งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 $/BBL 255425552556 2557 ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. Dubai106.30109.04104.88103.52102.01108.27106.68105.96107.86104.02105.04104.32104.6884.84110.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 $/BBL 255425552556 2557 ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. Dubai106.30109.04104.88103.52102.01108.27106.68105.96107.86104.02105.04104.32104.6884.84110.49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 $/BBL ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. Dubai ULG HSD

2 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

3 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

4 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 หน่วย : บาท / ลิตร มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

5 หน่วย : บาท / ลิตร ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล95(E10) มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

6 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 หน่วย : บาท/ลิตร มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

7 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 91 หน่วย : บาท/ลิตร มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ยกเลิก โครงสร้างราคาน้ำมันชนิดนี้


ดาวน์โหลด ppt ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 $/BBL 255425552556 2557 ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. Dubai106.30109.04104.88103.52102.01108.27106.68105.96107.86104.02105.04104.32104.6884.84110.49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google