งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 1.2 7 1.5 4 1.4 9 1.3 8 1.3 3 1.3 4 1.5 9 1.4 7 1.3 1 1.2 8 1.4 4 1.4 5 1.5 5 1.4 5 1.3 9 0.6 1 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

2 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 หน่วย : บาท / ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 5.4 1 5.0 9 2.0 8 1.5 8 2.0 6 1.9 5 1.5 9 1.7 2 1.6 1 1.1 3 1.6 6 1.5 0 1.8 9 1.7 0 2.1 4 0.0 6 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

3 หน่วย : บาท / ลิตร ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล95(E10) 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 1.381.541.57 1.6 0 1.6 7 1.4 9 1.9 0 1.7 0 1.5 1 1.1 8 1.6 9 1.6 2 1.9 6 1.6 5 1.7 6 0.6 6 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

4 ค่าการตลาดน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 หน่วย : บาท/ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. 1.5 5 1.7 6 1.6 4 1.6 2 1.7 0 1.5 2 1.9 4 1.7 3 1.5 4 1.2 1 1.7 3 1.6 5 1.9 9 1.6 9 1.8 0 0.7 0 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

5 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 91 หน่วย : บาท/ลิตร 255 4 255 5 2556 มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. 1.871.992.032.202.432.061.221.311.682.002.122.322.381.842.73 หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ยกเลิก โครงสร้างราคาน้ำมันชนิดนี้


ดาวน์โหลด ppt ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท / ลิตร 255 4 255 5 255 6 2557 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google