งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.eppo.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.eppo.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 3)

4 http://www.eppo.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน IT1-IT7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 http://www.eppo.go.th - 5 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สป.พน. สนพ. สป.พน. สนพ./พพ. สนพ./สป.พน. IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูล LNG สนพ. IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้าน พลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สนพ./สป.พน. IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย พพ. IT2(6)แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) พพ. IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ สนพ./พพ.

6 http://www.eppo.go.th - 6 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พพ. IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชธ. IT4พพ./สป.พน. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและ สืบค้นได้ ทุกกรม IT5ธพ. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. IT6สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) แผนการจัดการความรู้ IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) KM1: การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21ชธ. KM2: นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)สนพ. KM3: โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นธพ. KM4: ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ พพ. KM5: ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสป.พน.

7 http://www.eppo.go.th - 7 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามแนวทางที่กำหนด xxxxxx - สป.พน. /สนพ. - IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

8 http://www.eppo.go.th - 8 - การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้าน พลังงานของประเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ พลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคธุรกิจพลังงาน ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมี ดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (เชื่อมโยงกับ IT2)

9 http://www.eppo.go.th - 9 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ออกแบบฐานข้อมูล GIS ให้มีมาตรฐาน รองรับฐานข้อมูลแบบ Geo Database xxx 2.ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ แสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ เครือข่าย xxx 3.ปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผล รายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน พลังงาน xx 4. มีระบบรับส่งข้อมูลสารสนเทศพลังงาน ผ่านระบบเครือข่าย xx 5. มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเว็บท่า(Web Portal) สำหรับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 30 % ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างการออกแบบฐานข้อมูล GIS โดยคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

10 http://www.eppo.go.th - 10 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. กรณีศึกษาหน่วยงานภายนอกของภาครัฐที่มี ความคล้ายคลึง x 2. ทบทวนพันธกิจและความเชื่อมโยงของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ x xxx 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การกำหนดภารกิจ มาจัดทำแผนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับ ภารกิจ xx 4. สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % ความก้าวหน้า: จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 การดำเนินการขั้นต่อไป คือนำผลจากการวิเคราะห์การกำหนดภารกิจมาจัดทำโครงสร้าง พันธกิจ บุคลากร ลักษณะงาน และข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ โดยคาดว่าจะจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

11 http://www.eppo.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550-2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550-2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน และค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxx - ทุกกรม - IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 70 % ความก้าวหน้า: มีข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี 2550-2553 แล้ว รอปรับปรุงผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี 2554 รอบ 12 เดือน อีกครั้ง ก่อนการตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12 http://www.eppo.go.th - 12 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้าง คุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็น ผู้อนุมัติ x CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

13 http://www.eppo.go.th - 13 - - สนพ. - IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาฐานข้อมูล LNG) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 60 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล LNG จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง x 2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล LNG ให้ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพลังงานของ ประเทศ xx 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล LNG xxx 4. ออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG xxx 5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ x ความก้าวหน้า: นำเข้าข้อมูลปริมาณการนำเข้า และราคา LNG เดือนพฤษภาคม 2554 ในระบบฐานข้อมูลแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

14 http://www.eppo.go.th - 14 - - สนพ. - IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนข้อมูลที่จัดส่งให้องค์กร ต่างประเทศ × 2. ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ทบทวนหรือ หารือกับองค์กรต่างประเทศ ×× 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อส่งให้องค์กรต่างประเทศ ××× × ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % ความก้าวหน้า: ปรับปรุงข้อมูล LPG โดยแยกการรายงานปริมาณการผลิต LPG จากโรงกลั่น และแหล่งอื่นๆ ตามแนวทางที่ได้หารือกับองค์กรต่างประเทศแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานส่งให้องค์กรต่างประเทศเป็นรายเดือน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

15 http://www.eppo.go.th - 15 - - พพ. - IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลชีวมวล ในประเทศไทยของ พพ. และหน่วยงานต่างๆ ×× 2. ศึกษารวบรวมและสำรวจข้อมูลชีวมวลเชิงพื้นที่ (Area base) จากข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่ทำการเพาะปลูก พื้นที่ ที่มีศักญภาพอย่างน้อย 3 ภูมิภาค ในประเทศไทย ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ××× 3. สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวม ชีวมวล พร้อมทั้งประเมินศักยภาพด้านชีวมวลคงเหลือ ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ××× 4. สำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ××× 5. สำรวจข้อมูลในโรงงานในแต่ละชีวมวลที่คาดว่ามีการใช้ หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า และ / หรือพลังงานความร้อนทั้งผลิตเพื่อใช้เองและ หรือเพื่อจำหน่าย ××× 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงงาน ที่ได้ทำการศึกษาในข้อ 4 และ 5 ××× 7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ดี และเหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมของกรม ××× ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 74 %

16 http://www.eppo.go.th - 16 - - พพ. - IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 74 % ความก้าวหน้า: 1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 4 รายการ โดยคาดว่าจะดำเนินการ สำรวจข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2554  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวมชีวมวล  ข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย  ข้อมูลโรงงานที่คาดว่ามีการใช้ หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ ในการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน  ข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานที่คาดว่ามีการใช้ชีวมวล ในการผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน 2. เริ่มดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลฯ บางส่วนแล้ว ปัญหา อุปสรรค: 1. มีอุปสรรคในขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล ทำให้ในช่วง เดือน เม.ย. – พ.ค. ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2. ปัจจุบันเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลตามรายการข้างต้น โดยคาดว่า จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

17 http://www.eppo.go.th - 17 - - พพ. - IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการระบบ xx 2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ xx 3. พัฒนาต้นแบบของระบบ(Prototyping) xx 4. ยืนยันต้นแบบระบบ x 5. พัฒนาส่วนต่อเชื่อมกับผู้ใช้งาน (User Interface) xx 6. พัฒนาระบบรายงาน (Report Printing) x x x 7. ทดสอบระบบในระดับการทำงานย่อย (Unit Test) xx 8. ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test) xx 9. นำรายงาน Energy Balance มาจัดทำรายงาน พลังงานของประเทศไทย x ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % ความก้าวหน้า: พัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงการรายงานผลตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควบคู่กับการจัดทำรายงานพลังงานของประเทศ ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

18 http://www.eppo.go.th - 18 - - สนพ./พพ. - IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ ในประเทศไทย xx 2. ออกแบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน xx 3. ออกแบบรายงานและประมวลผลข้อมูล โดยแบ่งเป็นภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ xx 4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง รายงาน xx 5. เผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์ xx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 70 % ความก้าวหน้า: นำเข้าข้อมูลในระบบ และออกแบบการรายงานผลข้อมูลแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลข้อมูล ก่อนเผยแพร่ รายงานผ่านทางเว็บไซต์ ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

19 http://www.eppo.go.th - 19 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำ ไว้ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

20 http://www.eppo.go.th - 20 - - พพ. - IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ประชุมชี้แจง สำรวจความต้องการ และส่งมอบโปรแกรมมาตรฐาน xxx 2. ปรับปรุง พัฒนา และทดสอบโปรแกรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ xxxxx 3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ และเปิด ใช้งานจริง (Implement) xxxx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % ความก้าวหน้า: จัดทำโปรแกรมและคู่มือการใช้งานระบบ พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขระบบบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

21 http://www.eppo.go.th - 21 - - ชธ. - IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการ พัฒนาระบบ x 2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด ความต้องการของระบบ x 3. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) xx 4. ออกแบบและพัฒนาระบบ xxxx 5. ทดสอบการใช้งานระบบ xxx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 70 % ความก้าวหน้า: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

22 http://www.eppo.go.th - 22 - - พพ./สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) x 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น x 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ x 6. ปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง xx IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 20 %

23 http://www.eppo.go.th - 23 - สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าถึง หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ ความก้าวหน้า: 1. พพ. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา website 2. คาดว่าจะประชุมคณะทำงานพัฒนา website เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่จะพัฒนาใหม่ได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา website % พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ คะแนนเต็ม 5 อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล

24 http://www.eppo.go.th - 24 - สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าถึง หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ หน่วยงาน จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม (คน) พึงพอใจไม่พึงพอใจ จำนวนคนร้อยละจำนวนคนร้อยละ สป.พน.918795.644.4 พพ.11110998.221.8 ชธ. ธพ.54245584.08716.0 สนพ.20018090.5209.5 ภาพรวม พน. (ยกเว้น ชธ.) 94283088.111211.9 อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล

25 http://www.eppo.go.th - 25 - - ธพ. - IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขใน ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xxxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % ความก้าวหน้า:อยู่ระหว่างการพัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคู่กับการทดสอบรายงาน การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับแก้ไขการรายงานผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

26 http://www.eppo.go.th - 26 - - ทุกกรม - IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตาม นโยบายความมั่นคง xx 4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxx 5. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 30 % ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

27 http://www.eppo.go.th - 27 - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยงาน การประกาศใช้นโยบาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ระดับกรม แผนบริหาร ความเสี่ยง IT แผน IT Contingency Plan เล่มแผนการซักซ้อมแผน สป.พน. อยู่ระหว่าง การพิจารณาของผู้บริหาร คาดว่าจะซักซ้อม แผนเดือน ส.ค. 54 พพ. (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 54) อยู่ระหว่าง การทบทวนแผน (ซักซ้อมแผน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 54) ชธ. อยู่ระหว่าง การพิจารณาของผู้บริหาร อยู่ระหว่าง การทบทวนแผน อยู่ระหว่างการ ทบทวนแผน - ธพ. อยู่ระหว่าง การทบทวนนโยบาย อยู่ระหว่าง การทบทวนแผน อยู่ระหว่างการ ทบทวนแผน - สนพ. (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 54) อยู่ระหว่าง การทบทวนแผน อยู่ระหว่างการ ทบทวนแผน - ปัญหา อุปสรรค: การประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ระดับกรม ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

28 http://www.eppo.go.th - 28 - - ทุกกรม - IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 82 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2554 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 x 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง xx 6.การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

29 http://www.eppo.go.th 29 สรุปผลการดำเนินงาน KM ปีงบประมาณ 2554 กระบวนการจัดการความรู้ น้ำหนัก หน่วยงาน ชธ.สนพ.ธพ.พพ.สป.พน. การบ่งชี้ความรู้ 15  การสร้างและ แสวงหาความรู้ 15  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 15  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 15  การเข้าถึงความรู้ 10  การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 10ส.ค.  27 ก.ค.4 ส.ค. การเรียนรู้ (Learning) 10  ยกย่องชมเชย 10  รวมน้ำหนัก10070100 70 82 %

30 http://www.eppo.go.th - 30 - เฉลี่ย 71% รอบเวลาIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7เฉลี่ย 8 เดือน77%79%73%20%64% 86%66% 9 เดือน87%89%76%20%66%64%93%71% หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ (ตามโปรแกรมประเมินตนเอง) 87% 89% 76% 66% 64% 20% 93%

31 http://www.eppo.go.th - 31 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

32 http://www.eppo.go.th - 32 - ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ

33 http://www.eppo.go.th - 33 - ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐพ. ศ. 2549 กำหนดให้... ความเป็นมา มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใดๆด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงาน ของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ มาตรา 7 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ มอบหมาย จึงมีผลบังคับได้ มาตรา 6 ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

34 http://www.eppo.go.th - 34 - ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดส่งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 4 กระบวนการ คือ ถ้าต้องจัดทำ... ทำอย่างไร ? 1. การประเมินด้วยตนเอง (self assessment ) 2. การพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ธอ.) 3. การพิจารณาให้ความเห็น โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคง ปลอดภัย 4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

35 http://www.eppo.go.th - 35 - ถ้าต้องจัดทำ... ทำอย่างไร ? (ต่อ)

36 http://www.eppo.go.th - 36 - 1. ติดต่อขอรับแบบประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงาน ตาม แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ หน่วยงานภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานว่ามีการดำเนินงานครบถ้วน ตามข้อกำหนดในประกาศหรือไม่ 3. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศขององค์กร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4. เมื่อหน่วยงานมีความพร้อม ให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบ อำนาจลงนามท้ายแบบฟอร์ม ก่อนนำส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารอ้างอิง ให้ ธอ. ขั้นตอนการประเมินด้วยตนเอง ( self assessment )

37 http://www.eppo.go.th - 37 - ปัจจุบันมีหน่วยงานแจ้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 79 หน่วยงาน ดังนี้ กลุ่มหน่วยงานจำนวน ผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.8 หน่วยงาน รอนำเสนออนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย6 หน่วยงาน ส่งเรื่องคืนเนื่องจากการดำเนินงานไม่ ครบถ้วน 6 หน่วยงาน อยู่ระหว่างการตรวจ และประสานงาน59 หน่วยงาน สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน

38 http://www.eppo.go.th - 38 - 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4. ธนาคารออมสิน 5. กรมการค้าต่างประเทศ 6. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย 7. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 หน่วยงาน คือ สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน

39 http://www.eppo.go.th - 39 - ประเด็นหารือ...  แนวทางดำเนินการของแต่ละกรม ?


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google