งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา ผลการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 นำเสนอโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤศจิกายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา ผลการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 นำเสนอโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤศจิกายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา ผลการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 นำเสนอโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤศจิกายน 2548

2 เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2 (2543-2547) 626 2

3 จำนวนโครงการตัวอย่างในการประเมินผล 3

4 การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการ แผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับ

5 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ ผลการดำเนินงานโดยรวม กระบวนการดำเนินงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานประมาณร้อยละ 55 ของโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ของ พพ. โดยโครงการที่ดำเนินการจนถึงขั้นการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ ในโครงการอาคารของรัฐและอาคารควบคุม ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยผลการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าที่ได้เทียบกับเงินลงทุนของโครงการภายใต้แผนงานภาคบังคับ เท่ากับ 2.25 บาท/KWh และมีระยะเวลาคืนทุน 5.84 ปี ประสิทธิผลอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีมูลค่าของผลการ อนุรักษ์เทียบกับเป้าหมายการอนุรักษ์ตามแผนการดำเนินงานของ พพ.โดยรวมประมาณร้อยละ 50 4

6 ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ ผลประหยัดพลังงานรวม 697 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทน ภายใน (IRR) ร้อยละ 6 (เงินลงทุน 4,359 ล้านบาท) ด้านสังคม บุคลากรของหน่วยราชการและเอกชนยังขาดจิตสำนึกในการเป็น เจ้าของ และพฤติกรรมต่อการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากได้รับเงิน ช่วยเหลือในการปรับปรุงทั้งหมด ด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานส่วนใหญ่ยังเก็บอุปกรณ์เดิมไว้เพื่อรอจำหน่าย ยังไม่มีการ จัดการซากที่เหมาะสม 5 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ

7 โครงการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ กระบวนการดำเนินการ : ระยะเวลาของโครงการ และระยะเวลาในการอนุมัติโครงการ เหมาะสม แต่ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังมีความล่าช้า บุคลากรของ พพ. ที่ดูแล โครงการ มีความเหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ การรับรู้และเข้าใจในประเด็นที่สื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย : การรับรู้ข้อมูลดี เนื่องจาก พพ. มีการเน้นย้ำการสื่อสารผ่านทางกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ของ พพ. 6 ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมของ พพ. : สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชื่นชอบ และเห็นประโยชน์ การเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน : การประชาสัมพันธ์ของ พพ. สามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรม อนุรักษ์พลังงานแบบเป็นนิสัยเพิ่มมากขึ้น ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ

8 สิ่งที่พบจากการสำรวจ ปัญหาการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ปัญหาเรื่องความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์การใช้พลังงาน ผู้ประกอบการไม่มั่นใจในผลการประหยัดพลังงานหลังปรับปรุงตาม มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ความไม่พร้อมของบุคลากรของโรงงาน/อาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีราคาสูง ยังไม่มีการบังคับใช้บทลงโทษเมื่อผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฯ 7 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ โครงการโรงงาน/อาคารควบคุม

9 สิ่งที่พบจากการสำรวจ ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ระหว่างผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน วิธีการจัดซื้อตามระเบียบของหน่วยงานราชการทำให้ไม่สามารถ จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไม่มีจำหน่ายแพร่หลายในต่างจังหวัดและ มีราคาแพง ขาดผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดูแลรักษาอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานโยกย้ายตามระบบราชการ จึงขาดความ ต่อเนื่องในการดำเนินงาน 8 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ โครงการอาคารของรัฐ

10 ข้อเสนอแนะ บังคับใช้บทลงโทษตาม พรบ.ฯ รัฐควรส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้กับโรงงาน/อาคาร เช่น ลดภาษีอุปกรณ์ประหยัด พลังงาน ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น ผลักดันให้มีการใช้ข้อกำหนดหรือมาตรฐานด้านพลังงานสำหรับ อาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง จัดทำและเผยแพร่คู่มือประหยัดพลังงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 9 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ

11 ข้อเสนอแนะ โครงการอาคารของรัฐ ควรจัดการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ เหตุผลใน การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ เข้าร่วมโครงการก่อนทำการปรับปรุงอาคาร และควรให้ผู้บริหาร อาคารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ รัฐควรจัดทำมาตรฐานในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงาน ราชการให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด 10 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ

12 ข้อเสนอแนะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรใช้การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และต่อเนื่อง รูปแบบของกิจกรรมและเนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม และเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ อย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรการลงโทษทางสังคมแก่หน่วยงานที่ไม่ประหยัด พลังงาน ด้านการประเมินผล ควรกำหนดกรอบและเกณฑ์ในการประเมินผลให้ชัดเจน ควรมีการติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นระยะ ควรแยกงบประมาณในการจัดจ้างผู้ติดตามประเมินผล ออกจาก งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 11 ผลการประเมิน : แผนงานภาคบังคับ

13 การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการ แผนงานภาคความร่วมมือ

14 ผลประเมินในภาพรวม ผลการดำเนินงานโดยรวมของแผนงานภาคความร่วมมือ อยู่ในระดับ ปานกลาง กระบวนการดำเนินงาน อยู่ระดับ ค่อนข้างดี มีกระบวนการดำเนินงานที่ เหมาะสม แม้โครงการบางส่วนจะประสบปัญหาความล่าช้า ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ การอนุรักษ์พลังงานส่วนใหญ่ ยังคงต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ ประสิทธิผล อยู่ในระดับ ค่อนข้างดี สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในระดับ โครงการรองได้ดี แต่ยังสามารถไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนงาน ฯ หรือส่งผลด้านพลังงานของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบ อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านบวก เช่น ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังคงดำเนินการอยู่ในวงจำกัด เช่น ติดตั้งระบบสาธิต 12 ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

15 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และความร้อนใต้พิภพ 13 พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อยู่ที่ 12.5 - 21.3 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (กรณีโครงการ สาธิตระบบและจำหน่าย ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการ สาธิต ระบบและจำหน่ายไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านระยะที่ 2) ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตในเชิงพาณิชย์ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

16 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และความร้อนใต้พิภพ 14 พลังงานความร้อนใต้พิภพ จากการศึกษาในระดับเบื้องต้น พบว่า เป็นแหล่งขนาดเล็กที่อยู่ในแถบภาคเหนือ มีศักยภาพประมาณ 300-500 กิโลวัตต์ มีความคุ้มค่าการลงทุน โดยมีต้นทุนการผลิตพลังงานอยู่ที่ 2.02 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง มีความคุ้มค่าการลงทุน โดยมีต้นทุนการผลิตพลังงานอยู่ที่ 2.02 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (กรณีโครงการ ศึกษาเพื่อประเมิน ศักยภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

17 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และความร้อนใต้พิภพ 15 พลังงานลม มีศักยภาพที่จะดำเนินการเฉพาะในบางพื้นที่ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง (3.97-9.44 บาท) พลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าขนาดจิ๋วส่วนใหญ่ใช้งานมานาน ทำให้เครื่องจักร อยู่ในสภาพทรุดโทรม หลายหมู่บ้านได้เลิกใช้งานแล้ว โรงไฟฟ้าขนาดจิ๋วส่วนใหญ่ใช้งานมานาน ทำให้เครื่องจักร อยู่ในสภาพทรุดโทรม หลายหมู่บ้านได้เลิกใช้งานแล้ว (กรณีโครงการ จัดการด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน แบบพึ่งพาตนเองได้) ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตไฟฟ้าได้ ไม่เพียงพอความต้องการ ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

18 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน กลุ่มพลังงานจากก๊าซชีวภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมาก มีโอกาสในการขยายผลสูง และมีองค์ ความรู้ภายในประเทศ บางโครงการมีผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่าการลงทุน เช่น โรงงาน แปรรูปมันสำปะหลังที่มีผลตอบแทนการลงทุนถึงประมาณร้อยละ 20 (กรณีโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย อุตสาหกรรมเพื่อใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบ UASB) ปัญหาที่พบ คือ การนำก๊าซไปใช้ไม่เต็มที่ และมีการปล่อยทิ้งใน บรรยากาศ (โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ฯ ส่วนที่ 2 : เกษตรกรรายย่อย) โครงการผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า ปริมาณขยะที่ป้อนเข้าสู่ โรงงานยังต่ำกว่าเกณฑ์การออกแบบ เนื่องจากกิจกรรมการคัดแยก ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนยังไม่เต็มพื้นที่ตามเป้าหมาย และมีปัญหา ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในระบบคัดแยกขยะ 16 ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

19 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน กลุ่มพลังงานจากชีวมวล การใช้งานชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานมีความคุ้มทุนในบางกรณี เช่น ผลิตพลังงานความร้อนร่วม (Co-generation) หรือการใช้ชีวมวลที่ เป็นของเหลือใช้ในอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวมวลบางชนิดที่มีความคุ้มทุนในการใช้งาน ได้ถูกใช้ งานอยู่แล้วเกือบเต็มศักยภาพด้านปริมาณที่มี เช่น แกลบ เส้นใย ปาล์ม และชานอ้อย จนทำให้ปัจจุบันราคาของชีวมวล เช่น แกลบ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในปัจจุบันบางฤดูจะอยู่ที่ 900-1,100 บาท/ตัน การดำเนินการยังต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการ นำเข้าเครื่องจักร 17 ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

20 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน 18 กลุ่มการส่งเสริมเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้ แต่มีข้อจำกัดในการขยายผลโครงการ เนื่องจากไม่มีการแยก ประเภทขยะ โครงการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคนิคการจัดการ (VE) ใช้เงิน ลงทุนต่ำ แต่มีศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายสูง โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงบ่มใบยาสูบ สามารถลดปริมาณการ ใช้พลังงานได้กว่าร้อยละ 30 และช่วยลดมลพิษ กลุ่มการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

21 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน 19 กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านและการจัดการด้านการใช้ (DSM) โครงการ TOU (สำหรับบ้านพักอาศัย) ขณะนี้สามารถดำเนินการ ได้ในบางพื้นที่ แต่ยังประสบปัญหาในด้านราคาของมิเตอร์ที่มี ราคาแพง ผลการศึกษาโครงการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์พลังงานในระดับ จังหวัดยังไม่ถูกนำไปใช้ปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีการ จัดสรรงบประมาณรองรับมาตรการ/โครงการนำร่องที่ได้ศึกษาไว้ กลุ่มห้องทดสอบและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน มี การจัดตั้งห้องทดสอบอุปกรณ์หลายชนิดทั้งตู้เย็น มอเตอร์ไฟฟ้า และบัลลาสต์ รวมไปถึงการทดสอบสมรรถนะของเตาหุงต้มแอลพีจี การดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ส่วนใหญ่เป็น การดำเนินมาตรการที่เน้นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึก ซึ่งยังไม่ ส่งผลไปสู่เป้าหมายด้านผลอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

22 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน 20 กลุ่มการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสาขาขนส่ง เป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานสูง จึงมีศักยภาพในการอนุรักษ์ พลังงานได้มากในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก การดำเนินงานด้านไบโอดีเซล พบว่า การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมัน พืชที่ใช้แล้วเพื่อใช้งานในรถสองแถว ที่มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 19 บาทต่อลิตร (กรณีโครงการ วิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลใน จังหวัดเชียงใหม่) ขณะที่ การรณรงค์ให้มีการใช้ไบโอดีเซลในรถโดยสาร ยัง ดำเนินการได้เพียงบางส่วน เนื่องจากทาง ขสมก. ยังไม่เชื่อมั่นใน ผลกระทบจากการใช้ไบโอดีเซลต่อเครื่องยนต์ (กรณีโครงการ กรุงเทพฯ ฟ้าใสด้วยไบโอดีเซล) ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

23 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน 21 กลุ่มการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสาขาขนส่ง โครงการส่งเสริมให้รถแท็กซี่ใช้งานก๊าซธรรมชาติ โดยให้การ สนับสนุนเงินทุนติดตั้ง พบว่า แท๊กซี่บางส่วนหันไปใช้งานก๊าซหุงต้ม ที่แม้มีราคาขายก๊าซที่สูงกว่า แต่ต้นทุนการติดตั้งอุปกรณ์ต่ำกว่ามาก การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อลดการเดินรถเที่ยวเปล่า และจัดสร้างที่จอด รถ (Park and Ride) ในบริเวณหมอชิต และบางซื่อ ที่ก่อให้เกิดผล ประหยัดพลังงานที่คุ้มค่าการลงทุน โครงการสร้างเส้นทางจักรยาน มีข้อจำกัดที่สำคัญในการสร้าง เส้นทางจักรยาน คือ ถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับการวางแผนให้มี ทางจักรยาน ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

24 ผลการประเมินตามกลุ่มประเภทพลังงาน 22 กลุ่มโครงการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยัง website ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อื่นทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มสาธิตเทคโนโลยี โครงการศูนย์สาธิตประสิทธิภาพพลังงาน ในภาพรวมผลการ ดำเนินการอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ยั่งยืนหากขาด งบประมาณในการสนับสนุนหลังจบโครงการ ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

25 ข้อเสนอแนะ สนพ. ควรกำหนดกรอบการสนับสนุนในเชิงรุก เพื่อกำหนดเป้าหมาย การอนุรักษ์พลังงานและแนวทางในการสนับสนุนโครงการที่ชัดเจน การดำเนินการในสาขาการพัฒนาพลังงาน ควรมีการจัดลำดับ ความสำคัญของสาขาที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน จริงก่อน ควรมีการติดตามการใช้พลังงานก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการใน กลุ่มประหยัดพลังงาน เพื่อทราบผลการประหยัดจริง และควรขยาย ผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการ ขนส่ง และการประหยัดพลังงานในสาขาขนส่งและ SMEs 23 ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

26 ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรด้านการ พัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการนำเข้า ส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านพลังงานในระดับต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการกำหนดรูปแบบการประเมินผลตอบแทนทางด้าน เศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการ 24 ผลการประเมิน : แผนงานภาคความร่วมมือ

27 การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการ แผนงานสนับสนุน

28 ผลการดำเนินงานโดยรวม กระบวนการดำเนินงานของแผนสนับสนุนมีความเหมาะสมปานกลาง ขาดการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายในการให้การสนับสนุน ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ หรือของแผน อนุรักษ์พลังงาน และขาดการบูรณาการระหว่างแผนงาน ประสิทธิภาพของแผนงานดี สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและใช้ งบประมาณได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิผลของแผนงานดี สามารถผลิตผลผลิตได้ตามเป้าหมายของ โครงการ และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบด้านการอนุรักษ์พลังงานของแผนงาน ไม่เป็นรูปธรรม แต่จะ มีผลกระทบด้านสังคม โดยการสร้างจิตสำนึกและการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 25 ผลการประเมิน : แผนงานสนับสนุน

29 การขาดกลยุทธ์หรือเป้าหมายในการสนับสนุนทุน ทำให้การ สนับสนุนไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพลังงาน ไม่มีโครงการเพื่อจัดการองค์ความรู้จากโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน กำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานระยะต่อไป การสนับสนุนอย่างบูรณาการระหว่างแผนงานรองยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ผลงานวิจัยที่ได้จากการสนับสนุน ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในแผนงานอื่นได้ เป็นต้น ข้อสังเกตของที่ปรึกษา 26 ผลการประเมิน : แผนงานสนับสนุน

30 สนพ. ควรกำหนดกรอบทิศทางในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามลำดับความสำคัญของประเภทพลังงานที่ต้องการสนับสนุนใน แต่ละปี โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงาน แผนอนุรักษ์ พลังงาน และตอบสนองต่อความต้องการของแผนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง สนพ. ควรผลักดันให้มีการนำผลผลิตที่ได้จากการสนับสนุน โครงการ เช่น งานวิจัย หรือผลการศึกษาด้านมาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 27 ผลการประเมิน : แผนงานสนับสนุน

31 จำนวนโครงการตัวอย่างในการติดตามผลลัพธ์ 28

32 การติดตามผลลัพธ์โครงการ แผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับแผนงานภาคบังคับ

33 ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (EER) โครงการอาคารของรัฐ 29 ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคบังคับ

34 ผลการตรวจวัดระดับความส่องสว่างโครงการอาคารของรัฐ โครงการอาคารของรัฐ 30 ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคบังคับ

35 ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โครงการอาคารของรัฐ 31 ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคบังคับ

36 การติดตามผลลัพธ์โครงการ แผนงานภาคความร่วมมือ

37 สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องการการดูแลรักษาน้อย (ใช้คนควบคุมเพียง 1-2 คน) โอกาสในการขยายผลน้อย เนื่องจากต้องการเงินลงทุนที่สูง และมี แนวโน้มไม่คุ้มค่าการลงทุน โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จ. แม่ฮ่องสอน : 32 โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน : ขาดการดำเนินงานต่อ หลังสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนฯ อุปกรณ์ สื่อของโครงการ ไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร เนื่องจาก ทางเจ้าของศูนย์ไม่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคความร่วมมือ

38 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นพลังงาน ทดแทนและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2: เกษตรกรรายย่อย : 33 เกษตรกรร้อยละ 77 ยังมีการใช้งานบ่อก๊าซชีวภาพอยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 15 ใช้งานเป็นบางเวลา และร้อยละ 8 เลิกใช้ เกษตรกรร้อยละ 69 มีปริมาณก๊าซชีวภาพเหลือใช้ (ปล่อยทิ้ง 87% เผาทิ้ง 7% แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน 6%) มีเกษตรกรรายย่อยเป็นจำนวนมากที่แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วม โครงการ ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคความร่วมมือ โครงการนำร่องระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บน หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม : ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่และต่อเนื่อง ร้อยละ 30 ไม่ได้มีการ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ร่วมโครงการเห็นว่า ค่าลงทุนสูงแต่ผลิตไฟฟ้าได้น้อย เฉลี่ย 4 กิโลวัตต์ ต่อโรงงาน

39 ชุดกังหันลมสูบน้ำของโครงการยังคงถูกใช้งาน เพื่อสูบน้ำขึ้นถังสูง ได้เพียงพอการใช้งานในแปลงเกษตรสาธิตขนาดเล็ก โดยไม่พบ ปัญหาขัดข้องชำรุด ยังไม่มีการติดตั้งระบบเพิ่มเติม (จากจำนวน 4 แห่งที่ได้การ สนับสนุนจากกองทุน) เนื่องมาจากเงินลงทุนติดตั้งที่สูง และ ผลตอบแทนการลงทุนต่ำ ผู้ดำเนินโครงการได้ทดลองปรับปรุงรูปแบบระบบ ฯ ให้มีขนาดเล็ก ลงและมีน้ำหนักน้อยลง แต่สามารถลดต้นทุนลงได้เพียงเล็กน้อย โครงการจัดตั้งกังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตรในโครงการแปลงสาธิต การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” : 34 ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานภาคความร่วมมือ

40 การติดตามผลลัพธ์โครงการ แผนงานสนับสนุน

41 โครงการพัฒนาบุคลากร 35 ประเภทโครงการอบรมบุคลากรระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศ : ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ มาใช้ในการทำงานและถ่ายทอดให้ผู้อื่น ร้อยละ 94 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดพฤติกรรมในสาขาที่อบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ไปดูงานในหัวข้อด้าน พลังงานอื่น/นำผลจากการดูงานไปขยายผลต่อ ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่า การอบรม/ดูงานก่อให้เกิด แรงผลักดันหรือพัฒนาในสาขาอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37 ของผู้รับทุนได้นำความรู้จากการศึกษาต่อมาใช้ในการทำงาน และสาขาที่ได้รับทุนมีความเหมาะสมกับสายงาน/การศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น ประเภทโครงการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ : ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานสนับสนุน

42 โครงการพัฒนาบุคลากร 36 ประเภทโครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย : ร้อยละ 51 ของผู้รับทุนได้นำความรู้จากการทำงานวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น สอนนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ และ จัดทำโครงการในหน่วยงาน ร้อยละ 22 ของงานวิจัยถูกนำไปทำวิจัยต่อยอด ร้อยละ 61 ของงานวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณชน ร้อยละ 33 ของงานวิจัยถูกนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยอื่น ร้อยละ 25 ของงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานสนับสนุน

43 โครงการบริหารงานตามกฎหมาย 37 มีแนวโน้มความยั่งยืนของโครงการมาก เนื่องจาก โครงการบริหารงาน ตามกฎหมายเป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยงาน สนพ. และ พพ. ในการ บริหารจัดการ ศึกษา และวางแผน ซึ่งพบว่า ร้อยละ 60 ของผล การศึกษาที่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนและ หน่วยงานเจ้าของผลงาน ติดตามผลลัพธ์ : แผนงานสนับสนุน

44 ผลสัมฤทธิ์ของการอนุรักษ์พลังงานผลสัมฤทธิ์ของการอนุรักษ์พลังงานผลสัมฤทธิ์ของการอนุรักษ์พลังงานผลสัมฤทธิ์ของการอนุรักษ์พลังงาน

45 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 38 หมายเหตุ : * โครงการเฉพาะส่วนที่ สนพ. และ พพ. รับผิดชอบ

46 ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงิน 39

47 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินและทรัพยากร 40 หมายเหตุ : * เฉพาะโครงการที่ลงทุนแล้วและมีผลการอนุรักษ์พลังงาน

48 ผลการประหยัด : แผนงานภาคบังคับ 41 ต้นทุนต่อหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเทียบกับเงินลงทุน เท่ากับ 2.25 บาทต่อ kWh (ระยะเวลาคืนทุน 5.84 ปี) * ยังไม่ได้ดำเนินการในมาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

49 มูลค่าการประหยัด : แผนงานภาคบังคับ 42

50 ผลการประหยัด : แผนงานภาคความร่วมมือ 43

51 44 ผลการอนุรักษ์พลังงานตลอดอายุโครงการ ผลการประหยัดพลังงานจริง เท่ากับ ร้อยละ 6.26 เมื่อเทียบกับเป้าหมายของแผนอนุรักษ์ พลังงาน

52 ผลกระทบ 45 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับการลงทุน เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลสนับสนุนเงินลงทุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ บางส่วน ผลกระทบทางด้านสังคม ผลกระทบทางด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ได้มีการใช้ผลผลิตจาก การดำเนินโครงการบางกลุ่ม ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานในทางที่ดี แต่ยังมีข้อจำกัดใน การขยายผล ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับค่อนข้างดี สามารถลดมลพิษ ทางอากาศ กลิ่น น้ำเสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบ

53 ผลการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น มูลค่าการอนุรักษ์ประมาณร้อยละ 50 ของเป้าหมายการดำเนินงาน ของ พ.พ. สามารถดำเนินงานโครงการอาคารของรัฐแล้วเสร็จตามแผน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม ประมาณร้อยละ 60 แต่มีปัญหาเรื่องความยั่งยืนของการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ อาคารของรัฐ และปัญหาเรื่องการผลักดันให้โรงงานควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามเป้าหมายและแผนที่ได้รับอนุมัติ 46 การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามกฎหมายของแผนงานภาคบังคับ

54 47 การบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมธุรกิจการอนุรักษ์พลังงาน ธุรกิจอนุรักษ์พลังงานยังไม่เติบโต ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลอนุรักษ์พลังงานได้ เท่าที่ควร โดยการดำเนินงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียม ความพร้อม หรือระดับโครงการนำร่อง ซึ่งรอการขยายผล การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานทดแทนที่ผ่านมา ยังไม่มีเป้าหมายและลำดับ ความสำคัญรายสาขาพลังงานที่ชัดเจน และยังไม่สามารถขยายการ พัฒนาออกไปอย่างแพร่หลาย ยังมีข้อจำกัดในด้านต้นทุนพลังงานที่ได้ค่อนข้างสูง เงินสนับสนุนใน การลงทุนมีจำกัด และขาดบุคลากรในการดำเนินการโครงการ

55 48 การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี แต่ยังต้องปรับกลยุทธ์และกำหนดทิศทางในการพัฒนา บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนงานอื่น การบรรลุเป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี สามารถสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน

56 49

57 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 50 ควรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และผลักดันให้เกิดการ ดำเนินการให้บริการด้าน value engineering ในเชิงธุรกิจอย่าง แพร่หลาย ควรมีการผลักดันมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง 1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และที่อยู่อาศัย

58 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 51 ขยายขอบข่ายและแรงจูงใจในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น กำหนดราคารับซื้อพลังงานทดแทนที่จูงใจ ควรให้ความสำคัญลำดับต้นกับสาขาพลังงานที่มีศักยภาพและ ความพร้อม เช่น แก๊สชีวภาพ ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล แสงอาทิตย์ ในรูปความร้อน ควรมีการศึกษากำหนดทางเลือกเชื้อเพลิงและพลังงานสำหรับการ ผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และอุตสาหกรรม แล้วทำการวิจัยและพัฒนา เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 2. การพัฒนาและใช้พลังงานทดแทน

59 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 52 3. การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านพลังงาน ปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความ เชี่ยวชาญในรูปแบบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้มากขึ้น โดยให้องค์ประกอบของคณะผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ที่จำเป็นจาก งานวิจัยพื้นฐานจนถึงขั้นการผลิตในเชิงพาณิชย์ และสามารถ บูรณาการต่อการดำเนินการของแผนอนุรักษ์พลังงาน 4. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการขยายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ส่วนภูมิภาค เช่น ให้ผู้ว่า CEO กำกับดูแลและสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัด สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขยายผลโครงการที่เห็นว่า สามารถผลักดันไปสู่การดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เช่น สนับสนุน การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงินแก่เจ้าของ โครงการในระยะแรก

60 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 53 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทบทวนและผลักดันการประกาศใช้มาตรฐานประสิทธิภาพ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุประหยัดพลังงานที่มีการศึกษาไว้ แล้วให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว บังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายสำหรับอาคารและโรงงานที่ไม่ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง กำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานกลุ่ม อุตสาหกรรม 1. ด้านผู้มีส่วนร่วมในการนำผลไปปฏิบัติ

61 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 54 1. ด้านผู้มีส่วนร่วมในการนำผลไปปฏิบัติ การพัฒนาและใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน ควรขยายโครงการที่ประสบผลสำเร็จ โดยเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และสนับสนุนโดยการให้เงินอุดหนุนการศึกษาทางเทคนิคและ การเงินแก่ผู้สนใจ ดังโครงการต่อไปนี้ โครงการก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีน้ำทิ้งความเข้มข้นสูง โครงการติดตั้งปั๊มความร้อน (Heat Pump) โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผลักดันการประกาศใช้มาตรฐานไบโอดีเซล

62 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 55 2. ด้านทรัพยากรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าโครงการที่มีประสิทธิภาพ จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเหมาะสม หรือผลตอบแทน ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ โดยใช้แนวคิด Life Cycle Costing โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา ผลการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 นำเสนอโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 15 พฤศจิกายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google