งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ธันวาคม 2548 เท่ากับ 111.4 ธ. ค.48 / พ. ย.48 ลดลง ร้อยละ 0.1 ธ. ค.48 / ธ. ค.47 สูงขึ้น ร้อยละ 5.8 ปี 2548 / ปี 2547 สูงขึ้น ร้อยละ 4.5

4 ธ. ค.48 / พ. ย.48 ลดลง ร้อยละ 0.1 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.6 สินค้าสำคัญ ที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด - ผลไม้ - ไข่ไก่ - ไก่สด - ข้าวสารเจ้า หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.2 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - บุหรี่ - น้ำมันเบนซิน และดีเซล

5 ธ. ค.48 / ธ. ค.47 สูงขึ้น ร้อยละ 5.8 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.5 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่ย่าง - ผักสด - ผลไม้ - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.0 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารเครื่องบิน - ค่าทัศนาจรใน / ต่างประเทศ

6 ปี 48 / ปี 47 สูงขึ้น ร้อยละ 4.5 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 5.0 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ปลาและสัตว์น้ำ - ไข่ไก่ - ผักสด / ผลไม้ - อาหารสำเร็จรูป หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.3 สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญ ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - วัสดุก่อสร้าง - ค่ากระแสไฟฟ้า - ก๊าซหุงต้ม - ค่าโดยสารสาธารณะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ยาสูบ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2548 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

9 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

10 ดัชนีราคาผู้บริโภค – ภูมิภาค ภาคPOP พฤศจิกายน 48 ธันวาคม 48 M/MY/YA/AM/MY/YA/A ประเทศ 100 % - 0.7 5.9 4.4 - 0.1 5.8 4.5 กทม./ ปริมณฑล 47 % - 0.5 6.1 4.3 - 0.3 5.74.4 กลาง 17 % - 0.8 5.7 4.7 - 0.3 5.7 4.8 เหนือ 12 % - 1.0 5.74.50.05.94.7 อีสาน 15 % - 1.2 5.64.50.26.04.5 ใต้9% - 0.3 5.4 4.9 - 0.1 5.4 4.9

11 ดัชนีราคาผู้บริโภค – ภูมิภาค (M/M)

12 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน ธันวาคม 2548 เท่ากับ 103.4 ธ. ค.48 / พ. ย.48 ลดลง ร้อยละ 0.2 ธ. ค.48 / ธ. ค.47 สูงขึ้น ร้อยละ 2.6 ปี 2548 / ปี 2547 สูงขึ้น ร้อยละ 1.6

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนธันวาคม 2548 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

14 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

15 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะ เดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคา ผู้ผลิต (CPA) (CPA) เดือน ธ. ค. 48 เท่ากับ 129.5 สูงขึ้นจาก ธ. ค.47 ร้อยละ 8.0 สูงขึ้นจาก พ. ย.48 ร้อยละ 0.2 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 0.1 ลดลง ร้อยละ 0.1 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - พืชผัก ( มะนาว กะหล่ำปลี ต้นหอม ผักชี ) - พืชผัก ( มะนาว กะหล่ำปลี ต้นหอม ผักชี ) - ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ - ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง ลดลง ร้อยละ 2.1 หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง ลดลง ร้อยละ 2.1 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันดิบ และก๊าซ ธรรมชาติ - น้ำมันดิบ และก๊าซ ธรรมชาติ หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.2 สูงขึ้น ร้อยละ 0.2 สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - สุกรชำแหละ - สุกรชำแหละ - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย - ยางแท่ง ยางแผ่น รมควัน - ยางแท่ง ยางแผ่น รมควัน - บุหรี่ - บุหรี่ - จอภาพคอมพิวเตอร์ - จอภาพคอมพิวเตอร์

17 ดัชนีราคา ผู้ผลิต เฉลี่ยปี 2548 เท่ากับ 126.3 ปี 2548 สูงขึ้นจาก ปี 2547 ร้อยละ 9.2 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 21.2 สูงขึ้น ร้อยละ 21.2 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวเปลือก และ ยางพารา - ข้าวเปลือก และ ยางพารา หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 17.4 หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 17.4 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันดิบ และ ก๊าซ ธรรมชาติ - น้ำมันดิบ และ ก๊าซ ธรรมชาติ หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 7.2 สูงขึ้น ร้อยละ 7.2 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง

18 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือน ธันวาคม 2548 ดัชนี (2543=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

19 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้ผลิตของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกัน ปีก่อน

20 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต ของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

21 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนธันวาคม 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google