งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand 1 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัญหาสุราใน ประเทศไทยและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand 1 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัญหาสุราใน ประเทศไทยและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand 1 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัญหาสุราใน ประเทศไทยและยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

2 International Health Policy Program -Thailand 2 ขอบเขตการนำเสนอ สถานการณ์ – สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – สถานการณ์ผลกระทบ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

3 International Health Policy Program -Thailand คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภค เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ประเทศไทยมี คนดื่มเหล้า เยอะไหม คนดื่มเหล้าในประเทศไทย ดื่มบ่อยไหม นักดื่มไทยดื่มแต่ละที ดื่มเยอะไหม นักดื่มไทยดื่มเครื่องดื่มประเภทอะไรมากที่สุด

4 International Health Policy Program -Thailand 4 สถานการณ์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ปริมาณการบริโภคเบียร์เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่าระหว่างปี พ.ศ. 2530-2546 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบ ภาษีสูงประมาณ 2 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อ คนต่อปี สังคมไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณปีละ 2.6 แสนคน โดยเฉพาะกลุ่มประชากร เพศหญิง กลุ่มเยาวชน และ ประชากรอายุน้อย ซึ่ง เป็นอนาคตของชาติมีการดื่มเพิ่มขึ้นชัดเจน

5 International Health Policy Program -Thailand สถานการณ์การบริโภค 2550

6 International Health Policy Program -Thailand 6 ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย (กรัมของแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์) ต่อวัน และ ต่อวันที่ดื่ม (2550) ปริมาณเฉลี่ยต่อวันปริมาณเฉลี่ยต่อวันที่ ดื่ม อายุชายหญิงชายหญิง 12-1931.347.84118.3561.95 20-2429.6815.0591.367.3 25-4437.929.991.7451.69 45-6527.4412.6172.2845.67 Total32.811.0285.7251.99 Source : The National Household Survey for Substance and Alcohol Use (NHSSA) by the Administrative Committee for Substance Abuse Research Network (ACSAN) เบียร์ 6 % ขวดใหญ่ มีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 31 กรัม

7 International Health Policy Program -Thailand 7 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อประชากร 15 ปีขึ้นไป (หน่วย ลิตรของเครื่องดื่ม) พ.ศ. 2531-2549 ที่มา : กรม สรรพสามิต

8 International Health Policy Program -Thailand 8 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อประชากร 15 ปีขึ้น ไป (หน่วย ลิตรของแอลกอฮฮล์บริสุทธิ์), 1962-2001 Alcohol is no ordinary commodity

9 International Health Policy Program -Thailand 9 ร้อยละของผู้บริโภคจำแนกตามความถี่ พ. ศ.2539 และ 2550 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ความถี่ในการบริโภค 25392550 % เปลี่ยน แปลง ทุกวันหรือเกือบทุกวัน 19.521.82+6 1-2 ต่อสัปดาห์ 17.4719.08+4 1-2 ต่อเดือน 16.516.94+46 นาน ๆ ครั้ง 47.2632.63-34

10 International Health Policy Program -Thailand 10 สถานภาพการดื่มสุราของเยาวชนและประชากรไทย อายุ 12-1920-2425-4950-65 ความชุกของผู้ดื่ม (%) ช17.859.058.348.6 ญ7.115.315.410.9 ปริมาณการดื่มต่อครั้ง (กรัม ของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ช118.3591.391.785.7 ญ61.961.351.745.7 ปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปี (กรัม) ช11473108321378510017 ญ2863361246014022 จำนวนวันที่ดื่มหนักต่อปี (วัน) ช9.398.778.258.58 ญ3.954.65.63.5 ที่มา สถานภาพการบริโภคสุรา 2550 เบียร์ 6% 367 ขวดใหญ่ เบียร์ 6% 92 ขวดใหญ่ เบียร์ 6% 3.78 ขวดใหญ่ เบียร์ 6% 1.95 ขวดใหญ่

11 International Health Policy Program -Thailand ความชุกนักดื่ม 15 ปีขึ้นไป

12 International Health Policy Program -Thailand ความชุกนักดื่ม 15-19 ปี

13 International Health Policy Program -Thailand 13 ปริมาณการบริโภค(แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) 2540, 2551 ตามประเภทเครื่องดื่ม 25402551 สไตล์พื้นเมืองสไตล์ตะวันตก Total 7.28Total 7.71

14 International Health Policy Program -Thailand 14 ปริมาณการบริโภค(แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) 2540, 2551 ตามที่มาของเครื่องดื่ม 25402551 ในประเทศ นำเข้า Total 7.28 Total 7.71

15 International Health Policy Program -Thailand คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภค เมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ประเทศไทยมี คนดื่มเหล้า เยอะไหม ไม่ คนดื่มเหล้าในประเทศไทย ดื่มบ่อยไหมไม่ นักดื่มไทยดื่มแต่ละที ดื่มเยอะไหม เยอะ นักดื่มไทยดื่มเครื่องดื่มประเภทอะไรมากที่สุด สุรากลั่น

16 International Health Policy Program -Thailand 16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเริ่มต้นดื่ม ปัจจัย/ เงื่อนไข รายบุคคล ค่านิยมของ สังคม การเข้าถึงเครื่องดื่ม (เศรษฐศาสตร์, กายภาพ, สังคม) การโฆษณา ปัจจัยสนับสนุน การดื่ม นโยบายแอลกอฮอล์ และการนำไปปฏิบัติ

17 International Health Policy Program -Thailand 17 สถานการณ์ผลกระทบจากการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พูดถึง ปัญหาจากแอลกอฮอล์ ท่านนึกถึงอะไร ?

18 International Health Policy Program -Thailand 18 กลไกในการก่อผลกระทบของการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รูปแบบการดื่มปริมาณการดื่ม โรคเรื้อรังอุบัติเหตุ และ โรค เฉียบพลัน ปัญหาสังคม เฉียบพลัน ปัญหาสังคม เรื้อรัง ความเมา ความเป็น พิษ ฤทธิ์เสพ ติด ที่มา : ดัดแปลงจาก Babor, T.F., et al., Alcohol: No ordinary Commodity. 2003,

19 International Health Policy Program -Thailand ผลกระทบในระดับบุคคล แอลกอฮอล์คือ สารก่อความมึนเมา สารการก่อให้เกิดการแท้ง และความพิการแต่ กำเนิด สารพิษต่อสมองและระบบประสาท สารกดภูมิคุ้มกัน สารเสพติด สารก่อมะเร็ง

20 International Health Policy Program -Thailand 20 ผลกระทบด้านสุขภาพ ในประเทศไทยนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับที่สอง โดยก่อ ภาระโรคคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของภาระโรคทั้งหมด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับโรค และการบาดเจ็บกว่า 60 ประเภท เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง 2.3 ล้านรายในปี พ.ศ. 2545 หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.7 ของจากการเสียชีวิตทั้งหมด และ การเสียชีวิต 26,000 คนในประเทศไทย

21 International Health Policy Program -Thailand 21 ผลต่อพัฒนาการของสมอง การดื่มเพียงเล็กน้อย ก็มีผลต่อความสามารถในการจดจำของเยาวชน (NIAAA) ผลทำให้สมองหดตัว โดยเฉพาะส่วน ฮิปโปแคมปัส ยับยั้งการสร้างเซลล์สมองใหม่ (neurogenesis) ผลกระทบต่อสมองใช้เวลานานในการฟื้นตัว และ ส่วนหนึ่งจะเป็นผลเสีย ถาวร (NIAAA) เมื่อเทียบกับคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มในวัยรุ่นจะทำให้ความจำลดลง ร้อยละ 10 ส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง สมองทึบ ไม่ฉลาด เรียนไม่ทันเพื่อน (Jernign, D) หากเริ่มดื่มตั้งแต่ก่อนอายุครบ 15 ปีมีโอกาสติดสุรามากขึ้น 4 เท่า มี โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 7 เท่า และเกิดปัญหาความรุนแรงเพิ่มขึ้น 11 เท่า(Grant B F& Dawson D) ผลจากการดื่มในขณะตั้งครรภ์ ความผิดปกติทางร่างกาย ทางระบบ ประสาท ทางสติปัญญาของเด็ก (Fetal alcohol syndrome, Fetal Alcohol Spectrum Disorder)

22 International Health Policy Program -Thailand 22 ผลกระทบทางสุขภาพของการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน การ เสียชีวิต จำนวนปีที่ เสียชีวิต จำนวนปีแห่ง การสูญเสีย ( ภาระโรค ) การเจริญพันธ์และภาวะ แรกเกิด 0.130.210.14 มะเร็ง 18.9414.528.99 เบาหวาน 0.040.03 โรคทางจิตเวช 5.526.2034.33 โรคของหัวใจและระบบ ไหลเวียน 22.4214.449.8 โรคของตับ 15.7113.7610.22 การบาดเจ็บอย่างไม่จงใจ 25.3534.5825.47 การบาดเจ็บอย่างจงใจ 11.0416.1411.02 รวม 100

23 International Health Policy Program -Thailand 23 แอลกอฮอล์กับอนาคตของประเทศ จังหวัดที่มีนักดื่มมากกว่า --- มีอัตราความพิการแต่กำเนิดมากกว่า

24 International Health Policy Program -Thailand 24 ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ดื่ม การสูบบุหรี่ 6.68 เท่า ใช้ยาแก้ไอ/ยากล่อมประสาท/ยานอนหลับ 2.45 เท่า ใช้สารเสพติด 4.83 เท่า พกพาอาวุธ 2.96 เท่า ชกต่อยตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาท 3.38 เท่า ถูกแฟนตบตีทำร้ายโดยจงใจ 3.08 เท่า วางแผนฆ่าตัวตาย (ฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง) 2.78 (2.77) เท่า ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 2.05 เท่า เคยมีเพศสัมพันธ์ 3.75 เท่า ตั้งครรภ์ หรือทำให้คนอื่นตั้งครรภ์ 2.92 เท่า ที่มา การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในประเทศไทย 2550 แอลกอฮอล์กับอนาคตของประเทศ (2)

25 International Health Policy Program -Thailand 25 ผลกระทบทางสังคม ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อย่างเช่น การ สูญเสียผลิตภาพ ทั้งจากการเจ็บป่วย และการ ทำงานได้ไม่เต็มกำลัง, ภาวะการว่างงาน, และ ความปลอดภัยในการทำงาน ปัญหาครอบครัว ทั้งด้านความสัมพันธ์ และ ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรและคู่สมรส ปัญหาความยากจน ทั้งในระดับปัจเจกและมหภาค ปัญหาความรุนแรง รวมถึงอาชญากรรม

26 International Health Policy Program -Thailand แอลกอฮอล์กับการพัฒนาสังคม (1) 26 จังหวัดที่มีนักดื่มมากกว่า --- รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า และ มีรายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า

27 International Health Policy Program -Thailand 27 แอลกอฮอล์กับการพัฒนาสังคม (2) จังหวัดที่มีนักดื่มมากกว่า --- มีครัวเรือนที่เป็นหนี้ มากกว่า

28 International Health Policy Program -Thailand 28 แอลกอฮอล์กับความยากจน  ร้อยละ 66.7 ของผู้บริโภคมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (2547)  ร้อยละ 48.9 ของผู้บริโภคหญิงมีรายได้น้อยกว่า 2,500 บาทต่อเดือน (2547)  ครัวเรือนไทยที่ยากจนที่สุด 20 % ( ควินไทล์ที่ 1) มี ค่าใช้จ่ายแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.6 ของรายจ่ายทั้งหมด (2549)  ครัวเรือนที่มีผู้บริโภค 1 คน มีค่าใช้จ่ายอาหารลดลง 5% (2549) ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

29 International Health Policy Program -Thailand 29 เทียบสัดส่วนของรายได้และความสูญเสีย เม็ดเงินภาษีที่รัฐได้รับ = 7.34 หมื่นล้านบาท มูลค่าของผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ = 15.07 หมื่นล้านบาท = 1.97% ของ GDP 7.34 – 15.07 = -7.73 หมื่นล้านบาท

30 International Health Policy Program -Thailand ลักษณะของปัญหาแอลกอฮอล์ ปัญหาส่วนใหญ่ มีลักษณะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการ บริโภค ทั้งในระดับบุคคล และ สังคม ปัญหาจากแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีผลต่อบุคคลอื่น นอกจากผู้ดื่ม ส่วนใหญ่ของมูลค่าความเสียหาย แบกรับโดย บุคคลอื่น ไม่ใช่ผู้ดื่ม

31 International Health Policy Program -Thailand ดังนั้น การแก้ปัญหา แอลกอฮอล์ จึงเป็น... การแก้ปัญหาสุขภาพ ลดการตาย การบาดเจ็บ การ ป่วย ที่ไม่จำเป็น การแก้ปัญหาสังคม การเพิ่มคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม คุณภาพของ อนาคตของชาติ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การแก้ปัญหาให้เราทุกคน

32 International Health Policy Program -Thailand ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

33 International Health Policy Program -Thailand 33 “นโยบายแอลกอฮอล์” (alcohol policy) ใน นิยามความหมายที่กว้างหมายถึง ความ พยายามและมาตรการใดๆ จากองค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชน ที่เป็นไปเพื่อการลดและการ ป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 กลไก ที่ต้องทำงานผสมผสานกัน 1.ควบคุมการบริโภคของสังคม 2.ลดความเสี่ยงของการบริโภค 3.แก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา

34 International Health Policy Program -Thailand 34 7 กลุ่ม มาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ 1. ภาษีและราคา ภาษีสุรา 2. ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม การกำหนดบริเวณ/จำนวนจุดขายสุรา การกำหนดเวลาขาย กำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อ การห้ามขายแก่ผู้อยู่ในอาการมึนเมา 3. ดัดแปลงสถานการณ์และบริบทของการบริโภค การจัดกิจกรรมทางเลือกทดแทนการดื่ม 4.การจัดการกับการขับขี่ขณะมึนเมา การบังคับใช้กฎหมายระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

35 International Health Policy Program -Thailand 35 7 กลุ่ม มาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ (ต่อ) 5. การควบคุมการโฆษณา การควบคุมช่องทางและเนื้อหาการโฆษณา การแนบข้อความคำเตือน 6. การให้สุขศึกษาและโน้มน้าว การจัดสุขศึกษาทางสื่อมวลชน คำเตือนบนฉลากเครื่องดื่ม 7. การบำบัดรักษาและคัดกรอง มาตรการคัดกรอง การบำบัดรักษา

36 International Health Policy Program -Thailand 36 มาตรการใดได้ผล ได้ผลดีมากได้ผลดีได้ผลน้อยไม่ได้ผลทำให้ปัญหา แย่ลง ภาษี ร้านขาย เหล้าเป็น ของรัฐ ห้ามขายให้ เด็ก สุ่มตรวจลม หายใจ จำกัดความ หนาแน่น ห้าม โฆษณา เด็ดขาด บำบัดคน ติดสุรา กิจกรรม ทดแทนการ ดื่มเหล้า จัดหารถ ทดแทน การรณรงค์ การให้ ความรู้ การให้ อุตสาหกรร มสุรา ควบคุม ตนเอง การสอนให้ ดื่ม (อย่าง รับผิดชอบ)

37 International Health Policy Program -Thailand วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ ๑. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการพัฒนามาตรการ ของนโยบายแอลกอฮอล์ สร้างความเข้มแข็งในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ ศักยภาพในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล์ ๒. สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๓. เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของสังคมไทยในการจัดการกับ ปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลพลอยได้ แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและกระบวนการจัดทำ เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหา จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องมือในการแก้ปัญหา

38 International Health Policy Program -Thailand หลักการพื้นฐานของยุทธศาสตร์ฯ 1.พัฒนาและปรับปรุงนโยบายแอลกอฮอล์ลักษณะผสมผสาน ระหว่างยุทธศาสตร์ทั้งห้า โดยเน้นที่มาตรการที่มีประสิทธิผล และความคุ้มค่า ในทุกระดับนโยบายตั้งแต่ระดับชุมชน ไป จนถึงประเทศ และพัฒนาความเข้มแข็งของการนำไปปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.ยุทธศาสตร์จะกำหนดความครอบคลุมและทิศทางในการพัฒนา แผนปฏิบัติการในยุทธศาสตร์และมาตรการ และระดับนโยบาย ต่างๆ 3.ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติยอมรับความยืดหยุ่น ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการตามระดับความพร้อมของแต่ละ ยุทธศาสตร์และมาตรการ และแต่ละระดับนโยบายและพื้นที่ 4.ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและแผนปฏิบัติการที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการกำหนดเป้าหมายและความ คาดหวังเป็นขั้นตอน ทั้งในมิติระดับบุคคล มิติเชิงพื้นที่ และ ระดับยุทธศาสตร์

39 International Health Policy Program -Thailand ควบคุม ปริมาณ การบริโภค ป้องกันนักดื่ม หน้าใหม่และ ควบคุมความ ชุกของ ผู้บริโภค ลดความ เสี่ยงของ การบริโภค จำกัดและลด ความรุนแรง ของปัญหา ควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค ยุทธศาสตร์ 1 ควบคุมการเข้าถึง ทางเศรษฐศาสตร์ และทางกายภาพ - ราคา - สถานที่และเวลา ขาย - การเข้าถึงของ เยาวชน ยุทธศาสตร์ 2 ปรับเปลี่ยนค่านิยม และ ลดแรง สนับสนุนการดื่ม - ควบคุมการตลาด โฆษณา - ให้ข้อมูล และเพิ่ม โอกาสของการไม่ ดื่ม ยุทธศาสตร์ 3 ลดอันตราย ของการ บริโภค - การดื่มที่ เสี่ยงสูง - เมาแล้วขับ - การคัดกรอง รักษา ยุทธศาสตร์ 4 การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ - นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน และ ของหน่วยงาน สถาน ประกอบการ ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ( ความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วม โปร่งใส การรณรงค์สาธารณะ รากฐานบนความรู้ ปกป้องผลกระทบจากข้อตกลงการค้า ) ยุทธศาสต ร์ ทั้ง 5 - P rice and A vailability - A ttitude - Ri sk - S ettings - S upport = PAARISS 4 เป้าหมาย เชิงกลไก เป้าหมาย หลัก

40 International Health Policy Program -Thailand 5. ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการหลักและรองที่มีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทั้งสี่ประการ เป้าหมายเชิง กลไก มาตรการหลักมาตรการรองมาตรการสนับสนุน ควบคุม ปริมาณ การ บริโภคของ สังคม - ภาษีและราคา - ควบคุมการเข้าถึง - ควบคุมการ โฆษณา - มาตรการระดับ ชุมชน - การปราบปราม เครื่องดื่ม นอกระบบภาษี - การรณรงค์ สาธารณะ ป้องกันนักดื่ม หน้า ใหม่และ ควบคุม ความชุกของ ผู้บริโภค - ควบคุมการ โฆษณา - ภาษีและราคา - ควบคุมการเข้าถึง - การให้ความรู้ - การดัดแปลงบริบท และ เงื่อนไขการดื่ม - การรู้เท่าทันกล ยุทธการ ตลาดของ อุตสาหกรรม สุรา - การรณรงค์ สาธารณะ ลดความเสี่ยง ของการ บริโภค - ภาษีและราคา - ควบคุมการเข้าถึง - การดัดแปลง บริบทและ เงื่อนไขการดื่ม - ควบคุมพฤติกรรม ขับขี่ ขณะมึนเมา - มาตรการระดับ ชุมชน - ความร่วมมือของ ผู้ประกอบการ - การปรับทัศนคติ ของสังคม ต่อความมึนเมาและ ผลกระทบ - การรณรงค์ สาธารณะ จำกัดและลด ความ รุนแรงของ ปัญหา - การคัดกรองและ บำบัดรักษา - ภาษีและราคา - ควบคุมการเข้าถึง - ระบบบริการ สุขภาพ - มาตรการระดับ ชุมชน - การรณรงค์ สาธารณะ

41 International Health Policy Program -Thailand ไม่มี เรื่องการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุ มีแต่ มาตรการที่ได้ผล และไม่ได้ผล มีแต่ มาตรการที่คุ้มค่า และไม่คุ้มค่า

42 International Health Policy Program -Thailand ขอบคุณครับ thaksaphon @ ihpp.thaigov.net ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา cas.or.th

43 International Health Policy Program -Thailand 43 จริงหรือไม่ 1.ดื่มเหล้าแล้วไม่เป็นโรคหัวใจ 2.ดื่มไวน์ปลอดภัยกว่าดื่มเหล้า 3.ดื่มเหล้าแก้วสองแก้ว ไม่เห็นเป็นไร 4.การกินน้ำหวาน ผลไม้ ช่วยแก้อาการเมาได้ 5.ดื่มน้ำ กาแฟ เครื่องดื่มคาเฟอีน แก้เมาค้างได้

44 International Health Policy Program -Thailand 44 จริงหรือไม่ 6.ออกกำลังกาย ให้เหงื่อออกมากๆ ทำให้สร่างเมา 7.ดื่มเหล้าผสมน้ำอัดลมหรือโซดาจะเมาน้อยกว่าดื่ม เพียวเพียว 8.กินของขบเคี้ยวทำให้เมาน้อยลง 9.ดื่มเหล้าแก้หนาวได้ 10.ดื่มเหล้าเสริมสมรรถภาพทางเพศได้

45 International Health Policy Program -Thailand 45 จริงหรือไม่ 11.ดื่มอย่างมีสติ ดื่มอย่างรับผิดชอบ ก็ปลอดภัยจาก ปัญหา 12.ดื่มแล้วไม่ขับ เราก็ไม่ก่อปัญหาแล้ว 13.ดื่มไม่ถึงระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัม ขับรถได้ปลอดภัย 14.ตัวของเรา เงินของเรา ดื่มเหล้าเป็นเรื่องของเรา คนอื่นไม่มีสิทธิมาเกี่ยว 15.ดื่มเหล้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

46 International Health Policy Program -Thailand 46 ปริมาณการดื่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ( การศึกษาในประเทศอังกฤษ ) 11.85 ml of 6% beer หนึ่งขวดใหญ่ กินได้ 55.7 วัน 16.77 ml of 40% whiskey หนึ่งกลม กินได้ 44.7 วัน


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand 1 นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัญหาสุราใน ประเทศไทยและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google