งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา ดวงโสมา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา ดวงโสมา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา ดวงโสมา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3

3 วัตถุประสงค์  อธิบายลักษณะโครงสร้างของสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังได้  จำแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลังได้  บอกประโยชน์และโทษ ของสัตว์ไม่มี กระดูก สันหลังที่มีต่อมนุษย์

4 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะโดยทั่วไป  ไม่มีโครงกระดูก ภายในลำตัว  มีขนาดเล็ก  มีจำนวนขามาก  มีการเคลื่อนที่ แตกต่างกัน

5 ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

6 พวกฟองน้ำ (Phylum Porifera) ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นโพรง มีรู พรุนทั่วตัว มีหนามหรือเส้นใย เป็น โครงค้ำจุนร่างกาย ไม่มีระบบประสาท การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ ไม่อาศัยเพศ

7 พวกสัตว์ลำตัวมีโพรง (Phylum Coelenterata) ลักษณะทั่วไป ลักษณะรูปร่าง มีเข็มพิษไว้ป้องกันตัว และจับเหยื่อ ทางเดินอาหารไม่ สมบูรณ์ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ ไม่อาศัยเพศ

8 พวกหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes) ลักษณะสำคัญ มีลำตัวแบนยาว มีปาก แต่ไม่มีทวาร หนัก ไม่มีระบบ หมุนเวียนเลือด สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบ อาศัย เพศและไม่อาศัย เพศ ดำรงชีวิตเป็น ปรสิต

9 หนอนตัวกลม (Phylum Nematoda) ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาว ผิว เรียบ ไม่เป็นปล้อง มี ปากและทวารหนัก ไม่มีระบบเลือด เพศผู้และเพศเมีย แยกกัน สืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ การดำรงชีวิตแบบ ปรสิต

10 พวกลำตัวป็นปล้อง (Phylum Annelida) ลักษณะทั่วไป ลำตัวกลมยาว คล้าย วงแหวน ระบบหมุนเวียนเลือด แบบปิด มีระบบประสาท และ ระบบทางเดินอาหาร การสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศและไม่ อาศัยเพศ

11 พวกมีขาเป็น ปล้อง (Phylum Arthropoda)  ลักษณะทั่วไป  ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และ ส่วนท้อง  มีระบบหมุนเวียนเลือด  มีระบบประสาท  มีระบบทางเดินอาหาร ที่สมบูรณ์  สืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ

12 พวกหอยและหมึก ทะเล (Phylum Mollusca) ลักษณะทั่วไป ลำตัวนิ่ม ไม่แบ่ง ปล้อง หายใจด้วยปอดและ ผิวหนัง การสืบพันธุ์โดย อาศัยเพศ มีไต 1 คู่เป็นอวัยวะ ขับถ่าย

13 สัตว์ทะเลผิวขรุขระ (Phylum Echinodermata ) ลักษณะทั่วไป  ผิวลำตัวมักหยาบ ขรุขระ และแข็ง  หายใจโดยใช้ปุ่ม ตามผิวหนัง  สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบ อาศัยเพศและไม่ อาศัยเพศ

14 ประโยชน์และโทษของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลัง  ประโยชน์  ใช้เป็นอาหาร  มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงตัวอ่อน ของสัตว์น้ำ  โทษ  ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกาย

15 แบบทดสอบ

16 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ที่สุด 1. ลักษณะใดที่พบในแมลง ทุกชนิด มีปีก 1 หรือ 2 คู่ มีเมตามอร์โฟซิสที่ สมบูรณ์ มีระยางค์แบ่งเป็นข้อ ปล้อง มีระยางค์ 3-4 คู่

17 2. สัตว์ชนิดใดที่มีการดำรงชีวิตแบบ ปรสิต ฟองน้ำ ปลาหมึ ก ไส้เดือนดิน พยาธิ ตัวตืด

18 3. สัตว์จำพวกใดที่มีจำนวนมาก ที่สุดในโลก พวกหอยและหมึก พวกแมลง พวก ฟองน้ำ พวกหนอนตัวแบน

19 4. สัตว์ชนิดใดมีลักษณะร่างกายเป็นโพรง และมีรูพรุนทั่วตัว ฟองน้ำ ปะการัง พยาธิปากขอ แมงกะพรุน

20 5. สัตว์ในกลุ่มใดที่นับว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้น้ำมากที่สุด พวกลำตัวมีโพรง พวกลำตัวขรุขระ หอยและหมึก พวกฟองน้ำ

21 Good luck See you again next time.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา ดวงโสมา ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google