งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792 การผลิต , การนำเข้า (สุทธิ) , การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้ 1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7851,7991,7641,785 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า * เบื้องต้น น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ GDP หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 * เบื้องต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 2% 17% 44% 37% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า26% นำเข้า67% นำเข้า20% นำเข้า84% ในประเทศ 74% ในประเทศ 33% ในประเทศ 80% ในประเทศ 16% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)*

5 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2553 น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ลิกไนต์ /ถ่านหิน พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* *เบื้องต้น มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวม 1,796,199 ล้านบาท*

6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* *เบื้องต้น มูลค่าการนำเข้าพลังงาน รวม 895 พันล้านบาท* ปี2553

7 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2553 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)* *เบื้องต้น มูลค่าการส่งออกพลังงาน รวม 263,329 ล้านบาท*

8 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 0.1% * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) , * เบื้องต้น

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * เบื้องต้น ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม

10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2549 เฉลี่ย 19.8 ปี เฉลี่ย 19.5 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553* เฉลี่ย 20.3 ผลกระทบจาก การชุมนุมทาง การเมือง *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ * จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553

11 ปี 2549 เฉลี่ย 3.5 ปี 2551 เฉลี่ย 9.2 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 * เฉลี่ย 12.0 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ * จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาน้ำมันลดลง รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลลดเงินส่งเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปลายปี

12 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) รายเดือน ปี 2549 เฉลี่ย 0.25 ปี เฉลี่ย 2.52 ปี 2552 เฉลี่ย 3.88 ปี 2553* เฉลี่ย 4.21 *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ * จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553

13 Gasohol 95 (E20) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E10) ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ 2553 Gasohol 91(E10) Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) เฉลี่ย 4.16 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 0.36 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 7.35 ล้านลิตร/วัน ปี 2553 Gasohol 95 (E10) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E20)* Growth(%)-9.5*9.3*64.9* *เบื้องต้น

14 ปี เฉลี่ย 50.2 ปี 2551 เฉลี่ย 48.2 ปี เฉลี่ย 50.6 ปี 2553* เฉลี่ย 51.0 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ * จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ล้านลิตร/วัน

15 *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ * จากเดือนก่อน ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ปี 2549 เฉลี่ย ปี 2551 เฉลี่ย ปี 2552 เฉลี่ย ปี 2553* เฉลี่ย ล้านลิตร/วัน การใช้ลดลงเนื่องจากส่วนต่าง ราคาลดลงเหลือ 1.20 บาท การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนต่าง ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1-3 บาท

16 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และ บี 3

17 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2553*ครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลิตร/วัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบื้องต้น สัดส่วน ปี % 13% 11% 28% 8% 43% 11% 13% 25% 8% 44% 14% 16% 19% 7% 46% 15% 14% 20% 6%

18 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)เบนซินดีเซลLPGNGVรวม * * เบื้องต้น ล้านลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 8% 4% 59% 29% สัดส่วน

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม* * * เบื้องต้น ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 4% 17% 67% สัดส่วน 12%

20 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2553 การใช้Q1Q2Q3Q4*รวม* ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,87838,34837,94135,557147,724 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบื้องต้น

21

22 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p2554f การใช้1,5451,6041,618 1,6631,7851,860 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

23 ชนิด p2554f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2554f เบนซิน 7,215 7,3377,1217,5257,438 7, ดีเซล 18,37118,71017,64318,46518,538 18, ก๊าด+เครื่องบิน 4,538 4,9504,6524,4314,738 4, น้ำมันเตา 5,851 4,2223,2872,7312,725 2, LPG* 5,074 5,812 6,828 6,8947,674 7, รวม41,05041,030 39,531 40,06441,113 42, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

24 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG p2554f - การใช้3,5184,1164,788 5,2086,0017,010 ครัวเรือน1,7211,8842,124 2,2312,4332,616 อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ,2891,6512,556 ใช้เอง การผลิต4,1674,4694,8035,217 3,6015,534 - การนำเข้า ,2921,476 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ใช้เอง หน่วย : พันตัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

25 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา p2554f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2554f ผลิตไฟฟ้า 2,2572,3462,4232,435 2,7172, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 3,0863,2883,4443,564 4,0864,


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google