งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ 8 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ 8 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ 8 มิถุนายน 2553

2 2 IT1(1) แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา (สนพ./สป.พน.) IT1 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เฉลี่ย 80% IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ทุกกรม)

3 3 เฉลี่ย 71% IT2(1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) IT2(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า

4 4 IT3(1) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) เฉลี่ย 95% IT3(2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) 95% IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน

5 5 IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และสืบค้นได้ (ทุกกรม) เฉลี่ย 50% IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

6 6 IT5(1) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) เฉลี่ย 70% IT5(2) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.) 75% 65% IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย

7 7 IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (ทุกกรม) เฉลี่ย 35% IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

8 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ พน.รายชื่อองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยสนพ. 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่ เป็นธรรมส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค - 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา พลังงานทดแทน KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion)สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่าง จริงจังและ ต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง และวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับ การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของโลก สป.พน. KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียม ชธ. IT7 แผนการจัดการความรู้

9 9 IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม) IT7 เฉลี่ย 69% KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ ( สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล ( สป. พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ( ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ( พพ.) KM5 : Global Warming ( สป. พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม ( ชธ.)

10 10 หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ เฉลี่ย 67%


ดาวน์โหลด ppt 1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ 8 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google