งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551 2552 2553 2554 2555 ม.ค.-มิ.ย. การใช้ 1,618 1,663 1,783 1,845 1,958 การผลิต 848 895 989 1,018 1,060 การนำเข้า (สุทธิ) 952 922 1,001 1,017 1,098 การนำเข้า / การใช้ (%) 59 55 56   อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  0.9 2.8 7.2 3.5 4.2 6.9 5.5 10.6 2.9 การนำเข้า(สุทธิ) -4.6 -3.2 8.5 1.6 GDP (%) 2.5 -2.3 7.8 0.1 0.3** **ข้อมูลเดือน ม.ค.-มี.ค.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551 2552 2553 2554 2555 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,618 1,663 1,783 1,845 1,958 น้ำมัน 634 643 652 674 720 ก๊าซธรรมชาติ 648 682 784 810 853 ถ่านหิน 199 205 211 204 224 ลิกไนต์ 101 98 99 102 93 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36 35 54 68 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  0.9 2.8 7.2 3.5 4.2 -5.0 1.4 1.5 3.3 5.1 5.4 5.2 15.0 2.5 10.6 3.2 -3.4 2.4 0.7 3.8 -14.9 -17.4 -1.1 48.5 53.7

4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2551 2552 2553 2554 ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2555 2555* น้ำมันสำเร็จรูป 1,092,114 960,067 1,105,863 1,220,582 625,648 668,016 15.2 10.4 6.8 ไฟฟ้า 397,342 430,776 474,177 472,168 234,700 267,885 10.1 -0.4 14.1 ก๊าซธรรมชาติ 53,867 49,272 68,724 97,666 44,767 61,482 39.5 42.1 37.3 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,673 28,611 29,738 30,233 15,268 16,258 3.9 1.7 6.5 พลังงานทดแทน 103,991 115,268 129,370 126,030 65,297 68,364 12.2 -2.6 4.7 รวม 1,675,986 1,583,993 1,807,871 1,946,678 985,680 1,082,006 7.7 9.8 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร 2552 2553 2554 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2555 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,524.4 7,416.8 7,331.1 3,760.7 5.6 -1.4 -1.1 1.7 ก๊าด 17.6 15.3 13.0 7.4 12.5 -13.5 -14.9 21.9 ดีเซล 18,465.3 18,480.1 19,192.1 10,449.7 4.6  0.0 3.8 6.9 เครื่องบิน 4,431.5 4,711.7 5,076.5 2,582.8 -4.4 6.3 7.7 -0.2 น้ำมันเตา 2,730.9 2,615.2 2,455.9 1,305.0 -16.9 -4.2 -6.0 9.2 LPG* 6,894.3 7,587.3 8,178.0 4,380.0 0.9 10.0 8.8 รวม 40,063.9 40,826.2 42,246.7 22,485.6 1.3 1.9 3.4 *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

6 การใช้น้ำมันเบนซิน หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2552 21.5 21.0 21.4 21.1 20.3 20.4 19.9 20.0 20.1 19.6 21.2 20.6 2553 19.5 20.2 19.3 20.5 2554 21.3 19.8 19.7 20.8 18.6 18.5 2555 20.9 20.7 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 0.3 -1.9 4.0 -0.5 3.4 1.9 1.2 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -3.7 2.2 -1.2 -0.7 3.7

7 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย. 2555
Gasohol 91 (E10) Gasohol 91 (E10) U 91 U 91 Regular U-91 Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 9.14 5.51

8 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย. 2555
Gasohol 95 (E10) 84% U 95 2% Gasohol 95 (E20) 13% Gasohol 91 (E10) U 91 Gasohol 95 (E85) 1% Regular U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.12 5.07 0.76 0.06

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2552 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 11.7 12.7 12.2 2553 11.6 11.4 11.9 11.8 12.8 2554 12.3 12.9 10.1 8.8 8.6 11.0 11.5 2555 10.9 11.3 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน -11.6 -12.1 -8.0 -9.9 -7.6 -7.3 -9.4 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -1.1 3.8 -0.5 3.1 -1.6 4.1

10 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2552 2,982 3,340 3,557 3,308 3,506 3,717 3,746 3,932 3,960 4,049 4,180 4,399 3,402 3,726 2553 4,290 4,768 4,884 4,582 4,647 5,025 4,989 5,032 5,281 5,365 5,686 5,847 4,697 5,034 2554 5,771 6,394 6,451 5,992 6,612 6,841 6,731 6,889 6,904 6,162 5,483 6,765 6,342 6,418 2555 7,427 7,684 7,755 7,225 7,740 7,791  7,604 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 28.7 20.2 20.6 17.1 13.9  19.9 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 9.8 3.5 0.9 -6.8 7.1 0.7 

11 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้ LPG ในภาคขนส่ง หน่วย : พันตัน/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2552 55.80 53.94 57.80 54.52 55.81 54.75 55.12 56.11 53.73 56.01 54.71 58.04 55.43 55.53 2553 55.27 52.38 54.39 53.72 54.13 57.53 57.63 55.41 57.62 60.78 66.51 54.10 56.68 2554 66.72 61.99 69.47 70.01 77.43 78.12 87.55 90.54 86.44 75.70 67.65 88.26 70.62 76.66 2555 93.55 87.77 89.37 85.16 87.57 85.91 88.22 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 40.2 41.6 28.6 21.6 13.1 10.0 24.92 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 6.0 -6.2 1.8 -4.7 2.8 -1.9

12 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การใช้น้ำมันดีเซล หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. -มิ.ย. -ธ.ค. 2551 52.5 52.4 54.7 53.7 49.9 45.4 40.2 42.8 42.5 45.0 46.8 51.4 48.2 2552 55.4 52.9 53.6 48.6 47.5 46.7 46.5 49.1 55.3 50.6 2553 50.5 55.2 54.5 51.6 51.2 50.3 48.9 46.2 46.3 52.8 52.2 2554 53.3 55.0 54.4 53.5 49.6 50.0 48.4 57.8 54.0 52.6 2555 58.5 59.0 57.4 58.3 56.1 57.3 ∆ (%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 4.4 9.7 7.3 3.9 7.1 4.8 6.2 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 53 -5.4 7.0 0.9 -2.7 1.5 -3.7

13 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2553-2555 (มิ.ย.)
2554 2555 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ บาท/ลิตร ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงตามราคาน้ำมันดิบโลก ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ฤดูฝน และอุทกภัย 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝนและ อุทกภัยครั้งใหญ่ ไบโอดีเซล ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ก.พ. 54 ปรับสัดส่วน บี 100 เหลือ 2% พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ดีเซลหมุนเร็ว ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5%

14 อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2552 2553 2554 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2555 2555* อุปทาน 5,221 6,008 6,859 3,377 3,653 14.2 8.2 100.0 - การผลิต 4,467 4,416 5,422 2,698 2,781 22.8 3.1 76.1 - นำเข้า 753 1,591 1,437 679 872 -9.7 28.4 23.9 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 5,223 5,968 6,906 3,413 3,602 15.7 5.5 - การใช้ 5,208 5,943 6,890 3,406 3,597 15.9 5.6 ครัวเรือน 2,231 2,435 2,656 1,286 1,472 9.1 14.5 40.9 อุตสาหกรรม 593 778 718 393 307 -7.8 -21.9 8.5 รถยนต์ 666 680 920 424 529 35.3 24.9 14.7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,478 1,837 2,465 1,229 1,228 34.2 -0.1 34.1 ใช้เอง 240 213 131 74 61 -38.5 -18.0 1.7 - ส่งออก 15 25 16 7 5 -34.6 -26.9 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -2 40 -47 -36 51 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

15 ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน
จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล รวม ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) เบนซิน ดีเซล รวมต่อวัน (MMSCFD) 2551 104,553 23,182 127,735 13,416 14,873 28,289 77.0 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246 162,023 25,338 26,750 52,088 142.7 796.9 721.2 1,518 2553 191,233 34,435 225,668 34,781 31,315 66,096 181.1 1,042.1 888.0 1,930.1 2554 260,520 40,061 300,581 47,590 36,590 84,181 230.6 1,443.1 1,029.6 2,472.7 2555* 286,852 41,781 328,633 28,785 20,963 49,748 273.3 886.3 579.2 1,465.5 ทดแทนได้ 19.0% * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.6% ทดแทนได้ 9.8%

16 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ชนิด 2552 2553 2554 2555 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน 5,606 5,526 5,463 2,797 -1.4 -1.1 1.8 ดีเซล 11,400 11,291 11,726 6,374 -1.0 3.9 6.9 LPG 778 794 1,073 618 2.1 35.3 24.9 NGV 1,282 1,623 2,068 1,221 26.6 27.4 20.5 รวม 19,066 19,234 20,331 11,010 0.9 5.7 7.8

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555* ผลิตไฟฟ้า 2,346 2,423 2,435 2,728 2,476 2,561 โรงแยกก๊าซ 572 583 599 652 867 908 อุตสาหกรรม 347 361 387 478 569 619 รถยนต์ (NGV) 24 77 143 181 231 273 รวม 3,288 3,444 3,564 4,039 4,143 4,360 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555* ผลิตไฟฟ้า 71 70 68 60 59 โรงแยกก๊าซ 17 16 21 อุตสาหกรรม 11 12 14 รถยนต์ (NGV) 1 2 4 5 6 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย: KTOE 2551 2552 2553 2554 2555* 2555*สัดส่วน(%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ลิกไนต์ 5,077 4,892 4,927 5,113 2,309 29 3.8 -14.4 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 4,064 3,918 3,964 4,251 2,105 27 7.2 -4.1 อุตสาหกรรม 1,013 974 962 862 204 3 -10.4 -59.4 การใช้ถ่านหิน 9,974 10,229 10,551 10,194 5,566 71 -3.4 7.8 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,687 3,501 3,505 3,847 2,321 30 9.7 19.3 6,287 6,728 7,047 6,347 3,245 41 -9.9 0.9 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,051 15,121 15,478 15,307 7,875 100 -1.1 5.2 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2555
นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% EGAT (15,010 MW) 48% SPP (2,248 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38% รวม 31,525 MW

20 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation)
26 เมษายน 2555 (26,774 MW) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW)

21 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง 2552 2553 2554 2555 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) ก๊าซธรรมชาติ 106,343 118,438 108,261 57,251 65 -8.6 3.7 ถ่านหินและลิกไนต์ 29,808 29,764 31,681 17,372 20 6.4 6.8 น้ำมัน 493 600 1,331 1,007 1 121.8 97.3 พลังน้ำ 6,966 5,347 7,935 5,540 6 48.4 81.6 นำเข้า 2,451 7,254 10,774 5,596 48.5 11.8 พลังงานหมุนเวียน 2,266 2,247 2,309 1,283 1.5 2.8 7.0 รวม 148,364 163,668 162,343 88,125 100 -0.8 8.5

22 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2555
น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ รวม 88,125 GWh

23 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2552 2553 2554 2555* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 41,733 45,060 44,195 24,238 -1.2 8.0 -1.9 10.1 PEA 91,721 102,470 102,947 55,156 0.6 11.7 0.5 7.6 ลูกค้าตรง EGAT 1,727 1,771 1,713 923 -19.2 2.5 -3.3 10.79 ทั้งประเทศ 135,181 149,301 148,855 80,316 -0.3 10.5 8.3 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา 2552 2553 2554 2555* ∆ (%) จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 30,257 33,216 32,799 18,432 14.5 22.9 กิจการขนาดเล็ก 14,342 15,586 15,446 8,364 9.7 10.4 ธุรกิจ 21,341 23,005 23,631 12,960 11.9 16.1 อุตสาหกรรม 60,874 67,952 67,785 35,534 3.6 44.2 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 4,677 5,049 4,888 2,422 4.2 3.0 เกษตรกรรม 318 335 297 229 6.7 0.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,843 2,034 2,168 1,080 1.9 1.3 อื่นๆ 1,530 2,123 1,840 1,296 38.0 1.6 รวม 135,181 149,301 148,855 80,316 8.3 100.0

25 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2551 2552 2553 2554 2555* 2555 H1 H2* การใช้ 1,618 1,663 1,783 1,845 1,941 1,958 1,925 น้ำมัน 634 643 652 674 702 720 684 ก๊าซธรรมชาติ 648 682 784 810 850 853 847 ถ่านหิน 199 205 211 204 231 224 238 ลิกไนต์ 101 98 99 102 91 93 89 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 36 35 54 68 67  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  0.9 2.8 7.2 3.5 5.2 4.2 6.3 -5.0 1.4 1.5 3.3 4.1 5.1 3.1 5.4 15.0 4.9 2.5 7.4 10.6 3.2 -3.4 13.1 19.1 2.4 0.7 3.8 -11.2 -14.9 -8.1 -17.4 -1.1 48.5 25.9 53.7 6.6 * ประมาณการ

26 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2552 2553 2554 2555* 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1 H2* H1* เบนซิน 7,524 7,417 7,331 7,439 3,761 3,678 -1.1 1.5 1.8 1.2 ดีเซล 18,465 18,480 19,192 19,988 10,450 9,539 3.8 4.1 6.9 1.3 ก๊าด+เครื่องบิน 4,449 4,727 5,090 5,269 2,590 2,678 7.7 3.5 -0.2 7.4 น้ำมันเตา 2,731 2,615 2,456 2,508 1,305 1,203 -6.0 2.1 9.2 -4.6 LPG** 6,894 7,587 8,178 9,007 4,380 4,627 10.1 8.6 11.2 รวม 40,064 40,826 42,247 44,210 22,486 21,725 3.4 4.6 5.6 3.6 * ประมาณการ **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

27 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง  เดือน 2554 2555* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 81,227 88,125 8.5 ก.ค.-ธ.ค. 81,116 88,748 9.4 ม.ค.- ธ.ค. 162,343 176,873 8.9 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google