งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0

1 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า
เมกะวัตต์ 7% 11% 38% 44% *ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557

2 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนเมษายน 2557
นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) EGAT (3,525 MW) IPP IPP (14,708 MW) (12,742 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,379MW

3 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ปี ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมัน พลังน้ำ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน รวม 2553 118,438 29,764 600 5,347 7,254 2,266 163,668 2554 108,292 31,681 1,331 7,935 10,774 2,330 162,343 2555 119,434 34,518 1,363 8,431 10,527 2,701 176,973 2556 119,313 35,257 1,418 5,412 12,572 3,427 177,398 2557* 36,881 12,446 685 2,286 3,962 1,468 57,728 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 11.4 -0.2 21.6 -23.2 195.9 -1.3 10.3 -8.6 6.4 121.9 48.4 48.5 2.8 -0.8 9.0 2.4 6.3 -2.3 15.9 -0.1 2.1 4.0 -35.8 19.4 26.9 0.2 -7.8 1.0 19.0 0.1 37.7 25.9 -2.5 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

4 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) 2553 140 12 1,879 16.0 2554 314 11 1,591 17.2 2555 319 19 1,789 16.8 2556 317 60 1,692 16.9 2557* 163 4 1,621 5.6 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 26.2 -3.6 22.0 1.2 124.4 -11.0 -15.4 7.2 1.6 72.3 12.5 -2.4 -0.8 216.5 -5.4 0.8 29.9 -79.7 -9.9 2.7 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย. Source : EGAT

5 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า
ปี ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด Net Peak (MW) ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ 2552 22,045 75.0 36.1 2553 24,010 75.9 31.9 2554 23,900 75.6 38.8 2555 26,121 75.2 27.6 2556 26,598 74.1 29.9 2557* 26,942 72.8 17.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

6 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 44,195 48,244 47,984 15,049 -1.9 9.2 -0.5 -5.6 PEA 102,947 111,718 114,619 37,265 0.5 8.5 2.6 -0.3 ลูกค้าตรง EGAT 1,713 1,817 1,738 571 -3.2 6.0 -4.4 2.4 ทั้งประเทศ 148,855 161,779 164,341 52,885 8.7 1.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

7 การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* บ้านอยู่อาศัย 32,799 36,447 37,657 11,875 -1.3 11.1 3.3 -4.2 22.5 กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 5,817 -0.9 10.1 8.0 -3.7 11.0 กิจการขนาดกลาง 23,116 24,890 27,219 8,700 -2.7 7.7 9.4 -1.8 16.5 กิจการขนาดใหญ่ 61,100 66,403 67,846 21,947 1.3 8.7 2.2 -1.0 41.5 กิจการเฉพาะอย่าง 4,799 5,404 5,587 1,828 1.0 12.6 3.4 -4.7 3.5 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 4,888 3,799 149 46 -3.2 -22.3 -96.1 -9.1 0.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 297 377 354 218 -11.5 27.1 -6.2 22.3 0.4 ไฟฟ้าชั่วคราว 841 1,172 1,346 437 10.3 39.4 14.9 2.6 0.8 อื่นๆ ** 3,855 4,456 4,071 1,445 15.6 -8.6 10.4 2.7 ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,713 1,817 1,738 571 6.0 -4.4 2.4 1.1 รวม 148,855 161,779 164,341 52,885 -0.3 1.6 -1.9 100.0 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ** ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

8 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 11,875 11.1 3.3 -4.2 22.5 กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 5,817 10.1 8.0 -3.7 11.0 ธุรกิจ 23,660 27,088 30,423 9,675 14.5 12.3 -2.9 18.3 อุตสาหกรรม 67,942 72,336 72,536 23,596 6.5 0.3 -0.5 44.6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 4,888 3,799 149 46 -22.3 -96.1 -9.1 0.1 เกษตรกรรม 297 377 354 218 27.1 -6.2 22.3 0.4 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,168 2,191 2,379 811 1.1 8.6 6.2 1.5 อื่นๆ** 1,655 2,527 2,479 846 -2.3 1.6 รวม 148,855 161,779 164,341 52,885 8.7 -1.9 100.0 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ** ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

9 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. อาหาร 8,956 9,721 9,697 3,238 8.5 -0.2 2.1 2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,627 6,954 7,065 2,287 4.9 1.6 1.8 3. สิ่งทอ 6,182 6,038 6,040 1,935 -2.3 0.0 -0.8 4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,719 6,325 6,547 2,157 -5.9 3.5 9.1 5. พลาสติก 4,164 4,458 4,531 1,459 7.1 -2.5 6. ซีเมนต์ 3,785 4,042 4,028 1,637 6.8 -0.3 -6.0 7. ยานยนต์ 3,892 4,950 5,220 1,406 27.2 5.4 5.3 8. เคมีภัณฑ์ 2,191 2,155 2,117 670 -1.7 -3.9 9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,779 3,012 3,086 999 8.4 2.4 10.การผลิตน้ำแข็ง 2,420 2,697 2,651 778 11.5 -13.8 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

10 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. ห้างสรรพสินค้า 4,160 4,491 4,595 1,474 8.0 2.3 -1.9 2. โรงแรม 3,340 3,671 3,814 1,205 9.9 3.9 -8.6 3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,915 3,291 3,494 1,103 12.9 6.2 -4.1 4. ขายปลีก 2,595 2,969 3,141 1,001 14.4 5.8 -2.6 5. อสังหาริมทรัพย์ 2,507 2,789 2,866 900 11.2 2.8 -5.1 6. โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,025 2,222 2,337 701 9.7 5.2 -8.4 7. ขายส่ง 1,899 2,242 2,277 735 18.1 1.6 -1.2 8. ก่อสร้าง 950 980 1,036 414 3.2 5.6 -4.5 9. สถาบันการเงิน 888 935 207 7.0 -1.6 1.4 10.ภัตตาคารและไนต์คลับ 789 869 884 277 10.1 1.8 -5.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.


ดาวน์โหลด ppt กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google