งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่ 1 – 4 มาเฉลี่ยเป็น น้ำหนักคะแนนตามประเภทหน่วยงาน LinestaffLine & Staff 655 เกณฑ์การให้ คะแนน : ขั้นตอ นที่หัวข้อคะแนน 1 การรับเรื่อง 1 2 การดำเนินการ แก้ไข 2 3 การรายงานผล 1 4 สถิติการแก้ไข แล้วเสร็จ 1

3 คำนิยามใหม่ที่ควรทราบ : รายละเอียดผลการ ดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการดำเนินการแก้ไขที่หน่วยงานบันทึกเข้า ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ โดยระบุวิธีการ ดำเนินการ / พิจารณาเรื่อง เช่น - แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการ พิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบและ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง - การแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้า ของการดำเนินการ ( กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้ - การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 ขั้นตอน ที่ 1 : การรับ เรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบรับ ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับ แจ้งทุกข์แจ้งเรื่อง และ รายงาน ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หน่วยงานตอบรับดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 : การ ดำเนินกา รแก้ไข จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการ ดำเนินการแก้ไข และ รายงานผลการ ดำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการ ดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และ มีการติดตามความคืบหน้าโดยตลอด - ทุกวันที่ 15 - ทุกวันที่ 30 ( เดือน ก. พ.= วัน สุดท้ายของเดือน ) ขั้นตอนการ ปฏิบัติ

5 ขั้นตอน ที่ 3 : การ รายงาน ผล หน่วยงานจัดทำรายงานการสรุป เรื่องร้องเรียนทุกเดือนให้หัวหน้า หน่วยงานทราบและส่งให้ กองกลางพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ขั้นตอน ที่ 4 : สถิติ การ แก้ไข แล้ว เสร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด ขั้นตอนการ ปฏิบัติ

6 การแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา คือ คำตอบโจทย์กับผู้ร้อง


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร น้ำหนัก คะแนน : โดยนำผลคะแนนรวมในขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google