งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ของอาคาร 13-14 ธ. ค. 2549 โดย : ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์, School of Environment Resources and Development, AIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ของอาคาร 13-14 ธ. ค. 2549 โดย : ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์, School of Environment Resources and Development, AIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ของอาคาร ธ. ค โดย : ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์, School of Environment Resources and Development, AIT นาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์, คณะ วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ข้อมูลที่ใช้ในการ ประเมินฯ   ข้อมูลการใช้พลังงานและดัชนี พลังงานในอาคารควบคุมฐาน 5 (Base 5) รวบรวมโดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ( พพ.)   ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า รวบรวมโดย การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.)

3 การจัดแบ่งประเภท อาคาร   แบ่งตามการจัดประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรม (TSIC Code)   แบ่งตามลักษณะการใช้งานอาคาร เป็น 8 ประเภท 1. สำนักงาน 2. โรงแรม 3. โรงพยาบาล 4. ห้างสรรพสินค้าประเภทขายปลีก (Department store) 5. สถานศึกษา 6. อาคารอื่นๆ ( ซึ่งประกอบด้วยอาคารสโมสร พิพิธภัณฑ์ และสถานเริงรมย์ ) 7. อาคารชุด ( ที่ติดมิเตอร์เครื่องเดียวและอาจ เป็นอาคารบริการห้องเช่า ) 8. ห้างสรรพสินค้าประเภทขายปลีกและส่ง หลายชนิด (Hypermarket)

4 การจัดแบ่งขนาด อาคาร 1. อาคารขนาดใหญ่พิเศษตาม พ. ร. บ. ควบคุมอาคาร คือ อาคารที่มีพื้นที่ใช้ สอย ( ไม่รวมพื้นที่จอดรถ ) เกินกว่า 10,000 ตารางเมตรในอาคารเดียว 2. อาคารขนาดใหญ่และขนาดกลาง คือ อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และมีความ ต้องการพลังไฟฟ้า (power demand) เกินกว่าสามสิบกิโลวัตต์ (30 kW) 3. อาคารขนาดเล็ก คือ อาคารที่มีความ ต้องการพลังไฟฟ้าน้อยกว่า 30 กิโลวัตต์

5 สรุปขั้นตอน การศึกษา 1. ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานและ ดัชนีพลังงานในอาคารควบคุม ( ข้อมูลฐาน 5 ) 2. คัดแยกและเปรียบเทียบข้อมูล 3. จัดทำแบบจำลองใช้แทนอาคาร อ้างอิง (reference building model) ของอาคารแต่ละประเภท และ ขนาด 4. ประเมินพลังงานและพลังไฟฟ้าที่ อนุรักษ์ได้

6 ดัชนีการใช้พลังงานและดัชนี ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของอาคาร พาณิชย์

7 จำนวนอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จำแนก ตามประเภทและเขตการไฟฟ้า

8 แบบจำลองของ อาคารสรรพสินค้า ค่าดัชนีการใช้พลังงานและดัชนีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน ของอาคาร ที่กำหนดให้แก่แบบจำลอง

9 ค่าดัชนีการใช้พลังงานและดัชนีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน ของอาคาร ที่กำหนดให้แก่แบบจำลอง ( ต่อ )

10 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร อ้างอิงประเภทและขนาดต่างๆ ที่ได้จาก ฐานข้อมูล 5 และค่าที่ได้ปรับตามสูตรใหม่ แล้ว

11 ผลที่ได้จากแบบจำลองอาคารสรรพสินค้า ItemBaseCodeEconomic Power demand, kW Total kWh/used area AC kWh/AC area Light kWh/used area Others kWh/used area254.1

12 ลักษณะภาระไฟฟ้าของแบบจำลองใน กรณีอ้างอิง กรณีมาตรฐาน และกรณีที่มี ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์สูง

13 สรุปผลการศึกษาศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงานจาก แบบจำลอง จัดทำแบบจำลองอาคารพาณิชย์ 8 ประเภทและ 2 ขนาดโดยได้พิจารณากรณีอ้างอิง กรณีมาตรฐาน และกรณีที่มีผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์สูง กรณีอาคารขนาดใหญ่ กรณีมาตรฐาน (code) คือ อาคารมีประสิทธิภาพ เชิงอุณหภาพของผนัง ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ในการส่องสว่าง และประสิทธิภาพของระบบปรับ อากาศเป็นไปตามข้อกำหนด กรณีอาคารขนาดกลาง กรณีกรอบอาคารมีประสิทธิภาพดี (env) คือกรณี ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) และ ของหลังคา (RTTV) ต่างเป็นไปตามข้อกำหนด

14 ค่าพลังงานไฟฟ้ารายปีต่อพื้นที่ใช้สอย ของอาคารพาณิชย์ 8 ประเภทในทั้ง 3 กรณีที่คำนวณได้จากแบบจำลอง Building type Large buildings, kWh/m 2 Medium buildings, kWh/m 2 BaseCodeEconBaseEnvEcon Office Hotel Hospital Dept store School Misc Condo Hyper

15 ศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน ของอาคารขนาดใหญ่และ ขนาดกลาง สมมติฐาน ปี ค. ศ หรือ พ. ศ เป็นปีที่เริ่มใช้ มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานใหม่ (New Building Energy Code) ซึ่งบังคับใช้เต็ม รูปแบบกับอาคารขนาดใหญ่ ( ขนาดพื้นที่ของ อาคารเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร ) และบังคับ ใช้เฉพาะส่วนของกรอบอาคาร (building envelope) กับอาคารขนาดกลาง ดังนั้นอาคาร พาณิชย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี ค. ศ ( พ. ศ.2551) เป็นต้นไปจะต้องมีลักษณะตาม เกณฑ์ของมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานใหม่

16 Item Year 2007 EGAT Energy Generation, GWh EGAT Power Demand, MW24344 MEA Energy Demand, GWh49469 Power Demand, MW8752 Building typeVLBsLBsTotal Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW PEA Energy Demand, GWh98455 Power Demand, MW14853 Building typeVLBsLBsTotal Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW สถานภาพการใช้พลังงานในอาคารพานิชย์ใน ปี 2550

17 ศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานของอาคาร พาณิชย์กรณีมาตรฐาน สมมติฐาน

18 Item Value EGAT Energy Generation, GWh282488Savings in year GWh EGAT Power Demand, MW MW Cumulative savings from GWh MEA Energy Demand, GWh84882 Power Demand, MW15029 Building type Very Large BuildingsLarge Buildings Total Savings OldNewCodeOldNewEnv BaseCodeSavingsBaseEnv caseSavings Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW PEA Energy Demand, GWh Power Demand, MW27608 Building type OldNewCodeOldNewEnvTotal BaseCodeSavingsBaseEnvSavings Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW

19 ศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานของอาคาร พาณิชย์กรณีมีโครงการ เสริมจากกรณีมาตรฐาน สมมติฐาน

20 ItemValue EGAT Energy Generation, GWh282488Savings in year GWh EGAT Power Demand, MW MW Cumulative savings from GWh MEA Energy Demand, GWh84882 Power Demand, MW15029 Building type Very Large BuildingsLarge Buildings Total Saving s OldNewOld Econ New Code New EconOldNew Old EconNew Env New Econ Base Savings Base Savings Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW PEA Energy Demand, GWh Power Demand, MW27608 OldNewOld Econ New Code New EconOldNew Old EconNew Env New EconTotal Building typeBase Savings Base Savings Office Hotel Hospital Department store Education Misc Condominium Hypermart Total, GWh Total, MW


ดาวน์โหลด ppt การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ของอาคาร 13-14 ธ. ค. 2549 โดย : ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์, School of Environment Resources and Development, AIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google