งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2

2 ระบบสารสนเทศส่วนกลาง MIS1 เป็นแบบ Centralize จำนวน 9 ระบบงาน เริ่มใช้งาน ตั้งแต่ 2537 ถึงปี 2548 MIS2 เป็น Web Base จำนวน 12 ระบบงาน เริ่มใช้งาน ตั้งแต่ 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 13 ระบบงาน

3 รายจ่ายรายรับ ระบบอื่นๆ รายได้ จัดจ้าง จัดซื้อ คลัง วัสดุกลาง บัญชี ทรัพย์สิน น้ำมันฯ ร้องทุกข์ เงินเดือน บุคลากร บัญชี การเงิน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง (MIS2) เบิกจ่ายตรง

4

5

6 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดย หน่วยงาน  การตรวจสอบอัตรากำลังที่มีคนครอง และ อัตราว่าง  การตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประกอบด้วย - คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล - เพศ - วันเดือนปี เช่น วันเดือนปีเกิด วันที่เริ่มปฏิบัติ ราชการ วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่เข้าสู่ระดับ วันเกษียณ ฯลฯ - วุฒิการศึกษา  การตรวจสอบประวัติการดำรงตำแหน่ง

7 ข้อมูลการรับราชการ / ครอบครัว

8 ข้อมูลที่อยู่

9 ข้อมูลการศึกษา

10 ข้อมูลสถานะปัจจุบัน

11 ข้อมูลปัจจุบัน

12 การแก้ไขที่มีผลกระทบต่อ ระบบงานเงินเดือน / ระบบงานเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล  การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แจ้ง กพพ. ดำเนินการ โดยจะต้อง จัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา ด้วย  การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล  กรณีแก้ไขตามทะเบียนราษฎร์ หน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินการ ตามหลักฐานจาก ทะเบียนราษฎร์ และขอให้แก้ไขให้ตรงกัน ทั้ง 3 ฉบับ  กรณีข้อมูลที่ กพ.7 ทั้ง 3 ฉบับ ไม่ตรงกัน ขอให้ประสานแจ้งให้แก้ไขให้ตรงกันทั้ง 3 ฉบับ  การพ้นจากราชการ ต้องบันทึกเป็น คำสั่ง ห้ามแก้ไขสถานะเป็น “ ไม่ครอง ”

13 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อมูลระบบงานบุคลากรในระบบ MIS2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google