งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละความสำเร็จ ของการนำองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน องค์การไปสู่การ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละความสำเร็จ ของการนำองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน องค์การไปสู่การ ปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละความสำเร็จ ของการนำองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน องค์การไปสู่การ ปฏิบัติ

2 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. น้ำหนัก : ร้อยละ LineStaffLine & Staff สำนักงา นเขต --

3 คำอธิบาย องค์ความรู้ คือ แนวคิด ความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ ประสบการณ์ แนว ปฏิบัติหรือรูปแบบ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้ จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานกับ ต่างประเทศ

4 การวัดความสำเร็จ กำหนดการวัด ความสำเร็จของการ ดำเนินการออกเป็น 8 ขั้นตอน

5 ขั้นตอนคะแน น ( ร้อย ละ ) 1.การวิเคราะห์ ความรู้ * ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง * 1) การฝึกอบรม / ดูงาน ตปท. ปี 2555 – ) แลกเปลี่ยนข้าม หน่วยงานปี ) ดูงานในประเทศปี 2556 * ต้องเป็นโครงการที่หน่วยงานจัดเอง 10

6 ขั้นตอนคะแนน ( ร้อย ละ ) 2. การกำหนดแผนงาน / โครงการตามที่ได้ วิเคราะห์ การวัดผลการ ดำเนินการ ผลงานที่ทำได้ X 100 เป้าหมายตามตัวชี้วัด * ตัวชี้วัดหลายตัวให้หาค่าเฉลี่ย ของผลรวมของผลงานก่อน 30 / 30

7 ขั้นตอนคะแนน ( ร้อยละ ) 4. การจัดทำรายงาน ติดตามผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ จัดเก็บความรู้ไว้ให้ คนในหน่วยงาน ภายในมุม / แหล่ง เรียนรู้ 5 6. การกระจายความรู้ ให้หน่วยงานอื่นทราบ 5

8 ขั้นตอนคะแน น ( ร้อย ละ ) 7. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบ การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ คะแนนความพึงพอใจที่ ได้ X 20 คะแนนเต็ม ( ความพึง พอใจ ) * ต้องใช้แบบสอบถามของ สำนักงาน ก. ก. 20

9 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้ คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ระดับคะแนน ร้อยละ ความสำเร็จ ของการนำองค์ ความรู้ที่มีอยู่ ในองค์การไปสู่ การปฏิบัติ

10


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละความสำเร็จ ของการนำองค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน องค์การไปสู่การ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google