งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ ภาพพื้นที่เขต อำนาจหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ ภาพพื้นที่เขต อำนาจหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ ภาพพื้นที่เขต อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน - อัตรากำลัง - งบประมาณปี 2552 - โครงการสำคัญ (ถ้ามี) - ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเร่งในปี 2552 - ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี) - ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 1

2 สำนักงานเขตหลักสี่ วิสัยทัศน์
นำหน้าด้านท้องถิ่นน่าอยู่ พันธุ์ไม้ร่มรื่นเขียวขจี ทุกชีวีมีสุขปราศจากมลพิษ ไฟฟ้าส่องสว่างเดินทางปลอดภัย 2

3 ภาพพื้นที่เขต พื้นที่เขต ๐๐๐ ตร.กม. ประชากร ๐๐๐,๐๐๐ คน

4 อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 4

5 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายคลัง ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 5

6 รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายให้สั่งราชการ
6

7 นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช
รูป นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป 7

8 อัตรากำลัง ข้าราชการสามัญ จำนวน 141 คน ข้าราชการครู จำนวน 313 คน
ข้าราชการสามัญ จำนวน คน ข้าราชการครู จำนวน คน ลูกจ้างประจำ จำนวน คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน

9 งบประมาณปี 2552 000.00 งบดำเนินการ 00.00 คิดเป็นร้อยละ 00
หน่วย : ล้านบาท 000.00 งบดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 00 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 00 หมายเหตุ งบดำเนินการ หมายถึง หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และหมวดเงินอุดหนุน งบลงทุน หมายถึง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น

10 โครงการที่สำคัญ (ถ้ามี)
ชื่อโครงการ งบประมาณ 1……………………. ……………………. ( งบ กทม.) 2……………………. ……………………. ( งบเงินอุดหนุน)

11 ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2552
1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….

12 ภารกิจจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
ด้านนโยบาย 1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..……. ด้านงบประมาณ 1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….

13 ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
1……………………………………………………..…. 2…………………………………………………..…….


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ ภาพพื้นที่เขต อำนาจหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google