งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนรับสาธารณภัยด้าน การแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนรับสาธารณภัยด้าน การแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนรับสาธารณภัยด้าน การแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2

3 ศูนย์เอราวัณ หัวหน้า ทีมดูแล รักษา ความ ปลอดภัย หัวหน้า ทีม รักษาพยา บาล เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ ประสานงาน หัวหน้าทีม ปฏิบัติการ พื้นที่ควบคุม ชั้นใน หัวหน้า หน่วยคัด แยก หัวหน้า หน่วย ลำเลียงและ นำส่ง หัวหน้า หน่วย รถพยาบ าล ผู้สั่งการด้าน การแพทย์ (Field Medical Commander) ผู้บัญชาการด้านการแพทย์ ระดับยุทธศาสตร์ (Incident Medical Commander) ผู้สั่งการตำรวจ / เทศกิจ ผู้สั่งการงาน กู้ภัย เจ้าหน้าที่ด้านความ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ด้านความ ปลอดภัย INCIDENT COMMANDER ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่เกิดเหตุ

4 ศูนย์เอราวัณ หัวหน้าทีมดูแล รักษาความ ปลอดภัย หัวหน้าทีม รักษาพยาบ าล เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ ประสานงาน หัวหน้าทีม ปฏิบัติการ พื้นที่ควบคุม ชั้นใน หัวหน้า หน่วยคัด แยก หัวหน้าหน่วย ลำเลียงและ นำส่ง หัวหน้า หน่วย รถพยาบา ล ผู้สั่งการด้านการแพทย์ (Scene Medical Commander) ผู้สั่งการตำรวจ / เทศกิจ ผู้สั่งการงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่ด้านความ ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ด้านความ ปลอดภัย INCIDENT COMMANDER ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่เกิดเหตุ ผู้บัญชาการ ภาคสนาม (Operation Section Chief) เจ้าหน้าที่ สื่อสาร เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ด้านความ ปลอดภัย ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ ผอ. สนพ./ ผู้ได้รับมอบหมาย

5 RESPONSE by FIRST C – Command S – Safety A, B, C (Personal, Scene, Survivors) C – Communication A – Assessment (M ajor incident, E xact location, T ype of incident, H azard, A ccess route, N umber of casualties, E mergency services present and required ) T – Triage T – Treatment T – Transportation

6

7

8

9 Entry Point Triage Point Casualties Receiving Area Ambulatory Decon Mask Removal Litter DeconMonitor Shuffle Pit Decontamination Area Clean Treatment Area Clean Evacu ation Dirty Side Clean Side 30 – 60 m. Dirty Evacuation Wind Direction

10 INCIDENT SITE TRIAGE SIEVETRIAGE SORT ALP RECEIVING HOSPITAL RECEIVING HOSPITAL RECEIVING HOSPITAL 1 - Immediate 2 - Urgent 3 - Delayed 4 - Expectant Dead 4 - Expectant Body Holding Area TEMPORARY MORTUARY CCS

11 Triage priorities PTDescriptionColour 11ImmediateRed 22UrgentYellow 33DelayedGreen 1 Hold Dead 4 Dead Expectant Dead Blue White/Black

12 WALKING BREATHING RESPIRATORY RATE CAPILLARY REFILL PRIORITY 3 (delayed) DEAD PRIORITY 1 (immediate) PRIORITY 2 (urgent) Yes No When airway opened 10 - 29 Over 2 sec 2 seconds or under Triage Sieve Diagram 9 or less 30 or more

13 Triage Sort More data needed Triage revised trauma score (TRTS) Respiratory rate Systolic BP Glascow Coma Scale

14 Triage revised trauma score (TRTS) Respiratory rate0 – 4 Systolic blood pressure0 – 4 Glasgow coma scale0 – 4 TOTAL0 - 12

15 Triage revised trauma score (TRTS) Respiratory rate10 – 294 >293 6 – 92 1 – 51 00 Systolic blood pressure> 904 76 – 893 50 – 752 1 – 491 00 Glasgow coma scale13 – 154 9 – 123 6 – 82 4 – 51 30

16 Triage revised trauma score (TRTS) T1 Immediate1 – 10 T2 Urgent11 T3 Delayed12 T4 Expectant0

17 TRIAGE CARD

18 P2P1 P3 TRIAGE EVAC   BODY HOLDING AREA INCIDENT CASUALTIES P3 EXPECTANT  Casualty Clearing Station

19 SCENE CASUALTYCLEARINGSTATIONCASUALTYCLEARINGSTATION AmbulanceLoadingPointAmbulanceLoadingPoint Life saving First aid Life saving First aid Advanced Life support Advanced Packaging For transport Packaging


ดาวน์โหลด ppt แผนรับสาธารณภัยด้าน การแพทย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google