งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้1,4501,5201,5481,6061,639 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) GDP (%) หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้ 1,450 1,520 1,5481,6061,639 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น * การใช้9301,0211,0461,0491,0951,116 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า

6 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย : ล้านบาท * เบื้องต้น ** มูลค่าประมาณ ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันสำเร็จรูป 774,404915,461955,3701,120, ไฟฟ้า 328,237385,135390,731398, ก๊าซธรรมชาติ 22,27528,88035,11056, ลิกไนต์/ถ่านหิน 18,40719,48824,27532, พลังงานทดแทน 95,54192,56296,529101, รวม 1,238,8641,441,5251,502,0141,709,

7 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย : ล้านบาท * เบื้องต้น ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันดิบ 486,627644,933753,783715,7891,070, น้ำมันสำเร็จรูป 41,53355,68062,35048,31735, ก๊าซธรรมชาติ 46,05362,82777,84378,90192, ถ่านหิน 12,27515,42218,89629,65637, ไฟฟ้า 5,6597,1148,2947,4144, รวม 592,148785,976919,068880,0781,239,

8 มูลค่าการส่งออกพลังงาน * เบื้องต้น หน่วย : ล้านบาท ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) * น้ำมันดิบ 52,85856,83545,81267, น้ำมันสำเร็จรูป 111,534160,926159,077279, ไฟฟ้า 1,3251,7302,1072, รวม 165,718219,491206,995348,

9 มูลค่านำเข้าพลังงานสุทธิ หน่วย : ล้านบาท ชนิด *Δ(%) น้ำมันดิบ452,744592,075696,948669,9771,003, น้ำมันสำเร็จรูป-44,925-55, , , , ก๊าซธรรมชาติ46,05362,82777,84378,90192, ถ่านหิน12,27515,42218,89629,65637, ไฟฟ้า5,0135,7896,5645,3072, รวม471,160620,259699,578673,081890, * เบื้องต้น

10 การนำเข้าน้ำมันดิบ * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) , * เบื้องต้น

11 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ดีเซล ก๊าด เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม * เบื้องต้น

12 สถานการณ์ NGV จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 122,57 6 คัน - รถเบนซิน 95,808 คัน - รถดีเซล 22,812 คัน - OEM3,956 คัน ปริมาณ NGV ที่ใช้ 103MMSCFD จำนวนสถานีสะสม 272 สถานี - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 142 สถานี - ต่างจังหวัด 130 สถานี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551

13 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *19.2 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือนก่อน ปี หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน * ประมาณการ

14 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค *8.9 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกันปี ก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน * ประมาณการ

15 การใช้น้ำมันเบนซิน 61% 60%62% 39% 31% 20% 16% 1% 9% 18% 23% 60% 40% 0.05% 40% 5% 55%

16 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *47.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน * ประมาณการ

17 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค * 9.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี หน่วย : ล้านลิตร / วัน * ประมาณ การ

18 การจัดหาและความต้องการ LPG หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * * การจัดหา3,8214,1774,1674,4694, การผลิต3,8184,1774,1674,4693, โรงแยกก๊าซ1,9602,3972,3642,6672, โรงกลั่น1,6501,5811,5851,5671, อื่นๆ การนำเข้า ความต้องการ3,6624,0474,0944,3934, การใช้2,7723,0993,5184,1164, ครัวเรือน1,5131,6041,7211,8842, อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock , ใช้เอง การส่งออก การจัดหา - ความต้องการ

19 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG ครัวเรือน43.2 % อุตสาหกรรม13.6 % รถยนต์ 15.5 % ปิโตรเคมี21.9 % ใช้เอง5.8% ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2551 ภายในประเทศ ส่งออก ครัวเรือน 58.9 % อุตสาหกรรม 17.0 % รถยนต์ 8.2 % ปิโตรเคมี 15.9 % ใช้เอง 0% ปี 2546

20 * 2551 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * ผลิตไฟฟ้า2,1342,2422,2572,346 2, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม2,7742,9973,0863,288 3, การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน * เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

21 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil Natural Gas Import Coal

22 * 2551 สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) * การใช้ลิกไนต์ ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) อุตสาหกรรม การใช้ถ่านหิน ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) อุตสาหกรรม รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน การใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน หน่วย : ล้านตัน * เบื้องต้น ** อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

23 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2551 กฟผ. 15,021 MW (50%) IPP 12,151 MW (41%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 MW (2%) SPP 2,079 MW (7%) รวม 29,892 MW

24 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT) 24 เมษายน 2550 (22,586 MW) 21 เมษายน 2551 (22,568 MW)

25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ / ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2551

26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * นครหลวง39,12040,11141,48242,03542, ภูมิภาค73,07878,11883,26887,75590, ลูกค้าตรง EGAT2,1282,4092,4872,7022, รวม114,326120,637127,237132,492136, หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * เบื้องต้น

27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * เบื้องต้น อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สาขา * * บ้านและที่อยู่อาศัย25,51426,91527,96029, ธุรกิจ30,16431,70232,83933, อุตสาหกรรม53,89456,99559,43660, เกษตรกรรม อื่นๆ10,81511,38511,98912, รวม120,637127,237132,492136,

28 ประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศปี 2552 ภายใต้สมมุติฐาน 1. เศรษฐกิจปี 2552 จะขยายตัวร้อยละ ราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับต่ำ คือ ประมาณ 40 – 50 เหรียญต่อบาร์เรล

29 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p2552f การใช้ 1,450 1,520 1,5481,6061,6391,670 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

30 ชนิด p2552f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2552f เบนซิน 7,661 7,248 7,215 7,337 7,0337, ดีเซล 20,718 19,594 18,371 18,710 17,41717, ก๊าด+เครื่องบิน 4,265 4,314 4,538 4,950 4,7044, น้ำมันเตา 6,064 6,205 5,851 4,222 3,3152, LPG* 4,035 4,364 5,074 5,812 6,8967, รวม 42,74341,72541,05041,030 39,36539, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google