งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 2 1)มีระเบียบของกองทุนฯ ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 2) มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กองทุนที่สมบูรณ์

3 3 (ร่าง) ระเบียบกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )

4 4 สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ มีมติเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2550 ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบ รฟ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบ รฟ. และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2550 เห็นชอบ กับแนวทางดังกล่าวนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน )” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงให้มีการ วางระเบียบในการบริหารกองทุนไว้ดังนี้

5 5 ข้อ 1 ระเบียบที่เรียกว่า “ระเบียบกองทุนพัฒนาชุมชนใน พื้นที่รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน )” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดได้ลงนามในระเบียบนี้แล้ว ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน ) “โรงไฟฟ้า” หมายถึง โรงไฟฟ้าของ ( ชื่อบริษัทของ โรงไฟฟ้า ) หมวดที่ 1 บททั่วไป

6 6 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน ) ที่ได้รับการ แต่งตั้งและ/หรือสรรหาตามระเบียบนี้ และแต่งตั้งจากผู้ว่า ราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” หมายถึง คกก. ที่ คกก. นโยบายพลังงานแห่งชาติ แต่งตั้งเพื่อติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน “พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดและคณะกรรมการประกาศ ให้เป็นพื้นที่รอบ รฟ.

7 7 “กรรมการผู้แทนภาคประชาชน” หมายถึง กรรมการที่มา จากภาคประชาชนโดยการสรรหาตามระเบียบนี้ ซึ่งต้องไม่เป็น ข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ ข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่การเมือง “กรรมการผู้แทนภาครัฐ” หมายถึง กรรมการที่ผู้ว่าราชการ ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ต้องมีผู้แทนจาก สนง. พลังงานภูมิภาค หรือผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน เป็น คกก.ในส่วนนี้ อย่างน้อย 1 ท่าน

8 8 “กรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า” หมายถึง กรรมการที่เป็น ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า (ชื่อบริษัทของโรงไฟฟ้า) “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง กรรมการที่มาจากการ สรรหาร่วมกันของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ ผู้แทนภาครัฐ และกรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า “จังหวัด” หมายถึง จังหวัด ________ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด____ “นายอำเภอ” หมายถึง นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอซึ่งพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตั้งอยู่

9 9 ข้อ 4 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินทุนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวิธีการดังนี้ (1) ให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแก่ชุมชนในเรื่องต่อไปนี้ (ก) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ (ข) สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และดนตรี (ค) สนับสนุนการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ง) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จ) บรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจาก รฟ. (ฉ) อื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

10 10 (2) ให้เงินสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (3) ให้เงินสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน (4) ให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน (5) ให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ คกก. กำหนด (6) นำเงินหรือทรัพย์สินไปหาประโยชน์อย่างอื่นตามที่ คกก. เห็นสมควร

11 11 ข้อ 5กองทุนอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (1) เงินที่ได้รับจากการไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่ คกก. นโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด หรือตามระเบียบที่ คกก. กำกับกิจการ พลังงานประกาศกำหนด (2) ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของ กองทุน (3) รายรับอื่นๆ ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการ บริหารเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คกก. กำหนด ห้ามไม่ให้ใช้เงินกองทุนในการดำเนินงานซ้ำซ้อนหรือมี แผนการดำเนินงานอยู่แล้วของหน่วยงานราชการ และองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 3 ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

12 12 ข้อ 7 กองทุนบริหารงานโดย “คกก. บริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน ) ซึ่งประกอบด้วย (1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการสรรหา ตามข้อ 12 (2) กรรมการผู้แทนภาครัฐจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (3) กรรมการผู้แทน รฟ. จำนวนหนึ่ง (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่ง จำนวน คกก. ให้เป็นไปตามที่ คกก. กำหนด โดยที่กรรมการผู้แทนภาค ประชาชนจะต้องมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในจำนวนกรรมการผู้แทนภาครัฐต้องมีผู้แทน สนง. พลังงานจังหวัด หรือ สนง.พลังงานภูมิภาค หรือผู้แทนกระทรวงพลังงานจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่าน หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริการกองทุน

13 13 ข้อ 8 ให้ คกก. ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 หรือ 2 ตำแหน่ง (ตามความเหมาะสม ของจำนวน คกก.) เหรัญญิก 1 หรือ 2 ตำแหน่ง (ตามความ เหมาะสมของจำนวน คกก.) ให้กรรมการซึ่งมาจาก สนง. พลังงานจังหวัด หรือผู้แทน สนง. พลังงานภูมิภาค หรือผู้แทนกระทรวงพลังงานทำหน้าที่ เลขานุการอีกหนึ่งตำแหน่ง และให้กรรมการซึ่งมาจากผู้แทน รฟ. ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งตำแหน่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คกก. และ ตำแหน่งข้างต้น

14 14 ข้อ 9 กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ (3) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (4) ไม่เป็นผู้มีชื่อเสื่อมเสียในทางศีลธรรมหรือสังคม (5) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รอบ รฟ. ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

15 15 ข้อ 10 กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ให้มาจากการสรรหา หรือการเลือกตั้ง หรือการเสนอชื่อ หรือวิธีการอื่นใดจาก ประชาคมหมู่บ้าน คกก. หมู่บ้าน หรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่รอบ รฟ. หมู่บ้านละ 1 ท่าน มาร่วมประชุมกันเพื่อคัดเลือกตัวแทนให้ เหลือ____คน เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ข้อ 11 ให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้แทน ภาครัฐจากข้าราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน ภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รอบ รฟ. โดยให้ ผู้ว่าฯ แต่งตั้งก่อนหมดวาระของ คกก. ชุดปัจจุบัน 30 วัน ข้อ 12 ให้ รฟ. เสนอชื่อกรรมการผู้แทน รฟ. จำนวน ____ท่าน เสนอต่อ คกก. ชุดปัจจุบัน เพื่อเสนอขอแต่งตั้งแทนกรรมการ ผู้แทน รฟ. ที่จะหมดวาระ ก่อนหมดวาระ 30 วัน

16 16 ข้อ 13 ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรร หา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการและ เลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งใหม่เข้า รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

17 17 ในกรณีที่กรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ ดำเนินการสรรหา หรือแต่งตั้ง กรรมการประเภทเดียวกัน แทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ ผู้ ได้รับการสรรหา หรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหา หรือแต่งตั้ง กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และในการนี้ ให้ คกก. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

18 18 ข้อ 14 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 9 (4) คกก. มีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมี ความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ หย่อนความสามารถ (5) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน ย้ายภูมิลำเนาออกจาก พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเกินกว่า 60 วัน

19 19 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่าย เงินกองทุน และผู้ได้รับผลประโยชน์จากกองทุน (2) กำหนดนโยบายการบริหารกองทุน และกำกับดูแลการดำเนิน กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่ คกก. กำหนด (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการการเงิน การ พัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี และการ จำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ (4) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการปฏิบัติงานของ คกก.

20 20 (5) พิจารณาสำรวจความต้องการของชุมชนและจัดให้มีการทำ แผนการพัฒนาชุมชน (6) อนุมัติแผนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. และงบประมาณ เพื่อการดังกล่าว (7) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี (8) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และรายงาน คกก. ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ต่อ ชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. (9) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. กับ รฟ. และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

21 21 (10) พิจารณาขยายพื้นที่ชั้นนอกตามความเหมาะสม และเสนอต่อ ผู้ว่าฯ เพื่อออกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รอบ รฟ. ทราบ (11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตาม ความจำเป็น โดยความเห็นชอบของ คกก. รวมถึงการว่าจ้าง บุคลากร (12) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบ คกก. กองทุนพัฒนาชุมชนใน พื้นที่รอบ รฟ. ( ชื่อกองทุน ) นี้ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ คกก.

22 22 ข้อ 16 การประชุม คกก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วิธีการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ คกก. กำหนด ข้อ 17 คกก. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ ช่วยเหลือกิจการใดๆ ที่ คกก. กำหนด คณะอนุกรรมการที่ คกก. แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการชั่วคราว และ/ หรือคณะอนุกรรมการประจำ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการประจำมีวาระ ดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ คกก. กำหนด

23 23 ข้อ 18 คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ดำเนินการตามที่ คกก. มอบหมาย (2) เสนอความเห็นต่อ คกก. เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ข้อ 19 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ หาก มิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำเอาหลักเกณฑ์และ วิธีการลงคะแนนเสียงชี้ขาดตามข้อ 16 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

24 24 ข้อ 20 ผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุน ต้องเป็นบุคคล หรือคณะ บุคคล หรือนิติบุคคล หรือส่วนราชการ ในเขตจังหวัด โดยต้อง เสนอแผนงาน/โครงการ ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประจำ ตำบลตามที่ คกก. แต่งตั้ง หรือในกรณีจำเป็นอาจเสนอต่อ คกก. โดยตรงก็ได้ การเสนอแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวตามวรรคแรก ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คกก. กำหนด ข้อ 21 เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประจำตำบลพิจารณา แล้วเห็นว่า โครงการ/แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กองทุน ให้เสนอแผนงาน/โครงการและความเห็นต่อ คกก. หมวดที่ 5 วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน

25 25 ข้อ 22 เมื่อ คกก. พิจาณาอนุมัติแผนงาน/โครงการแล้ว ให้ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้เงินกองทุนและผู้เกี่ยวข้องทราบ และตั้งบุคคลหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อไป ในการซื้อหรือว่าจ้างตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติตาม วรรคแรก ให้บุคคลหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คกก. เป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง ข้อ 23 เมื่อบุคคลหรือคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบจัดส่งหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ คกก. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างต่อไป

26 26 ข้อ 24 ให้ คกก. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแส รายวันกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ตามที่ คกก. เห็นสมควร ในนาม “ คกก. บริหารกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )” ข้อ 25 ให้ คกก. แต่งตั้งตัวแทน คกก. จำนวนหนึ่ง ให้เป็นผู้ ลงชื่อร่วมกับกรรมการและเหรัญญิก ในการลงชื่อเพื่อเบิก จ่ายเงินจากบัญชี ในข้อ 24 ข้อ 26 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการมีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายเงินตามจำนวนที่ คกก. อนุมัติ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ คกก. กำหนด ข้อ 27 ให้มีเหรัญญิกหรือผู้ที่ คกก. มอบหมายเป็นผู้เก็บรักษา เงินของกองทุน หมวดที่ 6 การเงินและเบิกจ่าย

27 27 ข้อ 28 การบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามหลักสากล ตามแบบ และหลักเกณฑ์ที่ คกก. กำหนด และให้จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปีเสนอต่อ คกก. ติดตามและประเมินผลอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้ชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. และ สาธารณชนโดยทั่วไปทราบ ข้อ 29 ให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่ง คกก. เห็นชอบและ แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับ ค่าตอบแทนตามที่ คกก. เป็นผู้กำหนด ผู้สอบบัญชีมีอำนาจ หน้าที่ตรวจสอบบัญชีของกองทุน และรับรองบัญชีงบดุล ประจำปี ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง ใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าว หมวดที่ 7 การตรวจสอบผลการดำเนินการ

28 28 ข้อ 30 ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของการ จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุน และให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อ วิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ทำบันทึก รายงานผลการสอบบัญชีต่อ คกก. เพื่อเผยแพร่ต่อชุมชนใน พื้นที่รอบ รฟ. และสาธารณชนโดยทั่วไป ข้อ 31 คกก. ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ บริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบภายในด้วย คกก. ต้องแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ บริหารจัดการกองทุนและการดำเนินงานของ คกก. ในการนี้ ให้ คกก. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในด้วย

29 29 ข้อ 32 ให้ คกก. จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่ คกก.ติดตาม และประเมินผลกำหนด โดยรายงานการเงินดังกล่าวต้องผ่านการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีตามข้อ 29 และส่งให้ คกก. ติดตามและประเมินผลภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ของทุกปี ข้อ 33 กรณีระเบียบมิได้กำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของกองทุนไว้อย่างชัดเจน ให้ใช้ระเบียบทางราชการ ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ 34 การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่ คกก. กำหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก. โดยมีมติของที่ประชุมให้ถือ เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะแก้ไข ได้

30 30 ข้อ 35 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระเบียบนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วยความเรียบร้อย หมวดที่ 8 เบ็ดเตล็ด ข้อ 36 คกก. บริหารกองทุนที่แต่งตั้งก่อนระเบียบนี้มีผล บังคับใช้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบนี้จนกว่าจะหมดวาระ แล้วให้ดำเนินการแต่งตั้ง คกก. ตามระเบียบนี้ บทเฉพาะกาล

31 31 ประกาศ ณ วันที่_______ เดือน__________ พ.ศ.______ ลงนาม ( ) ผู้ว่าราชการจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google