งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงาน ปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25542555p 25542555p Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,855 1,9701,8821,9011,8681,7691,9651,9801,9761,980.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงาน ปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25542555p 25542555p Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,855 1,9701,8821,9011,8681,7691,9651,9801,9761,980."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงาน ปี 2555

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25542555p 25542555p Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,855 1,9701,8821,9011,8681,7691,9651,9801,9761,980 การผลิต1,0181,072 1,0511,0121,0359771,0911,0771,0861,050 การนำเข้า (สุทธิ)1,0171,076 1,0421,0961,0319041,2021,0371,132992 การนำเข้า / การใช้ (%)55 5855515854 53 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้4.06.3 4.54.85.5-0.74.44.15.811.9 การผลิต2.95.3 7.41.04.8 -1.7 3.86.55.07.5 การนำเข้า(สุทธิ)1.65.8 5.05.01.412.612.6-11.315.5-5.59.89.9 GDP (%)0.15.5 3.22.73.7-8.90.44.43.014.2 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน P ข้อมูลเบื้องต้น การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์ไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)5.17.94.93.86.3 พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์พลังงานทดแทน มูลค่าการใช้ (ล้านบาท)1,304,462548,935123,19732,745130,959 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)6.916.426.15.03.9 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2555 รวม 2.14 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9

3 มูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2555น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้า มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 1,115,366122,634140,34847,20417,102 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 14.130.128.211.523.4 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2555p รวม 1.44 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 ปี 2555 น้ำมันดิบ 77% น้ำมันสำเร็จรูป 9% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% P ข้อมูลเบื้องต้น มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2555p รวม 4.01 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ปี 2555 น้ำมันดิบ 13% ไฟฟ้า 2% น้ำมันสำเร็จรูป 85% ปี 2555น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 52,401341,0338,129 อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 31.322.696.4

4 การนำเข้าน้ำมันดิบ 25512552255325542555p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255325542555p ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 8128038167948581.6-2.78.0 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 101627911011428.438.73.6 มูลค่า (พันล้านบาท) 1,0036237519771,11520.630.114.1 หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน *ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2552255325542555p อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2552255325542555p เบนซิน 20.620.320.121.16.0-1.4-1.24.8 ดีเซล 50.6 52.656.15.00.13.96.8 เครื่องบิน 12.112.913.9 -4.26.37.70.1 น้ำมันเตา 7.57.26.76.5-16.7-4.2-6.1-4.0 LPG* 18.920.822.424.41.210.17.88.9 รวม 109.8111.9115.7122.11.61.93.55.5 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป P ข้อมูลเบื้องต้น

5 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2555 เฉลี่ย 21.1 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 ปี 2551 เฉลี่ย 19.5 เกิดอุทกภัย การใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากรถใหม่ที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายรถคันแรก ล้านลิตร/วัน ปี 2552 เฉลี่ย 0.2 ปี 2553 เฉลี่ย 0.4 ปี 2554 เฉลี่ย 0.6 ปี 2551 เฉลี่ย 0.1 ปี 2555 เฉลี่ย 1.0 การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มาตรการจูงใจด้านราคา และจำนวนสถานีบริการ ที่เพิ่มขึ้น ลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของเบนซิน 95 และ 91 และเกิดอุทกภัย ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95(E20)

6 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2555pครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (พันตัน) 3,0456161,0602,523109 7,353 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 14.6-14.115.22.3-16.4 6.7 สัดส่วน ปี 2555p 41% 8% 14% 35% 2% 39% 10% 13% 36% 2% 43% 11% 13% 28% 5% 44% 14% 16% 23% 3% ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง 4,788 41% 13% 11% 31% 4% P ข้อมูลเบื้องต้น พันตัน 5,208 5,987 6,890 7,353

7 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก ล้านลิตรต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 11% 6% 57% 26% สัดส่วน อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2555 NGV21.4 LPG15.2 ดีเซล7.2 เบนซิน5.0 รวม8.5 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 6% 21% 59% สัดส่วน 14% อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2555 NGV21.4 อุตสาหกรรม11.0 โรงแยกก๊าซ10.2 ผลิตไฟฟ้า7.2 รวม9.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

8 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2555 การใช้Q1Q2Q3Q4รวม ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 38,79141,51040,88040,603161,784 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 8.3 3.315.58.7 รวม 161,784 GWh MEA 48,244 GWh (30%) PEA 111,723 GWh (69%) ลูกค้าตรง EGAT 1,817 GWh (1%)

9 แนวโน้มการใช้พลังงาน ปี 2556

10 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25512552255325542555p2556f การใช้ 1,6181,6631,7831,8551,9692,076 น้ำมัน 634643652 674708735 ก๊าซธรรมชาติ 648682784810873942 ถ่านหิน/ลิกไนต์ 301303310317332347 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 363536545652 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 0.92.87.24.06.25.4 น้ำมัน -5.01.41.53.35.13.7 ก๊าซธรรมชาติ 5.45.215.03.37.87.9 ลิกไนต์/ถ่านหิน 7.70.72.42.14.94.5 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -17.4-1.12.848.53.8-6.7 หน่วย: พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

11 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2552255325542555p2556f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2552255325542555p2556f เบนซิน 7,5247,4177,3317,7058,0906.0-1.4-1.24.85.0 ดีเซล 18,46518,48019,19220,56521,1005.00.13.96.82.6 เครื่องบิน 4,4504,7295,0915,0965,305-4.26.37.70.14.1 น้ำมันเตา 2,7312,6152,4562,3632,318-16.7-4.2-6.1-4.0-1.9 LPG** 6,8947,5878,1788,9309,4661.210.17.88.96.0 รวม 40,06440,82642,24744,67346,3261.61.93.55.53.7 p ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

12 การผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน 25512552255325542555p2556f - การใช้ 4,7885,2085,9876,8907,3537,709 ครัวเรือน 2,1242,2312,4352,6563,0453,270 อุตสาหกรรม 665593778718616632 รถยนต์ 7766666809201,0601,133 feedstock 1,0941,4781,8812,4652,5232,589 ใช้เอง 13024021313110986 - การผลิต 4,3554,4674,4165,4225,9956,048 - การนำเข้า 4527531,591 1,4371,7632,160 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ 16.38.815.015.16.7 4.8 ครัวเรือน 12.75.09.29.114.6 7.4 อุตสาหกรรม 8.8-10.831.3-7.8-14.1 2.5 รถยนต์ 35.6-14.12.135.315.2 6.9 feedstock 13.035.127.331.1 2.3 2.6 ใช้เอง 61.884.2-11.5-38.5-16.4 -21.2 หน่วย : พันตัน P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

13 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา2552255325542555p2556f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255325542555p2556f ผลิตไฟฟ้า 2,4352,7282,4762,6462,77112.0-9.37.14.8 โรงแยกก๊าซ 5996528679521,1028.933.033.010.115.8 อุตสาหกรรม 38747856963067023.519.210.96.3 NGV 14318123127930626.827.521.49.7 รวม 3,5644,0394,1434,5084,84813.32.69.17.6 P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ

14 การผลิตไฟฟ้า ปี กิกะวัตต์ ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง กิกะวัตต์ ชั่วโมง ร้อยละ (%) 2551 148,2211,1950.8 2552 148,3641370.1 2553 163,66815,31010.3 2554 162,343-1,325-0.8 2555p 176,18713,8448.5 25556f 186,58310,3955.9 P ข้อมูลเบื้องต้น f ข้อมูลประมาณการ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้า พลังน้ำ น้ำมัน

15 Back up

16 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 3% 17% 44% 36% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า 33% นำเข้า69% นำเข้า 19% นำเข้า85% ในประเทศ 67% ในประเทศ 31% ในประเทศ 81% ในประเทศ 15% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์ไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)5.17.94.93.86.3 สัดส่วน P ข้อมูลเบื้องต้น

17 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย น้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 6.916.426.15.03.99.9 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2555p รวม 2.14 ล้านล้านบาท P ข้อมูลเบื้องต้น

18 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2555น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้ารวม มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท)1,115,366122,634140,34847,20417,1021,442,653 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)14.130.128.211.523.416.6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ปี 2555p รวม 1,442,653 ล้านบาท ปี 2555 น้ำมันดิบ 77% น้ำมันสำเร็จรูป 9% ก๊าซธรรมชาติ+LNG 10% ถ่านหิน 3% ไฟฟ้า 1% P ข้อมูลเบื้องต้น

19 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2555น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)52,401341,0338,129401,564 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)31.322.696.424.6 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2555p รวม 401,564 ล้านบาท ปี 2555 น้ำมันดิบ 13% น้ำมันสำเร็จรูป 85% ไฟฟ้า 2% P ข้อมูลเบื้องต้น

20 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2555 เฉลี่ย 21.1 ปี 2552 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 0.3-1.94.0-0.53.41.93.71.91.213.720.711.0 4.8 จากเดือนก่อน -3.72.2-1.2-0.7-0.53.7-3.11.7-2.64.05.85.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ปี 2551 เฉลี่ย 19.5 เกิดอุทกภัย รถใหม่เพิ่มขึ้น จากนโยบายรถคันแรก *ข้อมูลเบื้องต้น

21 ปี 2550 เฉลี่ย 4.8 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 เฉลี่ย 12.0 ปี 2554 เฉลี่ย 11.5 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลรายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 -11.6-12.1-8.0-9.9-7.6-7.3-5.63.222.544.257.534.35.5 จากเดือนก่อน -1.13.8-0.53.1-1.64.1-0.65.13.17.09.0 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลลดเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 และ 91 และเกิดอุทกภัย ปี 2551 เฉลี่ย 9.2 ปี 2555 เฉลี่ย 12.2 *ข้อมูลเบื้องต้น

22 ปี 2550 เฉลี่ย 0.67 ปี 2552 เฉลี่ย 3.9 ปี 2553 เฉลี่ย 4.3 ปี 2555 เฉลี่ย 5.8 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91(E10) รายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 8.46.78.85.35.44.33.911.315.231.144.227.413.7 จากเดือนก่อน -1.74.20.73.3-2.03.1-1.34.3-0.62.45.37.3 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ปี 2551 เฉลี่ย 2.5 ปี 2554 เฉลี่ย 5.1 การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลลดเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 และ 91 และเกิดอุทกภัย *ข้อมูลเบื้องต้น

23 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95(E10) รายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 4.2 ปี 2552 เฉลี่ย 8.1 ปี 2553 เฉลี่ย 7.4 ปี 2554 เฉลี่ย 5.8 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 -29.5-29.1-24.8-25.6-21.8-20.9-18.3-10.822.146.151.722.3-9.2 จากเดือนก่อน -0.93.3-2.22.3-0.94.63.3-2.91.56.27.6 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ปี 2551 เฉลี่ย 6.7 ปี 2555 เฉลี่ย 5.3 การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลลดเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 และ 91 และเกิดอุทกภัย ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95(E20) จากมาตรการจูงใจด้านราคา และจำนวนสถานีบริการที่เพิ่มขึ้น *ข้อมูลเบื้องต้น

24 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95(E20) รายเดือน ปี 2552 เฉลี่ย 0.2 ปี 2553 เฉลี่ย 0.4 ปี 2554 เฉลี่ย 0.6 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 39.527.930.524.021.526.828.852.670.3124.1196.2155.365.0 จากเดือนก่อน 1.63.61.87.2-3.57.04.819.46.813.517.920.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ปี 2551 เฉลี่ย 0.1 ปี 2555 เฉลี่ย 1.0 การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มาตรการจูงใจด้านราคา และจำนวนสถานีบริการที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลลดเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 และ 91 และเกิดอุทกภัย *ข้อมูลเบื้องต้น

25 แก๊สโซฮอล เบนซิน ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี 2553-2555* ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูง ตามราคาน้ำมันดิบโลก ปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 หมายเหตุ : เบนซิน หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 E10, 95 E10, 95 E20 และ 95 E85 ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย 2553 2554 2555 16 เม.ย.55 ปรับเพิ่มอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของ เบนซิน 1 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย.54 เกิด วิกฤตอุทกภัย 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับ เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของเบนซิน 1 บาท/ลิตร * ธ.ค.55 ข้อมูลเบื้องต้น ม.ค.55 รัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้า กองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินและ แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร

26 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ปี 2555 เฉลี่ย 56.1 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี 2553 เฉลี่ย 50.6 ปี 2554 เฉลี่ย 52.6 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.*ม.ค.-ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ของปี 54 4.49.77.23.97.05.88.37.73.311.011.42.5 6.8 จากเดือนก่อน -5.47.00.9-2.61.4-2.7-6.20.5-3.34.08.71.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2555 ปี 2551 เฉลี่ย 48.2 *ข้อมูลเบื้องต้น

27 ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2553-2555* ฤดูฝน และอุทกภัย ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% 255325542555 ก.พ. 54 ปรับสัดส่วน บี 100 เหลือ 2% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูง ตามราคาน้ำมันดิบโลก ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่ง เข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ ราคาอยู่ที่ 31.13 บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิกการ ปรับเพิ่มอัตราเงินส่ง เข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร ตั้งแต่ มิ.ย. ปรับอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนและ ชดเชยดีเซลให้ราคา ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร * ธ.ค.55 ข้อมูลเบื้องต้น

28 การใช้ NGV 25512552255325542555* จำนวนรถ NGV (คัน)127,735162,023225,668300,581374,857 - รถเบนซิน104,553133,777191,233260,520331,943 - รถดีเซล23,18228,24634,43540,06142,914 ปริมาณ NGV ที่ใช้ (ตัน/วัน) 2,1493,9715,0336,4157,743 ปริมาณ NGV ที่ใช้ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) 77143181231279 ทดแทนน้ำมัน (%)3.25.56.98.59.9 - เบนซิน5.99.612.316.419.9 - ดีเซล2.13.84.65.15.5 จำนวนสถานีบริการ (แห่ง)303382428465483 * เบื้องต้น

29 2554 2555p ปริมาณเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) ความต้องการใช้15,80816,6225.2 การใช้ลิกไนต์5,6144,947-11.9100 ผลิตกระแสไฟฟ้า4,2514,153-2.384 อุตสาหกรรม1,363794-41.716 การใช้ถ่านหิน10,19411,67514.5100 ผลิตกระแสไฟฟ้า (IPP)2,4063,34739.129 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP)1,4401,5094.713 อุตสาหกรรม6,3476,8197.458 หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน P ข้อมูลเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงาน ปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25542555p 25542555p Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,855 1,9701,8821,9011,8681,7691,9651,9801,9761,980.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google