งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงาน ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงาน ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงาน ปี 2556

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556p การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,005 การผลิต 895 989 1,018 1,082 1,083 การนำเข้า (สุทธิ) 922 1,001 1,079 1,127 การนำเข้า / การใช้ (%) 55 56 54 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.8 7.2 4.0 6.8 1.2 5.5 10.6 2.9 6.2 0.2 การนำเข้า(สุทธิ) -3.2 8.5 1.7 6.0 4.4 GDP (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 3.0 P ข้อมูลเบื้องต้น การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า รวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.6 3.2 -4.4 -15.7 1.2 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2556p รวม 2.13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังงานทดแทน มูลค่าการใช้ (ล้านบาท) 1,323,673 541,398 121,093 25,315 118,529 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.0 3.2 -1.2 -19.9 6.6

3 มูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกพลังงาน
ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% ไฟฟ้า 1.2% น้ำมันดิบ 8.4% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% น้ำมันสำเร็จรูป 90.4% น้ำมันสำเร็จรูป 10% ปี 2556 ปี 2556 น้ำมันดิบ 76% มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2556p รวม 1.42 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556p รวม 3.68 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 P ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหิน ไฟฟ้า มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 1,076,329 134,306 146,944 39,733 19,114 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -3.8 8.2 4.7 -14.9 23.8 ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 30,927 332,982 4,348 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) -40.0 -3.3 -16.7

4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การนำเข้าน้ำมันดิบ การนำเข้าน้ำมันดิบ 2553 2554 2555 2556p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 816 794 860 872 -2.7 8.3 1.4 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 79 110 114 38.7 3.4 -3.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 751 977 1,119 1,076 30.1 14.5 -3.8 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน ชนิด 2553 2554 2555 2556p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 20.3 20.1 21.1 22.4 -1.2 4.8 6.2 ดีเซล 50.6 52.6 56.2 57.2 3.9 6.9 1.8 เครื่องบิน 13.0 13.9 15.2 7.7 0.0 9.1 น้ำมันเตา 7.2 6.7 6.5 5.9 -6.1 -4.0 -8.8 LPG* 20.8 24.4 24.6 7.8 8.9 1.0 รวม 111.9 115.7 122.0 125.3 3.5 5.4 2.7 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี P ข้อมูลเบื้องต้น

5 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
พันตัน สัดส่วน ปี 2556p 7,476 7,386 6,890 1% 1% ใช้เอง 2% 5,987 4% 35% 35% 5,208 ปิโตรเคมี 4,788 36% 5% 3% 31% 23% 28% 14% 13% 24% รถยนต์ 11% 8% 16% 13% 10% 13% อุตสาหกรรม 8% 14% 11% 41% 39% 41% 32% 44% 43% ครัวเรือน การใช้ปี 2556p ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง รวม ปริมาณการใช้ (พันตัน) 2,398 606 1,770 2,609 93 7,476 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -21.3 -1.2 66.8 2.1 -14.9 1.2 P ข้อมูลเบื้องต้น

6 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก
พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ สัดส่วน NGV 12% LPG 9% ดีเซล 53% เบนซิน 26% การใช้ปี 2556p เบนซิน ดีเซล LPG NGV รวม ปริมาณการใช้ (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) 6,081 12,659 2,065 2,756 23,561 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.9 1.5 66.8 10.3 7.4 P ข้อมูลเบื้องต้น

7 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วน NGV 7% อุตสาหกรรม 14% โรงแยกก๊าซ 20% ผลิตไฟฟ้า 59% การใช้ปี 2556p ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 2,726 933 635 307 4,602 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.1 -2.6 1.1 10.4 1.5 P ข้อมูลเบื้องต้น

8 กำลังผลิตติดตั้ง (Installed Generating Capacity)
กำลังผลิตติดตั้งปี 2556p รวม 33,681 MW Import & Exchange 2,405 MW (7%) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 3,524 MW (10%) กฟผ. 15,010 MW (45%) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 12,742 MW (38%)

9 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556p รวม 165,560 GWh
ลูกค้าตรง EGAT 1,742 GWh (1%) PEA 115,399 GWh (70%) MEA 48,419 GWh (29%) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2556p รวม 165,560 GWh การใช้ Q1 Q2 Q3 Q4 รวม ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 40,084 42,945 41,787 40,745 165,560 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.3 3.5 2.2 0.4 2.3

10 แนวโน้มการใช้พลังงาน ปี 2557

11 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน 2552 2553 2554 2555 2556p 2557f การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,005 2,055 น้ำมัน 643 652 674 709 728 738 ก๊าซธรรมชาติ 682 784 810 888 917 954 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 303 310 317 328 313 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 35 36 54 55 47 50 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  2.8 7.2 4.0 6.2 1.2 2.5 1.4 1.5 3.3 5.1 2.6 5.2 15.0 7.8 3.2 ลิกไนต์/ถ่านหิน 0.7 2.4 2.1 4.9 -4.4 0.0 -1.1 48.5 3.8 -15.7 7.0 สศช. คาดการณ์ GDP ปี 2556 ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ และคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2556 มีแนวโน้มอยู่ในช่วง 108 – 113 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2556 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 2,086 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 คาดว่าการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกประเภท โดยการใช้น้ำมันสำเร็จรูปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ถ่านหินนำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 การใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ คาดว่าจะลดลงร้อยละ 15.5 และการใช้ไฟจากไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ส่วนการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 3.0 P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

12 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2553 2554 2555 2556p 2557f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 7,417 7,331 7,705 8,162 8,217 -1.4 -1.1 5.0 6.8 0.6 ดีเซล 18,480 19,192 20,565 20,875 21,209 0.1 3.8 7.1 1.6 เครื่องบิน 4,729 5,091 5,105 5,556 5,834 6.2 7.7 0.3 8.8 น้ำมันเตา 2,615 2,456 2,363 2,150 1,989 -4.2 -6.0 -3.7 -9.0 -7.5 LPG** 7,587 8,178 8,930 8,997 9,195 10.0 9.1 0.9 2.0 รวม 40,826 42,247 44,668 45,740 46,445 1.9 3.4 5.7 2.6 1.5 ในปี 2556 คาดว่าจะมีการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3.7 โดยน้ำมันเบนซินจะมีการใช้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายรถยนต์คันแรกที่จะมีรถยนต์เข้าสู่ระบบประมาณ 1 ล้านคัน ซึ่งรถจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน เมื่อคำนวณปริมาณน้ำมันที่จะมีการใช้เพิ่มขึ้น คาดว่าปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินจะอยู่ที่ 21.9 ล้านลิตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินที่ค่อนข้างคงที่ประมาณ 20 ล้านลิตรต่อวัน สำหรับแนวโน้มการใช้น้ำมันดีเซลในปี 2556 คาดว่าจะมีการใช้อยู่ที่ 57.4 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้ง ถ้ารัฐบาลยังคงมีนโยบายให้คงราคาขายปลีกราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับต่ำ **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

13 การผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2552 2553 2554 2555 2556p 2557f - การใช้ 5,208 5,987 6,890 7,386 7,476 7,651 ครัวเรือน 2,231 2,435 2,656 3,047 2,398 2,285 อุตสาหกรรม 593 778 718 614 606 609 รถยนต์ 666 680 920 1,061 1,770 1,998 feedstock 1,478 1,881 2,465 2,555 2,609 2,686 ใช้เอง 240 213 131 110 93 74 - การผลิต 4,467 4,416 5,422 6,049 5,772 5,928 - การนำเข้า 753 1,591 1,437 1,730 1,960 1,753 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 8.8 15.0 15.1 7.2 1.2 2.3 5.0 9.2 9.1 14.7 -21.3 -4.7 -10.8 31.3 -7.8 -14.5 -1.2 0.4 -14.1 2.1 35.3 15.3 66.8 12.9 35.1 27.3 31.1 3.6 2.9 84.2 -11.5 -38.5 -16.0 -14.9 -21.0 การใช้ LPG ในปี 2556 จากการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนจนถึงสิ้นปี 2555 นโยบายที่จะปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซในปี 2556 และแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนจากการปรับราคาขายปลีกกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย มาตรการนี้คาดว่าการใช้ในภาคครัวเรือนยังคงมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมาจากการปรับราคาและการส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตพลังงาน การใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักมีการใช้อยู่ที่ร้อยละ 2.6 เนื่องจากการผลิตในประเทศมีจำกัดและการนำเข้ามีราคาสูง จากปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นแต่ละสาขาคาดว่าจะทำให้ปริมาณการนำเข้า LPG สูงขึ้นกว่าปี 2555 P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

14 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
การผลิตไฟฟ้า ปี กิกะวัตต์ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ(%) 2552 148,358 137 0.1 2553 163,668 15,310 10.3 2554 162,343 -1,325 -0.8 2555 176,973 14,630 9.0 2556p 179,201 2,227 1.3 2557f 186,548 7,347 4.1 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า นำเข้าและอื่นๆ พลังน้ำ น้ำมัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าในปี 2556 มีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

15 Back up

16 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ในประเทศ 53% นำเข้า 47% สัดส่วน 2% พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 16% ถ่านหิน/ลิกไนต์ ในประเทศ 30% นำเข้า70% ในประเทศ 80% นำเข้า 20% 46% ก๊าซธรรมชาติ ในประเทศ 19% น้ำมัน 36% นำเข้า81% P ข้อมูลเบื้องต้น การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า รวม ปริมาณ (พันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน) 727.56 917.02 313.42 46.64 2,004.63 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.6 3.2 -4.4 -15.7 1.2

17 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2556p รวม 2.13 ล้านล้านบาท P ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2556 น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังงานทดแทน รวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.0 3.2 -1.2 -19.9 6.6 1.4

18 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน
ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% น้ำมันสำเร็จรูป 10% ปี 2556 น้ำมันดิบ 76% มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2556p รวม 1,416,425 ล้านบาท P ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหิน ไฟฟ้า รวม มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 1,076,329 134,306 146,944 39,733 19,114 1,416,425 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -3.8 8.2 4.7 -14.9 23.8 -2.0

19 มูลค่าการส่งออกพลังงาน
ไฟฟ้า 1.2% น้ำมันดิบ 8.4% น้ำมันสำเร็จรูป 90.4% ปี 2556 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2556p รวม 368,257 ล้านบาท P ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2556 น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า รวม มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 30,927 332,982 4,348 368,257 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -40.0 -3.3 -16.7 -8.2

20 ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน
ล้านลิตร/วัน ปี 2555 เฉลี่ย 21.1 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 รถใหม่เพิ่มขึ้น จากนโยบายรถคันแรก เกิดอุทกภัย อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2556  Growth (%) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.* ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกันของปี 56 8.2 6.3 9.9 11.8 11.7 6.1 9.8 10.6 4.9 4.4 1.8 -7.5 6.2 จากเดือนก่อน -6.1 0.4 2.2 1.0 -0.6 -1.5 0.3 2.4 -7.6 3.6 3.1 -4.1 *ข้อมูลเบื้องต้น

21 ต.ค.-พ.ย.54 เกิดวิกฤตอุทกภัย
ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี * 2554 2555 2556 ราคาน้ำมัน เบนซินเฉลี่ย ปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 12 ก.พ. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุกประเภท 0.5 บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซิน 1 บาท/ลิตร ม.ค.55 รัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินและแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 1 มกราคม 2556 ยกเลิกการใช้น้ำมันเบนซิน 91 12 ธ.ค. 55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุกประเภท 0.5 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย.54 เกิดวิกฤตอุทกภัย เบนซิน หมายเหตุ : เบนซิน หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 E10, 95 E10, 95 E20 และ 95 E85 * ธ.ค.56 ข้อมูลเบื้องต้น

22 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน
ล้านลิตร/วัน ปี 2555 เฉลี่ย 56.2 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี 2553 ปี 2554 เฉลี่ย 52.6 ปี 2556 เฉลี่ย 57.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2556  Growth (%) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.* ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกันของปี 56 8.9 3.0 4.2 3.4 5.5 -1.7 3.5 -1.5 -0.2 -0.3 -1.4 1.8 จากเดือนก่อน 0.5 1.2 2.1 -3.4 -9.4 -1.2 -4.6 -2.9 5.2 8.7 0.2 *ข้อมูลเบื้องต้น

23 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2554-2556*
2555 2556 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ บาท/ลิตร 30 เม.ย. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.9 บาทต่อลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 1.10 บาท/ลิตร ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 13 ต.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.10 บาท/ลิตร ไบโอดีเซล ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝนและ อุทกภัยครั้งใหญ่ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเป็น 0.20 บาท/ลิตร ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 18 ส.ค. 55 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชยดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ ดีเซลหมุนเร็ว ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% * ธ.ค.56 ข้อมูลเบื้องต้น

24 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 2555 2556p ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน ความต้องการใช้ 16,407 15,637 -4.7 การใช้ลิกไนต์ 4,919 5,005 1.8 100 ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,150 4,159 0.2 83 อุตสาหกรรม 769 846 10.1 17 การใช้ถ่านหิน 11,488 10,632 -7.5 ผลิตกระแสไฟฟ้า (IPP) 3,347 3,513 5.0 33 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP) 1,509 1,404 -6.9 13 6,632 5,715 -13.8 54 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2555 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 16,647 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.3 ซึ่งปริมาณการใช้ลิกไนต์อยู่ที่ระดับ 4,930 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 12.2 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ของลิกไนต์ทั้งหมด ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และส่วนที่เหลือนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 15 ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้มากที่สุดคือการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้ถ่านหินนำเข้า ปี 2555 มีปริมาณการใช้ที่ระดับ 11,717 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักที่มีการใช้ถ่านหินมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ส่วนที่เหลือนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ IPP และ SPP โดยในปีนี้ IPP มีการใช้ถ่านหินมากขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่ วัน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ได้เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นมา P ข้อมูลเบื้องต้น

25 ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
หน่วย: สตางค์/หน่วย เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีก เปลี่ยนแปลง ม.ค.55-เม.ย.55 0.00 6.00 พ.ค.55 มิ.ย.55-ส.ค.55 30.00 ก.ย.55-ธ.ค.55 48.00 18.00 ม.ค.56-เม.ย.56 52.04 4.04 พ.ค.56-ส.ค.56 46.92 -5.12 ก.ย.56-ธ.ค.56 54.00 7.08 ม.ค.57-เม.ย.57 59.00 5.00 ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552 2553 2554 2555 2556p การใช้ 1,663 1,783 1,855 1,981 2,005 การผลิต 895 989 1,018 1,082 1,083 การนำเข้า (สุทธิ) 922 1,001 1,079 1,127 การนำเข้า / การใช้ (%) 55 56 54 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.8 7.2 4.0 6.8 1.2 5.5 10.6 2.9 6.2 0.2 การนำเข้า(สุทธิ) -3.2 8.5 1.7 6.0 4.4 GDP (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 3.0 P ข้อมูลเบื้องต้น

27 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบปี 2556 เพิ่มขึ้น 1% อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
2553 2554 2555 2556p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 816 794 860 872 -2.7 8.3 1.4 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 79 110 114 38.7 3.4 -3.5 มูลค่า (พันล้านบาท) 751 977 1,119 1,076 30.1 14.5 -3.8 P ข้อมูลเบื้องต้น

28 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน ชนิด 2553 2554 2555 2556p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 20.3 20.1 21.1 22.4 -1.2 4.8 6.2 ดีเซล 50.6 52.6 56.2 57.2 3.9 6.9 1.8 เครื่องบิน 13.0 13.9 15.2 7.7 0.0 9.1 น้ำมันเตา 7.2 6.7 6.5 5.9 -6.1 -4.0 -8.8 LPG* 20.8 24.4 24.6 7.8 8.9 1.0 รวม 111.9 115.7 122.0 125.3 3.5 5.4 2.7 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี P ข้อมูลเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงาน ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google