งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาก๊าซธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0

1 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 2553 2554 2555 2556 2557* รวมในประเทศ 3,511 3,581 3,994 4,042 4,173 - บงกช 596 606 869 1,008 935 - เอราวัณ 256 239 255 197 229 - ไพลิน 430 411 361 363 309 - อาทิตย์ 501 407 268 252 257 - เจดีเอ 649 763 746 733 765 - อื่นๆ 1,079 1,155 1,495 1,489 1,678 รวมนำเข้า 853 928 950 1,013 847 - นำเข้า (พม่า) 830 820 822 657 - นำเข้า LNG - 98 130 191 190 รวมทั้งหมด 4,364 4,509 4,944 5,055 5,021 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

2 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2553 2554 2555 2556 2557* ผลิตไฟฟ้า 2,728 2,476 2,670 2,695 2,603 โรงแยกก๊าซ 652 867 958 930 918 อุตสาหกรรม 478 569 628 635 631 รถยนต์ (NGV) 181 231 278 307 315 รวม 4,039 4,143 4,534 4,568 4,467 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2553 2554 2555 2556 2557* ผลิตไฟฟ้า 68 60 59 58 โรงแยกก๊าซ 16 21 20 อุตสาหกรรม 12 14 รถยนต์ (NGV) 4 5 6 7 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

3 การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2554 5,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6,415 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,720 2556 8,067 8,624 8,596 8,095 8,735 8,540 8,819 8,634  8,584  8,732   8,432 2557 8,405 9,089 9,099 8,409 8,751* ∆ (%) จาก ปีก่อน 4.8 5.2 5.8 3.8 5.0* ∆(%) จาก เดือนก่อน -0.3 7.2 0.3 -7.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.

4 การใช้ NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2554 207 230 231 215 238 246 242 248 222 197 243 2555 267 276 279 260 278 277 271 283 284 285 292 278  2556 290 310 309 291 314 307 317 303 2557 304 326 327 302 315* ∆ (%) จาก ปีก่อน 4.8 5.2 5.8 3.8 5.0* ∆(%) จาก เดือนก่อน -0.3 7.2 0.3 -7.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – เม.ย.


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google