งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. New influenza virus in animals low risk for human 2. Higher risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Pandemic alertness.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. New influenza virus in animals low risk for human 2. Higher risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Pandemic alertness."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. New influenza virus in animals low risk for human 2. Higher risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Pandemic alertness phases 10 Sep 06 4. Increased man-to-man transmission, (community level Tx limited to one country In a region) 6. Pandemic (outbreaks in more than one region of the world) 5. Significant increase in man-to-man Tx, (community level Tx in more than one country in a region)

3 Three pandemic waves: weekly combined influenza and pneumonia mortality, United Kingdom, 1918–1919 1 2 3

4 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

5 ความรู้เกี่ยวกับ Influenza A (H1N1) ข้อมูลปัจจุบันจากองค์การอนามัยโลก ( ต้องติดตามต่อเนื่อง ) การรระบาดยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Phase 5) ลักษณะทางระบาดวิทยาคล้าย Seasonal flu – วิธีติดต่อเหมือนกัน – ระยะฟักตัว 2-7 วัน – ติดต่อง่าย (Ro 1.2 -1.5) – อัตราติดเชื้อต่อเนื่อง (Secondary AR 15 - 30%) คนทั่วโลกไม่มีภูมิต้านทาน ทุกคนมี โอกาสติดเชื้อ ความรุนแรงน้อย ( อัตราป่วยตาย 0.1 – 1.0%) ผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

6 21 Feb 08  In-country pandemic origin  Cross-border introduction ยุทธศาสตร์การ เตรียมความพร้อม และรับมือกัยไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1)

7 ตั้งความคาดหมายให้ ตรงความจริง ล้อมรั้วทั่ว ไทย ปลอดภัย จากโรค เชื้อโรคเข้าไทย ไม่ ผิคจากคาด ไทย ไม่ประมาท มาตรการเข้มข้น ร่วมมือทุกคน ลด ผลกระทบ

8 ป้องกันการป่วย / ตาย ลดผลกระทบเศรษฐกิจ /สังคม 19 May 09 ยุทธศาสตร์การ เตรียมความพร้อม และรับมือกัยไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1) เตรียมพร้อม ทั่วไทย เผยแพร่ ส่งเสริม พฤติกรรม อนามัย ซ้อมแผน / BCP เฝ้าระวัง / ควบคุม ดูแล / รักษา คัด กรอง สกัดกั้น

9 Doctor ThermoScan Ear Thermometer>38 ํ c Medical Center Immigration Health Beware Card Self Declare T8 HBC T8 Unfill/Risk area/History+ BoESRRT SRRT Home Resident Voluntary Residential Restriction VRR DCFU Hospital SRRT VRR <7 day DC >7 day T8 T8 T8 Not fit in case definition Fit in case definition Case definition: Hx(Risk area) Sign & symptom Ambulance Registered Hospital Mask Suvannabhumi International Airport BGCD BGCD EMS DMS BGCD BoE=OK SRRT=OK HandOut Flu VRR T/E ร่าง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ. ศ. 2552 : โดยศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ให้ติดตามใน www.moph.go.th

10 ติดเชื้อ อย่ใน ระยะฟักตัว (1/1000) 10 คน ไม่ติดเชื้อ (999/1000) 9990 คน ตรวจพบมีไข้ที่ ท่าอากาศยาน 1-2 คน ตรวจไม่พบไข้ ผ่านเข้าประเทศ 8-9 คน / วัน นำเข้าดูแล ที่ รพ. เพื่อตรวจ รักษา และควบคุม การแพร่เชื้อ ต้องค้นหาให้พบ และตรวจ รักษา ควบคุม โดยระบบเฝ้าระวัง และ ควบคุมโรคที่เข้มแข็ง ในทุกจังหวัด คาดการ Scenario การคัดกรองผู้เดินทาง ระหว่าง ประเทศ เพื่อ สกัดกั้นโรคเข้าประเทศ ( ตัวเลขสมมุติ ) 19 พค. 2552 ผู้เดินทาง เข้าประเทศ 30,000 คน/วัน มาจากประเทศที่ ยังไม่มีการระบาด (2/3) 20,000คน มาจากประเทศที่มี การระบาด (1/3) 10,000คน

11 ตรวจไม่พบไข้ ผ่านเข้ประเทศ 8-9 คน / วัน โรงเรียน ก. วิทยา 9 14 21 32 คล้ายเหตุการณ์ใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น 19 พค. 2552 คาดการ Scenario เหตุการณ์สืบเนื่องจากการคัด กรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ หากระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค ในประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ( ตัวเลขสมมุติ )

12 Exercises of pandemic influenza preparedness plans Central level Provincial level Service center level Functional drills 7 Feb 05 Table-top exercise

13

14 Risk ! Are you ready?


ดาวน์โหลด ppt 1. New influenza virus in animals low risk for human 2. Higher risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Pandemic alertness.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google