งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ ข้อมูลจากการประชุม รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ A3 Report : รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ Lean Concept : Application & Simulation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ ข้อมูลจากการประชุม รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ A3 Report : รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ Lean Concept : Application & Simulation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ ข้อมูลจากการประชุม รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ A3 Report : รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ Lean Concept : Application & Simulation In Healthcare 3 – 4 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการ LEAN โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2  กระดาษ A3 ( 11*17 นิ้ว) แบ่งเป็น 9 ส่วน  เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน  Plan, Do, Check and Act/Adjust  ใช้รูปภาพ หรือ กราฟ (pictures, charts, no small print)  ทั้งหมดใน 1 แผ่น (visual story teller)

3 1. Reason for action Identify/diagnose the problem 4. Gap analysis : Fish bone diagram/ 5 why 7. Out-standing action 2. Initial state Where are we today 5. Solution approach 8. Result 3. Target state Where do we want to be 6. Solution experiment 9. Lessons learnt

4 1. สาเหตุหรือประเด็น ปัญหา 4. Gap analysis Fish bone diagram/5 why 7. การปฏิบัติที่ สำคัญ (outstanding) 2. สถานการณ์ปัจจุบัน 5. การวางแผนการแก้ไข 8. ผลลัพธ์ 3. สถานการณ์หรือผล ที่ต้องการในอนาคต 6. ทดลองปฏิบัติ 9. ประเด็นการ เรียนรู้

5 กระบวนการคิดด้วยเหตุและผล การมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช้ความรู้สึก ผลลัพธ์และกระบวนการ การสังเคราะห์ การกลั่นกรอง และการ มองเห็นเป็นภาพ การจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ความเป็นหนึ่งและการรักษาความคงเส้นคง วา มุมมองเชิงระบบ

6  A problem well defined, is a problem half solved การที่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมี “ปัญหา”อะไรบ้าง = เท่ากับว่า ปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ตั้งปัญหาในมุมมองของผู้รับบริการ (through the eye of customers)  ผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง  ประเด็นใหญ่พอหรือสำคัญที่จะเสียเวลาแก้ไข  มีความครอบคลุม

7 ปัญหา รอคอยนาน กว่า งาน ที่ต้องการทำจะได้รับ การดำเนินการ เกิดความไม่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ สาเหตุราก ของการผลิตงาน บริการได้ช้ามาก

8  ทำไมจึงเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  ประเด็นปัญหากระทบภาพใหญ่ขององค์กร  ถ้าไม่แก้ไขเกิดอะไรขึ้น  ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ  ความเร่งด่วน

9 STAT Drug หมายถึง : ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน(emergency drugs) ผู้ป่วยต้องได้รับยา Stat ภายใน 30 นาที กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทำเรื่องอะไร.... โดยใคร......... ทำเรื่องอะไร.... โดยใคร.........

10 STAT Drug หมายถึง : ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน(emergency drugs) ผู้ป่วยต้องได้รับยา Stat ภายใน 30 นาที 1.มีข้อร้องเรียนว่าได้รับยา Stat dose ช้า (1 ใบ/เดือน) 2.ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรได้รับในเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้อาจมีผลกระทบ ต่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วย) 3.มีกระบวนการหลายขั้นตอนในการจ่ายยา Stat dose - จำนวนใบสั่งยา 520 ใบ/2072 รายการ /วัน - ใบสั่งยา Stat dose ถูกดำเนินการรวมกับใบสั่งยาที่เร่งด่วนประมาณ 70 ใบ/วัน ใช้เวลา ~ 45 นาที/ใบสั่งยา 4. ต้องการลดระยะเวลาในการรับยา stat dose กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1. เหตุผลในการทำ (Reason for Action) เหตุผลในการทำ = ความเป็นมาของปัญหา + ข้อเท็จจริงประกอบปัญหา + อยากให้เกิดอะไรขึ้น เหตุผลในการทำ = ความเป็นมาของปัญหา + ข้อเท็จจริงประกอบปัญหา + อยากให้เกิดอะไรขึ้น

11 ขั้นตอนของงานทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจริง ลองไปเดินสังเกตด้วย ตัวเอง ขั้นตอนของงานทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจริง ลองไปเดินสังเกตด้วย ตัวเอง

12

13

14 กี่ขั้นตอน

15 ระยะเวลา ระยะทาง ระยะเวลา ระยะทาง

16 เวลาที่มีคุณค่า เวลาที่มีคุณค่า เวลาทั้งหมด เวลาทั้งหมด เวลาที่มีคุณค่า เวลาที่มีคุณค่า เวลาทั้งหมด เวลาทั้งหมด = X 100 คิด ประสิทธิภา พ

17 ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรมีความชัดเจน ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรมีความชัดเจน

18 หาสาเหตุของปัญหาใช้แผนภูมิก้างปลา ถามตัวเองว่า why..why..why..why..why หาสาเหตุของปัญหาใช้แผนภูมิก้างปลา

19 หาสาเหตุของปัญหาใช้แผนภูมิก้างปลา ถามตัวเองว่า why..why..why หาสาเหตุของปัญหาใช้แผนภูมิก้างปลา

20 หาวิธีการแก้ปัญหา.......เพื่อให้เกิดอะไร...... ด้วยเครื่องมือตัวใด ด้วยเครื่องมือตัวใด

21 ให้รายละเอียดว่าในการแก้ปัญหาจะมีกิจกรรมใดบ้าง....... ใครรับผิดชอบ....ระยะเวลาดำเนินการ......ผลลัพธ์ที่ได้.... บทสรุป

22 ผลงานที่โดดเด่น....อาจเป็นตัวอย่างการทำงาน ให้กับคนอื่น...เป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังในการทำมาก.. ผลลัพธ์น่าชื่นชม

23 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร...เปรียบเทียบให้เห็นในช่วงก่อน-หลัง ทำ lean…ขั้นตอน...ระยะเวลา...ระยะทาง...ประสิทธิภาพ...ความพึงพอใจ

24

25

26 บทเรียนที่ได้รับ... ทั้งปัจจัยของความสำเร็จ และ.. อุปสรรคที่ยังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งทำให้เห็นโอกาสพัฒนาต่อไป บทเรียนที่ได้รับ... ทั้งปัจจัยของความสำเร็จ และ.. อุปสรรคที่ยังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งทำให้เห็นโอกาสพัฒนาต่อไป

27 Success Factor Hindering factors Doctors provided great inputs Spend too much time arguing

28 9. LESSONS LEARNT ปัจจัยของความสำเร็จปัจจัยที่กีดกั้น / อุปสรรค 1.การยอมรับการ เปลี่ยนแปลงของระบบ 1.การไม่ให้ความร่วมมือ ของบุคลากร 2.บุคลากรมุ่งเน้นผู้ป่วย เป็นสำคัญ 2.มีกิจกรรมอื่นที่เข้ามา แทรกแนวทางที่วางไว้ 3.มองเห็นปัญหาของผู้ป่วย3.ไม่ตระหนักปัญหาของ ผู้ป่วย

29 1.Reason for action - มีข้อร้องเรียนเรื่องระยะเวลา การรอเยี่ยมไม่ตรงตามเวลา - ความพึงพอใจของผู้ป่วย 60% - มีกิจกรรมทางการพยาบาล ทำให้เข้าเยี่ยมไม่ตรงเวลา 4. Gap analysis7.Outstanding 2. Initial state 5. 5. Solution approach 8. Results 3. Target state 1.ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ตรงตามเวลา ที่กำหนด มากกว่า ร้อยละ 50 2.ความพึงพอใจของญาติในการเข้าเยี่ยม ผู้ป่วย เพิ่มขึ้น 3.ระยะเวลาในการทำกิจกรรม พยาบาล ก่อนเข้าเยี่ยม ลดลง 6. Solution experiment9. Lessons learnt

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์ ข้อมูลจากการประชุม รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ A3 Report : รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ Lean Concept : Application & Simulation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google