งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการ ให้บริการ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการ ให้บริการ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการ ให้บริการ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ

2 2 LineStaffLine & Staff 545 น้ำหนัก : ร้อยละ

3 นิยาม การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากหน่วยงาน ผู้รับบริการ หมายถึง การสำรวจ ความพึงพอใจจากประชาชนผู้มา รับบริการโดยตรงหรือบุคลากร จากหน่วยงาน / ส่วนราชการ ทั้ง ภายในและภายนอก กรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้น ให้บริการ

4 ประเด็นในการสำรวจ ได้แก่ 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการ ผ่านทางระบบ - อิเล็กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวย ความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ เสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ 4

5 5 สูตรการคำนวน ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ

6 เกณฑ์การให้คะแนน 6 *** คำนวนเป็น ระดับคะแนน 1 – 5 คะแนนที่ได้เป็นไปตามค่าเฉลี่ย ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 ครั้ง คือ การนำผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 รวมกับ ผลคะแนนสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 หาร 2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

7 สรุป 7 1. การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ จะดำเนินการ 2 ครั้ง และคิดผลคะแนน เป็นไปตามค่าเฉลี่ยผลสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 2 ครั้ง 2. การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในปี 2557 จะร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันทาง - การศึกษา เป็นผู้สำรวจและ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt 1 ประเด็นการประเมิน : คุณภาพการ ให้บริการ ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google