งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน
- ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ (ถ้ามี) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเร่งในปี 2552 - ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) - ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 1

2 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
วิสัยทัศน์ เป็นองค์หลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้นำและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 2

3 อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการตามแผน และเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 3

4 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้อำนวยการสำนัก กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสำนัก กองยุทธศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และสังคม สาธารณูปโภคพื้นฐาน กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 4

5 รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่งราชการ
นางนินนาท ชลิตานนท์ 5

6 นายสมพร หวังวงศ์วิโรจน์ นางสาวธัญลักษณ์ ครามะคำ นางวรัญญา โรหิตเสถียร
นางกฤติยา สัจจรักษ์ นายสมพร หวังวงศ์วิโรจน์ นางสาวธัญลักษณ์ ครามะคำ นางวรัญญา โรหิตเสถียร รูป 6

7 อัตรากำลัง ข้าราชการ จำนวน 256 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 34 คน
ข้าราชการ จำนวน คน ลูกจ้างประจำ จำนวน คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน

8 งบประมาณปี 2552 353.63 งบดำเนินการ 318.82 คิดเป็นร้อยละ 90.15
หน่วย : ล้านบาท 353.63 งบดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ งบดำเนินการ หมายถึง หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหมวดเงินอุดหนุน งบลงทุน หมายถึง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น

9 โครงการที่สำคัญ (ถ้ามี)
ชื่อโครงการ งบประมาณ 1……………………. ……………………. ( งบ กทม.) 2……………………. ……………………. ( งบเงินอุดหนุน)

10 ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2552
1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….

11 ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
ด้านนโยบาย 1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..……. ด้านงบประมาณ 1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….

12 ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google