งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 การปรับปรุงกระบวนการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2010) กระบวนการสนับสนุน การรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ

3 - 3 - รายละเอียดของกระบวนการสร้างคุณค่า ความสำคัญของ กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ (PDP 2010) จากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพลังงานในการจัดทำแผนพัฒนากำลัง การผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ PDP 2010 ในช่วง 20 ปี (ปี 2553-2573) เพื่อสร้างความชัดเจนในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว กระตุ้น การลงทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยาย กำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ มีหน้าที่ในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้การจัดหาพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการในราคาที่ เป็นธรรม สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้รับบริการ ประชาชน : มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ/ทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม และ ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ (ไฟฟ้าไม่ตก/ไม่ดับ) บมจ.ปตท : นำแผน PDP ไปเป็นกรอบในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับ โรงไฟฟ้า กฟผ. : นำแผนไปเป็นกรอบในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ

4 - 4 - ผลลัพธ์ของกระบวนการ การดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2007 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของ กระบวนการ และค่า เป้าหมาย การนำเสนอแผน PDP 2007 ต่อ กพช. และ ครม. เห็นชอบ ค่าเป้าหมาย : 100 % ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และค่าเป้าหมาย ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ/ทบทวน แผน PDP ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการ พัฒนาปรับปรุงแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ นำเสนอ กพช. และ ครม. ค่าเป้าหมาย : 100 % รายละเอียดของกระบวนการก่อนปรับปรุง

5 เริ่มต้น รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูล จัดประชุมทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงฯ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา เห็นชอบ สนพ. เตรียมประชุมนำเสนอแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผน PDP ไปดำเนินการ กพช./ครม. สิ้นสุดกระบวนการ คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นด้านสมมติฐาน แผน PDP ขอบเขตของกระบวนการ ที่ดำเนินการก่อนปรับปรุง นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญฯ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ,เอกชน นักวิชาการ, NGO ผู้สนใจทั่วไป สื่อต่าง ๆ แก้ไข/ปรับปรุง/ ทบทวน ร่างแผน PDP 1 สัปดาห์ 4 เดือน 1 สัปดา ห์ 1 เดือน 1 สัปดาห์ 1 เดือน เห็นชอบ

6 - 6 - ประเด็นของการปรับปรุงกระบวนการ ประเด็นสำคัญ ของปัญหา หรือเงื่อนไข สถานการณ์ที่ นำมาซึ่งการ ปรับปรุง กระบวนการ การปรับปรุงแผน PDP เพื่อให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ฯ ตามสภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวปลายปี 2551 การสำรองไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้าตามนโยบายการลดภาวะ โลกร้อน รวมทั้ง การจัดทำแผน PDP ที่ผ่านมา ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผน PDP ของประเทศ แนวคิด เครื่องมือ ที่ใช้ในการ ปรับปรุง กระบวนการ การเพิ่มขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ระดับบริหารงาน การเพิ่มขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของ วาระ/ข้อมูลของแผน PDP โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการ และผู้ประกอบการ เป็นต้น 2. การรับฟังความคิดเห็นแผน PDP การเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ทุกกลุ่มและแบบเปิดกว้าง ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะในส่วนกลาง 3. ติดตามและประเมินผลตามแผน PDP เพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้าผลการ ดำเนินการตามแผน และเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป

7 - 7 - เริ่มต้น รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา และ วิเคราะห์ข้อมูล จัดประชุมทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงฯ คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา เห็นชอบ สนพ. นำเสนอแผน PDP ต่อ กพช. และ ครม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผน PDP ไปดำเนินการตามแผนฯ กพช. สิ้นสุดกระบวนการ รับฟังความคิดเห็นด้านสมมติฐาน แผน PDP ขอบเขตของกระบวนการที่ ดำเนินการหลังปรับปรุง นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญฯ หน่วยงานราชการ,นักวิชาการ,รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, NGO, ผู้สนใจทั่วไป, สื่อต่าง ๆ เพิ่มเติม/ปรับปรุง หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นักวิชาการ, NGO, ผู้สนใจทั่วไป, สื่อแขนงต่าง ๆ, ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สัมมนารับฟังความ คิดเห็นร่างแผน PDP ร่างแผน PDP 1 สัปดา ห์ 4 เดือน 1 สัปดา ห์ 2 เดือน 1 สัปดา ห์ 2 เดือ น ปตท. จัดทำแผนการ จัดหาก๊าซธรรมชาติ สนพ. ศึกษา ทบทวน อัตราส่วนเพิ่มราคา รับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพิ่มเติม ครม. เห็นชอบแผน PDP เห็นชอบ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 1 2 3

8 - 8 - ตัวชี้วัดผลสำเร็จของ กระบวนการ และค่าเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผน PDP 2010 ทุกกลุ่มเป้าหมาย กพช. และ ครม. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ภายในเวลาที่กำหนด (มีนาคม 2553) มีค่าเป้าหมาย 100% ตัวชี้วัดภายใน กระบวนการ และค่าเป้าหมาย -ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำแผน PDP ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และผ่าน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย - มีค่าเป้าหมาย 100% การปรับปรุงกระบวนการ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก การปรับปรุง กระบวนการ ได้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2010 ที่มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ โปร่งใส จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาแผน PDP มีความสอดคล้อง กับความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ในราคาที่เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้าน เศรษฐกิจ และเป็นไปตามนโยบายการลดภาวะโลกร้อน

9 ปัญหา / อุปสรรคในการปรับปรุง กระบวนการ -นโยบายด้านการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามกระบวนงานที่ได้กำหนดไว้ -งบประมาณที่มีจำกัดไม่สามารถสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชนได้ทั่วถึง วิธีการจัดการกับปัญหา/ อุปสรรค -การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ และการสอบถามความพึงพอใจในการจัดทำแผนฯ ทาง Internet รวมทั้งการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ สรุปบทเรียน บทเรียนที่ได้รับจากการปรับปรุง กระบวนการ การจัดทำแผน PDP จะต้องเป็นที่ยอมรับ มีกระบวนการที่โปร่งใสตาม หลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง จะต้องมีกระบวนการรับฟังความเห็น ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดข้อร้องเรียน และลดแรงต่อต้าน จากกลุ่มผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยที่ทำให้การปรับปรุง กระบวนการประสบผลสัมฤทธิ์ -ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับแผน PDP โดยไม่มี การต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด -แผน PDP ได้ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. เรียบร้อยแล้ว ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้

10 - 10 - รายละเอียดของกระบวนการสนับสนุน ความสำคัญ ของ กระบวนการ รวบรวมข้อมูล พลังงานของ ประเทศ ปัจจุบันฐานข้อมูลของ สนพ. มีการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธี key ข้อมูลเข้าระบบ ฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิต การใช้ การนำเข้า-ส่งออก น้ำมัน ข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ข้อมูลไฟฟ้า ทำให้ต้องใช้เวลานานในการ key และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนั้น สนพ. จึงปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยการเปลี่ยนวิธีการนำเข้าข้อมูล จากวิธีการ key ข้อมูลมาเป็นการนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการ Transfer ซึ่งจะ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน สนพ. นำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการ Transfer ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเคมี และ ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ในอนาคต กลุ่มผู้รับบริการ ผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

11 - 11 - รายละเอียดของกระบวนการสนับสนุน ผลลัพธ์ของกระบวนการ ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานได้รับการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ สนพ. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกระบวนการ และค่าเป้าหมาย ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานได้รับการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประมาณวันที่ 12 ของทุกเดือน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และ ค่าเป้าหมาย การ update ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่าง ต่อเนื่อง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สนพ. ทุกเดือน

12 - 12 - เริ่มต้ น รวบรวมข้อมูลการ ผลิต การใช้ การนำเข้า การ ส่งออก และมูลค่า พลังงานจากแหล่ง ต่างๆ นำเข้าข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ด้วยวิธีการ Key ระบบฐานข้อมูลปรับปรุง แก้ไข  ฐานข้อมูลสถิติพลังงาน  ฐานข้อมูล Emission ไม่ ถูกต้อง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ถูกต้อ ง วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และ จัดทำรายงาน เผยแพร่ข้อมูลตาม สิทธิ์ สิ้นสุด กระบวนการ ขอบเขตของกระบวนการที่ดำเนินการอยู่เดิม

13 - 13 - ประเด็นของการปรับปรุงกระบวนการ ประเด็นสำคัญของปัญหา หรือเงื่อนไขสถานการณ์ที่ นำมาซึ่งการปรับปรุง กระบวนการ ที่ผ่านมาการรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทันตามเวลาที่ กำหนดไว้ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน เนื่องจากข้อมูลที่นำมาใช้เป็น ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งต้องรวบรวมมาจากหน่วยงานอื่น หากแหล่งข้อมูลมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรายงาน สนพ.จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ รายงานตามข้อมูลต้นฉบับทุกครั้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น - สนพ. จะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานขอความร่วมมือกับ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นประจำ และอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ ครบถ้วนและทันตามเวลา - ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล รูปแบบ รายงานให้สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลต้นฉบับทุกครั้ง ก่อนที่จะนำเข้า ข้อมูลด้วยวิธีการ Transfer แนวคิด เครื่องมือที่ใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน เพิ่มฐานข้อมูลปิโตรเคมี และฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC เพื่อจะได้มีข้อมูลด้านพลังงานครอบคลุม ครบถ้วน การเพิ่มช่องทางการนำเข้าข้อมูลจากเดิมที่ใช้ระบบการ key ข้อมูล เพียงอย่างเดียว เป็นการ Transfer ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

14 - 14 - เริ่มต้น รวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก และ มูลค่าพลังงานจากแหล่งต่างๆ นำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้วยวิธีการ Key ระบบฐานข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ไม่ ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง ถูกต้อ ง วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงาน เผยแพร่ข้อมูลตามสิทธิ์  เว็บไซต์ สนพ.  DOC-EPPO  ฐานข้อมูล สิ้นสุดกระบวนการ นำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้วยวิธีการ Transfer ฐานข้อมูลสถิติพลังงาน ฐานข้อมูล Emission ฐานข้อมูลปิโตรเคมี ฐานข้อมูลการจำหน่าย ไฟฟ้าราย TSIC ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน ขอบเขตของกระบวนการที่ดำเนินการใหม่

15 - 15 - ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกระบวนการ และ ค่าเป้าหมาย ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานได้รับการเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ค่าเป้าหมาย : ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และค่า เป้าหมาย ประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลการผลิตและการใช้ พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายวันที่ 11 ของทุกเดือน ค่าเป้าหมาย : มีความล้าช้าไม่เกิน 1 วันทำการ การปรับปรุงกระบวนการ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการปรับปรุง กระบวนการ 1.ครอบคลุมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก และมูลค่าพลังงานจาก แหล่งต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำ รายงานภาพรวมพลังงานของประเทศ 2.การ update ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่าง ต่อเนื่อง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สนพ. ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน

16 ปัญหา / อุปสรรคในการ ปรับปรุงกระบวนการ การรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามเวลา เนื่องจากข้อมูล ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งต้องรวบรวมมาจากหน่วยงานอื่น หากแหล่งข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรายงาน สนพ. จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานตามข้อมูลต้นฉบับทุกครั้ง วิธีการจัดการกับปัญหา/ อุปสรรค การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันตามเวลา ตรวจสอบรูปแบบรายงานให้สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลต้นฉบับทุก ครั้ง ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการ Transfer สรุปบทเรียน บทเรียนที่ได้รับจากการ ปรับปรุงกระบวนการ การที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ควบถ้วน รวดเร็ว ส่งผลให้การ กำหนดนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของ ประชาชน ปัจจัยที่ทำให้การปรับปรุง กระบวนการประสบ ผลสัมฤทธิ์ ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ ศพส. ใน การ update ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง โดย ดำเนินการให้เสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด

17 17 PDP ก่อนหลัง ผลลัพธ์ของ กระบวนการ การดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังการ ผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2007 ได้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2010 ที่มีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ โปร่งใส จากการพิจารณา กลั่นกรองของคณะอนุกรรมการฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ เกี่ยวข้อทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาแผน PDP มี ความสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ในราคาที่ เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ และเป็นไปตาม นโยบายการลดภาวะโลกร้อน ตัวชี้วัดภายใน กระบวนการ และ ค่าเป้าหมาย ร้อยละของความสำเร็จของการ ดำเนินการ/ทบทวน แผน PDP ที่ ผ่านความเห็นชอบ จาก คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงแผน กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ นำเสนอ กพช. และ ครม. ค่าเป้าหมาย : 100 % -ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำแผน PDP ที่ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงแผน กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และผ่านกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย - มีค่าเป้าหมาย 100% ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระบวนการ และค่าเป้าหมาย การนำเสนอแผน PDP 2007 ต่อ กพช. และ ครม. เห็นชอบ ค่าเป้าหมาย : 100 % การมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผน PDP 2010 ทุก กลุ่มเป้าหมาย กพช. และ ครม. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังการผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ภายในเวลาที่กำหนด (มีนาคม 2553) มีค่าเป้าหมาย 100% ผลการดำเนินงานของกระบวนการตามตัวชี้วัดของกระบวนการหลังปรับปรุงเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง

18 ก่อนหลัง ผลลัพธ์ของ กระบวนการ ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานได้รับ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สนพ. 1.ครอบคลุมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก และมูลค่าพลังงานจาก แหล่งต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำ รายงานภาพรวมพลังงานของประเทศ 2.การ update ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สนพ. ภายใน วันที่ 12 ของทุกเดือน ตัวชี้วัดภายใน กระบวนการ และ ค่าเป้าหมาย การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สนพ. จะดำเนินการได้หลังจาก เจ้าหน้าที่ update ข้อมูลด้านพลังงาน ด้วยการ Key แล้วเสร็จ ปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลมีความ ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น เพิ่มช่องทางการนำเข้าข้อมูลจากเดิมที่ใช้ระบบการ key ข้อมูลเพียงอย่างเดียว เป็นการ Transfer ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลโดยตรง โดยใช้วิธีการดังกล่าวกับฐานข้อมูลที่ พัฒนาขึ้นมาใหม่ ได้แก่ ฐานข้อมูลปิโตรเคมี และฐานข้อมูล การจำหน่ายไฟฟ้าราย TSI ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระบวนการ และค่าเป้าหมาย ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานได้รับ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประมาณวันที่ 12 ของทุกเดือน ประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลการผลิตและการใช้ พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สนพ. ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน และเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน ทางเว็บไซต์ สนพ. ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 95 ผลการดำเนินงานของกระบวนการตามตัวชี้วัดของกระบวนการหลังปรับปรุงเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุง กระบวนการรวบรวมข้อมูลพลังงานของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google