งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553

2 ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,5451,6041,6181,6631,792 การผลิต การนำเข้า ( สุทธิ ) ,000 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%)

3 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ม.ค. – มิ.ย. การใช้1,5451,6041,6181,663 1,792 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

4 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน7,336.87,120.67,524.43, ธรรมดา 914,711.64,311.44,291.62, พิเศษ2,625.22,809.23,232.81, แก๊สโซฮอล์1,518.52,468.23,055.71, เบนซิน951, ก๊าด ดีเซล18, , ,465.39, เครื่องบิน 4,931.84,636.54,431.52, น้ำมันเตา4,221.53,287.32,730.91, LPG*5,812.46,828.46,894.33, รวม41, , , , หน่วย: ล้านลิตร

5 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค *20.2 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

6 การใช้เบนซิน95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค *0.3 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ก.ค Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ก.ค RegularU-95Gasohol 95 (E10)Gasohol 95 (E20) Unite : ML/Day Gasohol 95 (E10) 93% U 95 3% Gasohol 95 (E20) 4%

9 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค *11.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

10 ยอดจำหน่ายเบนซินพิเศษ และราคา Gasohol 95 (E10) ปี (ก.ค.) Gasohol 95 (E10) ราคา Gasohol 95 (E10) U 95

11 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค , ,1431,2971,4371,5811,747 1,999 2,3112,5482,7232,9663,0083,0101,6472, ,2463,6873,8323,5033,713 3,936 3,9674,1654,1934,2624,4274,6593,6983, ,2904,7684,8964,5904,646 5,035 5,0074,747 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ตัน / วัน * เบื้องต้น

12 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : พันตัน/เดือน * เบื้องต้น

13 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค *51.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

14 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค *20.49 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น ปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 5

15 ยอดจำหน่าย และราคาไบโอดีเซลบี 5 ปี (ก.ค.) ราคาไบโอดีเซลบี 5 ไบโอดีเซลบี 5

16 ส่วนต่างราคาดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5 ไบโอดีเซลบี 5 ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว ไบโอดีเซลบี 5 และส่วนต่างราคา ดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซลบี 5 ปี (ก.ค.)

17 หน่วย : พันตัน การใช้ LPG รายสาขา (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน4,4694,8035,2172,4132, การผลิต4,4694,3514,4632,2452, นำเข้า อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,3934,8105,2232,4222, การใช้4,1164,7885,2082,4152, ครัวเรือน1,8842,1242,2311,0611, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , ใช้เอง ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

18 จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม ,782 2,58925,371 2,5161,430 3, ,335 6,53355,868 5,1663,421 8, ,553 23, ,735 13,416 14,873 28, ,777 28, ,023 25,338 26,750 52, , * 161,866 30, ,758 18,510 17,663 36, ,055 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.ค. ทดแทนได้ 4.3% ทดแทนได้ 11.5% ทดแทนได้ 6.4% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

19 ชนิด ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน5,4665,3055,6062, ดีเซล11,76410,84111,3465, LPG NGV , รวม18,11217,74319,0129, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

20 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE * 2553* สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์5,3664,9465,0774,8922, ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.)3,9173,9164,0643,9181, อุตสาหกรรม1,4491,0301, การใช้ถ่านหิน7,0008,9979,97410,2305, ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 2,4653,5883,7043,5731, อุตสาหกรรม4,5355,4096,2706,6573, รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 12,36613,94315,05115,1227, * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

21 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2553 รวม 30,160 MW EGAT (14,328 MW) 48% SPP (2,092 MW) 7% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (1,588 MW) 5% IPP (12,152 MW) 40%

22 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. ( Gross Peak Generation) ตั้งแต่ปี 2552 เป็นข้อมูลประมาณการ พ.ค ,630 MW 24 เม.ย ,596 MW

23 การผลิตพลังไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ม.ค.-มิ.ย. ก๊าซธรรมชาติ104,386105,93058, ถ่านหินและลิกไนต์30,83829,80815, น้ำมัน1, พลังน้ำ6,9516,9663, นำเข้า2,7842,4513, พลังงานหมุนเวียน2,2502,7101, รวม148,221148,36482,

24 รวม 82,671 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ 71% สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2553

25 2010(6M) รวม 44,765 GWh รวม 98,488 GWh รวม 82,671 GWh EGAT, 98% EGAT, 69% EGAT, 44% IPP, 43% IPP, 18% SPP, 10% SPP, 9% Import & Oths, 3% Import & Oths, 4% Import, 2% Power Generation by Producer

26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มิ.ค.-มิ.ย. MEA42,03542,23641,73322, PEA87,75589,30390,16549, ลูกค้าตรง EGAT 2,7022,8732,8941, ทั้งประเทศ132,492134,412134,79374,

27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา สาขา ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) มิ.ค.-มิ.ย. บ้านและที่อยู่อาศัย27,96028,69230,25817, ธุรกิจ32,83933,11632,63417, อุตสาหกรรม59,43660,05759,40232, เกษตรกรรม อื่นๆ11,99012,25912,1836, รวม132,492134,412134,79374, หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

28 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2553 H1H2* การใช้1,5451,6041,6181,6631,8091,7921,820 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

29 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด * 2553อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2* * 2553 H1H2* เบนซิน 7,3377,1217,524 7,553 3,641 3, ดีเซล 18,71017,64318,465 18,827 9,448 9, ก๊าด+เครื่องบิน 4,9504,6514,449 4,863 2,343 2, น้ำมันเตา 4,2223,2872,731 2,862 1,368 1, LPG** 5,8126,8286,894 7,611 3,686 3, รวม41,030 39,53140,06441,71620,48621,

30 ประมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย.65,10674, ก.ค.-ธ.ค.69,68774,220*6.5* ม.ค.- ธ.ค.134,793148,446*10.1* * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้มปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google