งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - ภาพพื้นที่เขต - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - ภาพพื้นที่เขต - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - ภาพพื้นที่เขต - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี ) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเร่งในปี 2552 - ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน ( ถ้ามี ) - ปัญหาและอุปสรรค ( ถ้ามี )

2 สำนักงานเขตหลักสี่ วิสัยทัศน์ นำหน้าด้านท้องถิ่นน่าอยู่ พันธุ์ไม้ร่มรื่นเขียว ขจี ทุกชีวีมีสุขปราศจากมลพิษ ไฟฟ้าส่องสว่าง เดินทางปลอดภัย

3 พื้นที่เขต ๐๐๐ ตร. กม. ประชากร ๐๐๐, ๐๐๐ คน ภาพพื้นที่เขต

4 อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 ผู้อำนวยการเขต ฝ่าย ปกครอง โครงสร้างหน่วยงาน ผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขต ฝ่าย ทะเบียน ฝ่าย เทศกิจ ฝ่าย คลัง ฝ่าย การศึกษา ฝ่าย โยธา ฝ่าย รายได้ ฝ่ายพัฒนา ชุมชนและ สวัสดิการ สังคม ฝ่ายรักษาความ สะอาดและ สวนสาธารณะ ฝ่าย สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล

6 รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่ง ราชการ.......................................

7 รูป นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช รูป......................... รูป......................... รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป..................... รูป........................ รูป..................... รูป........................ รูป.....................

8 ข้าราชการสามัญจำนวน 141 คน ข้าราชการครูจำนวน 313 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 422 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 204 คน อัตรากำลัง

9 หน่วย : ล้าน บาท 000.00 งบดำเนินการ 00.00 คิดเป็นร้อยละ 00 งบลงทุน 00.00 คิดเป็นร้อยละ 00 หมายเหตุ งบดำเนินการ หมายถึง หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหมวดเงินอุดหนุน งบลงทุน หมายถึง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณปี 2552

10 โครงการที่ สำคัญ ( ถ้ามี ) ชื่อ โครงกา ร งบประม าณ 1……………… ……. ……………………. ( งบ กทม.) 2……………… ……. ……………………. ( งบเงินอุดหนุน )

11 ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่ง ดำเนินการในปี 2552 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..…….

12 ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการ สนับสนุน ( ถ้ามี ) 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..……. ด้าน นโยบาย 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..……. ด้าน งบประมาณ

13 ปัญหาและอุปสรรค ( ถ้ามี ) 1………………………………… …………………..…. 2…………………………………… ……………..…….


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - ภาพพื้นที่เขต - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ ( ถ้ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google