งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde 30 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde 30 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde 30 เมษายน 2556

2 JAPAN FTAs THMALPHIVIEINDBRUASEAN 160414 ทูน่ากระป๋อง 0%0%7.29.67.5 ตัวอย่าง: อัตราภาษีที่ญี่ปุ่นให้แก่คู่เจรจา FTA ในกรอบอาเซียนและทวิภาคี 2

3 3

4 NTMs/ NTBs Standard RoO Tariff 4

5 ท่านเห็นว่าการจัดทำความตกลง RCEP จะช่วยเสริมให้ AEC บรรลุเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม ได้มาก น้อยแค่ไหน ? 5

6 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันแปลง่ายๆ ว่าเหมือน เป็นหนึ่งประเทศเดียวกัน เป้าหมายของอาเซียนในวันนี้ยัง เดินไปถึงอย่างสมบูรณ์ เช่น การค้าจะต้องไม่มีอุปสรรค ต้อง มีความสะดวก (flow) ทางการค้ามากที่สุด มีอุปสรรคน้อย ที่สุด 2. เป้าหมายการเปิดเสรีของอาเซียนปี 2558 ยังไม่สามารถ บรรลุได้ เช่น ยังมี NTBs มีโควต้าสินค้า มาตรฐานยังไม่ใช่ มาตรฐานเดียวกัน หรือมีมาตรฐานที่ปฏิบัติได้ใกล้เคียงกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ยังไม่มีความคืบหน้า 6

7 3. เมื่อเป้าหมายของอาเซียนเองยังไม่สำเร็จในตัวเอง เมื่อบวกประเทศ สมาชิกจาก 6 ประเทศการจะบรรลุเป้าหมายตลาดและฐานการผลิตร่วม โดยมี RCEP เป็นตัวกระตุ้นนั้นขึ้นอยู่กับว่า 3.1 ข้อตกลงที่ไทยมีภายใต้อาเซียนกับประเทศต่างๆ ในกรอบ อาเซียน + 1 จำนวน 5 กรอบความตกลงการค้าเสรี อันได้แก่ 1. อาเซียน-จีน 2. อาเซียน-ญี่ปุ่น 3. อาเซียน-เกาหลี 4. อาเซียน-อินเดีย 5. อาเซียน-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 3.2 ข้อตกลงที่ไทยมีการเปิดเสรีการค้าระหว่างสองประเทศ อัน ได้แก่ JTEPA, ไทย-อินเดีย, ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ 6

8 3.3 การรวมอาเซียนเป็นศูนย์กลางโดยมีอีก 6 ประเทศเข้ามาเชื่อมโยง อาเซียน จำเป็นต้องผนวกรวมข้อตกลงที่หลายหลากข้างต้นและทำให้กติกาทาง การค้าเป็นกติกาเดียวกันให้ได้มากที่สุด (Harmonization) ภาษีเดียวกัน Rule of origin เดียวกัน มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้คียงกันยกตัวอย่างการ กรณีผมผลิต อาหารสัตว์ที่ไทย หากสามารถนำเข้าวัตถุดิบจากทั่วโลกและผลิตเป็นอาหารสัตว์ และส่งออกไปได้ทั้งจีนหรือเกาหลีโดยไม่มีอุปสรรคทางการค้า ต้นทุนการค้าก็จะ ต่ำ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการค้า สรุป หาก RCEP สามารถเชื่อมโยง 16 ประเทศตามที่ว่าแล้ว ก็ยอมมีส่วนกระตุ้น AEC ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมได้ อย่างไรก็ตามการ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้ง RCEP หรือ AEC ควรดำเนินไปพร้อมๆ กัน 7

9 2. ท่านเห็นว่า อาเซียนจะเพิ่มมูลค่า (value added) ให้กับความตก ลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) ได้มากขึ้นกว่าการที่อาเซียน มีความตกลง ASEAN + 1 FTAs ได้อย่างไร ? ตรงจุดไหน ? 3. ท่านพบปัญหาอะไรหรือไม่? ในการใช้สิทธิประโยชน์ในความตก ลงแต่ละฉบับที่อาเซียนเป็นภาคีกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ (เช่น ปัญหาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) และอยากเห็นอะไรในความ ตกลง RCEP ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาของท่านได้? 8

10 10 กรอบการเจรจาไทยนำเข้าจากคู่เจรจาคู่เจรจานำเข้าจากไทย ASEAN0.0%0.0%, 5.0% (เวียดนาม) ASEAN – CHINA20.0% ASEAN – SOUTH KOREA n.a. ASEAN – INDIA5.0%4.0% ASEAN – JAPAN20.0%0.0% ASEAN – CER0.0%

11 กรอบการเจรจา เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า RVC Or/ And CTC ASEAN≥ 40%orCTHS ASEAN – CHINA≥ 40%-- ASEAN – SOUTH KOREA≥ 40%orCTHS ASEAN – INDIA≥ 35%andCTHS ASEAN – JAPAN≥ 40% -- ASEAN – CER ≥ 40%orCTH ≥ 35%andCTHS 11

12 กรอบการเจรจา ไทยนำเข้าจากคู่ เจรจา คู่เจรจานำเข้าจากไทย ASEAN0.0% 0.0%, 5.0% (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์) ASEAN – CHINA9.1%0.0% ASEAN – SOUTH KOREA0.0% ASEAN – INDIA9.0%5.0% ASEAN – JAPAN0.0%0.0%/เก็บตามสภาพ ASEAN – CER0.0% 12

13 กรอบการเจรจา RVC Or/ And CTC ASEAN≥ 40%orCTH ASEAN – CHINA≥ 40%-- ASEAN – SOUTH KOREA≥ 40%orCTH ASEAN – INDIA≥ 35%andCTHS ASEAN – JAPAN≥ 40% -- ASEAN – CER ≥ 40%orCTH ≥ 40%orCTH 13

14 กรอบการเจรจาไทยนำเข้าจากคู่เจรจาคู่เจรจานำเข้าจากไทย ASEAN0.0% ASEAN – CHINA0.0% ASEAN – SOUTH KOREA0.0%20.0% ASEAN – INDIA18.0%30.0% ASEAN – JAPAN11.3%8.8% ASEAN – CER0.0% 14

15 กรอบการเจรจา RVC Or/ And CTC ASEAN≥ 40%orCC ASEAN – CHINA≥ 40%-- ASEAN – SOUTH KOREA≥ 40%orCTH ASEAN – INDIA≥ 35%andCTHS ASEAN – JAPAN -- CC except 03 ASEAN – CER ≥ 40%orCC ≥ 40%orCC 15

16 16

17 กรอบการเจรจามาตรการทางการค้า ASEAN - MALAYSIA SPS (สุขอนามัย) ต้องแสดงรายละเอียดวัตถุดิบที่สำคัญ ส่วนประกอบ และข้อมูลทาง โภชนาการอย่างชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ - VIETNAM SPS (สุขอนามัย) มีใบรับรองสุขอนามัยซึ่งปราศจากโรคหรือแหล่งของโรคปากเท้าเปื่อย TBT (มาตรการกีดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิค) การติดฉลากสินค้าทุกชนิดที่ผลิตในประเทศ นำเข้าหรือส่งออก ต้องติด ฉลากที่ประกอบด้วยชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบ ปริมาณ ข้อมูลด้าน เทคนิค และคำเตือนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าชนิดนั้น JAPAN ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ที่ตั้งของผู้ผลิตต่อกระทรวงเกษตรฯและกระทรวง สิ่งแวดล้อม ฉลากต้องระบุประเทศผู้ผลิต วัตถุดิบ ผู้จำหน่ายในญี่ปุ่น วันหมดอายุ ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ 17

18 กรอบการ เจรจา มาตรการทางการค้า ASEAN - SINGAPORE การขออนุญาตนำเข้า ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าและขนถ่ายสินค้าจาก Agri-Food Veterinary Authority (AVA) การนำเข้าทุกครั้งต้องมี Health Certificate จากหน่วยงานตัวแทน ของประเทศผู้ส่งออกโดยรับรองว่าเป็นไปตาม animal health and food safety ของสิงคโปร์ กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากแสดงคำจำกัดความของสินค้า ประเทศผู้ผลิต brand name ชื่อและกรรมวิธีการผลิต ถ้าใส่กระป๋อง ต้องระบุวันที่บรรจุทั้งกระป๋องและกล่องบรรจุ การนำเข้าต้องได้รับการเฝ้าระวังจาก AVA ก่อนได้รับอนุญาตให้ ขายซึ่งอาจจำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างเพื่อการทดสอบทาง Lab ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ 18

19 กรอบการ เจรจา ASEAN - SINGAPORE TBT (มาตรการกีดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิค) ต้องติดฉลากเป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 mm. มีรายละเอียดเช่น ชื่ออาหาร ปริมาณและน้ำหนักสุทธิ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บรรจุ และผู้จัดจำหน่าย ประเทศผู้ผลิต ส่วนประกอบพร้อมสัดส่วน วันผลิต/วันหมดอายุ Bar Code ปริมาณ แร่ธาตุและอาจจะแสดงเครื่องหมาย Halal แสดงรายชื่อส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้บริโภคบางราย เช่น ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว ปลา นม เป็นต้น ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 19

20 กรอบการเจรจา ASEAN -VIETMAN SPS (สุขอนามัย) มีใบรับรองสุขอนามัยซึ่งปราศจากโรคหรือแหล่งของโรคปากเท้า เปื่อย สถานประกอบการต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของ เวียดนาม เช่น มีระบบการจัดการคุณภาพ HACCP สินค้าแต่ละ consignment ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย และต้องผ่าน การตรวจสอบที่ด่านนำเข้าหรือคลังสินค้าและได้รับการรับรอง สุขอนามัยตามมาตรฐานของเวียดนามก่อนจึงจะจำหน่ายหรือนำไป ผลิตต่อได้ การตรวจสอบสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ รายการเกณฑ์ความปลอดภัยของอาหารและปริมาณสูงสุดของ สารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ที่เวียดนามอนุญาตมาตรการการขอ อนุญาตนำเข้า ต้องจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าโดยใช้มาตรฐานระหว่างประเทศและ มาตรฐาน CODEX, OIE และ ASEAN เป็นมาตรฐานกลางสำหรับ สุขอนามัย ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 20

21 กรอบการ เจรจา ASEAN - VIETMAN TBT (มาตรการกีดกันทางอุปสรรคด้านเทคนิค) การติดฉลากสินค้าทุกชนิดที่ผลิตในประเทศ นำเข้าหรือส่งออก ต้องติดลากที่ประกอบด้วยชื่อที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนประกอบ ปริมาณ ข้อมูลด้านเทคนิค และคำเตือนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ของสินค้าชนิดนั้น - MALAYSIA SPS (สุขอนามัย) ผู้นำเข้าและตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าอาหารต้องแสดงรายละเอียด วัตถุดิบ ส่วนประกอบ ข้อมูลทางโภชนาการที่ภาชนะบรรจุ ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีใบรับรองสุขอนามัยจากกรมประมงจากไทย อิงมาตรฐานนำเข้าของสหภาพยุโรป ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 21

22 กรอบการ เจรจา CHINA ภาพรวม กฎหมายหรือกฎระเบียบมีเนื้อหาที่เป็นทฤษฏีเขียนไว้สั้นๆ ใช้คำที่มีความหมายกว้างๆ ทำให้ ใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลจีนออกกฎหมาย Food Safety Law ในปี 2552 เพื่อกำกับดูแลการออกใบอนุญาต การจดทะเบียน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า มีกฎระเบียบเกี่ยวกับฉลากของสินค้านำเข้า ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารไปยังสำนักงาน ควบคุมการนำเข้าและส่งออกของจีนในแต่ละมณฑลหรือยื่นตรงต่อสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่งใช้ เวลาเฉลี่ย 3-6เดือน INDIA มีมาตรการด้านสุขอนามัย / มีมาตรการด้านฉลากอาหาร / มีมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 22

23 กรอบการเจรจา ASEAN - MALAYSIA การขอใบอนุญาตนำเข้า ต้องได้รับ Certificate of Approval ผู้นำเข้าต้องเป็นบริษัทมาเลเซียที่จดทะเบียนไว้กับ the Companies Commission of Malaysia - VIETNAM การประเมินภาษีศุลกากร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่ในกลุ่มสินค้า 21 ประเภทที่จะประเมินราคา สินค้าโดยใช้ราคากลาง โดยกำหนดราคาขั้นต่ำแต่บางครั้งสูงกว่าราคา ตลาด - SINGAPORE ฉลากสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ ผู้ขอรับรองฉลากจะต้องทราบว่าสินค้าของตนอยู่ภายใต้ประเภทและ คุณสมบัติตรงตามกำหนดของ Singapore Green Label Scheme ต้องส่งตัวอย่างสินค้าไปยังห้องทดลองที่ได้รับกานแต่งตั้งโดยสิงคโปร์ เมื่อผ่านการทดสอบสินค้าแล้ว สามารถขอรับรองฉลากโดยกรอบใบ สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมแนบข้อมูล เช่น ข้อมูลบริษัท วัตถุดิบในการ ผลิต กระบวนการผลิต หรือเอกสารอื่นๆ ที่จะถูกเรียกตรวจสอบ ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 23

24 กรอบการ เจรจา ASEAN - THAILAND มาตรฐานบังคับมอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และ งานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งมีกำหนด มาตรฐานสินค้า ส่วนประกอบ เครื่องหมาย ฉลาก การทดสอบ ความ ปลอดภัย ฯลฯ ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ กรมการค้าต่างประเทศ 24

25 25 ประเด็นASEANASEAN-CHINA ASEAN- JAPAN ความตกลงยอมรับร่วม ผล การตรวจสอบและรับรอง (MRAs) ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบ โรงงานยา  ไม่มีความ คืบหน้า  ไม่มีความ คืบหน้า การปรับมาตรฐานสินค้าให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล (harmonization of standards and technical regulations) ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ จดแจ้ง เครื่องสำอาง (Technical regulation)  ไม่มีความ คืบหน้า  ไม่มีความ คืบหน้า การใช้มาตรฐานบังคับ ตามกฎหมายของตนเอง ไทยมีมาตรฐานบังคับสินค้า95 รายการ เช่น กลุ่มสินค้า ชิ้นส่วนยาน ยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก สารเคมี ฯลฯ มาเลเซียมีมาตรฐานบังคับ 315 รายการ เช่นกลุ่มสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เคมี เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ จีนใช้มาตรฐาน CCC ในกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรมหลาย ร้อยรายการ ญี่ปุ่นใช้มาตรฐาน Japan Industrial Standard 25

26 26 ประเด็น ASEANASEAN-CHINAASEAN-KOREAASEAN-JAPAN ความตกลงยอมรับ ร่วม ผลการ ตรวจสอบและ รับรอง (MRAs) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ  ไม่มีความ คืบหน้า  ไม่มีความ คืบหน้า (มีความร่วมมือ ไทย – เกาหลี เรื่องมาตรฐานการ ตรวจสอบและ ปล่อยสินค้าประมง เบื้องต้น)  ไม่มีความ คืบหน้า การปรับมาตรฐาน สินค้าให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล (harmonization of standards and technical regulations) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ  ไม่มีความ คืบหน้า  ไม่มีความ คืบหน้า  ไม่มีความ คืบหน้า (มีเพียงความ ร่วมมือ Food Security ในกรอบ JTEPA) การใช้มาตรฐาน บังคับตามกฎหมาย ของตนเอง ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไทย จะเน้นส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของประเทศผู้ผลิตก่อนจะอนุญาตให้ส่งออกได้ 26

27 27

28 4.1 ท่านคิดว่า การเจรจา RCEP จะช่วยให้สาขาเกษตรหรือ อุตสาหกรรมเกษตรของไทยมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นหรือ ไม่ ? Sector ใดเป็น sector สำคัญที่ไทยน่าจะมีโอกาสมาก? ประเทศใดถือเป็นประเทศเป้าหมายของไทย ที่ยังไม่ลดหรือ ยกเลิกภาษีศุลกากรให้แก่ไทยภายใต้ความตกลง ASEAN + 1 FTAs และประเทศที่ไทยยังไม่มีความตกลงทวิภาคีด้วย? รวมทั้ง หากประเทศคู่เจรจาเคยมีความตกลงทวิภาคีหรือเป็น ASEAN Dialogue partners ของไทยแล้ว มีสินค้าใดที่ท่าน คาดหวังว่า จะมีการลดภาษีเพิ่มเติมให้แก่ไทย? 28

29 พิกัด/รายการ สินค้า ข้อเรียกร้อง เอกชนเริ่มแรก การลดภาษี กรอบไทย-ญี่ปุ่น การลดภาษี อาเซียน- ญี่ปุ่น RCEP..? 1108.14 สตาร์ช ทำจากมัน สำปะหลัง ขอให้ญี่ปุ่นลดภาษีเป็น ศูนย์ทันที เจรจาใหม่ในปีที่ 5 ไม่นำมาลด ภาษี ภาษีดีกว่า อย่างไร..?? (Forward or Back Track) 1701.12 และ 1701.91 น้ำตาลดิบ ลดภาษี 0% ทันที เจรจาใหม่ในปีที่ 5 ไม่นำมาลด ภาษี 1602.41090 และ 160249290 เนื้อสุกรแปรรูป ขยายโควตา จาก 1,200 ตัน เป็น 12,000 ตัน เจรจาใหม่ในปีที่ 5 ไม่นำมาลด ภาษี 0307.3920 หมึกแปรรูป ลดภาษีเป็น 0%ใน 3 ปี และยกเลิกโควตานำเข้า หากยกเลิกไม่ได้ ขอให้มีการเพิ่มสัดส่วน สำหรับผู้นำเข้าอิสระ ไม่นำมาลดภาษี Exclusion ทยอยลดภาษี จาก 5.5% จน เหลือ 0% ใน 10 ปี (ปี 2018) 29

30 พิกัด/รายการ สินค้า ข้อเรียกร้อง เอกชนเริ่มแรก การลดภาษี กรอบไทย-ญี่ปุ่น การลดภาษี อาเซียน- ญี่ปุ่น RCEP? 0714.10 มันสำปะหลังอื่นๆ ขอให้ญี่ปุ่นลดภาษี เป็นศูนย์ทันที ไม่นำมาลดภาษี Exclusion ทยอยลดภาษี เหลือ 0% ใน ปีที่ 10 (2018) ภาษีดีกว่า อย่างไร..?? (Forward or Back Track) 1904.90.10 อาหารสำเร็จรูปที่ มีข้าวเป็นส่วนผสม ลดภาษี 0% ไม่นำมาลดภาษี Exclusion ไม่นำมาลด ภาษี 30

31 4.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากการเจรจาภายใต้ กรอบ RCEP จะมีการใช้หลักการสะสมถิ่นกำเนิดแบบ full cumulation? จะส่งผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวก และลบ) อย่างไรกับอุตสาหกรรมของท่าน? และจะ ส่งผลโครงสร้างการผลิตและการค้าในไทยอย่างไร? และผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ผลิตรายย่อยในประเทศใน สาขาของท่านอย่างไร? 31

32 32

33 33

34 34

35 สมมุติเกณฑ์ ROO บิสกิตโกโก้ คือ RVC 40% Input Raw Material from RCEP Members In Force 1. ASEAN – China 2. ASEAN – Korea 3. ASEAN – Japan 4. ASEAN – India 5. ASEAN – Australia 6. ASEAN – New Zealand New Initiatives 1. ASEAN - GCC Processing Products in Thailand Processing Products in Thailand Export to RCEP Members ต้นทุนข้าวแป้งสาลี (ราคาต่อ หน่วย : USD) นำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐ = 1 มูลค่าการผลิตในเวียดนาม = + 1 รวม = 2 ต้นทุนผงโกโก้ (ราคาต่อหน่วย : USD) นำเข้าเมล็ดโกโก้จากไนจีเรีย = 1 มูลค่าการผลิตในอินโดเนียเซีย = +1 รวม = 2 การคำนวนเกณฑ์ RVC 40% มูลค่าการผลิตในไทย = 2 มูลค่าการผลิตในเวียดนาม = +1 มูลค่าการผลิตในอินโดฯ = +1 รวม = USD 4 การคำนวน RVC 40% ทางตรง 2 +1 +1 10 (ราคาขายที่ FOB) x 100% = 40% ได้เกณฑ์ ROO RCEP 35

36 36 1.วัตถุดิบด้านเกษตร ประมง หรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปของประเทศไทย อาจได้รับผลกระทบจากการนำเข้าวัตถุจากประเทศสมาชิก RCEP ที่ มีราคาถูก คุณภาพต่ำกว่า หรือมีราคาถูกและคุณภาพดี 2. วัตถุดิบนอกภาคี RCEP อาจจะปลอมแปลงได้ง่ายหากมาตรฐานการ ตรวจสอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีความยากง่ายต่างกันระหว่างประเทศ สมาชิก RCEP 1.ผู้ผลิตสินค้าพื้นฐานหรือกึ่งสำเร็จรูปต้องเร่งปรับตัวผลิตสินค้าราคา ถูกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 2.ต้องเร่งสร้างมาตรฐานบังคับในสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเร่ง พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเป็นมาตรการปกป้องสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐานที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย

37 4.3 ท่านคิดว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่หลักการ full cumulation จะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมในไทย (ซึ่งเป็นถือหุ้นโดยนักลงทุน ต่างชาติและนักลงทุนไทย) เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังประเทศ อาเซียนใหม่? เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและแรงงานที่มีทักษะมากนัก และหลังจากนั้นเมื่อแรงงานในประเทศนั้นมีทักษะมากขึ้นจะส่งผลให้ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องย้ายฐานการผลิตตามไปด้วยในอนาคต ใน ประเด็นนี้ นักลงทุนไทยหรือผู้ประกอบการไทยจะมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะออกไปลงทุนในประเทศภาคี 15 ประเทศมากน้อยแค่ไหน? 37 ตอบ เห็นว่าไม่มีผลต่อการที่นักลงทุนจะเคลื่อนย้ายการลงทุนไปประเทศอื่น เนื่องจากมี ปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าแรงและทักษะของแรงงานในท้องถิ่นมากกว่า จึงเห็นว่าหลักการ Full cumulation ไม่น่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้ายนักลงทุนออกไปอาเซียนใหม่

38 4.4 ท่านเห็นว่ามาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศใดที่ยังเป็นอุปสรรค ต่อการค้า ในการเจรจาในกรอบ RCEP? และมาตรการที่มิใช่ภาษีใน มาตรการใดที่ควรหยิบยกมาเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่จะ เกิดขึ้น เพื่อให้ RCEP มี value added มากขึ้น? ตอบ 1. มาตรการที่มีผลกระทบมากที่สุด คือมาตรการห้ามนำเข้า เช่น อินโดเนียเซียเคยกำหนดท่าเรือที่จะให้นำเข้าได้ ทำให้เป็นอุปสรรคทางการค้า สินค้าเหมือนถูกห้ามนำเข้าทันที 2. RCEP ควรจัดตั้งคณะทำงานด้าน NTBs เพื่อร่วมแก้ปัญหา อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการลด/ยกเลิก NTBs 38

39 4.5 ในสาขาเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตร และสาขายานยนต์/ ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ภาคการผลิตดังกล่าวควรจะมี มาตรการปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรจากผลของ ความตกลง RCEP? หรือมีข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐให้ช่วยเหลือ ภาคเอกชนเตรียมพร้อมรองรับปรับตัวอย่างไร? ตอบ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. ฝึกฝนทักษะด้านภาษาในอาเซียน/คู่เจรจา 3. นำเทคโนโลยีใหม่/ผลการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงใช้ 4. พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า/ให้บริการ 5. พัฒนาการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล 6. ให้บริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 39

40 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde 30 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google