งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการ จัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการ จัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการ จัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร

2 น้ำหนักคะแนน LineStaffLine & Staff ร้อยละ 4

3 3 1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 2. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง 4. การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในและการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน 6. การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม 7. การค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 8. การจัดลำดับความเสี่ยง 9. การนำความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ 10. การจัดการความเสี่ยง 11. การจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 12. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามที่กำหนด 5 5 10 5 5 5 5 13. การประเมินคุณภาพการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 15 5. การติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 5 โอน เลี่ยง รับ ลด ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

4 4 ภาคผ นวก ก ภาคผ นวก ข ตาราง R4-1 แบบ ปย. 1 ตาราง R1 ตาราง R2 ตารา ง R3 ดีพอ ใช้ ปรับ ปรุง ตาราง R4 รั บ โอ น ลดลด เลี่ ยง แบบ ปย. 2 ขั้นตอนการจัดทำรายงานการบริหารความ เสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555

5 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และ สัมพันธ์กัน ของข้อมูล 2. การนำไปปฏิบัติจริง - ตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง ( ตาราง R 4 ของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554) การ ประเมิน คุณภาพ

6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มพัฒนางานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2225 0465 หรือ โทร. 1372 HTTP://OFFICE.BANGKOK.GO.TH/IAUD สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการ จัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.4 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google