งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792 การผลิต8959918909008789119791,001992995 การนำเข้า (สุทธิ)9229898929549419009901,082916969 การนำเข้า / การใช้ (%)55 56575356605254 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้2.87.3-4.10.93.510.010.66.36.85.8 การผลิต5.210.89.50.30.510.110.011.113.09.3 การนำเข้า(สุทธิ)-4.07.3-19.2-3.63.110.611.013.4-2.77.6 GDP (%)-2.37.9-7.1-4.9-2.85.912.09.16.73.8 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้ 1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7851,7991,7641,785 น้ำมัน643657661637615658681643629676 ก๊าซธรรมชาติ682783624695696712750793796789 ถ่านหิน205207186222215196213220209188 ลิกไนต์9899981069792981029899 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า35394432293643423241 * เบื้องต้น น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ GDP หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 * เบื้องต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 2% 17% 44% 37% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า26% นำเข้า67% นำเข้า20% นำเข้า84% ในประเทศ 74% ในประเทศ 33% ในประเทศ 80% ในประเทศ 16% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 2.214.71.211.67.3

5 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2553 น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ลิกไนต์ /ถ่านหิน พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 15.611.239.22.70.813.8 *เบื้องต้น มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวม 1,796,199 ล้านบาท*

6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)* 18.5126.0-2.22.086.017.6 *เบื้องต้น มูลค่าการนำเข้าพลังงาน รวม 895 พันล้านบาท* ปี2553

7 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2553 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)*7.312.114.711.6 *เบื้องต้น มูลค่าการส่งออกพลังงาน รวม 263,329 ล้านบาท*

8 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 0.1% 25492550255125522553* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255125522553* ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 829804812803 0.9-0.1 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 65.4170.54101.4461.9078.8043.8-39.027.3 มูลค่า (พันล้านบาท) 7547161,00362373840.1-37.918.5 * เบื้องต้น

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * เบื้องต้น ชนิด2550255125522553* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2550255125522553* เบนซิน1261221301281.6-2.95.6-1.1 ธรรมดา 918174 863.3-8.4-0.417.0 พิเศษ45485642-1.17.015.0-25.3 -แก๊สโซฮอล์2642534128.162.523.8-23.1 -9519631-24.7-69.1-48.0-62.3 ก๊าด0.3 0.2-7.5-13.712.5-26.2 ดีเซล3223033183191.8-5.74.60.3 เครื่องบิน858076819.1-5.9-4.46.6 น้ำมันเตา73 5647 -27.8-22.1-16.9-0.2 LPG** 10011711913214.517.40.911.3 รวม707679690708-0.1-3.61.32.6

10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2549 เฉลี่ย 19.8 ปี 255 1 เฉลี่ย 19.5 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553* เฉลี่ย 20.3 ผลกระทบจาก การชุมนุมทาง การเมือง *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ53 -8.90.5-6.3-4.3-8.11.40.90.41.27.74.7-1.1* จากเดือนก่อน ปี 53 -7.78.1-5.31.2-4.56.4-0.2-2.81.4-1.56.05.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553

11 ปี 2549 เฉลี่ย 3.5 ปี 2551 เฉลี่ย 9.2 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 * เฉลี่ย 12.0 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ53 -7.5-1.2-7.9-4.1-8.51.41.5-0.30.1-3.84.30.1 -2.4* จากเดือนก่อน ปี 53 -7.94.9-5.73.4-4.56.70.4-2.40.2-3.15.24.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาน้ำมันลดลง รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลลดเงินส่งเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปลายปี

12 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) รายเดือน ปี 2549 เฉลี่ย 0.25 ปี 255 1 เฉลี่ย 2.52 ปี 2552 เฉลี่ย 3.88 ปี 2553* เฉลี่ย 4.21 *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ53 -1.78.24.111.45.313.012.99.410.18.515.38.89.3* จากเดือนก่อน ปี 53 -7.57.4-1.95.4-4.06.40.8-1.91.0-1.34.40.7 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553

13 Gasohol 95 (E20) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E10) ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ 2553 Gasohol 91(E10) Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) เฉลี่ย 4.16 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 0.36 ล้านลิตร/วัน เฉลี่ย 7.35 ล้านลิตร/วัน ปี 2553 Gasohol 95 (E10) Gasohol 91 (E10) Gasohol 95 (E20)* Growth(%)-9.5*9.3*64.9* *เบื้องต้น

14 ปี 254 9 เฉลี่ย 50.2 ปี 2551 เฉลี่ย 48.2 ปี 255 2 เฉลี่ย 50.6 ปี 2553* เฉลี่ย 51.0 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ53 -8.97.43.7-2.3-4.33.43.00.70.27.90.90.3* จากเดือนก่อน ปี 53 -8.79.3-1.4-5.1-0.8-1.8-2.7-5.61.41.711.35.3 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ล้านลิตร/วัน

15 *เบื้องต้น Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี52 เทียบกับ53 12.411.7-1.6-14.0-23.0-20.7-22.3-22.5-16.6-15.9-15.6-21.3-12.2* จากเดือนก่อน ปี 53 -8.92.7-3.4-5.8-3.3-2.2-4.8-5.32.30.22.23.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2553 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ปี 2549 เฉลี่ย 0.118 ปี 2551 เฉลี่ย 10.327 ปี 2552 เฉลี่ย 22.345 ปี 2553* เฉลี่ย 19.383 ล้านลิตร/วัน การใช้ลดลงเนื่องจากส่วนต่าง ราคาลดลงเหลือ 1.20 บาท การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนต่าง ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1-3 บาท

16 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และ บี 3

17 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2553*ครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลิตร/วัน)12.33.93.48.42.430.4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)9.132.50.528.08.315.2 * เบื้องต้น สัดส่วน ปี 2553 26.4 30.4 40% 13% 11% 28% 8% 43% 11% 13% 25% 8% 44% 14% 16% 19% 7% 46% 15% 14% 20% 6%

18 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)เบนซินดีเซลLPGNGVรวม 2551-2.9-7.835.6230.6-2.0 25525.74.7-14.184.47.1 2553*-1.10.390.522.41.4 * เบื้องต้น ล้านลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 8% 4% 59% 29% สัดส่วน

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม* 25513.31.94.0220.85.0 25520.22.56.984.23.2 2553*11.613.033.722.614.7 * เบื้องต้น ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 4% 17% 67% สัดส่วน 12%

20 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2553 การใช้Q1Q2Q3Q4*รวม* ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,87838,34837,94135,557147,724 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)16.212.07.23.79.6 * เบื้องต้น

21

22 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25492550255125522553p2554f การใช้1,5451,6041,618 1,6631,7851,860 น้ำมัน674667634 643 657671 ก๊าซธรรมชาติ579615648 682782822 ลิกไนต์/ถ่านหิน248279301 303307315 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 444336 353952 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้1.63.80.92.8 7.24.2 น้ำมัน-2.3-5.01.4 2.2 ก๊าซธรรมชาติ2.36.25.45.2 14.45.1 ลิกไนต์/ถ่านหิน6.912.87.70.6 2.6 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า35.2-2.5-17.4-1.1 14.332.7 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

23 ชนิด25492550255125522553p2554f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25522553p2554f เบนซิน 7,215 7,3377,1217,5257,438 7,587 5.6 -1.12.0 ดีเซล 18,37118,71017,64318,46518,538 18,964 4.6 0.32.3 ก๊าด+เครื่องบิน 4,538 4,9504,6524,4314,738 4,991 -4.3 6.65.3 น้ำมันเตา 5,851 4,2223,2872,7312,725 2,619 -16.9 -0.2-3.9 LPG* 5,074 5,812 6,828 6,8947,674 7,855 0.9 11.32.4 รวม41,05041,030 39,531 40,06441,113 42,016 1.3 2.62.2 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

24 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG 25492550255125522553p2554f - การใช้3,5184,1164,788 5,2086,0017,010 ครัวเรือน1,7211,8842,124 2,2312,4332,616 อุตสาหกรรม511602658 586776816 รถยนต์459572776 666670540 feedstock708807903 1,2891,6512,556 ใช้เอง119251328 435471482 - การผลิต4,1674,4694,8035,217 3,6015,534 - การนำเข้า- - 452753 1,2921,476 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้13.517.016.3 8.815.2 16.8 ครัวเรือน7.39.512.7 5.09.1 7.5 อุตสาหกรรม13.617.89.3 -11.032.5 5.2 รถยนต์51.624.735.6 -14.10.5 -19.4 feedstock-1.714.011.9 42.828.0 54.8 ใช้เอง434.1111.331.1 32.58.3 2.3 หน่วย : พันตัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

25 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา25492550255125522553p2554f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25522553p2554f ผลิตไฟฟ้า 2,2572,3462,4232,435 2,7172,8020.211.63.1 โรงแยกก๊าซ527572583599 6777502.51310.9 อุตสาหกรรม291347361387 5175806.933.712.1 NGV112477143 17520284.222.615.4 รวม 3,0863,2883,4443,564 4,0864,3343.214.26.1


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25522553* 25522553 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6631,7851,6121,6931,6511,6931,7841,7991,7641,792.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google