งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน % 11% 38% 44%

3 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนเมษายน IPP (12,742 MW) IPP EGAT นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,404 MW) (3,525 MW) (14,708 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 33,379MW

4 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปี ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ น้ำมันพลังน้ำนำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม ,43829, ,3477,2542,266163, ,29231,6811,3317,93510,7742,330162, ,43434,5181,3638,43110,5272,701176, ,31335,2571,4185,41212,5723,427177, * 36,88112, ,2863,9621,46857,728 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) , , , , * 16341, อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. Source : EGAT * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ปีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด Net Peak (MW) ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (ร้อยละ) , , , , , *26, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

7 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * MEA44,19548,24447,98415, PEA102,947111,718114,61937, ลูกค้าตรง EGAT 1,7131,8171, ทั้งประเทศ148,855161,779164,34152, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

8 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ** ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* * บ้านอยู่อาศัย 32,799 36,447 37,657 11, กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 5, กิจการขนาดกลาง 23,116 24,890 27,219 8, กิจการขนาดใหญ่ 61,100 66,403 67,846 21, กิจการเฉพาะอย่าง 4,799 5,404 5,587 1, องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 4,888 3, สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว 841 1,172 1, อื่นๆ ** 3,855 4,456 4,071 1, ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,713 1,817 1, รวม 148, , ,341 52, จำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

9 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ** ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2557* * ครัวเรือน32,79936,44737,65711, กิจการขนาดเล็ก15,44617,01318,3745, ธุรกิจ23,66027,08830,4239, อุตสาหกรรม67,94272,33672,53623, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร4,8883, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,1682,1912, อื่นๆ**1,6552,5272, รวม 148,855161,779164,34152, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

10 ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * 1. อาหาร 8,9569,7219,6973, เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,6276,9547,0652, สิ่งทอ 6,1826,0386,0401, อิเล็กทรอนิกส์ 6,7196,3256,5472, พลาสติก 4,1644,4584,5311, ซีเมนต์ 3,7854,0424,0281, ยานยนต์ 3,8924,9505,2201, เคมีภัณฑ์ 2,1912,1552, ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,7793,0123, การผลิตน้ำแข็ง 2,4202,6972, ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

11 ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * 1. ห้างสรรพสินค้า 4,1604,4914,5951, โรงแรม 3,3403,6713,8141, อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,9153,2913,4941, ขายปลีก 2,5952,9693,1411, อสังหาริมทรัพย์ 2,5072,7892, โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,0252,2222, ขายส่ง 1,8992,2422, ก่อสร้าง , สถาบันการเงิน ภัตตาคารและไนต์คลับ ของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า - 1 - เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนเมษายน 2557 7% 11% 38% 44%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google