งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสูญเปล่า (Waste) LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสูญเปล่า (Waste) LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสูญเปล่า (Waste) LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า
การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด

2

3 LEAN = production without waste
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด LEAN = production without waste มีเป้าหมาย เป็นการออกแบบระบบเพื่อ ลดภาระงานที่มากเกินจำเป็น (Overburden– MURI) ลดความไม่คงเส้นคงวา (Inconsistency-MURA) ขจัดความสูญเสียหรือสูญเปล่า (Waste-MUDA) ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

4 ในมุมมองของผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน/ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน-นอก
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด LEAN THINKING Waste Muda (ความสูญเปล่า) Value (คุณค่า) เปลี่ยนเป็น ในมุมมองของผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน/ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน-นอก ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

5 ปัญหาที่เกิดซ้ำซาก ต้องแก้ไขซ้ำ อยู่ตลอด
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Defect Rework (ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง) เวลาที่ใช้ไปในการทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง / การที่ต้อง ตรวจหาและแก้ข้อผิดพลาด มีอะไรบ้างที่พบในชีวิตประจำวัน จะป้องกันได้อย่างไร อุบัติการณ์ /ข้อผิดพลาด /ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ทำให้ ต้องมีการทำงานใหม่ซ้ำ ปัญหาที่เกิดซ้ำซาก ต้องแก้ไขซ้ำ อยู่ตลอด ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

6 ทำเผื่อ... ขอเผื่อไว้....เผื่อว่า... เกิดจะต้อง...............
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Overproduction (การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น) มีอะไรบ้างที่เราทำเผื่อ / ขอเผื่อไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ การทำมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ / เร็วกว่าที่จำเป็นต้องใช้ ขอเอกสาร หลักฐานต่างๆไว้มากมายเผื่อว่าจะมีคนขอตรวจ Over-investigation และ over-treatment ที่พบบ่อยมีอะไร จะลดลงได้อย่างไร / ขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จำเป็นต้องทำ ทำเผื่อ... ขอเผื่อไว้....เผื่อว่า... เกิดจะต้อง (โอกาสเกิดน้อยมาก ไม่มี evidence support) ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

7 Waiting (การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Waiting (การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น) ผู้รับบริการต้องรอคอยตรงจุดใดบ้าง จะลดระยะเวลารอคอยได้อย่างไร ผู้ให้บริการเอง ต้องรอคอยในเรื่องใดบ้าง จะลดระยะเวลารอคอยได้ อย่างไร การรอคอยระหว่างหน่วยงานมีอะไรบ้าง จะลดลงได้อย่างไร ผู้รับบริการ/ลูกค้า ต้องรอ.อ.อ..อ.อ พวกเรา ต้องรอ.อ.อ.อ.อ หน่วยงาน ต้องรอ.อ.อ.อ ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

8 Not using staff talent (ภูมิรู้ที่สูญเปล่า)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Not using staff talent (ภูมิรู้ที่สูญเปล่า) มีความรู้ / ความคิด ของคนที่อยู่หน้างานใดบ้างที่ยังไม่ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จะสร้างกลไก / เวทีอย่างไรให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ มากขึ้น คนของเราเก่ง...แต่ ไม่นำความเก่งของเขามาใช้ ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

9 Transportation (การเดินทาง)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Transportation (การเดินทาง) มีการนำผู้ป่วย/ญาติ/ให้ลูกค้า ผู้มาติดต่อ เคลื่อนย้ายไปในจุดต่างๆ โดยไม่จำเป็นในเรื่องใดบ้าง จะลดการเดินทางดังกล่าวได้อย่างไร ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ ต้องเดินทางเพื่อไปรับบริการไกลกว่าที่ควรใน เรื่องใดบ้าง จะลดการเดินได้อย่างไร ผู้รับบริการ/ ครอบครัว / ผู้มาติดต่อ...ต้องเคลื่อน.น.น.น.ย้ายไปจุดต่างๆ อย่างไม่จำเป็น ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

10 Inventory (วัสดุคงคลัง)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Inventory (วัสดุคงคลัง) มีการเก็บสำรองวัสดุคงคลังไว้ที่ใดบ้าง ระดับการเก็บสำรองมาก เพียงใด จะลดให้เหลือน้อยที่สุดโดยไม่มีปัญหาความขาดแคลนได้ อย่างไร มีงานค้างรอขั้นตอนต่างๆ; รออนุมัติ รอเซ็น รอเอกสารอื่นประกอบ มีการกระจายการเก็บสำรองวัสดุและเครื่องมือไว้ที่ใดบ้าง จำเป็น หรือไม่ทีต้องกระจายแหล่งเก็บ สามารถรวมศูนย์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่ แต่ละจุดมี ของเก็บสำรองไว้ / มีงานกองรอยังไม่ทำ มาก.ก.ก. (ดินพอกหางหมู) เหลือเกิน...น..น.น..น ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

11 Motion (การเคลื่อนไหว)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Motion (การเคลื่อนไหว) มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นอย่างไร การจัดวางตำแหน่งของวัสดุและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำงานช่วย ลดหรือทำให้ต้องเพิ่มการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ จะออกแบบระบบงานอย่างไรเพื่อลดการที่ต้องเดินไปมาโดยไม่เกิด ประโยชน์ การจัดวางของ ไม่เหมาะ พวกเราต้องเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว เกินจำเป็น...เสียเวลา...ไม่ถูกหลักการยศาสตร์ ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

12 Excessive Processing (ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น)
LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด D O W N T I M E Excessive Processing (ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น) มีขั้นตอนใดบ้างที่มีคุณค่าน้อย และสามารถขจัดออกจาก ระบบงานได้ ทำอย่างไรทีมงานจะสามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ลงได้ การทำงานที่ลูกค้าไม่เห็นคุณค่า ไม่ตรงความต้องการลูกค้า ขั้นตอนเยอะเกิน ..น.น.น.น.น.น.น. ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ 10 th HA National Forum มี.ค.52

13 ระดับความสูญเปล่า ระดับความสูญเปล่าระดับที่ 1 คือ
- ความสูญเปล่าเบื้องต้น (Gross Waste) ระดับความความสูญเปล่าที่ 2 คือ - ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการและวิธีการ ระดับความสูญเปล่าที่ 3 คือ - ความสูญเปล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ (Microwaste)

14 ระดับของความสูญเปล่า
ระดับที่ 1 ความสูญเปล่าเบื้องต้น ในระหว่างการทำงาน ผังหน่วยงานไม่ดี ผลการรักษาพยาบาลไม่เป็นที่ยอมรับ : ข้อแทรกซ้อน หายช้ามาก ส่งชิ้นงานกลับคืน/เจาะเลือดผิดคน/ ปริมาณไม่พอ/ ส่งเอกสารผิดใบ / ผิดหน่วยงาน แก้ไขงาน / ให้ยาผิดขนาด ผิดวิธีการ / เอกสารเซ็นรับรอง กรอกข้อมูลไม่ครบ ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย : เลือด clot/ ฟิล์มมองไม่เห็น / ใบสั่งยาอ่านไม่ออก LOS นานกว่ามาตรฐาน / ไม่มีเตียงว่างรับผู้ป่วยหนัก / ผู้ป่วยเรื้อรังค้างในหอผู้ป่วย แสงสว่างไม่เพียงพอ / เครื่องมือจำเป็นไม่พอใช้ /เครื่องมือที่ไม่ใช้กองค้าง อุปกรณ์ไม่สะอาด /วางเกะกะ / ขาดการตรวจสอบความพร้อมใช้ ไม่มีการจัดส่งวัสดุไปยังจุดใช้งาน / ของไม่สามารถจัดหาให้ใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ ไม่สามารถไปรับการรักษาต่างแผนกได้ในเวลาที่คาดไว้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างไม่เคยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน บอกไม่ได้ ว่าควรเสร็จเมื่อไร / ในแต่ละช่วงเวลาไม่รู้จะตามงานจากใครได้

15 ระดับของความสูญเปล่า
ระดับที่ 2 ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการและวิธีการ ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนตรียมรับงานใหม่ / ผู้ป่วยใหม่ นาน ออกแบบสถานที่ปฏิบัติงานไม่ดี ไม่มีการซ่อมบำรุง การเก็บวัสดุ สิ่งของ ยาจำเป็นใช้ไม่เหมาะสม มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงาน การรักษา การดูแล วิธีการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย

16 ระดับของความสูญเปล่า
ระดับที่ 3 ความสูญเปล่าเล็กๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต - การก้มและการเอื้อม มีความซ้ำซ้อนในการส่ง มีการเดินมากเกินไป ต้องมองหาวัสดุ อุปกรณ์ งานเอกสารมาก ซ้ำซ้อน ความรวดเร็วและการป้อนวัตถุดิบ ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

17 LEAN Thinking Principles for Organization
หลักการ Lean Hospitals ต้อง Value พิจารณาคุณค่า ของกิจกรรมในมุมมองของ..ผู้ช้บริการ Value Stream ระบุขั้นตอนที่มีคุณค่า ข้ามหน่วยงาน และกำจัดขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าทิ้ง Flow รักษาให้กระบวนการทำงานไหลอย่างราบรื่น โดยกำจัดสาเหตุของการล่าช้า เช่น batch หรือสิ่งที่ไม่มีคุณภาพ Pull หลีกเลี่ยง การผลักงาน เข้าสู่กระบวนการถัดไปโดยที่ หน่วยงานที่รับงานจากเรา ยังไม่พร้อมรับ ควรส่งต่องาน โดยเมื่อหน่วยงานถัดไป ส่งสัญญาณมาก่อน Perfection พยายามให้เข้าสู่ ความสมบูรณ์แบบ โดยการ CQI ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

18 อย่างไรจึงจะเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า How Do We Define Value?
ผู้ใช้บริการเต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับผลผลิตการดูแล รักษา หรือบริการนั้นๆ สิ่ง/ กิจกรรม ที่ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึ่ง : ผู้ใช้บริการได้รับใบอนุญาต / อนุมัติ / บัตร / หนังสือรับรอง/ ข้อมูล/ : การที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ได้รับยา ได้รับ care/ การรักษา เจาะเลือด x-ray เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ถูกทำอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรก : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ การทำบัตร / ทะเบียนต่างๆ : การลืมก๊อซในแผลผ่าตัด ทำให้ต้อง ผ่าตัดซ้ำ = re-work = non value- added =ถือว่าการผ่าตัดครั้งนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า

19 ตัวอย่าง หน่วยงาน บทบาท/ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมมีคุณค่า กิจกรรมไม่มีคุณค่า
ฝ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่/เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร จ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ตรงตามเวลาที่กำหนด รอ..หลักฐาน / ฎีกาการเบิกจ่าย พร้อมกันทุกหน่วยงานจึงจะเริ่มดำเนินการ ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่/จัดซื้อวัสดุ หรือเครื่องมือ จัดหา วัสดุ /เครื่องมือ ได้คุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ งานกองค้าง รอการดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ฝ่ายทะเบียน นายทะเบียน / บัตรประชาชน กรณีการขอมีบัตรในบุคคลได้รับการยกเว้น การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ผ่านระบบออนไลน์ การที่ผู้ใช้บริการต้องกลับไปเอาหลักฐาน ณ ภูมิลำเนาเดิม ฝ่ายโยธา สถาปนิก / ร่างแบบอาคาร จัดทำแบบแล้วเสร็จ / รับรองแบบ รอคิว....การจัดทำแบบแปลน / รอเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงคนเดียวทั้งสำนักงาน กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะ เจ้าหน้าที่ / ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ ถนนได้รับการซ่อมแซมและไม่มีหลุมบ่อ รอให้มีการแจ้งจากผู้เดือดร้อน ไม่มีระบบการบำรุงรักษา การต้องรอการอนุมัติ การรอวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การแจ้งผู้เกี่ยวข้องทางลายลักษณ์อักษรที่ใช้เวลานาน ผ่านหลายโต๊ะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ / โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มีโปสเตอร์ติดประกาศทันตามกำหนดการ การพิมพ์ผิดพลาด ข้อมูลตกหล่นไม่ชัดเจน รอการตรวจสอบจากหัวหน้าซึ่งไม่อยู่ประจำห้อง

20 ตัวอย่าง หน่วยงาน บทบาท/ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมมีคุณค่า กิจกรรมไม่มีคุณค่า
ห้องผ่าตัด ศัลยแพทย์ ผ่าตัดผู้ป่วย รอ..การล่าช้าของขั้นตอนการเตรียมของผ่าตัด หรือหาของ เภสัชกรรม เภสัชกร ผสมน้ำเกลือสูตรต่างๆสำหรับให้ทางเส้นเลือด ผสมน้ำเกลือใหม่ เพราะที่ทำไปไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยใน พยาบาล ให้ยากับผู้ป่วย นั่งลอกข้อมูลซ้ำเช่น จากคอมฯไปยังบันทึก รังสีวิทยา นักรังสีวิทยา ทำการตรวจด้วยเครื่อง MRI ให้ผู้ป่วย ทำการตรวจใน case ที่ไม่สมควรตรวจ ห้อง lab นักเทคนิคการแพทย์ แปลผลการตรวจ lab นั่งแก้เครื่องตรวจที่ชำรุดอยู่ ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วย ได้รับการประเมิน รักษา รอ..เพื่อรับการตรวจ สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ได้รับการปั่น และทดสอบ รอการ เข้าสู่กระบวนการต่อไปเพราะ ต้องรอหลายๆ tube(batch) ใบสั่งยา ยาได้รับการคำนวณ จัด เตรียม มีการตรวจทวนซ้ำๆหลายครั้ง หน่วยเตรียมก่อนผ่าตัด เครื่องมือที่ฆ่าเชื้อ เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องมือที่แยกออกมาได้รับการล้างฆ่าเชื้อซ้ำๆโดยไม่เคยใช้เครื่องมือที่จัดเป็นชุดเลย โภชนาการ ถาดอาหารผู้ป่วย เวลาที่อาหารได้รับการปรุงสุก หรือถาดอาหารได้รับการจัด ทำงานซ้ำเพราจัดอาหารใส่ถาดผิด

21 ทำอย่างไรต่อ การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า
การเชื่อมขั้นตอนการทำงานโดยไม่ให้มีการสะดุด ทำอย่างไรต่อ

22 กระบวนการหลักของงาน...ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง

23 กระบวนการหลักของงาน... แต่ละขั้นตอนมี waste อะไรบ้าง
D O W N T I M E D O W N T I M E D O W N T I M E D O W N T I M E

24 กระบวนการหลักของงาน... จัด priority..เลือกประเด็นปัญหาที่จะแก้ไขก่อน
D O W N T I M E D O W N T I M E D O W N T I M E D O W N T I M E

25 END


ดาวน์โหลด ppt ความสูญเปล่า (Waste) LEAN and SEAMLESS การทำงานที่กระชับ ลดการสูญเปล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google