งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554

2 ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6041,6181,6631,7831,898 การผลิต ,028 การนำเข้า ( สุทธิ ) ,0021,068 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%)

3 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6041,6181,663 1,7831,898 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

4 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป * ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,120.67,524.47,416.83, ธรรมดา 91 4,311.44,291.64,509.22, พิเศษ 2,809.23,232.82,907.61, แก๊สโซฮอล์ 2,468.23,055.72,831.01, เบนซิน ก๊าด ดีเซล 17, , ,480.19, เครื่องบิน 4,636.54,431.54,711.72, น้ำมันเตา 3,287.32,730.92,615.21, LPG* 6,828.46,894.37,587.34, รวม 39, , , , หน่วย: ล้านลิตร

5 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค * ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

6 การใช้เบนซิน95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค * ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-ส.ค Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-ส.ค RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day Gasohol 95 (E10) 91% U 95 1% Gasohol 95 (E20) 8%

9 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค * ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์

10 Gasohol 95 E10 U-95 Gasohol 95 E20 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 95 E20 ปี (ก.ค.)

11 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ก.ค. ม.ค. -ธ.ค ,143 1,297 1,437 1,581 1,747 1,999 2,311 2,548 2,723 2,966 3,008 3,010 1,647 2, ,246 3,687 3,832 3,503 3,713 3,936 3,967 4,165 4,193 4,289 4,427 4,659 3,698 3, ,290 4,768 4,884 4,582 4,647 5,025 4,989 5,032 5,281 5,365 5,686 5,847 4,740 5, ,771 6,394 6,451 5,992 6,612 6,841 6,732* 6,399* ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ตัน / วัน * เบื้องต้น

12 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. - ธ.ค * 70.7* ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : พันตัน/เดือน * เบื้องต้น LPG รวมโพรเพน และบิวเทน

13 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -ส.ค. ม.ค. -ธ.ค * 52.6* ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร/วัน *เบื้องต้น

14 Biodiesel-B 5 HSD ยอดจำหน่าย และราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี (ก.ค.) ปริมาณ ราคา ฤดูฝน และราคา น้ำมันปรับตัวสูง ฤดูฝนและน้ำท่วม ฤดูฝน และราคา น้ำมันปรับตัวสูง ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัว สูงตามราคาน้ำมันดิบ โลก เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 53

15 ยอดจำหน่าย และส่วนต่างราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซลบี 5 ปี (ส.ค.) ส่วนต่างราคา HSD และ Biodiesel-B5 Biodiesel-B5 HSD หมายเหตุ :1. ตั้งแต่ 1 ก.พ. 54 เริ่มเปลี่ยนสัดส่วนการผสม Biodiesel จาก B3 เป็น B2 2. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 54 จำหน่ายน้ำมัน B3 เกรดเดียวทั่วประเทศ

16 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน 4,8035,2176,061 2,9013, การผลิต 4,3514,4634,412 2,0642, นำเข้า , อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 4,8105,2235,968 2,8493, การใช้ 4,7885,2085,943 2,8373, ครัวเรือน 2,1242,2312,435 1,1771, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 9031,2891, , ใช้เอง ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

17 จำนวน รถ NGV รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม ,335 6,53355,868 5,1663,421 8, ,553 23, ,735 13,416 14,873 28, ,777 28, ,023 25,33826,750 52, , ,233 34, ,668 34,78131,31566, , , * 237,104 38, ,239 27,008 21,720 48, ,429.7 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.ค. ทดแทนได้ 5.1% ทดแทนได้ 16.0% ทดแทนได้ 8.4% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

18 ชนิด ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน5,3055,6065,5262, ดีเซล10,80211,40111,2915, LPG NGV6921,2821,6231, รวม17,70519,06719,23410, หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา * ผลิตไฟฟ้า 2,2572,3462,4232,4352,7282,555 โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม 3,0863,2883,4443,5644,0394,219 สาขา * ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

20 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE * 2554* สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์ 4,9465,0774,8924,9272, ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 3,9164,0643,9183,9642, อุตสาหกรรม 1,0301, การใช้ถ่านหิน 8,9979,97410,23010,5515, ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,5883,7043,7013,6692, อุตสาหกรรม 5,4096,2706,5296,8823, รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 13,94315,05115,12215,4788, * ข้อมูลเดือน ม. ค.- มิ. ย.

21 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2554 รวม 31,447 MW EGAT (14,998 MW) 48% SPP (2,182 MW) 7% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,185 MW) 7% IPP (12,082 MW) 38%

22 พฤษภาคม 2553 (24,630 MW) 24 พฤษภาคม 2554 (24,518 MW) ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation)

23 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง(%) ม.ค.- มิ.ย. ก๊าซธรรมชาติ 104,460106,344118,43855, ถ่านหินและลิกไนต์ 30,83829,80829,76416, น้ำมัน 1, พลังน้ำ 6,9516,9665,3473, นำเข้า 2,7842,4517,2545, พลังงานหมุนเวียน 2,1492,2652,2471, รวม 148,221148,364163,66881,

24 รวม 81,227 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2554

25 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.-มิ.ย. MEA42,23641,73345,06022, PEA91,14691,720102,47051, ลูกค้าตรง EGAT 2,1391,7271, ทั้งประเทศ135,520135,181149,30174,

26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง GWh (ม.ค.-มิ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน28,69130,25733,21616, กิจการขนาดเล็ก13,73014,34215,5867, ธุรกิจ21,05221,34123,00511, อุตสาหกรรม64,14860,87467,95234, ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร 4,3924,6775,0492, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 1,7771,8432,0341, อื่นๆ1,4491,5302, รวมทั้งสิ้น135,520135,181149,30174,

27 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * 2554 H1H2* การใช้1,6041,6181,663 1,783 1,898 1,897 1,900 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

28 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด * 2554อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2* * 2554 H1*H2* เบนซิน 7,1217,5257,417 7,5023,6963, ดีเซล 17,64318,46518,480 19,0189,7719, ก๊าด+เครื่องบิน 4,6524,4494,727 5,1542,5952, น้ำมันเตา 3,2872,7312,615 2,4371,1951, LPG** 6,8286,8947,587 8,2134,0254, รวม 39,53140,06440,82642,32421,28121,

29 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย.82,67181, ก.ค.-ธ.ค.80,99781, ม.ค.- ธ.ค.163,668163, * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google