งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธาน

2 2 หมวด 4 : ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลลัพธ์น้ำหนักเป้าหมายเกณฑ์การให้ คะแนน 1. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เลือกมาเป็นองค์ความรู้ 0.480%1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 65 3 = ร้อยละ 70 4 = ร้อยละ 75 5 = ร้อยละ 80 2. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และ ทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 0.4100%1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้า มาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ ส่วนราชการ 0.180%1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 65 3 = ร้อยละ 70 4 = ร้อยละ 75 5 = ร้อยละ 80 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อ ระบบฐานข้อมูลขององค์กร 0.180%

3 3 IT1(1) แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานได้ครบถ้วนตามรอบเวลา (สนพ./สป.พน.) IT1 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เฉลี่ย 90% IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน (ทุกกรม) 95%

4 4 เฉลี่ย 95% IT2(1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย (สนพ.) IT2(2) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์ (ชธ.) IT2(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง (ธพ.) IT2(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC (สนพ.) IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า 100% 95%

5 5 IT3(1) พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (ธพ.) เฉลี่ย 100% IT3(2) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สนพ.) 100% IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน

6 6 IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และสืบค้นได้ (ธพ.) เฉลี่ย 70% IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

7 7 IT5(1) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.) เฉลี่ย 92.5% IT5(2) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านพลังงานทดแทน (สป.พน.) 90% 95% IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย

8 8 IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (สป.พน./สนพ.) เฉลี่ย 70% IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

9 9 IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM) (ทุกกรม) IT7 เฉลี่ย 87% KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ ( สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล ( สป. พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ( ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง ( พพ.) KM5 : Global Warming ( สป. พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม ( ชธ.)

10 10 หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ เฉลี่ย 87% 100% รอบเวลาIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7เฉลี่ย 8 เดือน80%71%95%50%70%35%69%67% 9 เดือน90%95%100%70%92.5%70%87%


ดาวน์โหลด ppt 1 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน PMQA ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยมี รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google