งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคา ผู้บริโภค Consumer Price Index แถลงข่าว ดัชนีราคา เดือน ตุลาคม 2548 ดัชนีราคา ผู้ผลิต Producer Price Index

3 ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคCPI ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

4 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไป เดือน ต. ค.48 เท่ากับ 112.3 สูงขึ้นจาก ต.ค.47 ร้อยละ 6.2 สูงขึ้นจาก ก.ย.48 ร้อย ละ 0.3 เฉลี่ย 10 เดือน ม.ค.-ต.ค.48 สูงขึ้นจาก ม.ค.-ต.ค.47 ร้อยละ 4.3 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่ากระแสไฟฟ้า - น้ำมันเชื้อเพลิง - รถยนต์ - ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์ - สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - ข้าวสารเจ้า เนื้อหมู ไข่ และผลไม้ - ข้าวสารเจ้า เนื้อหมู ไข่ และผลไม้ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - ผักสด

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2548 ดัชนี (2545=100 ) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

8 ดัชนีราคา ผู้บริโภค พื้นฐาน เดือน ต. ค.48 เท่ากับ 103.1 สูงขึ้นจาก ต.ค.47 ร้อยละ 2.4 สูงขึ้นจาก ก.ย.48 ร้อยละ 0.1 เฉลี่ย 10 เดือน ม.ค.-ต.ค.48 สูงขึ้นจาก ม.ค.-ต.ค.47 ร้อยละ 1.4

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนตุลาคม 2548 ดัชนี (2545=100 ) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

11 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะ เดียวกันปีก่อน

12 สูงขึ้นจาก ก.ย. 48 ร้อยละ 0.8 ดัชนีราคา ผู้ผลิต (CPA) (CPA) เดือน ต. ค. 48 เท่ากับ 131.3 สูงขึ้นจาก ต. ค.47 ร้อยละ 8.8 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 8.2 สูงขึ้น ร้อยละ 8.2 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ยางพารา - ยางพารา - พืชผัก ( ผักคะน้า ต้นหอม ผักชี ) - พืชผัก ( ผักคะน้า ต้นหอม ผักชี ) - ผลปาล์มสด - ผลปาล์มสด หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม ลดลง ร้อยละ 0.3 ลดลง ร้อยละ 0.3 สินค้าสำคัญที่ราคา ลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา ลดลง ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - คอมพิวเตอร์และ ส่วนประกอบ - คอมพิวเตอร์และ ส่วนประกอบ เฉลี่ย 10 เดือน เฉลี่ย 10 เดือน ม. ค.- ต. ค.48 สูงขึ้นจาก ม. ค.- ต. ค.47 ร้อยละ 9.3 หมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง หมวดผลิตภัณฑ์ จากเหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 1.1 สูงขึ้น ร้อยละ 1.1 สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - ก๊าซธรรมชาติเหลว - ก๊าซธรรมชาติเหลว - แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี - แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี

13 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือน ตุลาคม 2548 ดัชนี (2543=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้ผลิตของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกัน ปีก่อน

15 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต ของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

16 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนตุลาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google