งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี ) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี ) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี ) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง ดำเนินการเร่งในปี 2552 - ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการ สนับสนุน ( ถ้ามี ) - ปัญหาและอุปสรรค ( ถ้ามี )

2 สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล วิสัยทัศน์ เป็นองค์หลักด้านแผนและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อชี้นำและผลักดันนโยบายและ แผนไปสู่การปฏิบัติ

3 อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย เป้าหมายการจัดทำและพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร แปลง แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การ ประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและ ประเมิน ผลการดำเนินการตามแผน และเป็น ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนา และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่ อื่น ที่เกี่ยวข้อง

4 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้อำนวยการ สำนัก กองยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ รองผู้อำนวยการ สำนัก กองยุทธศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และสังคม กองยุทธศาสตร์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน กองควบคุมระบบ คอมพิวเตอร์ กองบริการระบบ คอมพิวเตอร์ กองสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สำนักงาน เลขานุการ กองยุทธศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองพัฒนา ระบบงาน คอมพิวเ ตอร์ กองยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

5 รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่ง ราชการ นางนินนาท ชลิตา นนท์

6 นางกฤติยา สัจจรักษ์ นายสมพร หวังวงศ์ วิโรจน์ นางสาวธัญลักษณ์ ครามะคำ นางวรัญญา โรหิต เสถียร รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป........................ รูป.....................

7 ข้าราชการจำนวน 256 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 34 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 41 คน อัตรากำลัง

8 หน่วย : ล้าน บาท 353.63 งบดำเนินการ 318.82 คิดเป็น ร้อยละ 90.15 งบลงทุน 34.82 คิด เป็นร้อยละ 9.85 หมายเหตุ งบดำเนินการ หมายถึง หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหมวดเงินอุดหนุน งบลงทุน หมายถึง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณปี 2552

9 โครงการที่ สำคัญ ( ถ้ามี ) ชื่อ โครงกา ร งบประม าณ 1……………… ……. ……………………. ( งบ กทม.) 2……………… ……. ……………………. ( งบเงินอุดหนุน )

10 ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง ดำเนินการในปี 2552 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..…….

11 ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการ สนับสนุน ( ถ้ามี ) 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..……. ด้าน นโยบาย 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..……. ด้าน งบประมาณ

12 ปัญหาและอุปสรรค ( ถ้ามี ) 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..…….


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี ) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google