งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร คำอธิบาย : เรื่องร้องเรียน หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร คำอธิบาย : เรื่องร้องเรียน หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร คำอธิบาย : เรื่องร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครที่ปรากฏอยู่ ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน คือ 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนจากระบบฯ ทุกวัน 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาโดยเร็ว 3. มีรูปภาพประกอบ ก่อนและหลัง หรือ หลักฐานอื่นๆ รายงานผล ให้หัวหน้า หน่วยงานทราบ 4. ชี้แจงผู้ร้อง ( กรณีสามารถติดต่อได้ ) 5. บันทึกผลการดำเนินการให้สามารถ ตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบฯ และรายงานความก้าวหน้าตาม ระยะเวลาที่กำหนด

2 เกณฑ์การให้ คะแนน : ขั้นตอ นที่หัวข้อคะแนน 1 การรับเรื่อง 1 2 การดำเนินการ แก้ไข 3 3 การรายงานผล 1 สูตรการคำนวณราย ขั้นตอน คะแนนรายขั้นตอน = ผลรวมของจำนวนเรื่องที่ ถูกต้องในแต่ละขั้นตอน * ๑๐๐ จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏในรายงานของ หน่วยงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ค่าที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า ๙๕ % ถึงจะได้ คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น หากได้น้อยกว่า ๙๕ % = ค่าที่ได้ * คะแนนเต็มใน ขั้นตอนนั้น ๙๕

3 ขั้นตอนการปฏิบัติ / เกณฑ์ การให้คะแนน ขั้นตอนที่ 1 : การรับ เรื่อง (1 คะแนน ) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานตอบ รับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์แจ้ง เรื่อง และ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หน่วยงาน ตอบรับดำเนินการ

4 ขั้นตอนที่ 2 : การ ดำเนินการ แก้ไข (1 คะแนน ) (2 คะแนน ) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานมีการ ดำเนินการแก้ไข และ รายงานผลการดำเนินการโดยระบุ รายละเอียดผลการดำเนินการ ที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และ มีการ ติดตามความคืบหน้า โดยตลอด - ทุกวันที่ 15 - ทุกวันที่ 30 ( เดือน ก. พ.= วัน สุดท้ายของเดือน ) ส่งภาพถ่ายก่อน - หลังหรือหลักฐาน ประกอบการดำเนินการ ให้กองกลางทาง อีเมล์ bma.rongtook@gmail.com bma.rongtook@gmail.com กองกลางสุ่มตรวจความถูกต้องสอดคล้องกับ การรายงานผล ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน ๑๐ % ของจำนวนเรื่องร้องเรียนในระบบฯ ที่มีสถานะการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในแต่ ละเดือน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของจำนวนเรื่องที่สุ่มตรวจ มิฉะนั้นจะต้องถูกหักคะแนนเดือนละ ๐. ๐๕

5 ขั้นตอนที่ 3 : การรายงาน ผล หน่วยงานจัดทำรายงานการสรุปเรื่อง ร้องเรียนทุกเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและส่งให้ กองกลางพิจารณาภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถูกตัด คะแนน เดือนละ ๐. ๑ คะแนน เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : 1. บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการ ปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ 2. แบบรายงานรหัส CPL_R ๐๐๓ รายงานผล การปฏิบัติงาน ในระบบ เรื่องราว ร้องทุกข์ 3. แบบรายงานรหัส CPL_R ๐๐๑ รายงาน เรื่องคงค้างหน่วยงาน ดำเนินการ 4. รูปภาพก่อน - หลัง หรือหลักฐาน ประกอบการดำเนินการแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนส่ง ทางอีเมล์ bma.rongtook@gmail.combma.rongtook@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด :3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียนจากประชาชน / ผู้รับบริการ โดย กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร คำอธิบาย : เรื่องร้องเรียน หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google