งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

2 http://www.eppo.go.th - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639 การผลิต676743765794859 การนำเข้า (สุทธิ)988980978998973 การนำเข้า / การใช้ (%)6864636259 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.74.81.83.82.0 การผลิต1.59.93.03.78.2 การนำเข้า (สุทธิ)13.8-0.9-0.22.0-2.4 GDP (%)6.34.55.04.84.0 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

3 http://www.eppo.go.th - 3 - การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้ 1,450 1,520 1,5481,6061,639 น้ำมัน 687 689 673667631 ก๊าซธรรมชาติ 518 566 579615662 ถ่านหิน 94 107 143182206 ลิกไนต์ 119 125 108100102 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 32 33 444337 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.74.81.83.82.0 น้ำมัน10.10.4-2.3-5.4 ก๊าซธรรมชาติ4.49.22.36.27.7 ถ่านหิน5.913.833.626.913.7 ลิกไนต์18.44.6-13.7-6.71.8 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-12.12.435.2-2.5-13.9 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

4 http://www.eppo.go.th - 4 - การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548 2549 2550 2551* การผลิต 676 743 765794 859 น้ำมันดิบ 86 114 129134 143 คอนเดนเสท 62 63 6871 81 ก๊าซธรรมชาติ 388 412 423452 508 ลิกไนต์ 115 129 110100 97 ไฟฟ้าพลังน้ำ 26 25 35 31 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การผลิต1.59.93.03.78.2 น้ำมันดิบ-11.233.213.24.46.1 คอนเดนเสท8.81.98.34.812.3 ก๊าซธรรมชาติ3.96.22.76.912.4 ลิกไนต์6.512.2-14.8-8.6-3.3 ไฟฟ้าพลังน้ำ-18.4-3.640.20.1-12.6 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น

5 http://www.eppo.go.th - 5 - การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น 2546 25472548254925502551* การใช้9301,0211,0461,0491,0951,116 น้ำมัน612661654638652624 ก๊าซธรรมชาติ465455597489 ถ่านหิน616781100114141 ลิกไนต์243742292223 ไฟฟ้า187201214223233239 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.89.82.50.34.31.9 น้ำมัน5.78.1-1.2-2.52.2-4.3 ก๊าซธรรมชาติ7.917.52.27.124.521.2 ถ่านหิน52.89.321.622.913.823.7 ลิกไนต์-43.654.013.5-31.3-24.83.1 ไฟฟ้า6.97.75.94.5 2.5

6 http://www.eppo.go.th - 6 - มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย : ล้านบาท * เบื้องต้น ** มูลค่าประมาณ ชนิด 2548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254925502551 * น้ำมันสำเร็จรูป 774,404915,461955,3701,120,255 18.2 4.417.3 ไฟฟ้า 328,237385,135390,731398,742 17.3 1.52.1 ก๊าซธรรมชาติ 22,27528,88035,11056,789 29.7 21.661.7 ลิกไนต์/ถ่านหิน 18,40719,48824,27532,136 5.9 24.632.4 พลังงานทดแทน 95,54192,56296,529101,417-3.1 4.35.1 รวม 1,238,8641,441,5251,502,0141,709,34016.44.213.8

7 http://www.eppo.go.th - 7 - มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย : ล้านบาท * เบื้องต้น ชนิด25472548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 254925502551* น้ำมันดิบ 486,627644,933753,783715,7891,070,47216.9-5.049.6 น้ำมันสำเร็จรูป 41,53355,68062,35048,31735,2598.2-19.8-27.0 ก๊าซธรรมชาติ 46,05362,82777,84378,90192,29223.91.417.0 ถ่านหิน 12,27515,42218,89629,65637,22922.556.925.5 ไฟฟ้า 5,6597,1148,2947,4144,06216.6-10.6-45.2 รวม 592,148785,976919,068880,0781,239,31416.9-4.240.8

8 http://www.eppo.go.th - 8 - มูลค่าการส่งออกพลังงาน * เบื้องต้น หน่วย : ล้านบาท ชนิด2548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) 254925502551* น้ำมันดิบ 52,85856,83545,81267,300 7.5-19.446.9 น้ำมันสำเร็จรูป 111,534160,926159,077279,258 44.3-1.175.5 ไฟฟ้า 1,3251,7302,1072,056 30.521.8-2.4 รวม 165,718219,491206,995348,614 32.4-5.768.4

9 http://www.eppo.go.th - 9 - มูลค่านำเข้าพลังงานสุทธิ หน่วย : ล้านบาท ชนิด 25472548254925502551*Δ(%) น้ำมันดิบ452,744592,075696,948669,9771,003,17249.7 น้ำมันสำเร็จรูป-44,925-55,854-100,673-110,760-243,999120.3 ก๊าซธรรมชาติ46,05362,82777,84378,90192,29217.0 ถ่านหิน12,27515,42218,89629,65637,22925.5 ไฟฟ้า5,0135,7896,5645,3072,006-62.2 รวม471,160620,259699,578673,081890,70032.3 * เบื้องต้น

10 http://www.eppo.go.th - 10 - การนำเข้าน้ำมันดิบ 25472548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254925502551 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 8708288298048250.2-3.02.6 มูลค่า (พันล้านบาท) 4876457547161,07016.9-5.049.6 * เบื้องต้น

11 http://www.eppo.go.th - 11 - การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด 2547 2548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 254925502551* เบนซิน132 125 124126121-0.41.6-4.1 ดีเซล356 338 317322300-6.21.8-6.3 ก๊าด0.40 0.37 0.340.310.28-7.4-7.5-11.7 เครื่องบิน73 74 78 7885815.29.1-4.9 น้ำมันเตา104 107 1017357-5.6-27.8-21.4 LPG**69 75 87 8710011916.214.518.6 รวม735 719 707 678-1.60.0-4.0 * เบื้องต้น

12 http://www.eppo.go.th - 12 - สถานการณ์ NGV จำนวนรถที่ติดตั้ง NGV สะสม 122,57 6 คัน - รถเบนซิน 95,808 คัน - รถดีเซล 22,812 คัน - OEM3,956 คัน ปริมาณ NGV ที่ใช้ 103MMSCFD จำนวนสถานีสะสม 272 สถานี - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 142 สถานี - ต่างจังหวัด 130 สถานี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551

13 http://www.eppo.go.th - 13 - ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 254721.721.022.022.821.921.321.020.519.019.520.220.420.9 254819.721.219.320.519.521.418.620.319.318.319.520.219.8 254919.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.8 255019.820.5 19.520.619.920.619.820.019.620.1 255119.420.019.520.118.718.618.019.018.919.2 19.5 20.3*19.2 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน -1.7-2.5-4.8-1.7-4.3-9.6 -7.8-4.3-3.8-0.91.0-4.1 ∆(%) จากเดือนก่อน ปี 51 -3.12.7-2.43.2-7.1-0.2-3.35.3-0.21.61.14.1 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน * ประมาณการ

14 http://www.eppo.go.th - 14 - ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25470.1 0.2 0.10.2 25480.30.40.81.01.11.51.72.53.0 3.33.51.8 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 25503.43.73.64.04.14.6 5.15.35.86.37.04.8 25517.17.7 8.38.18.48.69.9 10.3 10.5 10.911.5*8.9 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกันปี ก่อน 109.1110.4111.6109.2 94.9 84.0 85.995.6 92.9 81.7 71.5 63.086.3 ∆(%) จาก เดือนก่อนปี 51 1.0 8.0-0.2 7.8-2.24.11.915.44.22.03.3 5.8 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน * ประมาณการ

15 http://www.eppo.go.th - 15 - การใช้น้ำมันเบนซิน 61% 60%62% 39% 31% 20% 16% 1% 9% 18% 23% 60% 40% 0.05% 40% 5% 55%

16 http://www.eppo.go.th - 16 - หน่วย : ล้านลิตร / วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 254750.454.854.252.552.650.450.550.152.555.357.958.853.3 254855.660.859.057.058.856.647.150.347.046.650.153.153.5 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.250.2 255052.953.555.352.450.352.448.350.147.848.250.851.951.1 255152.552.454.753.749.945.440.242.842.545.2 46.452.2*47.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน -0.8-2.0-1.22.6-0.9-13.5-16.7-14.6-11.0-6.2-8.6 0.4-6.3 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 51 1.1-0.24.3-1.7-7.1-9.1-11.46.5-0.66.32.6 12.4 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน * ประมาณการ

17 http://www.eppo.go.th - 17 - ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 2547 0.000 0.0010.000 0.001 0.000 2548 0.001 0.0030.002 0.0040.0050.0170.0360.034 0.0410.015 2549 0.0480.0540.0550.0900.1350.1150.1030.0920.0950.1100.1900.3260.118 25500.50.70.91.11.31.51.71.82.02.02.13.14.01.7 2551 4.9 5.3 7.5 8.5 9.7 10.7 9.7 10.8 11.813.314.3 16.5* 9.9 ∆ (%) จากช่วง เดียวกัน ปีก่อน 947.2696.1745.5688.5 652.5 607.4481.9 501.3 511.4 534.8 61.5307.6478.9 ∆(%) จาก เดือน ก่อนปี 51 21.68.440.912.614.310.2-8.811.19.712.87.614.8 หน่วย : ล้านลิตร / วัน * ประมาณ การ

18 http://www.eppo.go.th - 18 - การจัดหาและความต้องการ LPG หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น 25472548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 254925502551*254925502551* การจัดหา3,8214,1774,1674,4694,293-0.27.3-4.0100 - การผลิต3,8184,1774,1674,4693,789-0.27.3-15.2100 88.3 โรงแยกก๊าซ1,9602,3972,3642,6672,306-1.412.8-13.556.759.753.7 โรงกลั่น1,6501,5811,5851,5671,4810.2-1.2-5.538.035.134.5 อื่นๆ20819921823629.78.3-99.45.25.30.0 - การนำเข้า3 -- - 504 11.7 ความต้องการ3,6624,0474,0944,3934,9871.27.313.5 - การใช้2,7723,0993,5184,1164,96913.517.020.7100 ครัวเรือน1,5131,6041,7211,8842,1487.39.514.048.945.843.2 อุตสาหกรรม44145051160267813.617.812.714.514.613.7 รถยนต์22530345957277351.624.735.213.013.915.6 feedstock5937207088071,055-1.714.030.820.119.621.2 ใช้เอง-22119251314434.1111.325.43.46.16.3 - การส่งออก89094857627818-39.2-51.8-93.5 การจัดหา - ความต้องการ1591307376-694

19 http://www.eppo.go.th - 19 - เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG ครัวเรือน43.2 % อุตสาหกรรม13.6 % รถยนต์ 15.5 % ปิโตรเคมี21.9 % ใช้เอง5.8% ภายในประเทศ ส่งออก ปี 2551 ภายในประเทศ ส่งออก ครัวเรือน 58.9 % อุตสาหกรรม 17.0 % รถยนต์ 8.2 % ปิโตรเคมี 15.9 % ใช้เอง 0% ปี 2546

20 http://www.eppo.go.th - 20 - 25472548254925502551* 2551 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25502551 * ผลิตไฟฟ้า2,1342,2422,2572,346 2,453703.9 4.6 โรงแยกก๊าซ389491527572 627178.5 9.6 อุตสาหกรรม248258291347 3751119.5 8.1 NGV 361124 742117.6 208.3 รวม2,7742,9973,0863,288 3,5341006.6 7.5 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน * เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

21 http://www.eppo.go.th - 21 - เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil Natural Gas Import Coal

22 http://www.eppo.go.th - 22 - 25472548254925502551* 2551 สัดส่วน (%) อัตราการ** เปลี่ยนแปลง (%) 25502551* การใช้ลิกไนต์20.421.018.918.118.455-6.71.8 ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.)16.516.615.8 16.148-0.032.2 อุตสาหกรรม3.94.43.12.3 7-24.81.7 การใช้ถ่านหิน7.68.611.414.516.54526.913.7 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 2.22.13.45.4 5.317 56.9 -2.8 อุตสาหกรรม5.46.58.09.111.22813.824.0 รวมการใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน28.039.630.332.634.910012.49.7 การใช้ลิกไนต์ / ถ่านหิน หน่วย : ล้านตัน * เบื้องต้น ** อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดจากค่าความร้อน

23 http://www.eppo.go.th - 23 - กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ปี 2551 กฟผ. 15,021 MW (50%) IPP 12,151 MW (41%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 MW (2%) SPP 2,079 MW (7%) รวม 29,892 MW

24 http://www.eppo.go.th - 24 - ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT) 24 เมษายน 2550 (22,586 MW) 21 เมษายน 2551 (22,568 MW)

25 http://www.eppo.go.th - 25 - สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ / ถ่านหิน พลังน้ำ นำเข้าและอื่น ๆ น้ำมัน ปี 2551

26 http://www.eppo.go.th - 26 - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 25472548254925502551* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2548254925502551* นครหลวง39,12040,11141,48242,03542,2452.53.41.30.5 ภูมิภาค73,07878,11883,26887,75590,9446.96.65.43.6 ลูกค้าตรง EGAT2,1282,4092,4872,7022,83613.23.28.64.9 รวม114,326120,637127,237132,492136,0255.5 4.12.5 หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * เบื้องต้น

27 http://www.eppo.go.th - 27 - ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * เบื้องต้น อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สาขา 2548254925502551*25502551* บ้านและที่อยู่อาศัย25,51426,91527,96029,1213.94.1 ธุรกิจ30,16431,70232,83933,3943.61.6 อุตสาหกรรม53,89456,99559,43660,7934.32.2 เกษตรกรรม25024026827811.53.7 อื่นๆ10,81511,38511,98912,4395.33.7 รวม120,637127,237132,492136,0254.12.5

28 http://www.eppo.go.th - 28 - ประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศปี 2552 ภายใต้สมมุติฐาน 1. เศรษฐกิจปี 2552 จะขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 2. ราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับต่ำ คือ ประมาณ 40 – 50 เหรียญต่อบาร์เรล

29 http://www.eppo.go.th - 29 - ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25472548254925502551p2552f การใช้ 1,450 1,520 1,5481,6061,6391,670 น้ำมัน 687 689 673667631632 ก๊าซธรรมชาติ 518 566 579615662688 ลิกไนต์/ถ่านหิน213232251282308312 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า323344433738 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.74.81.83.82.01.9 น้ำมัน10.10.4-2.3-5.40.3 ก๊าซธรรมชาติ4.49.22.36.27.73.9 ลิกไนต์/ถ่านหิน12.78.98.212.49.21.3 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-12.12.435.2-2.5-13.92.6 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

30 http://www.eppo.go.th - 30 - ชนิด25472548254925502551p2552f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2550 2551p2552f เบนซิน 7,661 7,248 7,215 7,337 7,0337,265 1.6 -4.1 3.3 ดีเซล 20,718 19,594 18,371 18,710 17,41717,854 1.8 -6.9 2.5 ก๊าด+เครื่องบิน 4,265 4,314 4,538 4,950 4,7044,453 9.1 -5.0 -5.3 น้ำมันเตา 6,064 6,205 5,851 4,222 3,3152,803 -27.8 -21.4 -15.4 LPG* 4,035 4,364 5,074 5,812 6,8967,315 14.5 18.6 6.1 รวม 42,74341,72541,05041,030 39,36539,690 -0.1 -4.0 0.8 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552. - 2 - การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2547 2548254925502551* การใช้1,4501,5201,5481,6061,639.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google