งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ปี

2 1. ความเป็นมา 1 มี.ค : คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เนื่องจากหลักเกณฑ์ทางการเงินที่ใช้สำหรับการพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นข้อเสนอหลักเกณฑ์ทางการเงินที่ใช้สำหรับการพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปี 2549 – 2551 จึงควรมีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อให้สอดคล้องสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ธ.ค : พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ ได้มีผลบังคับใช้ซึ่งกำหนดให้ กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทภายใต้นโยบายและแนวทางที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ 2

3 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
การปรับค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง หลักการทั่วไป วัตถุประสงค์ 3

4 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
1. วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้สะท้อนถึง ต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตาม ช่วงเวลาในแต่ละวัน ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจและ คำนึงถึงการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย 4

5 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
2. หลักการทั่วไป อัตราค่าไฟฟ้าต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็น อัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในทุกภูมิภาค สำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้าประเภทเดียวกันต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ยกเว้นไฟฟ้า พิเศษสำหรับธุรกิจบนเกาะ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจำหน่าย และกิจการค้าปลีก ออกให้เห็นอย่างชัดเจนและ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของการไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพ 5

6 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
2. หลักการทั่วไป เพื่อให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีฐานะการเงินที่สามารถขยายการดำเนินงานได้อย่าง เพียงพอในอนาคตซึ่งอัตราผลตอบแทนทางการเงินจะอ้างอิงจากอัตราส่วน ผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) เป็นหลัก และให้ใช้อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อการชำระ หนี้ (DSCR) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (Debt/Equity Ratio) ประกอบการ พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ควรให้มีกลไกในการติดตามการลงทุนของ การไฟฟ้าให้เป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพบริการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีบทปรับการลงทุนของการไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ เหมาะสมหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Crawl Back) 6

7 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
3.โครงสร้างอัตราขายส่ง โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ. ขายให้ กฟน. และ กฟภ. ควรกำหนดเป็น โครงสร้างเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าผลิตไฟฟ้า และค่ากิจการระบบส่ง โดยค่าไฟฟ้าจะ แตกต่างกันตามระดับแรงดันและช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า (Time of Usage-TOU) กำหนดบทปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ในระดับขายส่งสำหรับการ ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน กำหนดเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในลักษณะที่ต้องติดตาม ตรวจสอบตามหน่วยจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริง (Output Base)  โดยผ่านกลไกกองทุน พัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) ของ พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ   7

8 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
4.โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน (G, T, D, R) ควรมีการทบทวนทุก 2 ปี ค่าไฟฟ้าตามสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกสะท้อนต้นทุนตามช่วงเวลาและลักษณะการใช้ไฟฟ้าของ ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทให้มากที่สุด เพื่อส่งสัญญาณในการประหยัดการใช้พลังงาน ตลอดจนมีการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อ เดือน ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยดังกล่าวจะได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทอื่นๆ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีลักษณะเป็นอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) และมีการ กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่าง กันตามช่วงเวลาของการใช้ อัตราค่าไฟฟ้าควรเป็นอัตราที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาตาม องค์ประกอบของต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยไม่ผันผวนเกินสมควร รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอุดหนุนระหว่างกลุ่มให้ น้อยลงเท่าที่ทำได้ 8

9 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
4.โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก กำหนดบทปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ในระดับขายปลีกสำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ากิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง เพื่อให้สะท้อนถึงภาระการ ลงทุนในการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกควรสะท้อนความมั่นคง ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า ตามลักษณะความ ต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ กำหนดให้มีการคำนวณอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับธุรกิจบนเกาะและอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบเติมเงินเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินโครงการของการไฟฟ้า 9

10 2. นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 – 2558
5.การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพื่อสะท้อนต้นทุนถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของการไฟฟ้าอย่างแท้จริง มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ค่า Ft ควรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไป จากค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าฐานที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐ เช่น ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน เป็นต้น ค่า Ft ควรมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน เพื่อมิให้เป็นภาระต่อการไฟฟ้า และเพื่อให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระความผันผวนของค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้ค่าถัวเฉลี่ย 4 เดือน 10

11 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2554-2558
ค่าไฟฟ้าฐาน ปี 2554 สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ Ft

12 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าก่อสร้างระบบสายส่ง ค่าก่อสร้างสายจำหน่าย ค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิงฐาน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าฐาน ค่า Ft VAT ค่าเชื้อเพลิงปัจจุบัน VS ฐาน ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและซื้อไฟฟ้าที่ เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ผลต่าง

13 ราคาน้ำมันเตา 3.5%S ราคาก๊าซ และค่าไฟฟ้า ม.ค.48-ส.ค.55

14 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าปี 2554 การใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟ
การใช้ไฟฟ้าแยกตามเชื้อเพลิง (รวมทั้งสิ้น 163,668 กิกะวัตต์-ชั่วโมง) (จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวม 19 ล้าน ครัวเรือน)

15 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google