสำเร็จรูป 10% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% P ข้อมูลเบื้องต้น มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556p รวม 3.68 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 ปี 2556 น้ำมันดิบ 8.4% ไฟฟ้า 1.2% น้ำมันสำเร็จรูป 90.4% ปี 2556 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 30,927332,9824,348 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)

4 การนำเข้าน้ำมันดิบ p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) ,1191, หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p เบนซิน ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG* รวม การใช้น้ำมันสำเร็จรูป P ข้อมูลเบื้องต้น

5 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2556pครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (พันตัน) 2, ,7702,609937,476 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน ปี 2556p 41% 8% 14% 35% 1% 1% 39% 10% 13% 36% 2% 43% 11% 13% 28% 5% 44% 14% 16% 23% 3% ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง 4,788 41% 13% 11% 31% 4% P ข้อมูลเบื้องต้น พันตัน 5,208 5,987 6,890 7,386 7,476 32% 8% 24% 35% 1% 1%

6 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้ปี 2556pเบนซินดีเซลLPGNGVรวม ปริมาณการใช้ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) 6,08112,6592,0652,75623,561 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน LPG 9% ดีเซล 53% เบนซิน 26% NGV 12% P ข้อมูลเบื้องต้น

7 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 7% 20% 59% สัดส่วน 14% การใช้ปี 2556p ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 2, ,602 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) P ข้อมูลเบื้องต้น

8 กำลังผลิตติดตั้งปี 2556p รวม 33,681 MW กำลังผลิตติดตั้ง (Installed Generating Capacity) กฟผ. 15,010 MW (45%) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 3,524 MW (10%) Import & Exchange 2,405 MW (7%) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 12,742 MW (38%)

9 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556 การใช้Q1Q2Q3Q4รวม ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 40,08442,94541,78740,745165,560 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556p รวม 165,560 GWh MEA 48,419 GWh (29%) PEA 115,399 GWh (70%) ลูกค้าตรง EGAT 1,742 GWh (1%)

10 แนวโน้มการใช้พลังงาน ปี 2557

11 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p2557f การใช้ 1,6631,7831,8551,9812,0052,055 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

12 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด p2557f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2557f เบนซิน 7,4177,331 7,7058,1628, ดีเซล 18,48019,192 20,56520,87521, เครื่องบิน 4,7295,091 5,1055,5565, น้ำมันเตา 2,6152,456 2,3632,1501, LPG** 7,5878,178 8,9308,9979, รวม 40,82642,247 44,66845,74046, p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

13 การผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน p2557f - การใช้ 5,2085,9876,8907,3867,4767,651 ครัวเรือน 2,2312,4352,6563,0472,3982,285 อุตสาหกรรม รถยนต์ ,0611,7701,998 feedstock 1,4781,8812,4652,5552,6092,686 ใช้เอง การผลิต 4,4674,4165,4226,0495,7725,928 - การนำเข้า 7531,591 1,4371,7301,9601,753 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ใช้เอง หน่วย : พันตัน P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

14 การผลิตไฟฟ้า ปี กิกะวัตต์ ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง กิกะวัตต์ ชั่วโมง ร้อยละ (%) , ,66815, ,343-1, ,97314, p 179,2012, f 186,5487, P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้าและอื่นๆ พลังน้ำ น้ำมัน สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า

15 Back up

16 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 2% 16% 46% 36% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า 47% นำเข้า70% นำเข้า 20% นำเข้า81% ในประเทศ 53% ในประเทศ 30% ในประเทศ 80% ในประเทศ 19% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ ไฟฟ้ารวม ปริมาณ (พันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน) , อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน P ข้อมูลเบื้องต้น

17 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2556น้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2556p รวม 2.13 ล้านล้านบาท P ข้อมูลเบื้องต้น

18 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้ารวม มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 1,076,329134,306146,94439,73319,1141,416,425 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2556p รวม 1,416,425 ล้านบาท ปี 2556 น้ำมันดิบ 76% น้ำมันสำเร็จรูป 10% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% P ข้อมูลเบื้องต้น

19 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 30,927332,9824, ,257 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556p รวม 368,257 ล้านบาท ปี 2556 น้ำมันดิบ 8.4% น้ำมันสำเร็จรูป 90.4% ไฟฟ้า 1.2% P ข้อมูลเบื้องต้น

20 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2555 เฉลี่ย 21.1 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี จากเดือนก่อน อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2556 เกิดอุทกภัย รถใหม่เพิ่มขึ้น จากนโยบายรถคันแรก *ข้อมูลเบื้องต้น

21 แก๊สโซฮอล เบนซิน ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี * ปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 หมายเหตุ : เบนซิน หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 E10, 95 E10, 95 E20 และ 95 E85 ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ม.ค.55 รัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้า กองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินและ แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย.54 เกิด วิกฤตอุทกภัย 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับ เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของเบนซิน 1 บาท/ลิตร 1 มกราคม 2556 ยกเลิก การใช้น้ำมันเบนซิน ธ.ค. 55 ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุก ประเภท 0.5 บาท/ลิตร 12 ก.พ. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุก ประเภท 0.5 บาท/ลิตร * ธ.ค.56 ข้อมูลเบื้องต้น

22 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ปี 2555 เฉลี่ย 56.2 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี 2553 เฉลี่ย 50.6 ปี 2554 เฉลี่ย 52.6 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี จากเดือนก่อน อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2556 ปี 2556 เฉลี่ย 57.2 *ข้อมูลเบื้องต้น

23 ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี * ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า กองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคา อยู่ที่ บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิก การปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 18 ส.ค. 55 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชย ดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.20 บาท/ลิตร ต.ค. 55 ปรับลดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.10 บาท/ลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของ ดีเซลเป็น 1.10 บาท/ ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่ม อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 30 เม.ย. 56 ปรับ ลดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมัน ดีเซล 0.9 บาท ต่อลิตร * ธ.ค.56 ข้อมูลเบื้องต้น

24 p ปริมาณเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) ความต้องการใช้16,40715, การใช้ลิกไนต์4,9195, ผลิตกระแสไฟฟ้า4,1504, อุตสาหกรรม การใช้ถ่านหิน11,48810, ผลิตกระแสไฟฟ้า (IPP)3,3473, ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP)1,5091, อุตสาหกรรม6,6325, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน P ข้อมูลเบื้องต้น

25 ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เดือนเรียกเก็บFt ขายปลีกเปลี่ยนแปลง ม.ค.55-เม.ย พ.ค มิ.ย.55-ส.ค ก.ย.55-ธ.ค ม.ค.56-เม.ย พ.ค.56-ส.ค ก.ย.56-ธ.ค ม.ค.57-เม.ย หน่วย: สตางค์/หน่วย ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,005 การผลิต ,0181,082 1,083 การนำเข้า (สุทธิ) 9221,0011,0181,079 1,127 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน P ข้อมูลเบื้องต้น

27 การนำเข้าน้ำมันดิบ p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) ,1191, P ข้อมูลเบื้องต้น ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบปี 2556 เพิ่มขึ้น 1%

28 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p เบนซิน ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG* รวม P ข้อมูลเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงาน ปี 255 6. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553255425552556p การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,005 การผลิต 8959891,0181,082.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google