งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางและแผนการรองรับ วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางและแผนการรองรับ วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางและแผนการรองรับ วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทย

2 การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน 16 ธ.ค. 52 : สนพ. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน ไฟฟ้า โดยมี ผอ. สนพ. เป็นประธาน มีคณะทำงานจาก สกพ. การไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวบรวมข้อมูลสภาวะ วิกฤติด้านพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศไทย ในอดีต ศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์สมมติของ สภาวะวิกฤติด้าน พลังงานไฟฟ้าของ ประเทศไทย เสนอแนะแนวทางการ บริหารจัดการพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศใน สภาวะวิกฤติ และจัดทำ แผนรองรับสภาวะ วิกฤติ หน้าที่

3 การดำเนินงานที่ผ่านมา - รวบรวมข้อมูลสถานการณ์สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าในอดีต และ แผนปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของการไฟฟ้า - รวบรวมคำนิยามของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า - การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า - จัดทำสถานการณ์สมมติของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า และแนวทางการ บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า - จัดทำแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า - จัดทำสถานการณ์สมมติสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน เพื่อใช้ในการซักซ้อม - จัดทำแนวทางการดำเนินการแก้ไขตามสถานการณ์สมมติ - ซักซ้อมแผนตามสถานการณ์สมมติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ โรงไฟฟ้าระยอง ปี 2553 ปี 2554

4 การผลิต การใช้กำลังผลิตสำรอง และการประมาณการในอนาคต

5 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคนพันล้านบาท รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท) การใช้น้ำมันสำเร็จรูป(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้ไฟฟ้า(ล้านหน่วย) ประชากร(พันคน)

6 กำลังผลิตติดตั้ง (Install Capacity) โรงไฟฟ้า กำลังผลิต เมกะวัตต์% พลังน้ำ 3,424.18011.72% - เอกชน 340.01.16% พลังความร้อน 4,699.016.09% - เอกชน 3,300.611.30% พลังความร้อนร่วม 6,196.021.21% - เอกชน 10,518.036.01% กังหันแก๊ส 0.00.00% - เอกชน 120.00.41% ดีเซล 4.40.02% พลังงานหมุนเวียน 4.5460.02% - เอกชน 305.31.05% อื่น ๆ (เอกชน) 300.01.03% รวม 29,212.0 100 ณ วันที่ 28 ก.พ. 53

7 ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง ด้านพลังงานไฟฟ้า

8 การผลิตและซื้อไฟฟ้า ปี 2553 Peak = 24,009.90 MW (+8.90 %) (ข้อมูลจริง ณ 10 พ.ค. 53) Energy= 152,083.6 Gwh (+4.72 %) (บนสมมติฐาน GDP = +5.0 %) ปี 2553พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (GWh) Q137,325.1 Q239,016.3 Q338,554.3 Q437,187.9 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน เดือน ม.ค. - เม.ย. 2553

9 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง

10 แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน พลังงานไฟฟ้า

11 11 สถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร ชุมชนโดยรอบ หรือ สาธารณชน ทั้งนี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หมายถึงเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจ ความ กดดัน ความตื่นตระหนก และก่อให้เกิดความสับสน ความเข้าใจในเชิงลบ อยู่ใน ความสนใจอย่างสูงต่อหมู่ชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง ตามมา รวมทั้งขาดการบังคับหรือการควบคุมที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ ดำเนินงานขององค์กร สถานการณ์ที่ไม่ปกติที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร ชุมชนโดยรอบ หรือ สาธารณชน ทั้งนี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หมายถึงเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจ ความ กดดัน ความตื่นตระหนก และก่อให้เกิดความสับสน ความเข้าใจในเชิงลบ อยู่ใน ความสนใจอย่างสูงต่อหมู่ชน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง ตามมา รวมทั้งขาดการบังคับหรือการควบคุมที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ ดำเนินงานขององค์กร เหตุการณ์ไม่ปกติ หมายถึง ช่วงเวลาที่มีการเกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยฯ หรือวินาศภัย เช่น บุกยึดสถานที่ จับตัวประกัน การขู่วางระเบิด วางระเบิดสถานที่ทำลายทรัพย์สิน หรืออุบัติภัย เช่น ตึกถล่ม เครื่องบินตก สารเคมี ระเบิด ไฟไหม้อาคาร ฯลฯ เหตุการณ์ที่ระบบการผลิตไฟฟ้าขัดข้อง/ไม่เพียงพอ หรือสถานีต้นทาง/ สถานี ย่อย/ สายส่ง/ สายป้อนชำรุดเสียหาย แล้วไม่สามารถถ่ายเทภาระไฟฟ้า (Load) ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ข้างเคียงรองรับได้ ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลานาน กฟผ. กฟน. กฟภ. คำนิยามของสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

12 ผังการสื่อสารการจัดการพลังงานไฟฟ้าในสภาวะวิกฤติ CMT คทง. จัดการวิกฤติส่วนกลาง CRT คทง. ปฏิบัติการวิกฤติส่วนกลาง CCT คทง. สื่อสารในภาวะวิกฤติ LMT คทง. จัดการวิกฤติประจำพื้นที่ LRT คทง. ปฏิบัติการวิกฤติประจำพื้นที่

13 แนวทางในการรองรับสภาวะวิกฤตฯ ในอนาคต 13 ประเมินเหตุการณ์ และวิเคราะห์ ผลกระทบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประสานงานกับ operator ใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์วิกฤตใน ประเทศ หน่วยงานระดับต้น หน่วยงานระดับกลาง ผู้บริหารกรม หน่วยงาน ภายนอก ผู้บริหารระดับ กระทรวง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผู้บริหารเพื่อการ ตัดสินใจ ประสานงานหน่วยงาน ภายใน ประสานงานเรื่องสื่อ หารือในระดับบริหาร เพื่อตัดสินใจ เชิงนโยบาย และข้อขัดแย้งใน กรณีที่สามารถแก้ไขได้ในระดับ กรม เช่น มีการคาบเกี่ยวระหว่าง หลายหน่วยงาน แจ้งคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ เหตุการณ์ขยายตัวและมีความ รุนแรงมาก NESO

14 แนวทางการรองรับ ด้านการจัดหา (Supply) และการใช้ (Demand) แนวทางการรองรับ ด้านการจัดหา (Supply) และการใช้ (Demand)

15 GREEN PDP แผนระยะยาว 20 ปี  สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรอง ของประเทศที่เหมาะสม  กระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า - ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน - ลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค การผลิตไฟฟ้าใหม่  ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา พลังงานทดแทน 15 ปี  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (DSM)  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและ ความร้อนร่วม (Cogeneration) 15 23 มี.ค. 2553 ครม. เห็นชอบแผน PDP 2010 มุ่งเน้นความมั่นคงของกำลังการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความมั่นคงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

16 Demand Side

17 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้านกฎหมาย  มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  มาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการ การบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน /อาคารควบคุม  มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 17

18 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้านบริหาร  สินเชื่อพลังงาน  เงินทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ESCO Fund  สิทธิประโยชน์ด้าน BOI  สิทธิประโยชน์ด้านภาษี – Cost & Performance 18

19 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้านสังคม  เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน  อุปกรณ์ไฟฟ้า ประหยัดพลังงานเบอร์ 5  Standby -1 watt  19

20 Supply Side

21 สมมุติฐานในการจัดทำแผน PDP  กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของระบบไฟฟ้า  ร้อยละ 15-20 โดยพิจารณาความเสี่ยงจากการ ใช้ก๊าซธรรมชาติประกอบ  กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ  สัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  การศึกษาที่ผ่านมากำหนดสัดส่วนดังนี้ ซื้อไฟฟ้าจาก 1 ประเทศ ไม่เกิน 13 % ของกำลังผลิตทั้งหมด ซื้อไฟฟ้าจาก 2 ประเทศ ไม่เกิน 25 % ของกำลังผลิตทั้งหมด ซื้อไฟฟ้าจาก 3 ประเทศ ไม่เกิน 33 % ของกำลังผลิตทั้งหมด ซื้อไฟฟ้าจาก 4 ประเทศ ไม่เกิน 38 % ของกำลังผลิตทั้งหมด สมมุติฐานด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางและแผนการรองรับ วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google