งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A3 PROBLEM REPORT A3 PROBLEM SOLVING พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A3 PROBLEM REPORT A3 PROBLEM SOLVING พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A3 PROBLEM REPORT A3 PROBLEM SOLVING พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์
ข้อมูลจากการประชุม A3 Report : รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ Lean Concept : Application & Simulation In Healthcare 3 – 4 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการ LEAN โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2 An A3 is a PDCA Story Board
เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน Plan, Do, Check and Act/Adjust ใช้รูปภาพ หรือ กราฟ (pictures, charts, no small print) ทั้งหมดใน 1 แผ่น (visual story teller) การเขียนโครงร่างแบบง่ายๆ ของระบบการนำวิธีจัดการด้วย PDCA มาใช้งาน ราบงานที่ได้มาจากกระบวนการนี้จะบันทึกแผนการในรูปแบบที่สามารถนำมาพูดคุย พินิจพิเคราะห์ และทำตาม ให้ทำความเข้าใจวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังระบบ

3 1. Reason for action Identify/diagnose the problem
4. Gap analysis : Fish bone diagram/ 5 why 7. Out-standing action 2. Initial state Where are we today 5. Solution approach 8. Result 3. Target state Where do we want to be 6. Solution experiment 9. Lessons learnt

4 1. สาเหตุหรือประเด็น ปัญหา
4. Gap analysis Fish bone diagram/5 why 7. การปฏิบัติที่ สำคัญ (outstanding) 2. สถานการณ์ปัจจุบัน 5. การวางแผนการแก้ไข 8. ผลลัพธ์ 3. สถานการณ์หรือผล ที่ต้องการในอนาคต 6. ทดลองปฏิบัติ 9. ประเด็นการ เรียนรู้

5 ความคิดระบบ A3 กระบวนการคิดด้วยเหตุและผล
การมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช้ความรู้สึก ผลลัพธ์และกระบวนการ การสังเคราะห์ การกลั่นกรอง และการมองเห็นเป็นภาพ การจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความเป็นหนึ่งและการรักษาความคงเส้นคงวา มุมมองเชิงระบบ

6 1. Problem definition A problem well defined, is a problem half solved
การที่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานมี “ปัญหา”อะไรบ้าง = เท่ากับว่า ปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขไปแล้วครึ่งหนึ่ง ตั้งปัญหาในมุมมองของผู้รับบริการ (through the eye of customers) ผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง ประเด็นใหญ่พอหรือสำคัญที่จะเสียเวลาแก้ไข มีความครอบคลุม

7 ความสัมพันธ์ของ ปัญหา ลักษณะปัญหา สาเหตุ
รอคอยนาน กว่า งานที่ต้องการทำจะได้รับการดำเนินการ เกิดความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ สาเหตุราก ของการผลิตงาน บริการได้ช้ามาก

8 ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ทำไมจึงเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประเด็นปัญหากระทบภาพใหญ่ขององค์กร ถ้าไม่แก้ไขเกิดอะไรขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ความเร่งด่วน

9 ทำเรื่องอะไร.... โดยใคร......... พัฒนาระบบการจ่ายยา Stat Dose
STAT Drug หมายถึง : ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน(emergency drugs) ผู้ป่วยต้องได้รับยา Stat ภายใน 30 นาที กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ LEAN: เภสัชกรรม พัฒนาระบบการจ่ายยา Stat Dose ทำเรื่องอะไร.... โดยใคร 9

10 1. เหตุผลในการทำ (Reason for Action)
STAT Drug หมายถึง : ยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน(emergency drugs) ผู้ป่วยต้องได้รับยา Stat ภายใน 30 นาที 1. เหตุผลในการทำ (Reason for Action) มีข้อร้องเรียนว่าได้รับยา Stat dose ช้า (1 ใบ/เดือน) ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรได้รับในเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วย) มีกระบวนการหลายขั้นตอนในการจ่ายยา Stat dose - จำนวนใบสั่งยา 520 ใบ/2072 รายการ /วัน - ใบสั่งยา Stat dose ถูกดำเนินการรวมกับใบสั่งยาที่เร่งด่วนประมาณ 70 ใบ/วัน ใช้เวลา ~ 45 นาที/ใบสั่งยา 4. ต้องการลดระยะเวลาในการรับยา stat dose กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เหตุผลในการทำ = ความเป็นมาของปัญหา + ข้อเท็จจริงประกอบปัญหา + อยากให้เกิดอะไรขึ้น 10

11 ขั้นตอนของงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
ลองไปเดินสังเกตด้วยตัวเอง

12

13

14 กี่ขั้นตอน

15 ระยะเวลา ระยะทาง

16 เวลาที่มีคุณค่า เวลาทั้งหมด
คิดประสิทธิภาพ = X 100

17 ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร
มีความชัดเจน

18 ถามตัวเองว่า why..why..why..why..why
หาสาเหตุของปัญหา ใช้แผนภูมิก้างปลา ถามตัวเองว่า why..why..why..why..why

19 ถามตัวเองว่า why..why..why
หาสาเหตุของปัญหา ใช้แผนภูมิก้างปลา ถามตัวเองว่า why..why..why

20 หาวิธีการแก้ปัญหา .......เพื่อให้เกิดอะไร......
ด้วยเครื่องมือตัวใด

21 ให้รายละเอียดว่าในการแก้ปัญหาจะมีกิจกรรมใดบ้าง. ใครรับผิดชอบ
ให้รายละเอียดว่าในการแก้ปัญหาจะมีกิจกรรมใดบ้าง ใครรับผิดชอบ....ระยะเวลาดำเนินการ......ผลลัพธ์ที่ได้....บทสรุป

22 ผลงานที่โดดเด่น. อาจเป็นตัวอย่างการทำงานให้กับคนอื่น
ผลงานที่โดดเด่น....อาจเป็นตัวอย่างการทำงานให้กับคนอื่น...เป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังในการทำมาก..ผลลัพธ์น่าชื่นชม

23 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร. เปรียบเทียบให้เห็นในช่วงก่อน-หลังทำ lean…ขั้นตอน

24

25

26 ทั้งปัจจัยของความสำเร็จ และ..
บทเรียนที่ได้รับ... ทั้งปัจจัยของความสำเร็จ และ.. อุปสรรคที่ยังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งทำให้เห็นโอกาสพัฒนาต่อไป

27 9. Lessons learnt Doctors provided great inputs
Success Factor Hindering factors Doctors provided great inputs Spend too much time arguing

28 ปัจจัยที่กีดกั้น / อุปสรรค
9. LESSONS LEARNT ปัจจัยของความสำเร็จ ปัจจัยที่กีดกั้น / อุปสรรค 1.การยอมรับการ เปลี่ยนแปลงของระบบ 1.การไม่ให้ความร่วมมือ ของบุคลากร 2.บุคลากรมุ่งเน้นผู้ป่วย เป็นสำคัญ 2.มีกิจกรรมอื่นที่เข้ามา แทรกแนวทางที่วางไว้ 3.มองเห็นปัญหาของผู้ป่วย 3.ไม่ตระหนักปัญหาของ ผู้ป่วย

29 5. - มีข้อร้องเรียนเรื่องระยะเวลาการรอเยี่ยมไม่ตรงตามเวลา
Reason for action - มีข้อร้องเรียนเรื่องระยะเวลาการรอเยี่ยมไม่ตรงตามเวลา - ความพึงพอใจของผู้ป่วย 60% - มีกิจกรรมทางการพยาบาลทำให้เข้าเยี่ยมไม่ตรงเวลา 4. Gap analysis 7.Outstanding 2. Initial state 5. 5. Solution approach 8. Results 3. Target state ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มากกว่า ร้อยละ 50 ความพึงพอใจของญาติในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการทำกิจกรรม พยาบาล ก่อนเข้าเยี่ยม ลดลง 6. Solution experiment 9. Lessons learnt

30

31

32 Thank you


ดาวน์โหลด ppt A3 PROBLEM REPORT A3 PROBLEM SOLVING พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google