งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการติดตาม ประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (2548-2554) นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โรงแรมสยามซิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการติดตาม ประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (2548-2554) นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โรงแรมสยามซิตี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการติดตาม ประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (2548-2554) นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 25 ก. ค. 2548

2 ประเด็นที่นำเสนอ การติดตามประเมินผล แผนอนุรักษ์ฯ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการติดตาม ประเมินผล

3 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ปลัดกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักนโยบายและแผนพลังงาน คณะรัฐมนตรี สำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน

4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงาน เลขานุการกรม 17 สำนักงาน เลขานุการกรม 17 * งานบริหารทั่วไป * งานการเจ้าหน้าที่ * งานช่วยอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ * งานการคลัง * ส่วนยุทธศาสตร์นโยบาย และแผนพลังงาน * ส่วนพัฒนาระบบ สารสนเทศพลังงาน * ส่วนติดตาม และประเมินผล * ส่วนปิโตรเลียม * ส่วนไฟฟ้า * ส่วนอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานหมุนเวียน สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน 26 สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน 26 สำนักวิเคราะห์ แผนพลังงาน สำนักวิเคราะห์ แผนพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน เลขานุการกรม สำนักงาน เลขานุการกรม สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน สำนักนโยบายและ แผนพลังงาน

5 การติดตามและประเมินผลแผน อนุรักษ์พลังงาน กรรมการกองทุนฯ งานประเมินผลแผน อนุรักษ์พลังงาน อนุฯประเมินผล รายงานผล สนพ. อำนาจหน้าที่ อนุฯประเมินผล อนุมัติเงินกองทุนเพื่อจ้างที่ ปรึกษาประเมินผล ประเมินผลรายโครงการ เสนอข้อพิจารณาประกอบ รายงานประเมินผล ตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อำนาจหน้าที่ อนุฯประเมินผล อนุมัติเงินกองทุนเพื่อจ้างที่ ปรึกษาประเมินผล ประเมินผลรายโครงการ เสนอข้อพิจารณาประกอบ รายงานประเมินผล ตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6 ปัญหาและอุปสรรค การประเมินที่ผ่านมาทิ้ง ช่วงเวลาห่าง ผลการประเมินไม่ สมบูรณ์ การประเมินที่ผ่านมาทิ้ง ช่วงเวลาห่าง ผลการประเมินไม่ สมบูรณ์ โครงการขาดการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถ ปรับแก้โครงการได้ทันการ โครงการขาดการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถ ปรับแก้โครงการได้ทันการ ขาดเอกภาพในการติดตาม ประเมินผลโครงการ ขาดเอกภาพในการติดตาม ประเมินผลโครงการ เจ้าหน้าที่ สนพ. มีจำนวนไม่ เพียงพอ เจ้าหน้าที่ สนพ. มีจำนวนไม่ เพียงพอ

7 แนวทางการประเมินผลแผนอนุรักษ์ฯแนวทางการประเมินผลแผนอนุรักษ์ฯ – ประเมินผลรายโครงการอย่างต่อเนื่อง – เน้นการมีส่วนร่วม – ประเมินผลจากระดับโครงการ สู่แผนงาน และแผนอนุรักษ์ สู่แผนงาน และแผนอนุรักษ์ – ประเมินผลรายโครงการอย่างต่อเนื่อง – เน้นการมีส่วนร่วม – ประเมินผลจากระดับโครงการ สู่แผนงาน และแผนอนุรักษ์ สู่แผนงาน และแผนอนุรักษ์

8 เป้าประสงค์ของแนวทางการ ประเมินผล Awareness ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับแนวทางการติดตาม ประเมินผล Attempt ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน ในการทำงาน Achievement มีการนำผลที่ได้ไปปรับปรุงงาน

9 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ก่อนดำเนินโครงการ (Pre-Project) ประเมินความเหมาะสมของแผนการดำเนิน โครงการและการสนองตอบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ ระหว่างเนินโครงการ (Ongoing-Project) เสร็จสิ้นโครงการ (Project Completion) ผลกระทบ/ความยั่งยืน (Post-Project) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนิน โครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร ประเมินถึงผลสำเร็จของโครงการว่าบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ เพื่อดูผลสำเร็จต่อเนื่อง ผลประโยชน์ และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะยาว

10  ตรวจติดตามและทบทวน การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ จับผิด  สร้างความเข้าใจ  รับฟังความคิดเห็น  ร่วมกันวิเคราะห์  สร้างความขัดแย้ง  การแสดงความเห็น  วิพากษ์วิจารณ์

11 BSC การติดตามและประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2548 โครงการ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนงานบริหาร เชิงกลยุทธ์ แผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน แผนงานพัฒนา พลังงานทดแทน CIPPI รายงานผลการติดตามและประเมินผล จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ การประเมินผลโครงการ แผนงาน และแผนอนุรักษ์ฯ

12 เป้าหมาย แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีผู้จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 400 คน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนประถมและมัธยมอย่างน้อย 30,000 โรงเรียน พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาโดยผลิตบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 1,400 คน พัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านพลังงานระดับท้องถิ่น 500 คน มีผู้จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 400 คน พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนประถมและมัธยมอย่างน้อย 30,000 โรงเรียน พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาโดยผลิตบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 1,400 คน พัฒนาทักษะผู้ชำนาญการด้านพลังงานระดับท้องถิ่น 500 คน แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน 10,353 ktoe สาขาขนส่ง 6,269 ktoe สาขาอุตสาหกรรม 3,411 ktoe สาขาบ้านอยู่อาศัย 673 ktoe แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ พลังงานแสงอาทิตย์ 33 ktoe พลังงานลม 19 ktoe พลังงานน้ำ 102 ktoe พลังงานชีวมวล 3,673 ktoe พลังงานก๊าซชีวภาพ 1,625 ktoe พลังงานจากพืช 2,078 ktoe แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน 7,530 ktoe งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย งานบริหารจัดการ งานอื่นๆ

13 แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ แผนงาน บริหารเชิงกลยุทธ์ แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน แผนงาน พัฒนาพลังงานทดแทน งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค 65 % งานพัฒนาและสาธิต 20 % งานพัฒนาบุคลากร 10 % งานประชาสัมพันธ์ 5 % แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค 30 % งานพัฒนาและสาธิต 45 % งานพัฒนาบุคลากร 20 % งานประชาสัมพันธ์ 5 % งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย 33 % งานบริหารจัดการ 33 % งานอื่น ๆ ตามนโยบาย 34 % การจัดสรรงบประมาณ ปี 2548 50 % 35 % 15 % 650 ล้านบาท 455 ล้านบาท 195 ล้านบาท 1,300 ล้านบาท

14 ชั้นภูมิที่ 1 แผนงาน ชั้นภูมิที่ 2 กลุ่มงาน ชั้นภูมิที่ 3 เทคโนโลยี ชั้นภูมิที่ 4 ระดับผลสำเร็จของโครงการ แผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค - การใช้พลังงานในสาขาขนส่ง - การใช้พลังงานในสาขาตสาหกรรม - การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย -โครงการที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ -โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น -ผลลัพธ์ของโครงการหลังจากที่ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ งานพัฒนาและสาธิต - การใช้พลังงานในสาขาขนส่ง - การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรม - การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย งานพัฒนาบุคลากรและ ประชาสัมพันธ์ -การพัฒนาบุคลากร -การประชาสัมพันธ์ แผนพลังงานทดแทน งานศึกษาวิจัยเชิงเทคนิค -พลังงานแสงอาทิตย์ -พลังงานลม -พลังงานน้ำ -พลังงานชีวมวล -พลังงานก๊าซชีวภาพ -พลังงานจากพืช -ระบบฐานข้อมูล งานพัฒนาและสาธิต -พลังงานแสงอาทิตย์ -พลังงานลม -พลังงานน้ำ -พลังงานชีวมวล -พลังงานก๊าซชีวภาพ -พลังงานจากพืช -กลไกพัฒนาพลังงานที่สะอาด (CDM) งานพัฒนาบุคลากรและ ประชาสัมพันธ์ -การพัฒนาบุคลากร -การประชาสัมพันธ์ แผนงานบริหารเชิงกล ยุทธ์ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย งานบริหารจัดการ งานอื่นๆ รวม 61 โครงการ การกำหนดกลุ่มโครงการในการติดตามและประเมินผลการกำหนดกลุ่มโครงการในการติดตามและประเมินผล

15 การประเมินผลโครงการ โดย CIPPI Model ความยั่งยืนของโครงการ INPUT PROCESS PRODUCT ประสิทธิผล ผลกระทบ ประสิทธิภาพ นโยบายของ สนพ. กลยุทธ์ของ สนพ. แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร กระบวนการดำเนิน โครงการ การจัดการ / การ บริหารโครงการ ผลจากการดำเนิน โครงการ ผลตอบแทนด้าน พลังงาน ผลตอบแทนด้าน เศรษฐกิจ องค์ความรู้จาก โครงการ IMPACT ความมั่นคงด้าน พลังงาน การจัดหาพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม CONTEXT ยุทธศาสตร์ของ กระทรวง นโยบายของกระทรวง สถานการณ์พลังงาน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การประเมินผลที่ผ่านมา

16 แผนอนุรักษ์พลังงาน พันธกิจ ผลสำเร็จของโครงการ/แผนงานตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานและผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการตามแผนงาน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และงบประมาณ การเรียนรู้และพัฒนา องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ การปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน Balanced Scorecard (BSC)

17 เข้าใจวัตถุประสงค์ กรอบและแนวทางติดตาม ประเมินผลร่วมกัน มีการประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบชัดเจนในการประสานข้อมูลระหว่าง กัน ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ เรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ ติดตามประเมินผล เข้าใจวัตถุประสงค์ กรอบและแนวทางติดตาม ประเมินผลร่วมกัน มีการประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบชัดเจนในการประสานข้อมูลระหว่าง กัน ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ เรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ ติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ

18 โครงสร้างการบริหารงานติดตามและประเมินผลแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ปรึกษา คณะทำงาน Steering Committee โครงการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 รายงานผล (ทุกๆ 3 เดือน) คณะกรรมการกองทุน ฯ

19 www.eppo.go.th สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการติดตาม ประเมินผล แผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 (2548-2554) นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โรงแรมสยามซิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google