งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธาน

2 หมวด 4 : ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
1. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ 0.4 80% 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 65 3 = ร้อยละ 70 4 = ร้อยละ 75 5 = ร้อยละ 80 2. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 100% 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 0.1 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร

3 IT1 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
95% เฉลี่ย 90% IT1(1) แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา (สนพ./สป.พน.) IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ทุกกรม)

4 IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
95% 100% 95% เฉลี่ย 95% IT2(1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) IT2(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.)

5 IT3(1) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.)
100% 100% เฉลี่ย 100% IT3(1) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) IT3(2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.)

6 IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
เฉลี่ย 70% IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และสืบค้นได้ (ธพ.)

7 IT5(1) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.)
95% 90% เฉลี่ย 92.5% IT5(1) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) IT5(2) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.)

8 IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เฉลี่ย 70% IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (สป.พน./สนพ.)

9 IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม)
เฉลี่ย 87% KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล (สป.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง (พพ.) KM5 : Global Warming (สป.พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม (ชธ.) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม)

10 หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ
เฉลี่ย 87% 100% รอบเวลา IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 เฉลี่ย 8 เดือน 80% 71% 95% 50% 70% 35% 69% 67% 9 เดือน 90% 100% 92.5% 87%


ดาวน์โหลด ppt หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google