งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555

2 ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6181,6631,7831,845 1,958 การผลิต ,018 1,060 การนำเข้า ( สุทธิ ) ,0011,017 1,098 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) ** **ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

3 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6181,6631,7831,845 1,958 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันสำเร็จรูป 1,092,114960,0671,105,8631,220,582625,648668, ไฟฟ้า 397,342430,776474,177472,168234,700267, ก๊าซธรรมชาติ 53,86749,27268,72497,66644,76761, ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,67328,61129,73830,23315,26816, พลังงานทดแทน 103,991115,268129,370126,03065,29768, รวม 1,675,9861,583,9931,807,8711,946,678985,6801,082, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,524.47,416.87,331.13, ก๊าด ดีเซล 18, , , , เครื่องบิน 4,431.54,711.75,076.52, น้ำมันเตา 2,730.92,615.22,455.91, LPG* 6,894.37,587.38,178.04, รวม 40, , , , หน่วย: ล้านลิตร

6 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day Gasohol 95 (E10) 84% U 95 2% Gasohol 95 (E20) 13% Gasohol 95 (E85) 1%

9 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

10 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ,9823,3403,5573,3083,506 3,7173,7463,9323,9604,0494,1804,3993,4023, ,2904,7684,8844,5824,6475,0254,9895,0325,2815,3655,6865,8474,6975, ,7716,3946,4515,9926,612 6,841 6,7316,8896,9046,1625,4836,7656,3426, ,4277,6847,7557,2257,7407,791 7,604 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ตัน / วัน

11 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. - ธ.ค ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : พันตัน/เดือน

12 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน

13 ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี (มิ.ย.) ฤดูฝน และอุทกภัย ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% ก.พ. 54 ปรับสัดส่วน บี 100 เหลือ 2% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูง ตามราคาน้ำมันดิบโลก ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่ง เข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ ราคาอยู่ที่ บาท/ลิตร 14 พ. ค.55 ยกเลิกการปรับ เพิ่มอัตราเงินส่ง เข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท / ลิตร

14 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน 5,2216,0086,8593,3773, การผลิต 4,4674,4165,4222,6982, นำเข้า 7531,5911, อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,2235,9686,9063,4133, การใช้ 5,2085,9436,8903,4063, ครัวเรือน 2,2312,4352,6561,2861, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,4781,8372,4651,2291, ใช้เอง ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

15 จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม ,553 23, ,735 13,416 14,873 28, ,777 28, ,023 25,33826,750 52, , ,233 34, ,668 34,78131,31566, , , ,520 40, ,581 47,590 36,590 84, , , , * 286,852 41, ,633 28,785 20,963 49, ,465.5 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.6% ทดแทนได้ 19.0% ทดแทนได้ 9.8% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

16 ชนิด ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 5,6065,526 5,463 2, ดีเซล 11,40011,291 11,726 6, LPG , NGV 1,2821,623 2,068 1, รวม 19,06619,234 20,331 11, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา * ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4762,561 โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม 3,2883,4443,5644,0394,1434,360 สาขา * ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE * 2555* สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์ 5,0774,8924,9275,1132, ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 4,0643,9183,9644,2512, อุตสาหกรรม 1, การใช้ถ่านหิน 9,97410,22910,55110,1945, ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,687 3,501 3,505 3,8472, อุตสาหกรรม 6,287 6,728 7,047 6,3473, รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,05115,12115,47815,3077, * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2555 รวม 31,525 MW EGAT (15,010 MW) 48% SPP (2,248 MW) 7% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38%

20 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW) 26 เมษายน 2555 (26,774 MW)

21 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) ม.ค.- มิ.ย. ก๊าซธรรมชาติ 106,343118,438108,26157, ถ่านหินและลิกไนต์ 29,80829,76431,68117, น้ำมัน ,3311, พลังน้ำ 6,9665,3477,935 5, นำเข้า 2,4517,25410,774 5, พลังงานหมุนเวียน 2,2662,2472,309 1, รวม 148,364163,668162,34388,

22 รวม 88,125 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2555

23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * MEA41,73345,060 44,19524, PEA91,721102,470102,94755, ลูกค้าตรง EGAT 1,7271,7711, ทั้งประเทศ135,181149,301148,85580, *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา * ∆ (%) จากช่วง เดียวกันของ ปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 30,25733,21632,79918, กิจการขนาด เล็ก 14,34215,58615,4468, ธุรกิจ 21,34123,00523,63112, อุตสาหกรรม 60,87467,95267,78535, ส่วนราชการ และองค์กรที่ ไม่แสวงหา กำไร 4,6775,0494,8882, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,8432,0342,1681, อื่นๆ 1,5302,1231,8401, รวม 135,181149,301148,85580,

25 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2555 H1H2* การใช้1,6181,6631,7831,8451,9411,9581,925 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

26 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด * 2555อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2* * 2555 H1*H2* เบนซิน 7,5247,4177,3317,4393,7613, ดีเซล 18,46518,48019,19219,98810,4509, ก๊าด+เครื่องบิน 4,4494,7275,0905,2692,5902, น้ำมันเตา 2,7312,6152,4562,5081,3051, LPG** 6,8947,5878,1789,0074,3804, รวม 40,06440,82642,24744,21022,48621,

27 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 81,22788, ก.ค.-ธ.ค. 81,11688, ม.ค.- ธ.ค.162,343176, * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google