งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%

3 http://www.eppo.go.th กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนเมษายน 2557 - 2 - IPP (12,742 MW) IPP EGAT นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) (3,525 MW) (14,708 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,379MW

4 http://www.eppo.go.th การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปี ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ น้ำมันพลังน้ำนำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม 2553 118,43829,7646005,3477,2542,266163,668 2554 108,29231,6811,3317,93510,7742,330162,343 2555 119,43434,5181,3638,43110,5272,701176,973 2556 119,31335,2571,4185,41212,5723,427177,398 2557* 36,88112,4466852,2863,9621,46857,728 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553 11.4-0.2 21.6-23.2195.9-1.310.3 2554 -8.66.4 121.948.448.52.8-0.8 2555 10.39.0 2.46.3-2.315.99.0 2556 -0.12.1 4.0-35.819.426.90.2 2557* -7.81.0 19.00.137.725.9-2.5 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 http://www.eppo.go.th ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) 2553140121,87916.0 2554314111,59117.2 2555319191,78916.8 2556 317601,69216.9 2557* 16341,6215.6 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255326.2-3.622.01.2 2554124.4-11.0-15.47.2 25551.672.312.5-2.4 2556 -0.8216.5-5.40.8 2557* 29.9-79.7-9.92.7 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. Source : EGAT - 4 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 http://www.eppo.go.th ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ปีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด Net Peak (MW) ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (ร้อยละ) 255222,045 75.0 36.1 255324,010 75.9 31.9 255423,900 75.6 38.8 255526,121 75.2 27.6 255626,598 74.1 29.9 2557*26,942 72.8 17.0 - 5 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

7 http://www.eppo.go.th ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2554255525562557* MEA44,19548,24447,98415,049-1.99.2-0.5-5.6 PEA102,947111,718114,61937,2650.58.52.6-0.3 ลูกค้าตรง EGAT 1,7131,8171,738571-3.26.0-4.42.4 ทั้งประเทศ148,855161,779164,34152,885-0.38.71.6-1.9 - 6 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

8 http://www.eppo.go.th หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ** ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ประเภท2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* 2554255525562557* บ้านอยู่อาศัย 32,799 36,447 37,657 11,875-1.311.13.3-4.222.5 กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 5,817-0.910.18.0-3.711.0 กิจการขนาดกลาง 23,116 24,890 27,219 8,700-2.77.79.4-1.816.5 กิจการขนาดใหญ่ 61,100 66,403 67,846 21,9471.38.72.241.5 กิจการเฉพาะอย่าง 4,799 5,404 5,587 1,8281.012.63.4-4.73.5 องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 4,888 3,799 149 46-3.2-22.3-96.1-9.10.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 297 377 354 218 -11.527.1-6.2 22.30.4 ไฟฟ้าชั่วคราว 841 1,172 1,346 43710.339.414.92.60.8 อื่นๆ ** 3,855 4,456 4,071 1,4452.615.6-8.610.42.7 ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,713 1,817 1,738 571-3.26.0-4.42.41.1 รวม 148,855 161,779 164,341 52,885-0.38.71.6-1.9100.0 จำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า - 7 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

9 http://www.eppo.go.th ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 8 - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ** ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ประเภท2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* 255525562557* ครัวเรือน32,79936,44737,65711,87511.13.3-4.222.5 กิจการขนาดเล็ก15,44617,01318,3745,81710.18.0-3.711.0 ธุรกิจ23,66027,08830,4239,67514.512.3-2.918.3 อุตสาหกรรม67,94272,33672,53623,5966.50.3-0.544.6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร4,8883,79914946-22.3-96.1-9.10.1 เกษตรกรรม29737735421827.1-6.222.30.4 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,1682,1912,3798111.18.66.21.5 อื่นๆ**1,6552,5272,4798461.1-2.36.51.6 รวม 148,855161,779164,34152,8858.71.6-1.9100.0 * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

10 http://www.eppo.go.th ประเภท2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255525562557* 1. อาหาร 8,9569,7219,6973,2388.5-0.22.1 2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,6276,9547,0652,2874.91.61.8 3. สิ่งทอ 6,1826,0386,0401,935-2.30.0-0.8 4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,7196,3256,5472,157-5.93.59.1 5. พลาสติก 4,1644,4584,5311,4597.11.6-2.5 6. ซีเมนต์ 3,7854,0424,0281,6376.8-0.3-6.0 7. ยานยนต์ 3,8924,9505,2201,40627.25.45.3 8. เคมีภัณฑ์ 2,1912,1552,117670-1.7 -3.9 9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,7793,0123,0869998.42.4-0.2 10.การผลิตน้ำแข็ง 2,4202,6972,65177811.5-1.7-13.8 ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 9 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

11 http://www.eppo.go.th ประเภท2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255525562557* 1. ห้างสรรพสินค้า 4,1604,4914,5951,4748.02.3-1.9 2. โรงแรม 3,3403,6713,8141,2059.93.9-8.6 3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,9153,2913,4941,10312.96.2-4.1 4. ขายปลีก 2,5952,9693,1411,00114.45.8-2.6 5. อสังหาริมทรัพย์ 2,5072,7892,86690011.22.8-5.1 6. โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,0252,2222,3377019.75.2-8.4 7. ขายส่ง 1,8992,2422,27773518.11.6-1.2 8. ก่อสร้าง 9509801,0364143.25.6-4.5 9. สถาบันการเงิน 8889509352077.0-1.61.4 10.ภัตตาคารและไนต์คลับ 78986988427710.11.8-5.9 ของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง - 10 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google