งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1) มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535 เห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP วัตถุประสงค์ : –ให้ กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1) มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535 เห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP วัตถุประสงค์ : –ให้ กฟผ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1) มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535 เห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP วัตถุประสงค์ : –ให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอก รูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้าและไอ น้ำร่วมกัน (Cogeneration) กำหนดให้มีการใช้ไอน้ำ > 10 % กำหนดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า > 45 % –ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยได้ในประเทศ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น –ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ –ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าด้วย

2 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (2) รัฐบาลได้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เป็นเชื้อเพลิงใน ปี 2540 ซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ: –ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดต่ำลง –กำลังการผลิตสำรอง (Reserve Margin) ของระบบอยู่ในระดับสูง แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ครม. มี มติวันที่ 11 ส.ค. 2540 เห็นชอบ: –ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานนอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือ ใช้เป็นเชื้อเพลิง และโครงการ SPP ประเภท Non-Firm –ไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณ –ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของระบบส่งและระบบจำหน่ายที่จะรับได้ มติ กพช. วันที่ 26 ธ.ค. 49: เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยให้ขยาย ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200 MW เป็น 4,000 MW

3 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหม่ Cogeneration Renewable FirmNon-Firm CogenerationRenewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ 20-25 ปี อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่อง กฟผ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2550 มติ กพช. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2550 มติ กพช. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2550 เห็นชอบระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1) มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535 เห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP วัตถุประสงค์ : –ให้ กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google