งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1)
วัตถุประสงค์ : ให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน (Cogeneration) กำหนดให้มีการใช้ไอน้ำ > 10 % กำหนดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า > 45 % ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยได้ในประเทศให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วย

2 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (2)
ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดต่ำลง กำลังการผลิตสำรอง (Reserve Margin) ของระบบอยู่ในระดับสูง แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ครม. มีมติวันที่ 11 ส.ค เห็นชอบ: ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานนอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และโครงการ SPP ประเภท Non-Firm ไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของระบบส่งและระบบจำหน่ายที่จะรับได้ มติ กพช. วันที่ 26 ธ.ค. 49: เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยให้ขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200 MW เป็น 4,000 MW

3 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหม่
Firm Non-Firm Cogeneration Renewable Cogeneration Renewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 90 MW ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย <90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ ปี อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่อง กฟผ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2550


ดาวน์โหลด ppt การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google