งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * เบื้องต้น * Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6181,6561,6601,6771,5961,5401,6011,6801,6411,682 การผลิต การนำเข้า (สุทธิ) , การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%)

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * เบื้องต้น น้ำ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ * Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* การใช้1,6181,6561,6601,6771,5961,5401,6011,6801,6411,682 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า GDP

4 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย : ล้านบาท * เบื้องต้น ชนิด *อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันดิบ 644,933753,783715,7891,002,667620, น้ำมันสำเร็จรูป 55,68062,35048,317 26,74515, ก๊าซธรรมชาติ 62,82777,84378,90188,41487, ถ่านหิน 15,42218,89629,65636,45637, ไฟฟ้า 7,1148,2947,4144,5403, รวม 785,976921,166880,0781,158,822764,

5 มูลค่าการส่งออกพลังงาน * เบื้องต้น หน่วย : ล้านบาท ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) * น้ำมันดิบ 56,83545,81256,57527, น้ำมันสำเร็จรูป 160,926159,077260,384176, ไฟฟ้า 1,7302,1072,2532, รวม 219,491206,995319,212207,

6 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 7.6% * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) มูลค่า (พันล้านบาท) , * เบื้องต้น

7 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * เบื้องต้น ชนิด * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ธรรมดา พิเศษ แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** รวม

8 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *20.8* ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี *เบื้องต้น

9 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค *12.2* ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือน ก่อนปี *เบื้องต้น

10 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *50.3* ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จากเดือนก่อนปี *เบื้องต้น

11 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค *22.172* ∆ (%) จาก ช่วงเดียวกัน ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน ปี *เบื้องต้น

12 ความต้องการ LPG โพรเพน และบิวเทน หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น * 2552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2552* * 2552 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4* อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,8105,198 1,147 1,267 1,389 1, การใช้4,7885,198 1,147 1,267 1,389 1, ครัวเรือน2,1242, อุตสาหกรรม รถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี9031, ใช้เอง ส่งออก

13 * 2552 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) * ผลิตไฟฟ้า2,2422,2572,3462,4232, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม2,9973,0863,2883,4443, การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน * เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

14 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง * เบื้องต้น * 2552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Q1Q2Q3Q * 2552 Q1Q2Q3Q4* MEA42,23641,7339,68910,63810,96510, PEA89,30389,97320,47922,84523,76822, ลูกค้าตรง EGAT 2,8732, ทั้งประเทศ134,412134,48930,87934,22735,39534,

15

16 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น p2553f การใช้1,5201,5451,604 1,6181,6561,711 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

17 ชนิด p2553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2553f เบนซิน 7,248 7,215 7,3377,1217,5807, ดีเซล 19,59418,37118,71017,64318,35018, ก๊าด+เครื่องบิน 4,314 4,538 4,9504,6514,4204, น้ำมันเตา 6,205 5,851 4,2223,2872,6442, LPG* 4,364 5,074 5,812 6,828 6,9396, รวม41,72541,05041,030 39,531 39,93240, ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

18 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG หน่วย : พันตัน * เบื้องต้น p2553f - การใช้3,0993,5184,1164,7885,1985,976 ครัวเรือน1,6041,7211,8842,1242,2092,287 อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ,3112,066 ใช้เอง การผลิต4,1774,1674,4694,8034,4694,341 - การนำเข้า ,635 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ feedstock ใช้เอง

19 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน * เบื้องต้น หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู ชนิด p2553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) p2553f ผลิตไฟฟ้า 2,2422,2572,3462,4232,4582, โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 2,9973,0863,2883,4443,5794,


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google