งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

2 ส่วนราชการ / กรม....................................................................... กระทรวง................................................................................... จัดทำ / ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่...... เดือน................ พ. ศ......

3 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้างและ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ บริหารกำลังคนของส่วน ราชการ  อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย  โครงสร้างส่วน ราชการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กรอบ อัตรากำลัง ( ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน ราชการ )  กำลังคนจริง  ตำแหน่งว่าง  สภาพกำลังคน ในปัจจุบัน ( ประชากร )

4 การเปลี่ยนบทบาทภารกิจในอนาคต 5 ปี ทบทวนบทบาทภารกิจตามแนวทางที่ กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ การบริหารกำลังคนภาครัฐ

5 ระบุภารกิจของส่วน ราชการที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงใน 5- 10 ปี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ความต้องการกำลังคน ในอนาคต ของ ส่วนราชการ  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 1  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 2  ภารกิจที่มี การ เปลี่ยนแปลง 3 สรุป อัตรากำลังที่ ต้องการ / จำเป็นเพื่อ รองรับ ภารกิจที่ เปลี่ยนแปลง ไป ◦ จำนวน ◦ คุณภาพ สรุป อัตรากำลังที่มี อยู่หรือจะมี ในช่วงที่มีการ เปลี่ยนแปลง ภารกิจ ( ทั้ง ปริมาณและ คุณภาพ ) สรุปกำลังคน พอเพียง ขาด เกิน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ กำลังคนที่มีในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลงภารกิจ ของส่วนราชการ

6 สรุปความต้องการกำลังคน ในอนาคต ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารกำลังและ พัฒนากำลังคนของส่วน ราชการ  กำลังคนขาด  กำลังคนเกิน  กำลังคนที่ ต้องการ ◦ ประเภท / ตำแหน่ง ◦ จำนวน ◦ คุณภาพ  การเกลี่ย กำลังคน  การเตรียมความ พร้อม ◦ แผนทดแทน อัตรากำลัง ◦ แผนสร้างความ ต่อเนื่อง / ทดแทน ตำแหน่ง  การพัฒนา บุคลากร ◦ แผนพัฒนา ข้าราชการ  การเตรียม กำลังคนโดย ทุนการศึกษา / อบรม

7 มาตรการ แผนงาน / โครงการ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระยะเวลา ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การเตรียมความ พร้อมให้กับ กำลังคน การพัฒนา บุคลากร การศึกษาอบรม การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน การบริหารผู้มี สมรรถนะสูง ฯลฯ

8 Apprentice Training Coaching Job Rotation Shadowing Special Project Assignment On-the-Job Training Mentoring Off-site Training ProgramCommunity of Practice (CoP)Self Study Assessment Center Preferences, Preferences, Corporate Culture, Actual Possibilities Intervention for Development oDevelopment through Work oJob Rotations oShadowing/Coaching oCoP Activities oChallenges oTraining & Development Job Enlargement/Enrichment CBT Career Counseling Source : Hunseok Oh (Department of Education, Seoul National University, Korea)

9 สรุปความต้องการกำลังคน ในอนาคตและช่วงเวลาที่ คาดว่าจะต้องการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนากำลังคนของ ส่วนราชการ  ความต้องการ กำลังคน ◦ ปริมาณและ คุณภาพ ◦ ระยะเวลาที่ ต้องการ  การดำเนินการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ตาม ยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการพล เรือน  การขอรับการจัดสรรทุน ฝึกอบรมระยะสั้น ◦ ทุนพัฒนาผู้บริหาร ◦ ทุนฝึกอบรมระยะสั้น  การขอรับการจัดสรรทุน ประเภทต่างๆ เช่น ◦ ตามความต้องการของส่วน ราชการ ◦ ตามความจำเป็นตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ◦ ฯลฯ

10 ทบทวนพันธกิจของ หน่วยงาน Workforce Plan DemandSupplyGap o สายงาน / ตำแหน่ง o จำนวน o คุณภาพ Talent Review Process Key Position o ___________________

11 Job Profile ของ Key Position Job Profile ของ Key Position Personal Profile ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ เงื่อนไขการเข้าดำรง ตำแหน่ง  วุฒิ การศึกษา  อายุงาน  ประสบการณ์ o ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง ( Key Expected Result ) -Spec -Delphi -Outside view o Key Process o ความท้าทายของหน้าที่ความรับผิดชอบ

12 เครื่องเมือการประเมิน ผลงาน สมรรถ นะ ศักยภา พหรือ พฤติกร รมอื่น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรมาเข้าสู่ Succession ฐานข้อมูลรับคัดสรร

13 การมอบหมาย การหมุนเวียนคน ตามเส้นทาง ความก้าวหน้า การพัฒนา......... ที่หลากหลาย อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุรพงษ์ มาลี ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google