งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เกณฑ์การ ให้คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เกณฑ์การ ให้คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เกณฑ์การ ให้คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่ 1 – 5 มาเฉลี่ย เป็นน้ำหนักคะแนนเท่ากับร้อยละ 3

2 5. หากหน่วยงานไม่จัดทำรายงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ส่ง ให้กองกลางตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1 คะแนน หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติ 1. กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯ จะไม่ นำคะแนนตัวชี้วัดที่ 3.2 มาคำนวณ ( กล่าวคือ หน่วยงานนั้นๆ จะมีคะแนนเต็มในภาพรวมเท่ากับ 97 คะแนน ) 2. กรณีหน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฯ คะแนนที่ได้จะลดหลั่นลงไปโดยการเทียบ บัญญัติไตรยางศ์หรือวิธีการดำเนินการในแต่ ละขั้นตอน 3. วิธีการนับวันในแต่ละขั้นตอน จะนับเฉพาะวันทำ การ หากในเดือน ใดมีวันที่กำหนดในแต่ละขั้นตอนตรงกับวันหยุดจะ นับวันทำการถัดไป 4. กรณีที่ระบบฯ ขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามปกติ ให้หน่วยงานพิมพ์ หน้าจอ (Print Screen) ที่แสดงความผิดปกติของระบบ แนบรายงานประจำเดือน

3 ขั้นตอน ที่ 1 : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับ ภายในกำหนด หน่วยงานต้องตอบรับเรื่อง ร้องทุกข์จากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับ แจ้งทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน ที่ 2 : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการ ดำเนินการแก้ไข และรายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ - ภายใน 3 วันทำการ - ทุกวันที่ 15 - ทุกวันที่ 30 ขั้นตอนการ ปฏิบัติ

4 ขั้นตอน ที่ 3 : การติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือ ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานต้องมี การติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และ จัดทำรายงานการสรุปเรื่องร้องเรียนทุกเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่งให้ กองกลางพิจารณาภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป ขั้นตอน ที่ 4 : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนให้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ( พิจารณาตอนสิ้นปี ) ขั้นตอนการ ปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร เกณฑ์การ ให้คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google