งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราค่าไฟฟ้า กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ (รฟ.) สำนักนโยบายไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราค่าไฟฟ้า กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ (รฟ.) สำนักนโยบายไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราค่าไฟฟ้า กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ (รฟ.) สำนักนโยบายไฟฟ้า

2 เลขอ่านครั้งหลังเลขอ่านครั้งก่อน ค่าไฟฟ้าฐาน = 277.35 /139 = 1.9953 บาท/หน่วย Ft งวด มิ.ย.51- ก.ย.51 = 0.6285 บาท/หน่วย ค่า Ft = 0.6285 x 139 = 87.36 บาท ค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมด = 339/139 =2.8705 บาท/หน่วย เลขอ่านครั้งหลัง – เลขอ่านครั้งก่อน = 521 - 382 = 139 หน่วย ตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้า ของ กฟน. บ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 ประจำเดือน ก.ค.51

3 3 1.9953 0.4683 0.1602 F t คงที่ FtFt ค่าไฟฟ้าฐาน F t 0.6285 ค่าไฟฟ้ารวม 2.8074 0.1836 VAT จำแนกค่าไฟฟ้า 1 หน่วย ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า

4 การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 17 ต.ค. 2548 : กพช. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีองค์ประกอบ ดังนี้ ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการ ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสะท้อนถึงต้นทุนในการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบ สายส่ง สายจำหน่าย และ การผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมติฐานความ ต้องการใช้ไฟฟ้า ราคา เชื้อเพลิง อัตรา แลกเปลี่ยน และอัตราเงิน เฟ้อในระดับหนึ่ง โดยค่า ไฟฟ้าฐานจะมีการทบทวน ทุก 3-5 ปี คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป จากค่าไฟฟ้าฐาน ร้อยละ 7 ของ มูลค่าไฟฟ้ารวม

5 ค่าไฟฟ้าฐาน

6 1.1 บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก ( Energy < 150 kWh/M) 1.2 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ ( Energy> 150 kWh/M) 2. กิจการขนาดเล็ก ( Demand < 30 kW) 3. กิจการขนาดกลาง( 30 < Demand< 1,000 kW) ( Energy < 250,000 kWh/M) 5. กิจการเฉพาะอย่าง ( Demand > 30 kW) 4. กิจการขนาดใหญ่( Demand > 1,000 kW) ( Energy > 250,000 kWh/M) 6. ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร ( Energy < 250,000 kWh/M) 7. การสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและ แบบตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU 1) แบบไม่มี Demand Charge อัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและ TOU 1 อัตราค่าไฟฟ้าแบบปกติ (Two-part) และ TOU 2 ที่มี Demand Charge อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (TOD) และ TOU 2 อัตราค่าไฟฟ้าแบบปกติและ TOU 2 อัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและ TOU 2 อัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและ TOU 2 ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548

7 การปรับอัตรา ค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ

8 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะอนุกรรมการกำกับดูแล อัตราค่าพลังงานและค่าบริการ กฟผ. จัดทำประมาณการค่า Ft -เสนอ กกพ. -พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การคำนวณค่า F t อนุมัติค่า F t รับฟังความเห็นจากผู้ใช้ไฟฟ้า พิจารณา เห็นชอบให้ประกาศ - เสนอเลขาธิการ สกพ. ขั้นตอนการอนุมัติค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราการปรับค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ ( ค่า F t )

9 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( ค่า F t ) ค่า Ft (Fuel Adjustment Charge (at the given time) คือ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายด้าน เชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน F t คงที่ = ค่า F t ที่เรียกเก็บในเดือนมิ. ย. – ก. ย. 48 เท่ากับ 46.83 สตางค์ / หน่วย ΔF t G = การเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของกิจการผลิตที่เปลี่ยนแปลงจาก ค่า F t คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางค์ / หน่วย สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ Ft เรียกเก็บ = Ft คงที่ + ΔF t

10 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า  IPP ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศเชิญชวน การรับซื้อไฟฟ้า  SPP/VSPP ให้บวกเพิ่มจากราคาซื้อขายไฟฟ้า ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า การส่งผ่านค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า 19 มิ.ย. 2550:ครม. เห็นชอบการจัดตั้งกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยกำหนด ให้โรงไฟฟ้า ≥ 6 Mw จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน 4 ธ.ค. 2549 และ 2 ก.พ. 2550 : กพช. เห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP พลังงานหมุนเวียน 4 มิ.ย. 2550: กพช. เห็นชอบอัตราส่วน เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า VSPP พลังงาน หมุนเวียนสำหรับ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ให้สูงกว่า พื้นที่อื่นเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อเพิ่ม แรงจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชน หมายเหตุ : พลังงานลมปรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากเดิม 2.5 บาท/หน่วย เป็น 3.5 บาท/หน่วย ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

11 การเปลี่ยนแปลงของค่าเอฟที เดือน บาทต่อหน่วย

12 ราคาเชื้อเพลิงฐาน ต.ค.43 ต.ค.48 และปัจจุบัน

13 0.4683 F t คงที่ ยก ฐานขึ้น จำแนกต้นทุนค่าไฟฟ้า 13 2.2464 ส่วนที่ 1 ค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ค่าบำรุงรักษา & ค่าบริหาร (OM&A) ผลตอบแทนการลงทุน 0.4572 FtFt ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ฐาน Ft สูตรปัจจุบัน ตั้งแต่ ต. ค.48 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ก. ย.52- ธ. ค.52 ประมาณ 3.1719 บาท / หน่วย F t 0.9255 ส่วนที่ 2 ต้นทุนเชื้อเพลิง ณ วันที่กำหนดค่าไฟฟ้าฐาน ต.ค.48 ค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าฐาน ราคาน้ำมันเตา 10.62 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันดีเซล15.02 บาท/ลิตร ราคาก๊าซ อ่าวไทยและพม่า 161.09 บาท/ล้านบีทียู น้ำพอง 132.29 บาท/ล้านบีทียู ลานกระบือ 56.69 บาท/ล้านบีทียู

14 การคิดหน่วย การใช้ไฟฟ้า ด้วยตนเอง ?

15 หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน จำนวนเปิดวันละวันละ (หน่วย) เดือนละ (หน่วย) มีหลอดไฟฟ้าขนาด 40w (รวม บัลลาสต์อีก 10 w เป็น 50 w) 10 ดวง6 hr50x10÷1,000x6 = 3(30x3)=90 หม้อหุงข้าว ขนาด 600 w1 ใบ30 min600x1÷1000x0.5=0.3 (30x0.3)=9 ตู้เย็น 6.3 คิว ขนาด 63 w คอมเพรสเซอร์ทำงาน 8 hr 1 ตู้24 hr63x1÷1000x8= 0.5(30x0.5)= 15 เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU 880 w คอมเพรสเซอร์ทำงานวัน ละ 8 hr 1 เครื่อง12 hr880x1÷1000x8= 7.04 (30x10.4)= 211.2 เตารีดไฟฟ้า ขนาด 800 w 1 เครื่อง1 hr800x1÷1000x1 = 0.8 (30x0.8)= 24 ทีวีสีขนาด 100 w1 เครื่อง3 hr100x1 ÷1000x3 = 0.3(30x0.3) = 9 เตาไมโครเวฟ ขนาด 1,200 w 1 เครื่อง30 min1,200x1 ÷1000x0.5 = 0.6(30x0.6) = 18 การใช้ไฟฟ้าทั้งเดือน 376.20 การใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิตคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 W ใช้งานใน 1 hr จำนวนหน่วยหรือยูนิต = กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน

16 1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า หน่วยที่บาท 1-5 (5 หน่วยแรก)เป็นเงิน0.00 6-15 (10 หน่วยต่อไป)หน่วยละ1.3576 16-25 (10 หน่วยต่อไป)หน่วยละ1.5445 26-35 (10 หน่วยต่อไป)หน่วยละ1.7968 36-100 (65 หน่วยต่อไป)หน่วยละ2.1800 101-150 (50 หน่วยต่อไป)หน่วยละ2.2734 151-400 (250 หน่วยต่อไป)หน่วยละ2.7781 ตั้งแต่ 401 เป็นต้นไปหน่วยละ2.9780 ค่าบริการเดือนละ8.19 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วย/เดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า หน่วยที่บาท 1-150 (150 หน่วยแรก)หน่วยละ2.2734 151-400 (250 หน่วยต่อไป)หน่วยละ2.7781 ตั้งแต่ 401 เป็นต้นไปหน่วยละ2.9780 ค่าบริการเดือนละ8.19 1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ระดับแรงดัน ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน PeakOff-Peak 12-24 kV3.62461.1914228.17 ต่ำกว่า 12 kV4.30931.224657.95 Peak : 09.00-22.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ Off-Peak : 22.00 – 09.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการปกติทั้งวัน สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่างๆ ตลอดจน บริเวณที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

17 ข้อมูลสนับสนุน

18 การเปลี่ยนแปลงของค่าเอฟที เดือน

19 19 สถานภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ

20 สถิติค่า Ft และราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก ต.ค.48-ส.ค.52

21 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( ค่า F t ) ค่า Ft คือ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่าย ด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน F t คงที่ = ค่า F t ที่เรียกเก็บในเดือนมิ. ย. – ก. ย. 48 เท่ากับ 46.83 สตางค์ / หน่วย ΔF t G = การเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของกิจการผลิตที่เปลี่ยนแปลงจาก ค่า F t คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางค์ / หน่วย สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ Ft เรียกเก็บ = Ft คงที่ + ΔF t G ΔF t G = FAC t G + AF t-1 G FAC t G = ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า และการส่งผ่านค่าใช้จ่ายตามที่นโยบาย ของรัฐกำหนด ในเดือน t ที่เปลี่ยนแปลง จากที่ใช้ในการคำนวณค่า F t คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางค์ / หน่วย AF t-1 G = ค่าสะสมที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างค่า F t ที่คำนวณได้กับค่า F t ที่เรียกเก็บจริง ของกิจการผลิตในเดือน t-1 FAC t s = AFC t G – BFC G FAC t G = ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ในเดือน t ที่เปลี่ยนแปลงจากที่ใช้ในการ คำนวณค่า F t คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางค์ / หน่วย AFC t G = ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย ที่เกิดขึ้นจริงในเดือน t BFC G = ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยที่ สอดคล้องกับค่า Ft ณ ระดับ 46.83 สตางค์ / หน่วย ในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2548 เท่ากับ 1.6346 บาท / หน่วย

22 สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( ก่อน ต. ค. 2548) F t = FAC + FX + NF + MR + DC + AF F t คือ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ FACคือ ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่า เชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าฐานในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่า ไฟฟ้า FXคือ ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ต่างประเทศของการไฟฟ้า NFคือ การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนที่ไม่ใช่ ค่าเชื้อเพลิงปรับตามอัตราเงินเฟ้อและหน่วยจำหน่าย MRคือ การปรับลดแผนการลงทุนของการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง จำนวน ๗ สตางค์/หน่วย DC และ AF คือการปรับปรุงจำนวนเงินของค่า F t ที่คำนวณได้และค่า F t ที่ เรียกเก็บจริง

23 ∆F t พ.ค.52-ส.ค.52 กกพ. อนุมัติ 45.72 สตางค์/หน่วย

24 ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Ft ประมาณการหน่วยขาย สัดส่วนการผลิตและซื้อแยกตามเชื้อเพลิง ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณการราคาเชื้อเพลิง ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้า

25 ชุด Ft ม.ค.52-เม.ย.52 กกพ. 12 ม.ค.52 ชุด Ft พ.ค.52- ส.ค.52 แผนจริงแผน 1. FX (บาท/USD)35.035.5 2. ราคาเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันเตา FO 3.5%S (USD/BBL) อัตราค่าผ่านท่อ Tdc Tcc รวม (บาท/ล้านบีทียู) 39.2 – 41.5 เฉลี่ย 40.46 19.4029 0.3418 19.7447 39.5 – 45.4 เฉลี่ย 41.75 (ตั้งแต่ เม.ย.52) 20.6553 1.1112 21.7665 45.4 – 53.0 เฉลี่ย 47.48 20.6553 1.1112 21.7665 3. GDP 2552 4. Load Growth ปี 2552 ม.ค.-เม.ย.52 พ.ค.-ส.ค.52 +2.0% +2.19% -0.65% +1.83% -5.3% -4.25% (3+9) -6.05% -5.78% -5.3% -4.25% (3+9) -6.05% -5.78% สมมุติฐานในการประมาณการ ค่า ∆F t

26 ต้นทุนการผลิตจากเชื้อเพลิงต่างๆ (ไม่รวม AP) 1.8 0.5 ต้นทุนเชื้อเพลิง เฉลี่ย 1.6-1.7 พลังน้ำ 0 ก๊าซลิกไนต์ น้ำมัน เตา 230 บาท / ล้านบีทียู 8,000 บีทียู / หน่วย 569.7 บาท / ตัน 0.9 กิโลกรัม / หน่วย 0.8 2,200 บาท / ตัน 0.4 กิโลกรัม / หน่วย 5.0 ถ่านหิน นำเข้า น้ำมัน ดีเซล 7.0 28 บาท / ลิตร 0.25 ลิตร / หน่วย 20 บาท / ลิตร 0.25 ลิตร / หน่วย

27 ผลของการตรึงค่า Ft 1 สตางค์/หน่วย หน่วยขายปลีกเดือนละประมาณ 11,000 ล้านหน่วย เป็นเงิน 110 ล้านบาท หน่วยขายปลีก 1 งวด ประมาณ 45,000 ล้านหน่วย เป็นเงิน 450 ล้านบาท ผลของหน่วยขายไฟฟ้า 22,000 ล้านบาท 42,000 ล้านหน่วย 42,420 ล้านหน่วย 41,580 ล้านหน่วย 22,000 ล้านบาท FAC 0.52380.51860.5291 +1.00% -1.00% -0.0052 หน่วยขาย +1.0% ทำให้ Ft +0.0053 หน่วยขาย -1.0% ทำให้ Ft ขึ้นกับ สัดส่วน การผลิต ที่เพิ่มขึ้น (สมมุติว่า ผลิตจาก พลังน้ำ)

28 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน FX +1 บาท/USD ราคาก๊าซ +2 ถึง +8 บาท/ล้านบีทียู Fuel/EP ราคาถ่านหินนำเข้า +64 บาท/ตัน ค่าซื้อไฟฟ้า +280 ล้านบาท CP/AP ผลกระทบต่อค่า Ft +3 สตางค์/หน่วย Ft +2.4 Ft +0.6

29 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมทุกประเภท (ไม่รวม VAT) 29 2.2464 0.4683 0.4572 FtFt ส่วนที่ 1 ค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ค่าบำรุงรักษา & ค่าบริหาร (OM&A) ผลตอบแทนการลงทุน F t คงที่ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อ ไฟฟ้าฐาน Ft สูตรปัจจุบัน ตั้งแต่ ต. ค.48 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย พ. ค.52- ส. ค.52 ประมาณ 3.1719 บาท / หน่วย F t 0.9255 ส่วนที่ 2 ณ วันที่กำหนดค่าไฟฟ้าฐานเดิม ต. ค.43 ค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าฐาน ราคาน้ำมันเตา 6.70 บาท / ลิตร ราคาน้ำมันดีเซล 9.68 บาท / ลิตร ราคาก๊าซ อ่าวไทยและพม่า 115.20 บาท / ล้านบีทียู น้ำพอง 114.08 บาท / ล้านบีทียู ลานกระบือ 65.67 บาท / ล้านบีทียู BFC ต. ค.43 ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากฐาน Ft สูตรเดิม ต. ค.43 ที่เรียกเก็บในงวด มิ. ย.48- ก. ย.48 BFC ต. ค.48 BFC: Base Fuel Cost

30 ราคาเชื้อเพลิงฐาน ต.ค.43 และ ต.ค.48 BFC ต.ค.48BFC ต.ค.43

31 Ft คงที่ และ BFC ต.ค.48 มาจากค่า Ft เรียกเก็บงวด มิ.ย.48-ก.ย.48 หมายเหตุ * ค่า Ft สูตรเดิมคำนวณจากข้อมูลย้อนหลังคือเดือน ก.พ.48-พ.ค.48

32 ราคาน้ำมันเตา กับ ราคาก๊าซธรรมชาติ ปี 2548-2551 สูตรการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ จะอ้างอิงราคาน้ำมันเตาเฉลี่ยย้อนหลัง 6-12 เดือน ดังนั้นช่วงที่น้ำมันมีราคาแพงจึงยัง ส่งผลต่อราคาก๊าซไม่เต็มที่

33 การผลิต ซื้อไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้า

34 วัตถุประสงค์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ให้อัตราค่าไฟฟ้า สะท้อนถึงต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ มากที่สุด และเพื่อ ส่งเสริมให้มีการ ใช้ไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่งเสริม ให้มีการใช้ไฟฟ้า น้อยลงในช่วงที่มี การใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของระบบไฟฟ้า (Peak) ซึ่งจะช่วย ลดการลงทุนใน การผลิตและการ จัดจำหน่ายไฟฟ้า ได้ในระยะยาว ให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีฐานะ การเงินที่มั่นคง และสามารถ ขยายการ ดำเนินงานใน อนาคตได้อย่าง เพียงพอ ให้ความเป็น ธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ ประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยการ ลดการอุดหนุน ค่าไฟฟ้าจาก ผู้ใช้ไฟกลุ่มหนึ่ง โดยผู้ใช้ไฟฟ้า อีกกลุ่ม (cross subsidy) ให้การปรับอัตรา ค่าไฟฟ้ามีความ คล่องตัว และ เป็นไปโดย อัตโนมัติ สอดคล้องกับ ราคาเชื้อเพลิงที่ เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาวะตลาด ที่มีการแข่งขัน มากขึ้น 1234

35 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( ค่าเอฟที ) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ระดับ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง : - กฟผ. จำหน่ายให้ กฟน. และ กฟภ. โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก : กฟน. และ กฟภ. จำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ประมาณ 17 ล้านราย กฟผ. จำหน่ายให้ลูกค้าตรงของ กฟผ. ประมาณ 10 ราย โครงสร้างขายส่งโครงสร้างขายปลีก - มีลักษณะเป็นอัตราที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา ของการใช้ (TOU) โดยปรับลดราคาขายส่ง ตั้งแต่ ต. ค. ๒๕๔๘ จากช่วงก่อนหน้าจำนวน 6.11 สต./ หน่วย หรือ –3.54% - จำแนกผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น ๗ ประเภทหลัก - อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ แต่มี การปรับปรุงการกำหนดวันแรงงานเป็น วันหยุด ราชการแทนวันพืชมงคลในการ คำนวณอัตรา TOU - กำหนดให้มีการชดเชยรายได้จาก กฟน. ไปยัง กฟภ. เพื่อชดเชยต้นทุนการจำหน่ายไฟฟ้าใน เขต กฟภ. ที่สูงกว่า กฟน. มาก

36 หลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า หลักเกณฑ์ ต้นทุนหน่วย สุดท้าย (Marginal Cost) ลักษณะการใช้ ไฟฟ้าของผู้ใช้ ไฟ (Load Pattern) ความต้องการ รายได้ของการ ไฟฟ้าและ หลักเกณฑ์ ทางการเงิน หลักเกณฑ์ทาง สังคมในการ กำหนด โครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับระบบการผลิตและจัด จำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด เพื่อสนองตอบความ ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1 หน่วย ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศตั้งแต่ปี 2543 การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลา 09.00-22.00 น. ของ วันจันทร์ – ศุกร์ (Peak Period) การใช้ไฟฟ้าน้อยในช่วงเวลา 22.00-09.00 น. ของ วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการทั้งวัน (Off-Peak Period) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดจะต้องทำให้การ ไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง มีรายได้ที่เพียงพอ มั่นคง สามารถ ขยายการดำเนินงานในอนาคตได้ ข้อกำหนดทางการเมืองและสังคม

37 แนวทางการกำกับ การดำเนินงานของการไฟฟ้า การปรับปรุงเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า : ภายในไตรมาสแรกของปี ถัดไป ให้การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง จัดส่งฐานะการเงินที่เกิดขึ้นจริงให้ สนพ. หรือ องค์กรกำกับดูแลที่จะจัดตั้งขึ้น คำนวณรายได้ที่พึงได้รับใหม่โดยพิจารณาถึง กรอบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และคำนวณการชดเชยรายได้ ใหม่ให้สอดคล้องกับรายได้ที่พึงได้รับและนำไปปรับปรุงรวมกับเงินชดเชย รายได้ในปีถัดไป ทั้งนี้ กำหนดค่าปรับกรณีการไฟฟ้าไม่จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ในอัตรา ๑ แสนบาท / วัน โดยให้นำเงินดังกล่าวมาลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน ผ่านสูตรเอฟที การกำกับการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของการไฟฟ้า : หากการลงทุน ของการไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้า ให้พิจารณานำค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนพร้อม ทั้งค่าปรับร้อยละ ๗. ๒๕ มาปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านสูตรเอฟที

38 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วง เวลาของการใช้ กฟผ. จำหน่ายให้กับ กฟน. กฟผ. จำหน่ายให้กับ กฟภ. ภายใต้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ เท่ากันในขณะที่ต้นทุนในการจำหน่ายไฟฟ้า ในเขต กฟภ. สูงกว่าในเขต กฟน. มาก จึง กำหนดให้มีการชดเชยรายได้ระหว่าง กฟน. ไปยัง กฟภ. แบ่งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๗ ประเภทหลัก (๑) บ้านอยู่อาศัย (๒) กิจการขนาดเล็ก (๓) กิจการขนาดกลาง (๔) กิจการขนาดใหญ่ (๕) กิจการเฉพาะอย่าง ( โรงแรม ) (๖) ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (๗) สูบน้ำเพื่อการเกษตร โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ( ค่า F t ) ค่าเอฟทีในระดับขายส่ง กฟน. และ กฟภ. เรียก เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า กฟผ. เรียกเก็บจากลูกค้า ตรงของ กฟผ. กฟผ. เรียกเก็บจาก กฟน. และ กฟภ. ค่าเอฟทีในระดับขายปลีก

39 ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (Load Pattern)  การใช้ไฟฟ้าของประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา มีลักษณะดังนี้ ( ๑ ) การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลา ๐๙. ๐๐ - ๒๒. ๐๐ น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ (Peak Period) ( ๒ ) การใช้ไฟฟ้าน้อยในช่วงเวลา ๒๒. ๐๐ - ๐๙. ๐๐ น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการทั้งวัน (Off-Peak Period)  มีการนำอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate : TOD) และอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU) มาใช้ในปี ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๐ ตามลำดับ เพื่อให้โครงสร้างค่า ไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง และส่งสัญญาณอย่างถูกต้องไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ เนื่องจากปัญหาในการติดตั้งมิเตอร์ที่มีราคาแพงทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ทั้งหมด  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าคล้ายกันอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนในการผลิตและการจัด จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนั้นๆ มากที่สุด อัตราค่าไฟฟ้า

40 สถิติการผลิตไฟฟ้าในวันที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี ( ปี 2532-2550) เวลา (ชั่วโมง) พลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 2532 2533 2534 2549 2550 2548 22,586.1 MW 24 เมษายน 2550

41 ความต้องการรายได้ และหลักเกณฑ์ ทางการ เงิน  โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดทำให้การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง มีรายได้ที่เพียงพอ มั่นคง สามารถขยาย การดำเนินงานในอนาคตได้ โดยมีระดับหลักเกณฑ์ทางการเงินตามที่กำหนด  ระดับหลักเกณฑ์ทางการเงินในปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ การพิจารณาฐานะการเงินของการไฟฟ้าจะคำนึงถึงแผนการลงทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เหมาะสม โดย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า กำหนดให้มีการนำ ( ๑ ) ค่าสัมประสิทธิความยืดหยุ่นของต้นทุนต่อปริมาณ (Cost Volume Elasticity: CVE) เท่ากับ ๐. ๘ มาใช้ กล่าวคือ การจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๑ หน่วย จะให้ส่งผ่านต้นทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้เพียง ๐. ๘ ของต้นทุนต่อ หน่วย ( ๒ ) หลักการ CPI-X โดยกำหนดค่าตัวประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ ( ค่า X factor) สำหรับกิจการผลิต กิจการระบบส่ง และกิจการระบบจำหน่ายและค้าปลีกไฟฟ้า ในอัตราร้อยละ ๕. ๘ ๒. ๖ และ ๕. ๑ ต่อปี ตามลำดับ

42 หลักเกณฑ์ทางสังคม ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ข้อกำหนดทางการเมืองและสังคมที่สำคัญ มีดังนี้ ( ๑ ) กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทเดียวกันเท่ากันทั่ว ประเทศ (National Uniform Tariff) ( ๒ ) กำหนดให้มีการอุดหนุนอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟประเภทบ้าน อยู่อาศัย โดยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าน้อย ( ๓ ) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นๆ กำหนดให้ใกล้เคียง กับต้นทุนหน่วยสุดท้ายมากที่สุด

43 สัดส่วนการผลิตและซื้อไฟฟ้า ปี 2551 รวมทั้งหมด 148,240 GWh +0.89% Gas 69.93%


ดาวน์โหลด ppt อัตราค่าไฟฟ้า กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ (รฟ.) สำนักนโยบายไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google